Menu
Město Domažlice
Domažlice

Nařízení 4/2011

Nařízení 4/2011

Nařízení 4/2011, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov
vydána 7.6.2011
účinnost od 1.7.2011
novelizuje vyhlášku  
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou  

NAŘÍZENÍ MĚSTA DOMAŽLICE   č. 4/2011

kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Rada města Domažlice se usnesla dne 7.6.2011 usnesením č. 896 vydat podle § 25 odst.2 v návaznosti na ustanovení § 58a a § 48 odst.2, písm. d) zákona č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů , ve znění pozdějších zákonů, ( dále jen lesní zákon ), v návaznosti na ustanovení § 11 a ustanovení § 102 odst .2 písm. d) zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení , kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov :

Článek 1

1) Rada města Domažlice vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov ve smyslu ustanovení § 25 odst.1 lesního zákona .

2) Zpracování lesních hospodářských osnov ( dále LHO ) bude zadáno na jeden zařizovací obvod v územní působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností – ORP Domažlice. Jedná se o část původního lesního hospodářského celku lesních hospodářských osnov 301803 LHO Přeštice č.1, které jsou tvořeny těmito katastrálními územími následujících obcí :
 

 Městys Koloveč

Obec Chocomyšl
Obec Kaničky
Obec Mezholezy 
Obec Němčice
Obec Srbice
Obec Strýčkovice
Obec Těšovice
Obec Úboč
Obec Únějovice
Obec Všepadly
k.ú. Koloveč
k.ú. Zíchov
k.ú. Chocomyšl
k.ú. Kaničky
k.ú. Mezholezy
k.ú. Němčice u Kdyně
k.ú. Srbice
k.ú. Strýčkovice
k.ú. Těšovice
k.ú. Úboč
k.ú. Únějovice
k.ú. Všepadly
 ( část katastrálního území )
( část katastrálního území )( část katastrálního území )
( část katastrálního území )
( část katastrálního území )


(3) Náklady na zpracování lesních hospodářských osnov dle ustanovení § 26, odst. 2 lesního zákona hradí stát. Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány bezplatně pro všechny právnické a fyzické osoby , které jsou vlastníky lesů o výměře do 50 ha, s výjimkou těch, kteří si podle § 24 odst 3 lesního zákona zadali zpracování lesního hospodářského plánu.

Článek 2

(1)Fyzické a právnické osoby vlastnící lesy o výměře menší než 50 ha v uvedeném zařizovacím území mají právo dle § 25 odst. 2 lesního zákona u Městského úřadu Domažlice, odboru životního prostředí, písemně (popř. ústně do protokolu) uplatnit své připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov včetně záměru hospodářských opatření. Tyto připomínky a požadavky může na základě zmocnění vlastníka lesa podat jeho odborný hospodář.
(2)Připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov mohou uplatnit dle ustanovení § 26. odst. 3 lesního zákona také další právnické a fyzické osoby, jejichž práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být dotčeny, a orgány státní správy.
(3)Termín pro uplatnění hospodářských záměrů a požadavků vlastníků lesů o výměře menší než 50 ha, s výjimkou těch, kteří si podle ustanovení § 24 odst.3 lesního zákona zadali zpracování lesního hospodářského plánu, a dalších právnických a fyzických osob, jejichž práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být dotčeny a orgánů státní správy, se dle ustanovení § 25 a 26 lesního zákona stanovuje do 30.listopadu 2011.

(4)V uvedeném termínu oznámí vlastníci lesů případně též skutečnost, že pro své lesy zadali zpracování lesního hospodářského plánu.

Článek 3

Vlastník lesa, pro kterého byla zpracována lesní hospodářská osnova, ji obdrží na vyžádání na Městském úřadě v Domažlicích, odboru životního prostředí po jejím zpracování v době její platnosti, a to bezplatně na základě žádosti a písemného potvrzení o jejím převzetí.

Článek 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1.července 2011 a platí do dne 30.listopadu 2011.


V Domažlicích 24.6.2011


 

Ing. Miroslav Mach
Starosta města DomažliceMgr. Karel Štípek
Místostarosta města Domažlice
Datum vložení: 1. 7. 2011 0:00
Datum poslední aktualizace: 12. 10. 2021 14:58
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)