Menu
Město Domažlice
Domažlice

Hospodaření podle schváleného rozpočtu města Domažlice

Hospodaření podle schváleného rozpočtu

Hospodaření podle schváleného rozpočtu města Domažlice

Zastupitelstvo města Domažlice schválilo svým usnesením č. 268 ze dne 20.4.2011 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tento vnitřní předpis.

Čl. I.
Úvodní ustanovení
 1. Město Domažlice hospodaří s finančními prostředky města podle ročního rozpočtu schváleného zastupitelstvem města Domažlice pro příslušný rozpočtový rok. Rozpočet města je základním řídícím nástrojem financování potřeb města.

 2. Odpovědní pracovníci se při hospodaření podle schváleného rozpočtu města (dále jen „rozpočet“) řídí zejména tímto vnitřním předpisem, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 323 Ministerstva financí ze dne 2. července 2002 o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy České republiky a vnitřními předpisy města Domažlice.

Čl.II.
Základní pojmy
 1. Rozpočet města je finanční plán, jímž se řídí financování činnosti územního samosprávného celku. Obsahem rozpočtu jsou jeho příjmy, výdaje a ostatní peněžní operace, včetně tvorby a použití peněžních fondů.

 2. Strukturou příjmů a výdajů rozpočtu města se rozumí členění příjmů a výdajů rozpočtu města podle platné rozpočtové skladby.

 3. Dílčím rozpočtem města se rozumí členění příjmů a výdajů rozpočtu města na jednotlivé organizační celky, které jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto vnitřního předpisu (dále jen organizace).

 4. Orgánem veřejné správy se rozumí územně samosprávný celek – Město Domažlice.

 5. Veřejnými prostředky se rozumí veřejné finance, věci, majetková práva a jiné majetkové hodnoty patřící územně samosprávnému celku – Městu Domažlice.

 6. Správcem rozpočtu města je vedoucí finančního odboru.

 7. Příkazcem operace se rozumí vedoucí orgánu veřejné správy nebo vedoucí zaměstnanec orgánu veřejné správy, pověřený k nakládání s veřejnými prostředky města (dále jen správce organizace). Odpovědnost za jednotlivé organizace je stanovena v příloze č. 1 tohoto vnitřního předpisu.

 8. Příkazcem operace je starosta, tajemník, vedoucí odboru, vedoucí organizační složky.

 9. Hlavní účetní je zaměstnanec odpovědný za vedení účetnictví orgánu veřejné správy.

 10. Schvalovací postupy příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní jsou vymezeny Kontrolním řádem Města Domažlice.

 11. Rozpisem rozpočtu města se rozumí sdělení schváleného dílčího rozpočtu správcům organizací a ředitelům příspěvkových organizací včetně závazných ukazatelů rozpočtu.

 12. Rozpočtovým opatřením se rozumí změna rozpočtu města po jeho schválení.

Čl. III.
Odpovědnost za finanční hospodaření podle schváleného rozpočtu
 1. Správce organizace odpovídá za finanční hospodaření s dílčím rozpočtem na základě schváleného rozpočtu města.

 2. Správce organizace je povinen průběžně sledovat plnění příjmové a výdajové části svého dílčího rozpočtu. Pokud zjistí nesoulad mezi dílčím rozpočtem a jeho skutečným plněním, je povinen přijmout taková opatření, aby byl rozpočet dodržen. V případě, že to není možné, je povinen připravit návrh takového rozpočtového opatření, které nebude znamenat nárůst celkových výdajů rozpočtu města.

 3. Správce organizace je povinen zabezpečit použití finančních prostředků v souladu s platnými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a v souladu s vnitřními předpisy města Domažlice.

 4. Správce organizace je povinen realizovat řídící kontrolu v souladu s Kontrolním řádem města Domažlice. Ustanovení odstavců 1 až 3 platí obdobně i pro ředitele příspěvkových organizací města Domažlice.

Čl. IV.
Příprava a schvalování rozpočtu
 1. Správce organizace je povinen předložit na finanční odbor návrh dílčího rozpočtu organizace pro následující rok nejpozději do 30. září běžného roku. Správce organizace odpovídá za to, že návrh dílčího rozpočtu organizace obsahuje veškeré předpokládané příjmy a výdaje v členění podle platné rozpočtové skladby (číslo organizace, paragraf, položka). V rámci položek rozpočtové skladby bude proveden podrobný rozpis jednotlivých příjmů a výdajů. Návrh rozpočtu organizace se předkládá v písemné podobě.

 2. Správce organizace odpovídá za to, že veškeré příjmy a výdaje související s činností, za kterou je odpovědný, jsou zahrnuty v předloženém návrhu dílčího rozpočtu organizace. Správce organizace je oprávněn navrhnout vedoucímu finančního odboru vytvoření nové organizace.

 3. Vedoucí organizační složky jako správce dílčího rozpočtu organizační složky je z hlediska tvorby rozpočtu odpovědný nejen za běžný provoz organizační složky, ale také za běžné opravy a údržbu nemovitostí, které jím řízená organizační složka užívá. Návrh dílčího rozpočtu organizační složky obsahuje rovněž požadavky na běžnou údržbu a opravy těchto nemovitostí. Opravy a investice konzultuje s odborem správy majetku a Domažlickou správou nemovitostí, spol. s r.o. Požadavky na investice a opravy většího rozsahu předkládá odboru správy majetku.

 4. Ředitel příspěvkové organizace předkládá návrh dílčího rozpočtu za příspěvkovou organizaci finančnímu odboru nejpozději do 30. září běžného roku. Návrh dílčího rozpočtu obsahuje předpokládané náklady a výnosy v hlavní činnosti v členění podle platné účtové osnovy pro příspěvkové organizace.

 5. Správci organizací a ředitelé příspěvkových organizací předkládají na finanční odbor návrhy dílčích rozpočtů v reálné, nikoliv maximalistické podobě.

 6. Vedoucí finančního odboru zpracuje předložené návrhy dílčích rozpočtů jednotlivých organizací do první varianty návrhu rozpočtu města. Tato varianta je posouzena na základě reálnosti příjmů a navrhovaných výdajů. Následně vedení města (starosta, místostarostové) a vedoucí finančního odboru projednají předložené návrhy dílčích rozpočtů jednotlivých organizací s jejich správci a řediteli příspěvkových organizací. Na základě upravených návrhů dílčích rozpočtů organizací zpracuje vedoucí finančního odboru návrh rozpočtu města, který předloží k projednání radě města.

 7. Vedoucí finančního odboru projedná návrh rozpočtu města s finančním výborem zastupitelstva.

 8. Návrh rozpočtu města je zveřejněn elektronicky i v písemné podobě na úřední desce města 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu města. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně nebo ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně na zasedání zastupitelstva města. Zastupitelstvo města projedná návrh rozpočtu (v členění podle platné rozpočtové skladby stanovené Ministerstvem financí) včetně závazných ukazatelů.

 9. Zastupitelstvo města projedná návrh rozpočtu města na následující rok (v členění podle platné rozpočtové skladby stanovené Ministerstvem financí) včetně závazných ukazatelů do 31.12. běžného roku.

 10. V případě, že rozpočet města na následující rok není projednán, resp. schválen do konce běžného roku, je vedoucí finančního odboru povinen předložit zastupitelstvu města do konce běžného roku ke schválení Pravidla rozpočtového provizoria.

 11. Po schválení rozpočtu zastupitelstvem města zajistí vedoucí finančního odboru neprodleně jeho rozpis. Součástí rozpisu rozpočtu je sdělení závazných ukazatelů rozpočtu těm subjektům, které jsou povinny se jimi řídit. Při rozpisu rozpočtu se rozpočet člení podle podrobné rozpočtové skladby.

 12. Závazné ukazatele rozpočtu jsou:

a) celkové výdaje příslušné organizace

b) následující položky rozpočtové skladby:

- 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru

- 5021 – Ostatní osobní výdaje

- 5156 – Pohonné hmoty a maziva

- 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací

- 5167 – Služby školení a vzdělávání

- 5173 – Cestovné

- 5194 – Věcné dary

- 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

- 5492 – Dary obyvatelstvu

- podseskupení položek 522 - Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím

- veškeré investiční položky

c) příděl do sociálního fondu

d) u příspěvkových organizací jednotlivé účty v rámci účtové skupiny:

50 – Spotřebované nákupy: 501 – Spotřeba materiálu, 502 – Spotřeba energie, 504 – Prodané zboží,

51 – Služby: 511 - Opravy a udržování, 512 – Cestovné, 513 – Náklady na reprezentaci, 518– Ostatní služby,

52 – Osobní náklady: 521 – Mzdové náklady, 524 – Zákonné sociální pojištění, 527 - Zákonné sociální náklady, 528 – Jiné sociální náklady

e) další závazné ukazatele, které schválí zastupitelstvo města při schvalování rozpočtu na příslušný rok

Čl. IV.
Změny rozpočtu
 1. Změny rozpočtu se uskutečňují formou rozpočtových opatření schvalovaných zastupitelstvem města, popř. radou města na základě zmocnění zastupitelstvem města. Schválená rozpočtová opatření chronologicky eviduje finanční odbor.

 2. Rada města je oprávněna schválit rozpočtové opatření, pokud v jednotlivém případě nepřesáhne jeho výše hodnotu 500 tis. Kč a současně se nezmění rozdíl mezi celkovými příjmy a výdaji rozpočtu. Ve všech ostatních případech schvaluje rozpočtová opatření zastupitelstvo města.

 3. Rozpočtové opatření se schvaluje povinně v případě, že:

  a) dochází ke změnám ve finančních vztazích k jinému rozpočtu,

  b) dochází ke změnám závazných ukazatelů,

  c) jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku.

 4. Návrh rozpočtového opatření připravuje správce organizace nebo ředitel příspěvkové organizace. Návrh rozpočtového opatření obsahuje:

a) zdůvodnění,

b) vlastní rozpočtové opatření dle platné rozpočtové skladby,

c) datum a podpis správce organizace.

 1. Správce organizace předloží návrh rozpočtového opatření k vyjádření vedoucímu finančního odboru alespoň 10 dní před projednáním v příslušném orgánu města. Návrh rozpočtového opatření včetně stanoviska vedoucího finančního odboru předkládá správce organizace ke schválení příslušnému orgánu města.

 2. Správce organizace a ředitel příspěvkové organizace je povinen neprodleně oznámit vedoucímu finančního odboru skutečnosti, které znamenají, že se nepodaří naplnit očekávané rozpočtové příjmy. Dále je povinen oznámit nerealizování investičních či neinvestičních akcí (popř. jejich částí) většího rozsahu, které jsou zahrnuty ve schváleném rozpočtu.

 3. Vedoucí finančního odboru je oprávněn provést technické úpravy rozpočtu tj. opravu nebo doplnění paragrafu, položky rozpočtové skladby, účelového znaku, nástroje a zdroje financování nebo čísla organizace v souladu s platnými předpisy. Vedoucí finančního odboru je oprávněn vytvořit novou organizaci v rozpočtu města.

Čl. V.
Kontrola hospodaření
 1. Kontrolu finančního hospodaření podle schváleného rozpočtu provádí finanční výbor podle § 119 odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

 2. Kontrolu provádí finanční odbor, pověřený pracovník a správci organizací dle Kontrolního řádu města Domažlice a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

 3. Vedoucí finančního odboru seznámí zastupitelstvo města s plněním rozpočtu města k 30. červnu běžného roku nejpozději do 31. srpna běžného roku.

Čl. VI.
Finanční vypořádání příspěvkových organizací

1. Finanční vypořádání se týká pouze hlavní činnosti příspěvkové organizace.

2. V termínu do 30. ledna po skončení příslušného kalendářního roku provedou příspěvkové organizace finanční vypořádání příspěvku na provoz, popř. příspěvku na investice, který obdržely v souladu se schváleným rozpočtem města na příslušný rozpočtový rok.

3. Finančním vypořádáním příspěvku na provoz se rozumí vyčíslení a odvod do rozpočtu zřizovatele části příspěvku na provoz, která převyšuje skutečné náklady snížené o skutečné výnosy získané od 3. subjektů o více než 20.000,- Kč.

4. Finančním vypořádáním příspěvku na investice se rozumí vyčíslení a odvod do rozpočtu zřizovatele části příspěvku na investice, která nebyla vyčerpána na stanovený účel.

Čl. VII.
Rozpočtový výhled
 1. Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů města.

 2. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtový výhled na dva roky následující po roce, na který se schvaluje rozpočet.

 

Čl. VIII.
Závěrečný účet
 1. Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření města souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu, který schvaluje zastupitelstvo města.

 2. Závěrečný účet obsahuje:

- údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu,

- údaje o dalších finančních operacích včetně tvorby a použití fondů,

- údaje o hospodaření s majetkem,

- údaje o finančním hospodaření právnických osob zřízených nebo založených městem,

- vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu krajů, státním fondům a jiným rozpočtům,

- zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města.

 1. Návrh závěrečného účtu, který předkládá vedoucí finančního odboru musí být zveřejněn elektronicky a v písemné podobě na úřední desce, nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu města.

 2. Projednání závěrečného účtu města se uzavírá vyjádřením:

a) souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, nebo

b) souhlasu s výhradami, na základě nichž přijme zastupitelstvo města opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků.

 1. Závěrečný účet za uplynulý kalendářní rok projedná zastupitelstvo města do 30.června následujícího roku.

Čl. IX.
Závěrečná ustanovení
 1. Tento vnitřní předpis nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení zastupitelstvem města.

 2. Dnem účinnosti tohoto vnitřního předpisu pozbývá platnosti Vnitřní směrnice upravující hospodaření podle schváleného rozpočtu města, schválená zastupitelstvem města Domažlice usnesením č. 1105 ze dne 21. 9. 2005, ve znění pozdějších změn.

 3. Příloha č. 1 této směrnice obsahuje seznam organizací a příkazců operací.

 

 

Ing. Miroslav Mach

starosta Města Domažlice

 

 

Mgr. Karel Štípek

místostarosta Města Domažlice

Datum vložení: 29. 4. 2011 10:29
Datum poslední aktualizace: 29. 12. 2020 14:04
Autor: Ing. Alena Kučerová

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)