Menu
Město Domažlice
Domažlice

Vyhláška 4/2017

kterou se stanoví školské obvody MŠ

Vyhláška 4/2017, kterou se stanoví školské obvody MŠ
vydána 23.8.2017
účinnost od 1.1.2018
novelizuje vyhlášku  
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou  

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA DOMAŽLICE č. 4/2017,

kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Domažlice

Zastupitelstvo města Domažlice se na svém 32. zasedání dne 23.08.2017 usnesením č. 1553 usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. b a § 179 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Stanovení školských obvodů

Město Domažlice se rozděluje na část východní a část západní takto:

dělicí čára prochází Benešovou ulicí, kolem pošty, ulicí Npor. O. Bartoška a Hruškovou ulicí západním směrem.
 

Školské obvody mateřských škol zřízených městem Domažlice se stanovují takto:

a) školský obvod Mateřské školy Domažlice, příspěvkové organizace, se sídlem Zahradní 471, Bezděkovské Předměstí, 344 01 Domažlice, tvoří

- východní strana města od dělicí čáry

b) školský obvod Základní školy a mateřské školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace, se sídlem Msgre B. Staška 232, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice, tvoří

- západní strana města od dělicí čáry včetně dělicích ulic.
 

Vyznačení školských obvodů mateřských škol je graficky znázorněno na mapové příloze, která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

Čl. 2
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti 01.01.2018.


 

 

Ing. Miroslav Mach v. r.
starosta města


 JUDr. Zdeněk Novák v. r.

místostarosta města

 

 

Mapová příloha

mapa s vyznacenim obvodu

Datum vložení: 1. 1. 2018 6:00
Datum poslední aktualizace: 27. 5. 2022 13:43
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)