Menu
Město Domažlice
Domažlice

Zásady pro uzavírání smluv o nájmu bytů v domě s pečovatelskou službou v majetku města Domažlice

vydané dne 05.02.2019

I.
Úvodní ustanovení
 1. Byty v domě s pečovatelskou službou (dále též jen "Byty") jsou určené k bydlení osob, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a jejichž zdravotní stav je takový, že jim umožňuje vést samostatný život.

 2. Pečovatelská služba v Bytech je poskytována na základě samostatné smlouvy uzavřené mezi nájemcem Bytu a příspěvkovou organizací Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory (dále jen „MCSRS“).

 3. Byty v domě s pečovatelskou službou jsou přednostněurčeny k bydlení osob, které mají trvalé nebo faktické bydliště na území města Domažlice.

II.
Žádost a její podání
 1. Žádost o přidělení Bytu je žadatel povinen podat na tiskopisu „Žádost o přidělení bytu s pečovatelskou službou“ (dále jen „Žádost“). Tiskopis Žádosti je k dispozici v MCSRS, na odboru správy majetku Městského úřadu Domažlice (dále jen „OSM“), na odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Domažlice (dále jen „OSVZ“), na internetových stránkách MCSRS a na internetových stránkách města Domažlice.

 2. Žadatel je povinen Žádost vyplnit a přiložit k ní vyjádření ošetřujícího lékaře žadatele k jeho zdravotnímu stavu.

 3. Vyplněnou Žádost se stanovenou přílohou je možné odevzdat (podat) v podatelně Městského úřadu Domažlice nebo v podatelně MCSRS.

III.
Sociální šetření
 1. Sociální situace a zdravotní stav žadatele, který se v Žádosti označil jako aktivní, budou vyhodnoceny sociálním šetřením prováděným OSVZ v součinnosti s pracovníky MCSRS v domácnosti žadatele (dále též jen „sociální šetření“). V rámci sociálního šetření jsou pracovníci uvedení v předcházející větě oprávněni požadovat:

a) vyjádření ošetřujícího lékaře žadatele k aktuálnímu zdravotnímu stavu žadatele,

b) vyjádření odborného lékaře v případě podezření, že žadatel má duševní chorobu (psychickou poruchu), která vyžaduje ústavní péči

 1. Vyjádření lékaře dle předchozího odstavce nesmějí být ke dni jejich odevzdání OSVZ starší než 1 měsíc.
 2. Výsledky sociálních šetření a vyjádření lékařů eviduje OSVZ. K výsledkům sociálních šetření připojí MCSRS své stanovisko.
IV.
Zpracování Žádosti

   A) Zaevidování žádosti

 1. Žádosti eviduje OSM v evidenci žádostí o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou (dále též společně jako „Evidence“), Evidence se dělí na evidenci aktivních žadatelů a evidenci pasivních žadatelů.
 2. Žádost nebude zařazena do Evidence, pokud:

a) žadatel nesplňuje podmínky cílové skupiny charakterizované v čl. I. odst. 1 těchto zásad,

b) z kteréhokoli vyjádření lékaře vyplývá, že žadatel je osobou:

- dlouhodobě či trvale potřebující péči na lůžku,

- s infekční chorobou,

- s duševní chorobou nebo psychickou poruchou vyžadující ústavní péči,

- s psychiatrickou diagnózou,

- se závislostí na návykových látkách,

c) je známo, že se jedná o osobu s projevy agresivity, nesnášenlivosti, asociálního jednání nebo společensky nepřizpůsobivou, nebo

d) žadatel není občanem České republiky.

 1. Žádost bude zařazena do evidence pasivních žadatelů (dále jen „evidence pasivních žadatelů“) v případě, že:

a. žadatel se v Žádosti jako pasivní označí,

b. žadatel se v Žádosti označí jako aktivní, ale sociálním šetřením bude zjištěno, že žadatel nesplňuje podmínky pro bydlení v Bytě dle těchto zásad.

 1.  Žádost bude zařazena do evidenceaktivních žadatelů (dále jen „evidence aktivních žadatelů“), pokud se žadatel v Žádosti jako aktivní označí, a pokud sociálním šetřením nebo z údajů uvedených v Žáídosti bude ověřeno, že žadatel splňuje podmínky pro bydlení v Bytě dle těchto zásad.
 2. OSM předává OSVZ kopie Žádostí o zařazení do evidence aktivních žadatelů, aby OSVZ mohl provést sociální šetření. OSVZ po provedení sociálního šetření nebo po vyhodnocení údajů v Žádosti předá OSM buď doporučení pro zařazení Žádosti žadatele do evidence aktivních žadatelů anebo doporučení pro zařazení Žádosti žadatele do evidence pasivních žadatelů s patřičným odůvodněním.
 3. O zařazení Žádosti do evidence aktivních žadatelů či evidence pasivních žadatelů, jakož i o nezařazení Žádosti do Evidence OSM žadatele písemně vyrozumí.
 4. OSM poskytuje MCSRS údaje o žadateli v rozsahu: jméno, příjmení, místo bydliště žadatele, údaje o kontaktní osobě žadatele a informace o zařízení, ve kterém chce být žadatel umístěn.

   B) Aktualizace žádosti

 1. Žadatel, jehož Žádost je vedena v evidenci k 01.01. kalendářního roku, je povinen na základě písemné výzvy OSM provést aktualizaci Žádosti, tzn. sdělit, zda na Žádosti trvá, a aktualizovat údaje uvedené v Žádosti, pokud došlo k jejich změně (dále též jen „Aktualizace“).
 2. Aktualizaci je žadatel povinen provést ve lhůtě 1 měsíce od doručení výzvy OSM uvedené v předcházejícím odstavci.
 3. Aktualizaci je možné provést jakýmkoli písemným sdělením žadatele, které bude opatřeno žadatelovým podpisem, jakož i vyplněním dotazníku, který bude OSM zasílat žadateli společně s výzvou podle odstavce 1.
 4. V případě, že se žadatel nově označí jako aktivní, je povinen v rámci Aktualizace předložit vyjádření lékaře podle čl. II. odst. 2 těchto zásad.

   C) Vyřazení žádosti z Evidence

 1. Žádost bude vyřazena z Evidence v případě, že:

a) žadatel v Žádosti nebo v Aktualizaci uvedl nepravdivé, nesprávné nebo neúplné údaje,

b) žadatel neprovedl Aktualizaci,

c) žadatel písemně prohlásil, že na Žádosti již netrvá,

d) žadatel již trvale využívá pobytovou sociální službu ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění,

e) žadatel přestal splňovat některou z podmínek uvedených v tomto článku zásad během doby, kdy je jeho Žádost vedena v Evidenci,

f) žadatel zemřel.

 1. O vyřazení Žádosti z Evidence OSM žadatele písemně vyrozumí.

   D) Přeřazení Žádosti z evidence aktivních žadatelů do evidence pasivních žadatelů

 1. Žádost bude přeřazena z evidence aktivních žadatelů do evidence pasivních žadatelů v případě, že:

a) žadatel sám požádá o přeřazení Žádosti,

b) žadatel bez vážného důvodu neuzavřel nájemní smlouvu o nájmu Bytu ve lhůtě 1 měsíce od obdržení vyrozumění o přidělení bytu,

c) žadatel, se kterým byla uzavřena nájemní smlouva o nájmu Bytu bez vážného důvodu byt nepřevzal (nepodepsal předávací protokol) ve lhůtě 1 měsíce od obdržení vyrozumění o přidělení bytu,

d) žadatel bez vážného důvodu nepředložil vyjádření lékaře podle čl. III. odst. 1 těchto zásad.

 1. O přeřazení Žádosti z evidence aktivních žadatelů do evidence pasivních žadatelů OSM žadatele písemně vyrozumí.
V.
Přidělení bytu
 1. Rada města (dále jen „RM“) rozhoduje o přidělení Bytu, který Domažlická správa nemovitostí, spol. s r. o. (dále jen „DSN“) označí jako volný v „hlášence volného bytu“ adresované OSM, přičemž pro své rozhodnutí bude mít k dispozici doporučení OSVZ.

 2. Rozhodnutí RM o přidělení Bytu obsahuje údaje o žadateli, kterému byl Byt přidělen (dále též „Vybraný žadatel“) a údaje o osobě, se kterou má být nájemní smlouva uzavřena v případě, že „Vybraný žadatel“ nájemní smlouvu neuzavře nebo Byt nepřevezme (dále též jen „Náhradník“).

 3. O Přidělení bytu vyrozumí OSM:

a) Vybraného žadatele; V případech žadatelů, kteří v Žádosti neuvedli jinou kontaktní adresu a současně mají místo trvalého pobytu na ohlašovně ve smyslu ustanovení zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění, zveřejní OSM na úřední desce Městského úřadu Domažlice výzvu pro žadatele k převzetí vyrozumění. V případě ostatních žadatelů bude vyrozumění doručováno prostřednictvím provozovatele poštovních služeb formou doporučené zásilky určené do vlastních rukou adresáta.; Ve vyrozumění OSM uvede, že Vybraný žadatel je povinen uzavřít nájemní smlouvu v sídle DSN do 1 měsíce, kdy vyrozumění převzal, a převzít Byt (podepsat předávací protokol) do 1 měsíce ode dne, kdy vyrozumění převzal.

b) DSN za účelem přípravy nájemní smlouvy o nájmu Bytu.

 1. V případě, že Vybraný žadatel vyrozumění podle předcházejícího odstavce nepřevezme, ruší se automaticky rozhodnutí RM o přidělení Bytu Vybranému žadateli a OSM vyrozumí o možnosti přidělení Bytu Náhradníka způsobem popsaným v předcházejícím odstavci.
 2. V případě, že Vybraný žadatel neuzavře nájemní smlouvu ve lhůtě uvedené v odst. 3 písm. a) tohoto článku, ruší se automaticky rozhodnutí RM o přidělení Bytu Vybranému žadateli a OSM vyrozumí o přidělení bytu Náhradníka způsobem popsaným v odst. 3 písm. a) tohoto článku.
 3. V případě, že Vybraný žadatel nepřevezme Byt, tj. nepodepíše předávací protokol ve lhůtě uvedené v odst. 3 písm. a) tohoto článku, ruší se uzavřená nájemní smlouva a nájemní vztah jí založený. OSM vyrozumí o přidělení Bytu Náhradníka způsobem popsaným v odst. 3 písm. a) tohoto článku.
 4. Na práva a povinnosti Náhradníka (převzít vyrozumění o přidělení Bytu, uzavřít nájemní smlouvu a převzít Byt) se ustanovení odstavců 4 až 6 tohoto článku použijí obdobně.
 5. V případě, že Náhradník neuzavře nájemní smlouvu nebo nepřevezme Byt, stává se Byt bytem volným ve smyslu odstavce 1. tohoto článku.
 6. DSN vždy neprodleně vyrozumí OSM o neuzavření nájemní smlouvy či o nepřevzetí Bytu Vybraným žadatelem nebo Náhradníkem.
 7. Město Domažlice poskytne DSN osobní údaje žadatele uvedené v části A Žádosti (v jejich aktuální podobě, podle Aktualizace provedené žadatelem) za účelem uzavření a následného plnění nájemní smlouvy o nájmu Bytu. V případě, že následně nájemce zvolí jako způsob úhrady nájemného a plateb souvisejících s nájmem úhradu prostřednictvím SIPO, poskytne nájemce za účelem plnění nájemní smlouvy o nájmu bytu též údaj o číslu SIPO.
 8. Žadatel, který se na základě přidělení Bytu stal nájemcem Bytu, a který je současně nájemcem jiného bytu ve vlastnictví města Domažlice, je povinen uzavřít s městem Domažlice dohodu o skončení nájmu tohoto jiného nájemního bytu a tento jiný byt vyklidit a vrátit městu Domažlice nejpozději do 1 měsíce ode dne převzetí Bytu.
 9. Podnájem či jiné umožnění užívání Bytu třetí osobě je vyloučeno.
VI.
Závěrečná ustanovení
 1. Tyto zásady byly schváleny radou města usnesením č. 317 b) ze dne 05.02.2019.
 2. Žadatelé, kteří podali žádost o přidělení bytu s pečovatelskou službou předtím, než tyto zásady nabyly účinnosti, jsou povinni provést aktualizaci své žádosti způsobem a podle pravidel obsažených v těchto zásadách.
 3. Žádosti podané před nabytím účinnosti těchto zásad se považují za žádosti podané podle těchto zásad.
 4. V otázkách těmito zásadami výslovně neupravených se postupuje přiměřeně podle Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice.
 5. Tyto zásady nabývají účinnosti dnem svého schválení radou města Domažlice.

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta

Datum vložení: 6. 2. 2019 13:30
Datum poslední aktualizace: 5. 10. 2021 12:44
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)