Menu
Město Domažlice
Domažlice

30. zasedání ze dne 16. 3. 2005

-

 

U S N E S E N Í

z 30. zasedání zastupitelstva města,
které se konalo dne 16. 3. 2005Zastupitelstvo města Domažlice:

880 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení:

RSDr. Václav Jansa
Jan Pangrác
Ing. Pavel Faschingbauer


881 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

882 - schvaluje vypuštění bodu 6 - zpráva KV o plnění usnesení ZM

883 - schvaluje změněný program jednání s upravenou změnou

884 - volí návrhovou komisi ve složení:

JUDr. Milan Mrázek
Stanislav Antoš
Antonín Nikodém


885 - volí na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města RNDr. Vladimíra Vecku a Vlastimila Konrádyho

886 - bere na vědomí zprávu zástupce rady města p. Jaroslava Bauera o činnosti rady města z 67. - 70. schůze RM

887 - schvaluje prodej bývalé sladovny na st. parcele č. 498/11, st. parcely 498/11, objektu na st. parcele 498/10, st. parcely č. 498/10, pozemkové parcely č. 5407/1, 5408/1 vše v k.ú. Domažlice, Bohdalecké obchodní s.r.o., Tusarova 39, Praha 7, IČ 27078698

888 - schvaluje prodej bývalé sladovny na st. parcele č. 498/11, st. parcely 498/11, objektu na st. parcele 498/10, st. parcely č. 498/10, pozemkové parcely č. 5407/1, 5408/1 vše v k.ú. Domažlice, za cenu 7.228.400,- Kč

889 - schvaluje poskytnutí dotace Diecézní charitě Plzeň na provoz Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Domažlice – Havlovice s buňkou domu napůl cesty na rok 2005 ve výši 130.000,- Kč

890 - schvaluje poskytnutí dotace Diecézní charitě Plzeň na provoz projektu Poradna pro občany – Domažlice na rok 2005 ve výši 100.000,- Kč

891 - schvaluje odkoupení pozemkových parcel č. 5358, 5357, 5414 a stavební parcely č. 451/2 včetně budovy bez č.p., vše v k. ú. Domažlice ve vlastnictví manželů Ludmily a Karla Sladkých

892 - schvaluje odkoupení pozemkových parcel č. 5358, 5357, 5414 a stavební parcely č. 451/2 včetně budovy bez č.p., vše v k. ú. Domažlice ve vlastnictví manželů Ludmily a Karla Sladkých za cenu 1.000,- Kč/m2

893 - ruší platnost usnesení č. 714 ze dne 24.11.2004

894 - schvaluje koupi parcel č. kat. 2293 a 2185/1, vše k.ú. Domažlice za cenu dle znaleckého posudku č. 2777-7/2005, t.j. 1.285.490,- Kč celkem

895 - schvaluje koupi pozemkové parcely č. 2272/34 o výměře 14 m2, k. ú. Domažlice

896 - schvaluje koupi pozemkové parcely č. 2272/34 o výměře 14 m2, k. ú. Domažlice za cenu 1.150,- Kč/m2

897 - schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod stavební parcely č. 1649/2, k.ú. Domažlice do vlastnictví města Domažlice

898 - bere na vědomí informaci o vyhodnocení nabídek na prodej pozemkové parcely č. 2585/35, k.ú. Domažlice

899 - schvaluje prodej pozemkové parcely č. 2585/35, k. ú. Domažlice p. Pavlu Strnadovi

900 - schvaluje prodej pozemkové parcely č. 2585/35, k. ú. Domažlice p. Pavlu Strnadovi za cenu 564.000,- Kč

901 - schvaluje odkoupení pozemků č. 80/3 o výměře 207 m2, 89/4 o výměře 36 m2 a 707/3 o výměře 18 m2 vše v k.ú. Havlovice

902 - schvaluje odkoupení pozemků č. 80/3 o výměře 207 m2, 89/4 o výměře 36 m2 a 707/3 o výměře 18 m2 vše v k.ú. Havlovice za cenu 250,- Kč/m2

903 - schvaluje bezúplatný převod parcely č. kat. 4948, k. ú. Domažlice do vlastnictví města Domažlice

904 - schvaluje doplnění žádosti o bezplatný převod pozemků tvořících veřejné prostranství – veřejnou zeleň do vlastnictví města Domažlice schválené usnesením č. 565 ze dne 22. června 2004 o pozemkovou parcelu č. 298/11, k.ú. Domažlice

905 - schvaluje bezúplatný převod pozemkových parcel č. 4783/1, 4803/6, 4818/6, 4783/1 (PK), 4938/2, 4938/6, 4938/7, 4938/9, 4938/10, 4938/11, 4938/12, 4804/3 (PK), vše k. ú. Domažlice do vlastnictví města Domažlice dle předložených návrhů smluv o bezúplatném převodu nemovitostí

906 - schvaluje podání žádosti o úplatný převod stavební parcely č. 797 a objektu občanské vybavenosti na stavební parcele č. 797, vše k.ú. Domažlice do vlastnictví města Domažlice

907 - schvaluje „Pravidla pro poskytování dotací a finančních příspěvků z rozpočtu města Domažlice“ dle předloženého návrhu

908 - schvaluje rozpočtové opatření týkající se navýšení dotace na výkon státní správy:
org. 0810 pol. 4111 + 929.000,- Kč ÚZ 98116 (zvýšení dotace na výkon st. správy)
org. 0229 § 6171 pol. 5011 + 929.000,- Kč ÚZ 98116 (platy)
org. 0229 § 6171 pol. 5011 – 929.000,- Kč (platy)
org. 0820 pol. 8115 – 929.000,- Kč (snížení zapojení vlastních zdrojů)

909 - schvaluje Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice dle předloženého návrhu

910 - vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2005, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 7/2004, která stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

911 - schvaluje Grantovou smlouvu uzavřenou mezi městem Domažlice a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1 na realizaci projektu "Domažlicko - image prospekt ("Projekt"), dle předloženého návrhu

 

Jan Látka
starosta města
v. r.


Jaroslav Bauer
místostarosta města
v. r.Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).

Datum vložení: 23. 1. 2006 0:00
Datum poslední aktualizace: 23. 1. 2006 0:00

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)