Menu
Město Domažlice
Domažlice

Zásady pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice

ve znění platném ke dni 06.02.2019

I.
Úvodní ustanovení
 1. Rada města Domažlice zřídila jako svůj poradní orgán bytovou komisi (dále též jen „BK“).
 2. Bytová komise ve spolupráci s odborem správy majetku Městského úřadu Domažlice (dále též jen „OSM“):

a) posuzuje žádosti o přidělení bytu do nájmu a uzavření nájemní smlouvy (dále též jen „Žádost“) a Žádosti zařazuje do evidence žádostí (dále též jen „Evidence“) a vyřazuje je z ní,

b) dává radě města Domažlice (dále též jen „RM“) návrhy na uzavření nájemní smlouvy o nájmu konkrétního bytu s konkrétním žadatelem,

c) posuzuje žádosti o podnájem bytu a dává radě města návrh odpovídajícího rozhodnutí,

d) navrhuje zařazení Žádostí do seznamu nejpotřebnějších žadatelů (dále též jen „Seznam“).

 1. Rada města Domažlice:

a) rozhoduje o uzavření nájemní smlouvy o nájmu konkrétního bytu s konkrétním žadatelem (dále též jen „Přidělení bytu“),

b) bere na vědomí, že došlo k přechodu nájmu bytu nebo konstatuje, že k přechodu nájmu nedošlo, a rozhoduje o udělení souhlasu s přechodem nájmu (§2279 občanského zákoníku),

c) rozhoduje o udělení souhlasu s podnájmem bytu,

d) rozhoduje o změnách uzavřené nájemní smlouvy o nájmu bytu,

e) rozhoduje o ukončení nájmu bytu (zejména výpovědí),

f) schvaluje zařazení Žádostí do Seznamu a jejich vyřazení z něho, není-li dále uvedeno jinak.

 1. OSM zajišťuje veškeré podklady pro jednání BK a RM a přijímá Žádosti.
II.
Žádost, Evidence
 1. Žadatel je povinen podat Žádost na tiskopisu „Žádost o přidělení bytu“ tvořícím přílohu těchto zásad. Tiskopis je k dispozici na OSM a na internetových stránkách města Domažlice.
 2. Žádost nebude zařazena do Evidence, pokud žadatel nebude splňovat všechny dále uvedené podmínky:

a) je občanem České republiky,

b) není vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovité věci určené k bydlení ani není nájemcem bytu v majetku města Domažlice,

c)  má na území města Domažlice trvalé bydliště nebo zaměstnání,

d) prokáže svoji schopnost hradit řádně a včas nájemné, úhrady za služby spojené s nájmem bytu a ostatní platby související s nájmem bytu,

e)  nemá vůči městu Domažlice dluh z titulu užívání bytu,

f) k ukončení předchozího nájemního vztahu mezi městem Domažlice jako pronajímatelem a žadatelem jako nájemcem, jehož předmětem byl nájem bytu (dále též jen „Předchozí nájemní vztah“) nedošlo výpovědí ze strany města Domažlice ani neprodloužením nebo neobnovením Předchozího nájemního vztahu z důvodů porušování povinností nájemce žadatelem; nesplnění této podmínky brání zařazení Žádosti do Evidence po dobu 10 let ode dne, kdy žadatel na základě výpovědi ze strany města Domažlice byt vyklidil a předal zpět městu Domažlice.

Splnění podmínek uvedených výše pod písm. e) a f) prověřuje na základě dotazu OSM společnost Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o. (dále též jen „DSN“). Za účelem ověření splnění podmínky uvedené výše pod písm. d) jsou BK nebo RM prostřednictvím OSM oprávněni kdykoli vyzvat žadatele ke sdělení, zda je vůči němu jako dlužníkovi vedeno insolvenční řízení, zda je vůči němu jako povinnému vedeno řízení o výkonu rozhodnutí, exekuční či jiné obdobné řízení, a ke sdělení podrobností ohledně takových řízení. Výzva podle předcházející věty (dále též jen „Výzva“) musí být písemná.

 1. O zařazení nebo nezařazení Žádosti do Evidence OSM žadatele písemně vyrozumí.
 2. Žadatel, jehož Žádost je vedena v Evidenci, je povinen doručit OSM písemnou aktualizaci Žádosti (dále též jen „Aktualizace“) vždy v období od 1. ledna do 31. března každého kalendářního roku a dále vždy nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy dojde ke změně kteréhokoliv z údajů uvedených v Žádosti.
 3. Žádost bude rozhodnutím BK vyřazena z Evidence, jestliže nastane některá z těchto situací:

a) žadatel v Žádosti nebo v Aktualizaci uvedl nepravdivé, nesprávné nebo neúplné údaje,

b) žadatel neprovedl Aktualizaci,

c) žadatel písemně prohlásil, že na Žádosti netrvá,

d) žadatel nepřevzal vyrozumění o Přidělení bytu podle čl. IV. odst. 3 písm. a) těchto zásad,

e) žadatel nejméně ve třech případech neuzavřel nájemní smlouvu o nájmu bytu,

f) žadatel nepřevzal byt (nepodepsal předávací protokol),

g) žadatel přestal splňovat některou z podmínek uvedených v odstavci 2 tohoto článku během doby, kdy je jeho Žádost vedena v Evidenci,

h) žadatel nereagoval na Výzvu dle odst. 2 tohoto článku,

i) žadatel v reakci na Výzvu dle odst. 2 tohoto článku uvedl nepravdivé, nesprávné nebo neúplné údaje.

 1. O vyřazení Žádosti z Evidence OSM žadatele písemně vyrozumí.
 2. Žádost je oprávněna podat též osoba, která splňuje kumulativně všechny tyto podmínky:

a) je nájemcem bytu v majetku města Domažlice,

b) žádá o užívání bytu o jiné podlahové ploše, než má v nájmu,

c) žádost odůvodní a zároveň se zaváže uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu uvedeného pod písm. a) a tento byt vrátit městu Domažlice do 30 dnů od uzavření takové dohody.

Žádosti podle tohoto odstavce nejsou zařazovány do Evidence, nýbrž postupovány radě města Domažlice k rozhodnutí o zařazení do Seznamu.

 1. Osoba uvedená v Žádosti o přidělení bytu jako společný nájemce se posuzuje stejně jako žadatel vyjma podmínky uvedené v odst. 2 c) tohoto článku, kterou společný nájemce splňovat nemusí, a vyjma podmínky uvedené v odst. 2 písm. a) tohoto článku, kterou společný nájemce splňovat nemusí, je-li manželem/manželkou žadatele.
III.
Seznam
 1. Do Seznamu jsou rozhodnutím RM zařazovány z Evidence Žádosti žadatelů, kteří se v Žádosti označí jako aktivní.
 2. Při rozhodování o zařazení Žádosti do Seznamu je opětovně prověřováno splnění podmínek uvedených v čl. II. odst. 2 písm. a) až d) těchto zásad a postupuje se podle těchto kritérií:

a) datum podání Žádosti,

b) velikost požadovaného bytu,

c) další okolnosti uvedené v bodě 10 Žádosti.

 1. Žádost bude rozhodnutím RM ze Seznamu vyřazena v případě, že nastane některá z těchto situací:

a) žadatel bez vážného důvodu neuzavřel nájemní smlouvu o nájmu bytu ve lhůtě 14 dnů od převzetí vyrozumění o Přidělení bytu podle čl. IV. odst. 3 písm. a) těchto zásad,

b) žadatel bez vážného důvodu nepřevzal byt (nepodepsal předávací protokol) ve lhůtě 1 měsíce od převzetí vyrozumění o Přidělení bytu podle čl. IV. odst. 3 písm. a) těchto zásad.

 1. Žádosti, které byly vyřazeny z Evidence dle článku II. odst. 5. těchto zásad, budou automaticky vyřazeny i ze Seznamu.
 2. O zařazení Žádosti do Seznamu a o jejím vyřazení ze Seznamu vyrozumí žadatele OSM.
 3. Žádost vyřazená ze Seznamu dle odstavce 3. tohoto článku bude zařazena do Evidence s vyznačením data rozhodnutí RM o vyřazení ze Seznamu, přičemž na toto datum rozhodnutí RM bude pohlíženo jako na datum podání Žádosti.
 4. Žádost, kterou RM do Seznamu na návrh BK nezařadí, bude zařazena do Evidence s vyznačením data rozhodnutí RM o nezařazení do Seznamu, přičemž na toto datum rozhodnutí RM bude pohlíženo jako na datum podání Žádosti.
IV.
Přidělení bytu
 1. Bytová komise jedná a rada města Domažlice rozhoduje o Přidělení bytů, které DSN označí jako volné v „hlášence volného bytu“ adresované OSM.
 2. Rozhodnutí RM o Přidělení bytu obsahuje údaje o žadateli, kterému byl byt přidělen (dále též „Vybraný žadatel“) a údaje o osobě, se kterou má být nájemní smlouva uzavřena v případě, že Vybraný žadatel nájemní smlouvu neuzavře nebo byt nepřevezme (dále též jen „Náhradník“).
 3. O Přidělení bytu vyrozumí OSM:

a) Vybraného žadatele; V případech žadatelů, kteří v Žádosti neuvedli jinou kontaktní adresu a současně mají místo trvalého pobytu na ohlašovně ve smyslu ustanovení zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění, zveřejní OSM na úřední desce Městského úřadu Domažlice výzvu pro žadatele k převzetí vyrozumění. V případě ostatních žadatelů bude vyrozumění doručováno prostřednictvím provozovatele poštovních služeb formou doporučené zásilky určené do vlastních rukou adresáta.; Ve vyrozumění OSM uvede, že Vybraný žadatel je povinen uzavřít nájemní smlouvu v sídle DSN do 14 dnů ode dne, kdy vyrozumění převzal, a převzít byt (podepsat předávací protokol) do 1 měsíce ode dne, kdy vyrozumění převzal.

b) DSN za účelem přípravy nájemní smlouvy o nájmu bytu.

 1. V případě, že Vybraný žadatel vyrozumění podle předcházejícího odstavce písm. a) nepřevezme, ruší se automaticky rozhodnutí RM o Přidělení bytu Vybranému žadateli a OSM vyrozumí o Přidělení bytu Náhradníka způsobem popsaným v předcházejícím odstavci písm. a).
 2. V případě, že Vybraný žadatel neuzavře nájemní smlouvu ve lhůtě uvedené v odst. 3 písm. a) tohoto článku, ruší se automaticky rozhodnutí RM o Přidělení bytu Vybranému žadateli a OSM vyrozumí o Přidělení bytu Náhradníka způsobem popsaným v odst. 3 písm. a) tohoto článku.
 3. V případě, že Vybraný žadatel nepřevezme byt (nepodepíše předávací protokol) ve lhůtě uvedené v odst. 3 písm. a) tohoto článku, ruší se uzavřená nájemní smlouva a nájemní vztah jí založený a OSM vyrozumí o Přidělení bytu Náhradníka způsobem popsaným v odst. 3 písm. a) tohoto článku.
 4. Na práva a povinnosti Náhradníka (převzít vyrozumění o Přidělení bytu, uzavřít nájemní smlouvu a převzít byt) se ustanovení odstavců 4 až 6 tohoto článku použijí obdobně.
 5. V případě, že Náhradník neuzavře nájemní smlouvu nebo nepřevezme byt, stává se byt bytem volným ve smyslu odstavce 1 tohoto článku.
 6. DSN vyrozumí o neuzavření nájemní smlouvy či o nepřevzetí bytu Vybraným žadatelem nebo Náhradníkem OSM.
 7. Město Domažlice poskytne DSN osobní údaje uvedené v části A v Žádosti o přidělení bytu (v jejich aktuální podobě, dle aktualizace provedené žadatelem) za účelem uzavření a plnění nájemní smlouvy o nájmu bytu. V případě, že nájemce zvolí jako způsob úhrady nájemného a plateb souvisejících s nájmem úhradu prostřednictvím SIPO, poskytne za účelem plnění nájemní smlouvy o nájmu bytu též údaj o číslu SIPO.
V.
Závěrečná ustanovení
 1. Tyto zásady byly schváleny radou města usnesením č. 972 dne 23.06.2015 a změněny a doplněny usnesením rady města č. 3797 ze dne 28.03.2017, usnesením rady města č. 5972 ze dne 02.10.2018 a usnesením rady města č. 317 a) ze dne 05.02.2019.
 2. Tyto zásady se nevztahují na uzavírání nájemních smluv o nájmu služebních bytů.
 3. Těmito zásadami se ruší zásady pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice, schválené radou města dne 29. 5. 2006, usnesením č. 5793 a doplněné radou města dne 14.09.2009 usnesením č. 4615, dne 12.04.2010 usnesením č. 5623, usnesením č. 6000 ze dne 21.06. 2010, dne 29.09.2010 usnesením č. 6396, dne 01.02.2011 usnesením č. 225, dne 29.03.2011 usnesením č. 471, dne 28.08.2012 usnesením č. 2852, dne 19.03.2013 usnesením č. 3744.
 4. Tyto zásady nabývají účinnosti dnem svého schválení radou města Domažlice.
 5. Žadatelé, kteří podali Žádosti předtím, než tyto zásady nabyly účinnosti, jsou povinni provést Aktualizaci způsobem a podle pravidel obsažených v těchto zásadách.

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta

Datum vložení: 6. 2. 2019 8:42
Datum poslední aktualizace: 30. 5. 2022 10:55
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)