Menu
Město Domažlice
Domažlice

Vyhláška 3/2021

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Vyhláška 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

vydána 20.10.2021
účinnost od 1.1.2022
novelizuje vyhlášku

vyhlášku 4/2019 (ze dne 27.11.2019)

je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou vyhláška 5/2023 (ze dne 22.11. 2023)

 

Obecně závazná vyhláška města Domažlice č. 3/2021,

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Zastupitelstvo města Domažlice se na svém zasedání dne 20.10.2021 usnesením č. 1090 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

 
Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Město Domažlice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen „poplatek“).

(2) Správcem poplatku je Městský úřad Domažlice, finanční odbor.1

 
Čl. 2
Poplatník

(1) Poplatníkem poplatku je2:

 1. fyzická osoba přihlášená ve městě3 nebo

 2. vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území města.

(2) Spoluvlastníci nemovité věci zahrnují byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.4

 
Čl. 3
Poplatkové období

Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.5

 
Čl. 4
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do  15 dnů ode dne vzniku své poplatkové povinnosti.

(2) V ohlášení poplatník uvede6

 1. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

 2. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,

 3. další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku, a jde-li o poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky, též identifikační údaje nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci podle katastru nemovitostí.

(3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.7

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.8

 
Čl. 5
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí 650,00 Kč.

(2) Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení fyzické osoby ve městě, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci9

 1. není tato fyzická osoba přihlášena ve městě, nebo

 2. je tato fyzická osoba od poplatku osvobozena.

(3) Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci umístěné na území města, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci10

 1. je v této nemovité věci přihlášena alespoň 1 fyzická osoba,

 2. poplatník nevlastní tuto nemovitou věc, nebo

 3. je poplatník od poplatku osvobozen.

 
Čl. 6
Splatnost poplatku

(1) Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm a) této vyhlášky je splatný nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku. Poplatek může být uhrazen rovněž ve dvou stejných splátkách nejpozději do 30. dubna a do 30. září příslušného kalendářního roku, za předpokladu, že poplatník požadavek na platbu ve dvou splátkách oznámí správci poplatku nejpozději do 28. února příslušného kalendářního roku.

(2) Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky je splatný jednorázově nejpozději do 30.dubna příslušného kalendářního roku.

(3) Vznikne-li poplatková povinnost v období mezi daty uvedenými v odstavci 1, je poplatek splatný jednorázově ve lhůtě splatnosti druhé splátky podle odstavce 1. Vznikne-li poplatková povinnost po uplynutí lhůty splatnosti druhé splátky podle odstavce 1, je poplatek splatný jednorázově do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

(4) Lhůta splatnosti neskončí poplatníkovi dříve než lhůta pro podání ohlášení podle čl. 4 odst. 1 této vyhlášky.

 
Čl. 7
Osvobození a úlevy

(1) Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení ve městě a která je11

 1. poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,

 2. umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

 3. umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

 4. umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo

 5. na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.

(2) Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení ve městě a která

 1. se celoročně nezdržuje na území České republiky,

 2. je hlášená k pobytu na ohlašovně.

(3) Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví stavby pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba, a pokud jsou všichni vlastníci dané stavby přihlášeni ve městě Domažlice. Tato stavba musí být evidována na Katastrálním úřadu jako stavba pro rodinou rekreaci a má přidělené evidenční číslo.

(4) Sazba poplatku stanovená podle čl. 5 odst. 1 pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky se snižuje na částku 500,00 Kč, pokud je poplatníkem fyzická osoba, která v daném kalendářním roce dosáhne věku 15 let a osoba mladší 15 let.

(5) Sazba poplatku pro poplatníka stanovená podle čl. 5 odst. 1 této vyhlášky se snižuje o 50% v případě, že se stavba nachází v místě trvale nepřístupném pro vývoz odpadu DTS Domažlice, příspěvkovou organizací, z důvodu trvalé nepřístupnosti popelářského vozu k odpadové nádobě (nezpevněná nebo úzká komunikace, v zimě neudržovaná komunikace, nemožnost průjezdu popelářského vozu pod viaduktem).

(6) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.12

Čl. 8
Navýšení poplatku

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.13

(2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.14

 
Čl. 9
Odpovědnost za zaplacení poplatku15

(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.

(2) V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupce nebo opatrovníkovi poplatníka.

(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

 
Čl. 10
Společné ustanovení

(1) Ustanovení o nemovité věci se použijí obdobně i na jednotku, která je vymezena podle zákona o vlastnictví bytů, spolu s touto jednotkou spojeným podílem na společných částech domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i spolu s podílem na tomto pozemku.16

(2) Na svěřenský fond, podílový fond nebo obhospodařovaný penzijní společností, do kterých je vložena nemovitá věc, se pro účely poplatků za komunální odpad hledí jako na vlastníka této nemovité věci.17

 
Čl. 11
Přechodná ustanovení

(1) Údaje ohlášené poplatníkem místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti této vyhlášky se považují za údaje ohlášené podle čl. 4 odst. 1 této vyhlášky.

(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

 
Čl. 12
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Domažlice č. 4/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 27.11.2019.

 
Čl. 13
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2022.

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

 

1§ 15 odst. 1 zákona , o místních poplatcích

2§ 10e zákona o místních poplatcích

3 Za přihlášení fyzické osoby se podle § 16c zákona o místních poplatcích považuje

a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo

b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince,

1. kterému byl povolen trvalý pobyt,

2. který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,

3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo

4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.

4 § 10p zákona o místních poplatcích

5§ 10o odst. 1 zákona o místních poplatcích

6§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

7§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

8§ 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

9§ 10h odst. 2 ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích

10§ 10h odst. 3 ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích

11§ 10g zákona o místních poplatcích

12§ 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích

13§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

14§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

15§ 12 zákona o místních poplatcích

16§ 10q zákona o místních poplatcích

17§ 10r zákona o místních poplatcích

Datum vložení: 1. 1. 2022 0:00
Datum poslední aktualizace: 29. 12. 2023 8:14

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)