Menu
Město Domažlice
Domažlice

Nařízení 4/2006

nařízení 4/2006

Nařízení o stavební uzávěře lokality Nevolický vrch 2, Bezděkovské předměstí Domažlice
vydána 12.6.2006
účinnost od 14.7.2006
novelizuje vyhlášku  
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou  

NAŘÍZENÍ Č. 4/2006 O STAVEBNÍ UZÁVĚŘE

lokality Nevolický vrch 2,
Bezděkovské předměstí Domažlice

Rada města Domažlice se usnesla dne 12.6.2006 , č.usnesení 5930 RM 06, vydat podle § 33 odst. 3 zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 11 odst.1 a § 102 odst. 2 písm. d) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) , ve znění pozdějších předpisů toto

Nařízení o stavební uzávěře
Článek 1
Předmět nařízení
Nařízení vymezuje území, ve kterém se dočasně zakazuje stavební činnost, stanovuje rozsah zákazu stavební činnosti a dobu platnosti nařízení. Důvodem stavební uzávěry je vymezení území, ve kterém se zakazuje stavební činnost, která by mohla znemožnit budoucí využití území podle připravované územně plánovací dokumentace.
Článek 2
Přílohy nařízení
Toto nařízení má grafickou přílohu, mapový podklad v měřítku 1:2880, s vyznačením lokality, které se týká (příloha č.1)
Článek 3
Vymezení území
Stavební uzávěra se vyhlašuje v katastrálním území Domažlice, lokalita Nevolický vrch 2, Bezděkovské předměstí Domažlice, na pozemcích dle PK p.č. 3449, p.č. 3450, p.č. 3499, p.č. 3500/1, p.č. 3500/2, p.č. 3501/1, p.č. 3501/3, p.č. 3505, p.č. 3506/2, dle KN p.č. 5043/2, p.č. 5043/3.
Článek 4
Rozsah zákazu stavební činnosti
V území vymezeném v čl. 3, graficky znázorněném v mapovém podkladu v měřítku 1:2880, se zakazuje provádění veškerých staveb včetně inženýrských sítí a přípojek na inženýrské sítě bez ohledu na způsob provedení, účel a dobu trvání stavby.

Stavební uzávěra se nevztahuje na stavby, využití a opatření v území, pro které bylo vydáno ke dni účinnosti tohoto nařízení územní rozhodnutí nebo stavební povolení.
Článek 5
Udělování výjimek ze stavební uzávěry
Udělování výjimek ze stavební uzávěry se nepřipouští.
 
Článek 6
Doba platnosti nařízení
Nařízení o stavební uzávěře je platné do doby schválení regulačního plánu lokality vymezené v příloze č. 1, nejpozději do 31.12.2010.
Článek 7
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 14.7.2006 
Jan Látka

starosta

v.r.Jaroslav Bauer

místostarosta

v.r.
Datum vložení: 12. 7. 2006 0:00
Datum poslední aktualizace: 17. 3. 2023 13:42

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)