Menu
Město Domažlice
Domažlice

vyhláška 11/2003

o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

Vyhláška o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
vydána 19.11.2003
účinnost od 1.1.2004
novelizuje vyhlášku  
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou vyhláška 1/2010 (ze dne 30.6.2010)

 

Obecně závazná vyhláška města Domažlice  č. 11/2003

o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

Zastupitelstvo města Domažlice vydává dne 19. 11. 2003 svým usnesením č. 308 podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 11/2003 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj.

Čl. 1
Základní ustanovení
1. Město Domažlice (dále jen „město“) vybírá místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj (dále jen „poplatek“).

2. Výkon správy tohoto poplatku provádí Městský úřad Domažlice, odbor finanční (dále jen „správce poplatku“).
Čl. 2
Předmět poplatku
Předmětem poplatku je každý výherní hrací přístroj povolený podle zvláštního zákona1, který je provozovaný na území města Domažlice.
Čl. 3
Poplatník
1. Poplatníkem je provozovatel výherního hracího přístroje.
2. Provozovatelem je česká právnická osoba, která splňuje další podmínky podle zvláštního zákona 1).
Čl. 4
Oznamovací povinnost
1. Poplatník je povinen ve lhůtě do 15 dnů od zahájení provozování výherního hracího přístroje oznámit písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku termín uvedení výherního hracího přístroje do provozu a doložit tuto skutečnost protokolem podle zvláštního právního předpisu2.

2. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku název právnické osoby, sídlo, IČO, čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z jeho podnikatelské činnosti, statutární orgán a případně osoby, které jsou oprávněny kromě tohoto orgánu za něj v poplatkových věcech jednat.

3. Poplatník je dále povinen oznámit do 15 dnů ukončení provozování výherního hracího přístroje a doložit tuto skutečnost protokolem pořízeným podle zvláštního právního předpisu 2).
Čl. 5
Sazba poplatku
1. Sazba poplatku za každý výherní hrací přístroj činí 5.000,- Kč na tři měsíce.

2. Pokud je výherní hrací přístroj provozován po dobu kratší než tři měsíce, platí se poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu skutečně provozovaných dní.
Čl. 6
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1. Poplatková povinnost vzniká dnem uvedení povoleného výherního hracího přístroje do provozu.

2. Poplatková povinnost zaniká dnem, ve kterém byl provoz výherního hracího přístroje ukončen.
Čl. 7
Splatnost poplatku
1. Při povolení provozování výherního hracího přístroje na dobu nejdéle tří měsíců je poplatek splatný nejpozději poslední den období, na které bylo povolení vydáno.

2. Při povolení provozování výherního hracího přístroje na dobu nejdéle šesti měsíců je poplatek splatný:

a) ve dvou splátkách odpovídajících délce provozu v příslušném období, a to vždy nejpozději poslední den třetího a posledního měsíce období, na které bylo povolení vydáno nebo

b) jednorázově nejpozději poslední den období, na které bylo povolení vydáno.

3. Při povolení provozování výherního hracího přístroje nejdéle na kalendářní rok je poplatek splatný:

a) ve čtyřech splátkách odpovídajících délce provozu v příslušném období, a to vždy nejpozději poslední den třetího, šestého, devátého a posledního měsíce období, na které bylo povolení vydáno nebo

b) ve dvou splátkách odpovídajících délce provozu v příslušném období, a to nejpozději poslední den šestého a posledního měsíce období, na které bylo povolení vydáno.
Čl. 8
Sankce za nesplnění povinností
1. Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může zvýšit až na trojnásobek. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

2. Tomu, kdo nesplní ve stanovené lhůtě povinnost nepeněžité povahy stanovenou touto vyhláškou nebo zákonem, může správce poplatku uložit pokutu podle zvláštního zákona 3)
Čl. 9
Prominutí poplatku
Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout. Při podání žádosti je třeba zaplatit správní poplatek v souladu se zvláštním zákonem 4).
Čl. 10
Lhůty pro vyměření a doměření poplatku
1. Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

2. Byl-li před uplynutím lhůty uvedené v předchozím odstavci učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek však lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Čl. 11
Závěrečná ustanovení
1. Při správě místního poplatku se postupuje podle zvláštního zákona 5).

2. Ke dni účinnosti této vyhlášky se ruší vyhláška č. 3/2000 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj.

3. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2004. 
Jan Látka

starosta městaJaroslav Bauer

místostarosta města

 
1)zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů

2)§ 5 vyhlášky č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích, ve znění pozdějších předpisů

3)§ 37 a § 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů

4)zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů

5)zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů
Datum vložení: 14. 1. 2004 0:00
Datum poslední aktualizace: 13. 3. 2023 14:13

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)