Menu
Město Domažlice
Domažlice

Zásady k prodeji bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice - 1. vlna prodeje - ZRUŠENÉ

-

Privatizace bytového fondu města dle těchto zásad, t. j. v 1. vlně prodeje byla ukončena usnesením zastupitelstva města č. 1842 ze dne 21. 4. 2010. Bytové jednotky označené v době přijetí tohoto usnesení jako volné budou prodány v souladu se Zásadami k prodeji volných bytů a nebytových prostor v majetku Města Domažlice a zbývající bytové jednotky budou zařazeny k prodeji dle Zásad k prodeji bytů v majetku města Domažlice – 2. vlna prodeje.
 
Zásady k prodeji bytů a nebytových prostor v majetku města
Domažlice
1. vlna prodeje
Městské zastupitelstvo v Domažlicích schválilo svým usnesením 
č. 404 ze dne 10. 9. 1997 a změnilo usnesením č. 480 ze dne 
22. 4. 1998 podle ustanovení § 36 a odst. 1 psím. a) zákona 
č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplnění 
a usnesením č. 333 ze dne 21. 6. 2000 a usnesením č. 1260 ze 
dne 22. 2. 2006 a usnesením č. 1376 ze dne 21. 6. 2006 a 
usnesením č.  349 ze dne 28. 3. 2007 a usnesením č. 594 ze dne 
29. 8. 2007 a usnesením č. 1373 ze dne 15. 4. 2009 podle 
ustanovení § 84 písm a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších změn a doplnění tyto zásady k prodeji bytů a 
nebytových prostor v majetku města Domažlice (dále jen 
„zásady“): 
Čl. 1
Základní ustanovení
Účelem zásad je stanovit podmínky pro prodej bytů a nebytových 
prostor v majetku města Domažlice. 
Čl. 2 
Vymezení pojmů
1.Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou 
podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení a slouží 
jako samostatné bytové jednotky včetně balkonu, lodžie, 
sklepních kójí, jsou-li určeny v prohlášení vlastníka
k výhradnímu užíváním vlastníků příslušného bytu. 
2.Nebytovým prostorem v obytném domě se rozumí místnost nebo 
soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu
určeny k jinému účelu než k bydlení, při čemž se však nejedná 
o příslušenství bytu nebo o společné části domu.
 
3.Nájemcem bytu se podle této vyhlášky rozumí fyzická osoba, 
která má uzavřenou nájemní smlouvu a řádně hradí nájemné a 
poplatky s užíváním bytu.
 
4.Nájemcem nebytového prostoru se podle této vyhlášky rozumí 
fyzická nebo právnická osoba, která má uzavřenou nájemní 
smlouvu a řádně hradí nájemné a poplatky spojené s užíváním 
nebytového prostoru. 
Čl. 3 
Předmět prodeje
1.Předmětem prodeje je bytová jednotka (dále jen byt) případně 
nebytový prostor v domech, které jsou uvedeny v přílože těchto
zásad.
2.Předmětem prodeje jsou i společné části domu, jež se nabývají
 do podílového spoluvlastnictví a velikost spoluvlastnického 
podílu na společných částech domu se řídí vzájemným poměrem 
velikosti podlahové plochy bytu k součtu podlahových ploch 
všech bytů v předmětném obytném domě. 
3.Předmětem prodeje je i spoluvlastnický podíl na pozemku 
(stavební parcele) odpovídající velikosti spoluvlastnického 
podílu na společných částech domu (§ 21 zákona 72/1994 Sb.) 
4.Předmětem prodeje nejsou byty služební a byty v domech, 
o nichž město Domažlice předem rozhodne, že si je ve 
vlastnictví ponechá pro potřebu přidělování bytu občanům. 
5.Jednotlivé byty, které jsou předmětem prodeje budou prodávány
každému ze současných nájemníků, který o odkoupení požádá. 
Čl. 4 
Oprávněné osoby
Nabývat do vlastnictví podle těchto zásad byt či nebytové 
prostory v obytném domě může na základě nabídky města Domažlice
jakožto vlastníka bytu či nebytových prostor pouze nájemce 
tohoto bytu nebo těchto nebytových prostor. Nepřijme-li nájemce
nabídku města Domažlice na odkoupení bytu nebo nebytových 
prostor do šesti měsíců ode dne, kdy mu byla doručena, je město
Domažlice oprávněno převést vlastnické právo k bytu nebo 
nebytovým prostorám jiné osobě než nájemci a dále postupovat 
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 72/1994 Sb., 
o vlastnictví bytů, v platném znění.“
Čl. 5 
Realizace prodeje
1.Realizaci prodeje bytů a nebytových prostor určených 
k prodeji zabezpečuje pověřená organizace. 
2.O prodeji bytů případně nebytových prostor bude pověřená 
organizace písemně informovat všechny nájemce bytů a nebytových
prostor v předmětném bytovém domě. 
3.Pověřená organizace nabídne písemně všem nájemcům koupi bytu 
nebo nebytového prostoru v obytném domě uvedeném v příloze 
těchto zásad. Při tom je seznámí s předmětem prodeje, s výší,
případně způsobem určení a podmínkami zaplacení kupní ceny.
 
4.Zrušen. 
5.Byt nebude nabídnut k prodeji tomu nájemci, který má vůči 
pronajímateli pohledávky za nezaplacené nájemné a služby 
spojené s užíváním bytu či nebytového prostoru, až do doby 
vyrovnání těchto pohledávek. Dáne nebude byt nabídnut k prodeji
po dobu, po kterou probíhá soudní řízení o přivolení 
k výpovědi nájmu bytu.
 
6.Kontrolu prodeje v souladu s těmito zásadami provede po 
ukončení prodeje finanční odbor MěÚ. Výsledek kontroly bude 
předložen zastupitelstvu města. 
Čl. 6 
Stanovení ceny a úhrada kupní ceny
1.Zrušen. 
2.Kupní cena se stanoví takto:
 
a) u panelových domů dle seznamu č. 1 Kč/m2 plochy bytu (včetně
balkonu, lodžie, sklepních kójí), nákladů na pořízení 
znaleckého posudku, částky 3. 450,-- Kč za poskytnuté služby 
(prohlášení vlastníka, schéma s vymezením jednotlivých bytů, 
nebytových prostor, příslušenství a společných prostor, 
zpracování kupní smlouvy) a vklad do katastru nemovitostí.
b) u ostatních bytů dle seznamu č. 2 Kč/m2 plochy bytu (včetně 
balkonu, lodžie, sklepních kójí), nákladů na pořízení 
znaleckého posudku, částky 3. 450,-- Kč za poskytnuté služby 
(prohlášení vlastníka, schéma s vymezením jednotlivých bytů, 
nebytových prostor, příslušenství a společných prostor, 
zpracování kupní smlouvy) a vklad do katastru nemovitostí. 
c) u bytů vybavených termostatickými ventily a poměrovými 
měřidly se zůstatková hodnota těchto zařízení připočítává 
k ceně bytu stanovené dle písm. a) nebo b),
d) k ceně bytu stanovené dle písm. a) nebo a) připočítává 
zůstatková hodnota vybavení bytu nebo zařizovacích předmětů 
(kuchyňská linka, sporák, vestavěné skříně, boiler, vana, 
apod.) Tato zůstatková hodnota se stanoví na základě vyhlášky
176/1993 Sb. a stanovené životnosti zařizovacích předmětů ke 
dni nabídky ke koupi bytu, u vybavení a zařizovacích předmětů 
vyměněných po učiněné nabídce se připočítává celá hodnota,
e) u bytů, u kterých pověřená organizace zaslala nájemcům 
nabídku na odkoupení bytu do 31. 1. 2000 a nájemci doručili 
pověřené organizaci souhlas k odkoupení v zákonné lhůtě a 
u bytů u kterých byla kupní smlouva uzavřena do 21. 6. 2000 
se pozemek převádí bezplatně. u bytů prodávaných na základě 
nabídky doručené nájemcům do 21. 6. 2000 se pozemek prodává 
za cenu 50 Kč/m2,
 
f) u bytů, u kterých došlo v období od prodeje prvního bytu 
v daném domě do data podání nabídky prodeje na daný byt 
k překročení příspěvku města do společenství proti nájemnému 
za daný byt či mimořádnému jednorázovému příspěvku města 
do společenství proti nájemnému za daný byt či mimořádnému 
jednorázovému příspěvku města do fondu oprav nebo na úhradu 
investice za daný byt v rámci rekonstrukce bytu nebo společných
prostor domu, se prodejní cena bytu o součet těchto částek 
zvyšuje.
 
3.Úhrada kupní ceny:
 
a) při koupi všech bytů v domě sleva 10 % pro každého nájemníka
(možnost přiznání slevy je jen v případě, že s koupí bytu 
souhlasí všichni nájemci v zákonné lhůtě od podání nabídky),
b) při koupi na splátky do 3 let - 15 % navýšení dlužné části 
kupní ceny, která bude uhrazena ve splátkách, 
c) při koupi na splátky do 5 let – 20 % navýšení dlužné části 
kupní ceny, která bude uhrazena ve splátkách, 
d) při koupi na splátky uhradit 50%  částky jednorázově před 
podpisem smlouvy,
e) jednorázovou splátkou zbylé části 50 % nejdéle do 3 let 
(dle písm. b) nebo 5ti let )dle písm. c) ode dne vkladu 
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
4.Kupující je povinen zaplatiti cenu před podpisem smlouvy, 
při koupi na splátky je povinen zaplatit částku dle čl. 6 odst.
3 písm. d) a e). Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit 
v případě, že kupující bude v prodlení se splněním závazků 
uvedených v čl. 6 odst. 3 písm e).
5.Vlastnické právo k převáděnému bytu nabude kupující vkladem 
do katastru nemovitostí, do té doby jsou účastníci svými 
smluvními projevy vázáni.
6.Byt bude prodán s výhradou, že kupující jej přednostně 
nabídne ke koupi městu Domažlice v případě, že bude chtít byt 
prodat nebo zcizit jiným způsobem do 10 let od koupě, a to za 
cenu, za kterou byt od města koupil, navýšenou o částku 
případného zhodnocení, které za dobu vlastnictví bytu provedl, 
stanovenou dle znaleckého posudku.
7.Pokud město neuplatní předkupní právo podle odstavce 6 a 
kupující byt prodá nebo zcizí jiným způsobem do 10 let od 
koupě ve prospěch třetí osoby, je povinen městu doplatit rozdíl
mezi cenou za kterou byt od města kupil a cenou stanovenou 
znaleckým posudkem v době uzavření kupní smlouvy. 
8.Dojde-li k uvolnění bytu ve vlastnictví města Domažlice 
v domě, kde již část bytů byla prodána rozhodne o způsobu 
využití bytu městská rady. 
Čl. 7 
Závěrečná ustanovení
1.Odlišný postup při prodeji bytů a nebytových prostor 
v obytných domech od některých ustanovení těchto zásad lze 
realizovat pouze v ojedinělých případech po schválení městským 
zastupitelstvem před uzavřením smlouvy.
2.V případech hodných zvláštního zřetele, zejména pak 
v případě potřeby zachovat zásadu rovnosti v přístupu 
k občanům města, může město rozhodnout o bezúplatném převodu 
spoluvlastnického podílu na nebytových prostorech osobám,které 
již mají v příslušném domě ve vlastnictví bytovou jednotku 
a dosud nemají žádný podíl na nebytovém prostoru.
3. Ustanovení těchto zásad se nevztahuje na převody bytů 
a nebytových prostor v majetku Města Domažlice, které ke dni 
vyvěšení záměru Města je prodat nebudou předmětem nájmu 
(tzv. "volné byty  a nebytové prostory"). Postup při prodeji 
"volných bytů a nebytových prostor" je upraven "zásadami 
k prodeji volných bytů a nebytových prostor".
4. Vztahy v zásadách výslovně neřešené se řídí platnými 
ustanoveními občanského zákoníku a zákona č. 72/1994 Sb., 
o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů. 
4.Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 21. 6. 2006. 
 
Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.


Seznam č. 1
Domu nabídnuté k prodeji (s dosud neprodávanými byty) Cena za m2 r. 2005
Janáčkova 490 1444
Palackého 215-216 1609
Palackého 217-218 1609
Vojtěchova 219-220 1601
Vojtěchova 221-222 1603
Kunešova 500-501 1665
Kunešova 505-506 1598
Kunešova 507 1668
Mánesova 530 1722
Paroubkova 534-535 1759
Švabinského 540-541 1805
Švabinského 543-544 1771
Švabinského 547 1789
Švabinského 548-549-550 1773
Švabinského 553 1714
Michlova 554 1855
Švabinského 558-559 1700
Švabinského 562-563 1794
Švabinského 566-567-568 1508

Seznam č. 2
Domu nabídnuté k prodeji (s dosud neprodávanými byty) Cena za m2 r. 2005
Škroupova 429 1017
Fibichova 433 1093
Dvořákova 439-440-441 1176
Dvořákova 442-443 1144
Hruškova 444-445 1144
Dvořákova 446-447 914
Doubova 448 1418
Hruškova 449-450 1092
Dvořákova 455-456 1198
Dvořákova 461-462 1212
Dvořákova 463-464 943
Dvořákova 465 1128
Doubova 468 1145
28. října 133 1449
28. října 134 1440
28. října 136 1063
28. října 138 1192
Datum vložení: 16. 2. 2009 0:00
Datum poslední aktualizace: 29. 12. 2020 14:04

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)