Menu
Město Domažlice
Domažlice

Nařízení města 4/2015

Nařízení 4/2015, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Nařízení  4/2015
vydána 14.4.2015
účinnost od 1.5.2015
novelizuje vyhlášku  
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou  

 

NAŘÍZENÍ MĚSTA DOMAŽLICE  č. 4/2015

kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Rada města Domažlice se usnesla dne 14.4.2015 usnesením č. 697 vydat podle § 25 odst.2 v návaznosti na ustanovení § 58a a § 48 odst.2, písm. d) zákona č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů , ve znění pozdějších zákonů, ( dále jen lesní zákon ), v návaznosti na ustanovení § 11 a ustanovení § 102 odst .2 písm. d) zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení , kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov :

Článek 1

(1)Rada města Domažlice vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov ( § 25 odst.1 lesního zákona).

(2)Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány pro bývalý lesní hospodářský celek Nýrsko, v současné době lesní hospodářské osnovy 308802 LHO Orlovice, který je tvořen katastrálními územími následujících obcí :

 

Obec Chodská Lhota  k.ú. Chodská Lhota
  Kdyně    Hluboká u Kdyně
      Dobříkov na Šumavě
  Loučim   Loučim
  Nová Ves   Nová Ves u Kdyně
  Pocinovice   Pocinovice
      Orlovice u Pocinovic
  Všeruby   Všeruby u Kdyně
      Hájek u Všerub
      Pomezí na Šumavě
      Sruby na Šumavě
      Pláně na Šumavě
      Hyršov
      Chalupy

(3)Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány bezplatně pro všechny právnické a fyzické osoby , které jsou vlastníky lesů o výměře do 50 ha, s výjimkou těch, kteří si podle § 24 odst 3 lesního zákona zadali zpracování lesního hospodářského plánu.

Článek 2

(1)Vlastníci lesů z uvedeného zařizovacího území mají právo u Městského úřadu Domažlice, odboru životního prostředí, písemně (popř. ústně do protokolu) uplatnit své připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov včetně záměru hospodářských opatření. Tyto připomínky a požadavky může na základě zmocnění vlastníka lesa podat jeho odborný hospodář.

(2)Připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov mohou uplatnit také další právnické a fyzické osoby, jejichž práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být dotčeny.

(3)Termín pro oznámení připomínek a požadavků se stanoví do 30.listopadu 2015.

(4)V uvedeném termínu oznámí vlastníci lesů případně též skutečnost, že pro své lesy zadali zpracování lesního hospodářského plánu.

Článek 3

Vlastník lesa, pro kterého byla zpracována lesní hospodářská osnova, ji obdrží na vyžádání na Městském úřadě v Domažlicích, odboru životního prostředí po jejím zpracování v době její platnosti, a to bezplatně na základě žádosti a písemného potvrzení o jejím převzetí.

Článek 4

Obecní úřady v uvedeném zařizovacím obvodu toto nařízení uveřejní na svých úředních deskách a umožní po dobu jeho platnosti každému do něj nahlédnout.

Článek 5

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. května 2015 a platí do dne 30. listopadu 2015

 

 

Ing. Miroslav Mach

Starosta města Domažlice

 

 

Místostarosta města Domažlice

JUDr. Novák Zdeněk

Datum vložení: 24. 4. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 5. 12. 2023 7:39

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)