Menu
Město Domažlice
Domažlice

vyhláška 9/1998

o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Vyhláška o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem
vydána 7.10.1998
účinnost od 27.10.1998
novelizuje vyhlášku  
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou 5/2001 (ze dne 12.12.2001)

VYHLÁŠKA MĚSTA DOMAŽLICE  9/1998

o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem
Městské zastupitelstvo v Domažlicích schválilo dne 7.10.1998 na základě § 36 odst. 1 písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, podle § 16 odst. 1 tohoto zákona a v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Předmět, působnost a závaznost vyhlášky
(1) Vyhláška stanoví systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů (dále jen „systém“) vznikající na území města Domažlice a části Havlovice (dále jen „města“), určuje místa k odkládání odpadů. Dále upravuje systém nakládání se stavebním odpadem a stanoví způsob prokazování využívání nebo zneškodňování komunálních odpadů fyzickými osobami nezapojenými do systému.

(2) Vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby 1), které mají na území města trvalé nebo přechodné bydliště a pro další osoby, které se na území města zdržují.
Čl. 2
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky:

(1) Komunální odpad 2) je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, pro kterou nejsou právními předpisy stanovena zvláštní pravidla nebo omezení s výjimkou odpadů vznikající u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Komunální odpad je také odpad vznikající při čištění veřejných komunikací a prostranství, při údržbě veřejné zeleně včetně hřbitovů.

(2) Směsný odpad je složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění papíru, skla, plastů, objemného a nebezpečného odpadu z odpadu. Směsným odpadem je i odpad odložený do odpadkových košů, umístěných na veřejném prostranství.

(3) Objemný odpad je složka komunálního odpadu, která pro velké rozměry nemůže být odkládána do sběrných nádob na směsný odpad (např. vyřazené koberce, lina, matrace, nábytek, bedny a další objemný odpad z domácností).

(4) Nebezpečný odpad3) je odpad, který má jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona o odpadech.. Jedná se o suché články (baterie) a olověné akumulátory, odpadní zářivky a výbojky, nádoby ze železných kovů se zbytky a obsahem škodlivin, obaly a nádoby z plastů se zbytky a obsahem škodlivin, zbytky nátěrových hmot včetně starých barev, textilní materiál znečištěný škodlivinami, oleje, olejové filtry, lednice s obsahem chlorfluorovodíků, vyřazené léky apod..

(5) Sběrná nádoba je typizovaná nádoba určená k odložení složek odpadu (tzv. popelnice nebo kontejnery). Ve sběrné nádobě jsou složky odpadu přechodně shromážděny do doby svozu. Sběrnou nádobou je rovněž speciální kontejner (zvon), velkoobjemový kontejner a odpadkový koš, umístěný na veřejném prostranství.

(6) Veřejná prostranství jsou zejména náměstí, tržiště, silnice, místní komunikace, parky a veřejná zeleň, jakož i další prostory přístupné každému bez omezení.4)
Čl. 3
Třídění odpadu
Komunální odpad (dále jen „odpad“) se třídí na následující složky:

a) papír,

b) sklo,

c) plasty,

d) objemný odpad,

e) nebezpečný odpad,

f) směsný odpad.
Čl. 4
Ukládání odpadů
(1) Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti této vyhlášky:

a) komunální odpad třídit dle obcí stanoveného systému a vytříděné složky odpadu odkládat na místa k tomu určená,

b) provádět úhradu ceny za svoz, třídění a zneškodnění komunálního odpadu ve výši a způsobem stanoveným touto vyhláškou,

c) ukládat do sběrné nádoby pouze odpad, pro který je určena,

d) počínat si tak, aby svým jednáním neznemožnily provedení pravidelného svozu odpadů nebo nezpůsobily narušení systému.

(2) Papír, sklo a plasty se ukládají do speciálních kontejnerů na tříděný odpad (zvonů), které jsou barevně odlišeny a je na nich výslovně uveden druh odpadu, pro který je nádoba určena.

(3) Objemný odpad se ukládá do velkoobjemových kontejnerů.

Do těchto kontejnerů je možno ukládat též uliční smetky (odpady shromážděné při čištění komunikací), odpad ze zeleně (odpad převážně biologického původu z údržby parků, sídlištní a uliční zeleně, travnatých hřišť, ve vlastnictví nebo správě města), a odpad ze hřbitovů. Větve, dřevo, klestí, apod. je možno ukládat pouze v menších kusech. Nesmí být do těchto kontejnerů ukládán papír, sklo, plasty, nebezpečný odpad a směsný odpad.

(4) Sběrné nádoby na papír, sklo, plasty a objemný odpad jsou určeny pouze pro fyzické osoby zapojené do systému.

(5) Nebezpečné odpady se ukládají ve sběrném dvoře nebezpečných odpadů v Chrastavické ulici (provozovna Sběrných surovin) za podmínek stanovených provozním řádem zařízení.

Ve sběrnám dvoře lze odevzdávat tyto odpady:

a) nebezpečné odpady uvedené v čl. 2 odst. 4.,

b) další odpady - pneumatiky, elektrické přístroje, televizory, PC

Vyřazené léky lze odevzdávat též v lékárnách.

(6) Směsný odpad se ukládá do sběrných nádob k tomu určených (popelnice - 110 litrů a kontejnery 1100 litrů).

(7) Nádoby na směsný odpad slouží pro osoby, které jsou na základě písemné dohody s Technickými službami města Domažlice (dále jen „odvozce odpadů“) zapojeny do systému.

(8) Sběrné nádoby zajištěné odvozcem odpadů jsou majetkem města.

(9) Je zakázáno:

a) ukládat odpad mimo sběrné nádoby,

b) ukládat do sběrných nádob odpad jiný, než pro který je nádoba určena, odpad ze zemědělské činnosti (hnůj, biologické zbytky, apod.), odpad ze zdravotnických zařízení, zeminu a stavební suť,

c) zcizovat nebo poškozovat sběrné nádoby,

d) vtěsnat odpad do sběrné nádoby tak, aby nemohl při vyprazdňování vypadnout,

e) v zimních měsících vkládat vlhký odpad, který by mohl přimrznout k sběrné nádobě a zabránit tak jejímu vyprázdnění,

f) sypat do sběrných nádob žhavý popel,

g) využít sběrných nádob k jinému účelu, než k ukládání určeného odpadu ,

h) ukládat odpad do sběrných nádob, které jsou v souladu s touto vyhláškou využívány jinou osobou,

i) právnickým a fyzickým osobám oprávněným k podnikání, při jejichž činnosti vznikají odpady, ukládání odpadů do sběrných nádob rozmístěných po městě, s výjimkou případů uvedených v čl. 7 této vyhlášky,

j) ukládat odpady do velkoobjemových kontejnerů fyzickým osobám, které nemají trvalé nebo přechodné bydliště na území města nebo nejsou zapojeny do systému s výjimkou odpadů ze hřbitovů na území města.
Čl. 5
Stanoviště sběrných nádob a příprava k odvozu
(1) Sběrné nádoby na směsný odpad:

a) musí být umístěny na místech určených pro stanoviště sběrných nádob. Tato místa jsou situována na pozemku vlastníka objektu nebo na pozemku jiného vlastníka, avšak jen s jeho písemným souhlasem,

b) mohou být umístěny ve výjimečných případech na veřejném prostranství, a to pouze s písemným souhlasem vlastníka pozemku, města a v souladu s dalšími předpisy5),

c) je možné za účelem svozu umístit na veřejném prostranství (včetně komunikací), tak aby nebyla narušena bezpečnost silničního provozu, a to nejdříve v 18.00 hodin dne předcházejícího dni svozu,

d) je uživatel povinen sám uklidit v den svozu.

(2) Hmotnost sběrné nádoby s objemem 110 litrů (popelnice) včetně obsahu nesmí přesáhnout 100 kg.

(3) Nejsou-li sběrné nádoby řádně připraveny k odvozu , pracovníci, kteří provádějí svoz, nejsou povinni je odvézt v případě, že by byl narušen harmonogram svozu nebo vzniká-li nebezpečí pracovního úrazu či poškození technického zařízení. Tyto skutečnosti je vedoucí pracovník svozové směny povinen oznámit svému nadřízenému, který závadu projedná s vlastníkem objektu či osobami, které mají k objektům právo hospodaření (dále jen „vlastník“).

(4) Znemožní-li osoba či organizace pravidelný odvoz sběrných nádob jakýmkoli způsobem (nádoby nejsou připraveny, uzamčený objekt, nevhodné parkování vozidla, apod.), je povinna uhradit náklady vzniklé mimořádným odvozem.
Čl.6
Úhrada za svoz
(1) Cenu za svoz , třídění a zneškodňování odpadu platí fyzické osoby městu ve výši, která je v souladu se zvláštními předpisy6).

(2) Způsob úhrady je uveden v ceníku, který je k nahlédnutí na městském úřadu.

(3) Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které na základě písemné dohody využívají systém stanovený obcí, platí cenu sjednanou v dohodě s obcí7).
Čl. 7
Povinnosti vlastníka objektu
Vlastník je povinen:

a) zajistit sběrné nádoby v počtu odpovídajícím ukládaným odpadům, minimálně v počtu 1 sběrné nádoby (popelnice) pro 2 domácnosti. Na žádost vlastníka zajistí potřebný počet sběrných nádob odvozce odpadu,

b) umístit sběrné nádoby na stanoviště v souladu s čl. 5 této vyhlášky,

c) udržovat čistotu na stanovišti sběrných nádob a jeho okolí,

d) zajistit ukládání směsného odpadu do sběrných nádob tak, aby je po naplnění bylo možné řádně uzavřít a odpad při manipulaci nevypadával,

e) kontrolovat technický stav nádob na směsný odpad, při poškození zajistit jejich opravu nebo výměnu (Výměnu provádí odvozce odpadů.),

f) uhradit částku za pořízení nové sběrné nádoby na směsný odpad v případě její ztráty.
Čl. 8
Prokazování využívání nebo zneškodňování odpadu
(1) Fyzická osoba, která chce využívat nebo zneškodňovat odpad sama8) (osoba nezapojená do systému), je povinna:

a) písemně oznámit městu nejpozději 1 měsíc ode dne účinnosti této vyhlášky a dále nejpozději 1 měsíc před měsícem, od kterého chce sama odpad využívat nebo zneškodňovat sama, že nebude využívat systém města,

b) nejpozději do 15.dne následujícího měsíce po kalendářním čtvrtletí prokazovat městu písemnou formou, jak tento odpad využila nebo zneškodnila.

(2) Dokladem o předání odpadu nebo jeho složek k využití nebo zneškodnění je daňový doklad, obsahující přesné a úplné údaje:

a) název a sídlo provozovatele zařízení na využívání nebo zneškodňování odpadu,

b) datum předání odpadu provozovateli zařízení,

c) hmotnost předaného odpadu podle složek dle čl. 3,

d) otisk firemního razítka a podpis zástupce provozovatele zařízení,

e) jméno, příjmení, rodné číslo, podpis a adresa fyzické osoby dle odst. 1

(3) Pokud fyzická osoba využije nebo zneškodní odpad sama prostřednictvím oprávněné osoby, prokáže tyto skutečnosti na výzvu městu předložením originálů dokladů dle odst.2.
Čl. 9
Odvozce odpadů
Odvozce odpadů:

a) zajišťuje pravidelný svoz komunálních odpadů na území města,

b) zajišťuje svoz směsného odpadu 1 krát týdně,

c) zajišťuje svoz ostatních odpadů dle harmonogramu,

d) poskytuje sběrné nádoby a provádí jejich výměnu nebo doplnění,

e) určuje místo přistavení sběrných nádob v době svozu odpadu,

f) je povinen zcela vyprázdnit sběrné nádoby tak, aby nedocházelo ke znečištění prostředí a ke škodám na majetku.
Čl. 10
Nakládání se stavebním odpadem
(1) Stavební odpad9) vzniklý na území města při stavební činnosti fyzických osob, právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání musí být ukládán do rozměrově vhodných kontejnerů oprávněné osoby, případně subjektu provádějící stavební činnost, pokud není tento odpad přímo nakládán a vyvážen z místa vzniku k využití nebo ke zneškodnění.

(2) Vyvážení naplněných kontejnerů nutno realizovat bezodkladně.

(3) Osoby, které produkují stavební odpad, jsou povinny tento odpad třídit a nabídnout k využití provozovateli zařízení na úpravu stavebního odpadu.

(4) Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně znečištění odstranit.

(5) Osoby, které produkují stavební odpad, si zajistí odstranění a likvidaci stavebního odpadu u oprávněné osoby na vlastní náklady.
Čl. 11
Zvláštní ustanovení
(1) Osoby, jimž byla sběrná nádoba propůjčena, a pracovníci odvozce odpadů jsou povinni zacházet se sběrnými nádobami tak, aby nedocházelo k jejich nadměrnému poškozování. Mimořádnou opatrnost je třeba věnovat nádobám z umělých hmot.

(2) Osobám a organizacím jiným než odvozci odpadů je zakázáno odvážet a přemisťovat sběrné nádoby určené k pravidelnému odvozu odpadů, vyprazdňovat je i jinak manipulovat s obsahem - vybírat jeho části nebo přemisťovat do jiných než k tomu určených sběrných nádob.

(3) Při ukládání odpadů je nutno zachovávat čistotu v okolí stanoviště sběrných nádob.
Čl. 12
Dohled a postihy
(1) Dozor nad dodržováním této vyhlášky přísluší městské policii.

(2) Nedodržení nebo porušení této vyhlášky se postihuje podle obecných předpisů10).
Čl. 13
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se čl. 5, čl. 6, čl. 7 a čl. 8, vyhlášky města Domažlice č. 20/1997, o čistotě a veřejném pořádku v Domažlicích.
Čl. 14
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15 dnů ode dne vyhlášení.

Jaroslava Wollerová

starostka města

v. r.Ing. František Budka

zástupce starostky města
 
v. r.

1)§7 až §10 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

2) §2 odst. 3 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech

3) §2 odst. 2 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech

4) §4 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

5) např. zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

6) zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů

7) §10 odst. 2 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech

8) §9 odst. 2 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech

9) vyhláška MŽP č. 337/1997 Sb., kterou se vydává katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů (katalog odpadů)

10) zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech; zákon ČNR č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Datum vložení: 28. 10. 1998 0:00
Datum poslední aktualizace: 14. 3. 2023 16:06

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)