Menu
Město Domažlice
Domažlice

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Domažlice

Zásady pro poskytování cestovních náhrad

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Domažlice

Zastupitelstvo města Domažlice stanoví na základě ust. § 84 odst. 2. písm. t) a k provedení § 78 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích , ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Domažlice (dále „Zásady“).

Při vysílání na pracovní cesty, vyúčtování a výplatě cestovních náhrad se postupuje podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce ( dále jen ZP ), části sedmé, hlavy II , ve znění pozdějších předpisů, s dále stanovenými odchylkami a podle následující konkretizace.

I . Výklad pojmů a základní ustanovení
 1. Při výkladu souvisejícího pojmosloví, např. „pracovní cesta“ a „cestovní náhrady“ bude analogicky vycházeno ze zákona č. 262/2006 Sb., ZP , ve znění pozdějších předpisů .

 2. Pracovní cestou (§ 42 ZP) je jednak tuzemská pracovní cesta konaná na území České republiky, jednak zahraniční pracovní cesta konaná mimo území České republiky (§154 ZP).

 3. Pracovní cestou se rozumí vyslání člena zastupitelstva města mimo sjednané místo výkonu práce k plnění úkolů, uložených mu příslušným orgánem města (zpravidla zastupitelstvem města, radou města, starostou) do jiného místa, včetně výkonu funkce (práce) v tomto místě, do návratu člena zastupitelstva .

 4. Uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva města Domažlice (dále jen „člen zastupitelstva“) jsou v souvislosti s výkonem jejich funkcí poskytovány při pracovních cestách cestovní náhrady dle části sedmé, hlavy II. a III. ZP.

 5. Za místo výkonu práce se považuje území města Domažlic, tj. katastrální území Domažlice a Havlovice u Domažlic.

II. Povolování pracovní cesty
 1. O vyslání člena zastupitelstva na tuzemskou pracovní cestu rozhoduje starosta města (dále jen „starosta“).

 2. O vyslání starosty na tuzemskou pracovní cestu rozhoduje starosta sám (obdobně jako statutární orgán právnické osoby). Starostovi potvrzuje cestovní příkaz dle čl. II. bodu 4. příslušný místostarosta.

 3. O vyslání člena zastupitelstva (včetně starosty) na zahraniční pracovní cestu rozhoduje rada města. Operativní krátkodobé příhraniční pracovní cesty povoluje starosta a následně o nich informuje radu.

Dále se postupuje podle čl. II. bodu 4. a 5.

 1. Starosta (nebo určený místostarosta u starosty) před nástupem člena zastupitelstva na pracovní cestu potvrdí místo nástupu pracovní cesty, účel pracovní cesty, dobu trvání, způsob dopravy a ukončení pracovní cesty na příslušném tiskopisu cestovního příkazu.

 2. Starosta (nebo určený místostarosta u starosty) dále povoluje použití soukromého vozidla při pracovních cestách zastupitelů, a to při splnění podmínek uvedených ve vnitřní směrnici č. 10/2011 o cestovních náhradách.

 3. Předběžnou kontrolu se zprávou o výsledku pracovní cesty a při vyúčtování cestovních náhrad členům zastupitelstva města provádí starosta. U pracovních cest starosty výše uvedenou předběžnou kontrolu provádí příslušný místostarosta.

III. Stravné při tuzemské pracovní cestě
 1. Členovi zastupitelstva přísluší stravné dle ZP obdobným způsobem, jako zaměstnancům města dle vnitřní směrnice č.10/2011 o cestovních náhradách:

a) 72,- Kč trvá-li pracovní cesta déle než 5 a max. 12 hodin

b) 110,- Kč trvá-li pracovní cesta déle než 12 a max. 18 hodin

c) 170,- Kč trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin

 1.  Bylo-li členovi zastupitelstva během pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší mu stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu

a) 70% stravného ,trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b) 35% stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12, nejdéle však 18 hodin

c) 25% stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin

 1. Stravné členovi zastupitelstva nepřísluší, pokud mu během pracovní cesty, která trvá

a) 5 až 12 hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla

b) 12 až 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná jídla
 

 1. Zahraniční stravné členovi zastupitelstva přísluší podle § 170 (kromě odst. 2) zákoníku práce. Výše základní sazby zahraničního stravného stanovuje vyhláška Ministerstva financí. V souladu s výše uvedenými předpisy přísluší členovi zastupitelstva zahraniční stravné podle doby strávené mimo území České republiky:

a) základní sazba zahraničního stravného v časovém pásmu déle než 18 hodin,

b) 2/3 základní sazby v časovém pásmu déle než 12 hodin a nejvýše 18 hodin,

c) 1/3 základní sazby v časovém pásmu alespoň 1 hodina a nejvýše 12 hodin nebo 5 hodin, pokud zaměstnanci vznikne za cestu po ČR právo na tuzemské stravné.

Doby strávené mimo území ČR, které trvají 1 hodinu a déle v jednom kalendářním dni se pro účely zahraničního stravného sčítají.
 

 1. Bylo-li členovi zastupitelstva během zahraniční pracovní cesty v zahraničí poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší mu zahraniční stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu

a) 70% zahraničního stravného,jde-li o zahraniční stravné v třetinové výši základní sazby

b) 35% zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve dvoutřetinové výši základní sazby,

c) 25% zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve výši základní sazby

 1. Zahraniční stravné členovi zastupitelstva nepřísluší, pokud mu během zahraniční pracovní cesty, která trvá

a) 5 až 12 hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla

b) 12 až 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná jídla

IV. Zálohy na cestovní náhrady

Člen zastupitelstva může požádat o poskytnutí zálohy na náhrady výdajů při tuzemské nebo zahraniční pracovní cestě. Souhlas s vyplacením zálohy dává (i pro sebe) starosta města.

V. Společná a závěrečná ustanovení
 1. Pro účely souběhu nároku na stravné při pracovní cestě a příspěvku na stravování v jednom pracovním dnu se stanovuje uvolněným členům zastupitelstva rozvrh pracovní doby od 8,30 hod. do 17.00 hod. Odpracovanou směnou se pro účely stravování ( § 236 ZP ) rozumí přítomnost v práci trvající alespoň 3 hodiny.

 2. Pokud Zásady nestanoví jinak, postupuje se u dalších druhů cestovních náhrad obdobně jako u zaměstnanců města Domažlice, za použití části sedmé, hlavy II. a III. ZP a vnitřní směrnice č.10/2011 o cestovních náhradách.

 3. Podle těchto Zásad se postupuje i v případě, je-li na pracovní cestu vyslán nečlen zastupitelstva, tj. člen výborů zastupitelstva.

 4. Zásady nabývají účinnosti 1.1. 2012

 5. Tímto se ruší účinnost Zásad pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Domažlice schválených ZM dne 12.12. 2007 usnesením č. 720 a dodatku č. 1 schváleného dne 28.1.2009 usnesením č. 1254.

 6. Schvalovací doložka dle ust. § 41 zákona 128/2000,o obcích, v platném znění: Zásady pro poskytování náhrad cestovních výdajů členům zastupitelstva města Domažlice byly schváleny zastupitelstvem města Domažlice dne 25.ledna 2012 , usnesením č.518.

 

V Domažlicích dne 26. ledna 2012

 

 

………………………………………..

Ing.Miroslav Mach, starosta

v.r.

 

………………………………………..

Mgr. Karel Štípek, místostarosta

v.r.

 

 

Dodatek č. 1

k Zásadám pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Domažlice

V části III. – Stravné při pracovní cestě odst. 1 se mění takto :

Členovi zastupitelstva se poskytuje stravné dle ZP obdobným způsobem, jako zaměstnancům města dle dodatku č.1 k vnitřní směrnice č. 10/2011 o cestovních náhradách.

a) 80,- Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 5 a max. 12 hodin

b) 120,- Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 a max. 18 hodin

c) 190,- Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin

 

Dodatek k zásadám nabývá účinnosti 1. února 2016.

Schvalovací doložka dle ust. § 41 zákona o obcích: Dodatek k zásadám byl schválen zastupitelstvem města Domažlice dne 27.1.2016 , usnesením č.812.

 

V Domažlicích 29.1.2016

 

 

Ing. Miroslav Mach

starosta města

 

 

JUDr. Zdeněk Novák

místostarosta města

Datum vložení: 31. 1. 2012 13:11
Datum poslední aktualizace: 29. 12. 2020 14:04
Autor: Ing. Dagmar Murínová

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)