Menu
Město Domažlice
Domažlice

vyhláška 3/2000

o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

Vyhláška o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
vydána 15.11.2000
účinnost od 1.1.2001
novelizuje vyhlášku  
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou 11/2003 (ze dne 19.11.2003)

VYHLÁŠKA MĚSTA DOMAŽLICE  3/2000

o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

Zastupitelstvo města Domažlice schválilo svým usnesením č. 416 ze dne 15. listopadu 2000 v souladu s ustanovením § 10 písm. a), § 12, 35 a § 84 odst. 1, odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení), a s ustanovením § 15 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1
Základní ustanovení
(1) Město Domažlice vybírá ve smyslu § 1 písm. g) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj (dále jen VHP).

(2) Výkon správy poplatků provádí Městský úřad Domažlice.
Čl. 2
Předmět poplatku
Předmětem tohoto poplatku je povolený VHP. Poplatku podléhá každý provozovaný VHP (ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů).
Čl. 3
Poplatník
Poplatníkem je česká právnická osoba (bez majetkové účasti zahraničních osob), která je provozovatelem VHP.
Čl. 4
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1) Poplatková povinnost vzniká dnem zahájení provozování VHP.

(2) Poplatek se platí ode dne, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

(3) Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení provozování VHP.
Čl. 5
Oznamovací povinnost
(1) Poplatník je povinen písemně do 10 dnů od zahájení provozování VHP oznámit správci poplatku uvedení VHP do provozu.

(2) Při plnění této oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit název právnické osoby, sídlo a další jeho identifikaci. Současně uvede čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z jeho podnikatelské činnosti.

(3) Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku ukončení provozování VHP, tj. zánik své poplatkové povinnosti a to nejpozději do 10 dnů po ukončení provozování VHP.
 
Čl. 6
Sazba poplatku
(1) Poplatek za každý provozovaný VHP činí 5.000,- Kč na tři měsíce.

(2) V případě, že bude VHP provozován po dobu kratší než tři měsíce, bude poplatek vyměřen v poměrné části.
Čl. 7
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný při povolení provozování VHP na dobu tří měsíců do konce třetího měsíce po zahájení provozu, tj. nejpozději poslední den čtvrtletí, na které bylo povolení vydáno.

(2) Při povolení provozování VHP na šest měsíců je poplatek splatný ve dvou splátkách odpovídajících délce provozu v příslušném čtvrtletí a to splatných nejpozději vždy poslední den příslušného čtvrtletí.

(3) Při povolení provozování VHP na kalendářní rok je poplatek splatný ve čtyřech splátkách odpovídajících délce provozu v příslušném čtvrtletí a to vždy nejpozději poslední den příslušného čtvrtletí.

(4) Poplatek může být zaplacen poplatníkem i jednorázově.
Čl. 8
Sankční opatření
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky až o 50%.

(2) Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

(3) Nesplní-li poplatník oznamovací povinnost stanovenou v čl. 5 této obecně závazné vyhlášky, může správce poplatku vyměřit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy ve smyslu ustanovení § 37 a 37 a) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

(4) Nesplní-li poplatník svou poplatkovou povinnost stanovenou v čl. 4 a 7 této obecně závazné vyhlášky, lze dlužné poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

(5) Byl-li před uplynutím této lhůty tří let učiněn úkon směřující k vyměření poplatku nebo jeho dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu zpraven.
Čl. 9
Prominutí poplatku
Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodů zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatek snížit nebo prominout.
Čl. 10
Závěrečná ustanovení
(1) Při řízení ve věcech tohoto poplatku postupuje městský úřad podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

(2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2001.

(3) Dnem účinnosti této obecně závazné vyhlášky se ruší platnost Vyhlášky č. 4/1998 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj ze dne 24.dubna 1998. 
Jan Látka

starosta města

v. r.Jiří Herbrik

zástupce starosty města

v.r.
Datum vložení: 21. 12. 2000 0:00
Datum poslední aktualizace: 25. 10. 2021 13:17
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)