Menu
Město Domažlice
Domažlice

Nařízení 5/2015

o stání motorových vozidel na místních komunikacích

Nařízení 5/2015 o stání motorových vozidel na místních komunikacích
vydána 23.6.2015
účinnost od 1.7.2015
novelizuje vyhlášku

nařízení 4/2012 (ze dne 29.5.2012)

je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou nařízení 9/2015 (ze dne 29.9.2015)

 

NAŘÍZENÍ MĚSTA DOMAŽLICE   č. 5/2015

o stání motorových vozidel na místních komunikacích

Rada města Domažlice na svém 19. zasedání vydala usnesením č. 1012 dne 23.6.2015 v souladu s ustanoveními § 11 a § 102 odst. 2 písm d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 23 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nařízení města:

Čl. 1
Základní ustanovení

1)V souladu § 23 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, se vymezují místní komunikace nebo jejich části (dále jen „komunikace“) k placenému stání silničních motorových vozidel (dále jen „vozidel“):

a) na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin na následujících komunikacích:
- náměstí Míru
- ulice Msgre. Staška
- Chodské náměstí (plocha kolem památníku a část plochy před domem čp. 75)
- parkoviště v ulici U nemocnice
- ulice Hruškova

b) jen pro vozidla provozovaná právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání se sídlem nebo provozovnou ve vymezené oblasti, vozidla fyzických osob – občanů ČR s trvalým pobytem v níže vymezené oblasti a fyzických osob – cizinců s dlouhodobým pobytem povoleným v níže vymezené oblasti, pokud splňují podmínky stanovené tímto nařízením na následujících komunikacích:
- ul. Msgre. Staška - úsek před domy čp.1, 16, 79
- část plochy na Chodském náměstí (před domem čp. 75),
- ul. Hradská,
- ul. Branská,
- ul. Vodní,
- ul. Školní,
- ul. Spálená,
- ul. Kostelní - plocha před Městskou knihovnou v ul. B. Němcové.

Čl. 2
Veřejná placená parkoviště

(1) Město zřizuje a provozuje placená veřejná parkoviště: na nám. Míru, v ul. Msgre. B. Staška (před Rychtou- čp. 62-66), na Chodském náměstí, ul. U Nemocnice, ul. Hruškova

(2) Provozní doba placených parkovišť ve dnech, které nejsou zákonem stanoveny jako svátek, je následující:
pondělí až pátek 8:00 - 17:00
sobota 8:00 - 13.00
V uvedené době je řidič povinen uhradit cenu parkovného, a to bezprostředně po odstavení vozidla. Mimo uvedenou dobu je parkování bezplatné.

(3) Parkovací kartu (lístek zakoupený v parkovacím automatu) je řidič povinen umístit na viditelném místě (za čelním sklem automobilu).

Čl. 3
Vyhrazená parkoviště pro držitele povolení.

(1) Pro osoby uvedené v čl. 1 písm. b) ve vymezené oblasti (náměstí Míru, ul. Msgre. B. Staška - úsek před domy čp. 1, 16, 79 , Chodská ul. , Chodské náměstí, Hradská, ul. Branská, ul. Vodní, ul. Fastrova, ul. Školní, ul. Spálená, ul. Kostelní, ul. B. Němcové) se na jejich žádost vydává povolení k parkování vozidla (parkovací karta A), které opravňuje k stání vozidel na vyhrazených parkovištích.
"Parkovací karta A" se vydává pro stání v ulicích Hradská, Branská, Vodní, Školní, Spálená, Kostelní, na části plochy na Chodském náměstí (před domem čp. 75), ul. Msgre. Staška - úsek před domy čp.1, 16, 79 a na ploše před Městskou knihovnou B. Němcové.

(2) Parkovací karta „B“ bude vydávána městu Domažlice a organizacím městem zřízených. Tato karta opravňuje ke stání vozidel na náměstí Míru, na vyhrazeném parkovišti pro MěÚ a na vyhrazených parkovacích místech v ul. Vodní. Parkovací karta „B“ může být na dobu nezbytně nutnou zapůjčena účastníkům jednání na radnici kanceláří starosty a návštěvníkům domova pro seniory v objektu domova pro seniory v ul. Břetislavova č.p. 84 v Domažlicích..

(3) Na vyhrazeném parkovišti pro MěÚ mohou stát na dobu nezbytně nutnou vozidla účastníků akcí v obřadní síni města (svatební obřady ap.).

(4) Parkovací karty „A“ jsou vydávány vlastníkovi motorového vozidla po předložení technického průkazu, průkazu totožnosti a prokázání trvalého pobytu, sídla nebo provozovny ve vymezené oblasti jako:
a) karty nepřenosné (na SPZ vozidla),
b) přenosné (na jméno a adresu osoby nebo název a IČ právnické nebo fyzické osoby).
Přenosná parkovací karta bude vydána jen po doložení vlastnictví více vozidel fyzickou osobou nebo po doložení vlastnictví nebo provozování více vozidel právnickou osobou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání.
Přenosná parkovací karta platí jen pro osobu, pro kterou byla vydána (viz. vymezení osob v čl. I. písm. b) tohoto nařízení). Pokud byla parkovací karta vydána právnické osobě nebo fyzické osobě za účelem podnikání, platí pouze pro vozidla, která jsou provozována touto osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu.

(5) Parkovací karty jsou vydávány pouze pro motorová vozidla s celkovou hmotností do 2,8 tuny. Přenosná parkovací karta nesmí být použita pro vozidla s hmotností vyšší.

(6) Pro stanovení ceny za "parkovací kartu „ A“ se počítá jedna domácnost nebo jedna provozovna.

(7) Parkovací karta na druhé a další vozidlo bude vydávána s ohledem na kapacitu parkovacích míst v dané části města.

(8) Parkovací karty vydává odbor správy majetku MěÚ a jsou vydávány na dobu vyznačenou na čelní straně této karty, avšak nejdéle na dobu jednoho kalendářního roku. Držitel parkovací karty odpovídá za její případné zneužití a v případě ztráty musí toto neprodleně hlásit orgánu, který ji vydal.

(9) Parkovací karty neopravňují k stání vozidel na placených parkovištích bez zaplacení poplatku v době placeného režimu.

(10) Parkovací kartu je řidič povinen umístit na viditelném místě (za čelním sklem automobilu).

(11) Na parkovací kartu "A" není právní nárok a bude vydávána s ohledem na parkovací kapacitu vyčleněných ploch.

(12) Použití jakékoliv napodobeniny parkovací karty včetně její grafické reprodukce se zakazuje. Takové jednání se zároveň považuje za zneužití parkovací karty.

(13) Parkovací karta musí být předložena ke kontrole orgánu, který ji vydal, nebo městské policii, pokud o to požádají.

(14) V případě jakéhokoliv nedodržení podmínek stanovených tímto nařízením (zejména použití parkovací karty z rozporu s ustanoveními tohoto nařízení) bude karta orgánem, který ji vydal, nebo městskou policií odebrána a pro období příslušného kalendářního roku již nebude vydána.

Čl. 4
Sazby placeného stání

Sazba ceny za placené stání na vymezených parkovištích se řídí ceníkem parkovného a parkovacích karet, který tvoří přílohu tohoto nařízení.

Čl. 5
Zvláštní ustanovení

(1) Pro zajištění pravidelných středečních trhů a akcí celoměstského významu na náměstí Míru se omezuje stání vozidel a nejpozději do 06.00 hodin příslušného dne musí být plocha od parkujících vozidel vyklizena.

(2) Provozovatelé vozidel stojících na parkovištích jsou povinni v případě konání akcí celoměstského významu nebo blokových čištění vozovek zajistit jejich odstranění do stanovené doby uvedené na dopravním značení. Osazení dopravního značení musí zajistit organizátor plánované akce minimálně 7 dní před dnem jejího konání. V případě nerespektování dopravního značení může být vozidlo odtaženo na náklady jeho provozovatele.

(3) V případě zvláštního užívání místní komunikace je obecné užívání omezeno. Taktéž je omezeno obecné užívání při akcích celoměstského významu a o pravidelných trzích.

Čl. 6
Dohled a postihy

(1) Dohled nad dodržováním tohoto nařízení a postihy za její porušování přísluší Městské policii a Policii ČR podle zvláštních předpisů.

(2) Nedodržení nebo porušení tohoto nařízení se kvalifikuje jako přestupek a řeší se podle platných předpisů.

Čl. 7
Zrušovací ustanovení

Tímto nařízením se ruší nařízení města Domažlice č. 4/2012

Čl. 8
Závěrečná ustanovení

Toto nařízení nabývá účinnosti dne 1. 7. 2015

 

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města

 


JUDr. Zdeněk Novák
místostarosta města
 

 

 

Příloha č. 1 
 

Ceník parkovného a parkovacích karet

 

(1) Na vymezených komunikacích dle čl. 1 nařízení města Domažlice č. 5/2015 o stání motorových vozidel na místních komunikacích, se stanovují ceny parkovného a parkovacích karet pro stání motorových vozidel.
(2) Cena parkovného:

a) na náměstí Míru
- první hodina ...................................................20,- Kč
- další hodina.....................................................30,- Kč
- minimální sazba.............................................10,- Kč

b) na Chodském náměstí
- první hodina ...................................................20,- Kč
- další hodina.....................................................30,- Kč
- minimální sazba..............................................10,- Kč

c) na náměstí Míru v době konání pravidelných trhů pro prodejce................. 100, Kč/den

d) v ulici U Nemocnice
- první hodina …................................................20,- Kč
- další hodina…..................................................30,- Kč
- minimální sazba...............................................10,- Kč

e) v ulici Msgre B. Staška před Chodskou Rychtou
- první hodina ….................................................10,- Kč
- další hodina…...................................................20,- Kč

f) v ulici Hruškova
- minimální sazba................................................. 5,- Kč
- první hodina .....................................................10,- Kč
- další hodina.......................................................20,- Kč
- minimální sazba................................................ 5,- Kč

(3) Parkovací karta A pro vyhrazená parkoviště

a) pro fyzické osoby s trvalým pobytem ve vymezené oblasti:
- jedno vozidlo .................................................20,- Kč/měsíc
- druhé vozidlo..............................................1.000,- Kč/měsíc
- každé další vozidlo.....................................2.000,- Kč/měsíc
b) pro fyzické osoby nebo právnické osoby mající sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti:
- jedno vozidlo ..............................................100,- Kč/měsíc
- druhé vozidlo ............................................2.000,- Kč/měsíc
- každé další vozidlo....................................3.000,- Kč/měsíc

(4) Parkovací karta B pro vyhrazená parkoviště je vydávána bezplatně. Stání s touto kartou je možné i na vyhrazeném parkovišti s parkovací kartou A.

(5) Předplatitelské parkovací karty (pro placená parkoviště v ul. Msgre B. Staška před Chodskou Rychtou, U Nemocnice, na nám. Míru , v ul. Hruškova a Chodském nám.):
Měsíční parkovací karta ......................... 2.000,- Kč/měsíc

(6) Pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P ve vozidlech označených dopravní značkou O1 nebo O2 je parkování na placených parkovištích bezplatné.

(7) Cena parkovacích karet je stanovena na celý kalendářní měsíc a je v ní zohledněno případné omezené užívání komunikace (tj. kdy je doprava z příslušné komunikace vyloučena).

(8) Veškeré ceny parkovného a parkovacích karet jsou uvedeny včetně DPH.

Datum vložení: 1. 7. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 9. 3. 2023 8:33

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)