Menu
Město Domažlice
Domažlice

Nařízení 3/2017

o stání motorových vozidel na místních komunikacích

Nařízení 3/2017 o stání vozidel na místních komunikacích
vydána 31.1.2017
účinnost od 6.2.2017
novelizuje vyhlášku

nařízení 5/2016 (ze dne 11.10.2016)

je novelizována vyhláškou  
zrušeno vyhláškou nařízení 2/2020 (ze dne 10.11.2020)

NAŘÍZENÍ MĚSTA DOMAŽLICE  č. 3/2017

o stání motorových vozidel na místních komunikacích

Rada města Domažlice na své 75. schůzi vydala usnesením č. 3609 b) dne 31. 1. 2017 v souladu s ustanoveními § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 23 odst. 1 a 2  zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení města, kterým vymezila oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.

Čl. 1
Základní ustanovení a vymezení pojmů
 1. Tímto nařízením město Domažlice vymezuje oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.

 2. Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a) vozidlem silniční motorové vozidlo o největší povolené hmotnosti ve smyslu zvláštního právního předpisu1, která nepřevyšuje 3 500 kg,

b) vlastníkem vozidla vlastník silničního motorového vozidla ve smyslu občanskoprávních předpisů,

c) provozovatelem vozidla provozovatel vozidla ve smyslu zvláštních právních předpisů2,

d) parkováním stání (vozidel) ve smyslu zvláštního právního předpisu2,

e) parkovištěm oblast města vymezená tímto nařízením jako „veřejné parkoviště“ nebo „vymezené parkoviště“,

f) parkovacím lístkem doklad o oprávnění k parkování na veřejných parkovištích (po zaplacení ceny parkovného) zakoupený v parkovacím automatu,

g) parkovací kartou A doklad o oprávnění k parkování na vymezených parkovištích vydávaný osobám uvedeným v čl. 3 tohoto nařízení,

h) parkovací kartou B doklad o oprávnění k parkování na vymezených parkovištích vydávaný osobám uvedeným v čl. 4 tohoto nařízení,

i) přenosnou parkovací kartou parkovací karta A s uvedením registračních značek více vozidel téhož vlastníka či provozovatele a parkovací karta B s uvedením názvu vlastníka či provozovatele vozidla bez uvedení registračních značek vozidel,

j) nepřenosnou parkovací kartou parkovací karta A nebo parkovací karta B s uvedením jedné registrační značky vozidla,

k) radnicí budova č.p. 1 na náměstí Míru v Domažlicích,

l) Chodským hradem budova č.p. 96 na Chodském náměstí v Domažlicích,

m) domácností souhrn všech osob obývajících stejný byt,

n) provozovnou prostor, v němž je provozována podnikatelská činnost,

o) držitelem osoba, které byla vydána parkovací karta A nebo parkovací karta B,

p) obdobím platnosti období, na které byla parkovací karta A nebo parkovací karta B, vydána, a které je vyznačeno na její přední straně; parkovací karta A nebo parkovací karta B se vydává nejvýše na období končící 31.1. kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém byla vydána.

Čl. 2
Veřejná parkoviště
 1. Veřejnými parkovišti ve smyslu tohoto nařízení jsou níže uvedené oblasti města Domažlice, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k parkování vozidel na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin.
 2. Veřejnými parkovišti jsou tyto oblasti města:

a) náměstí Míru – mimo plochy před radnicí,

b) ulice Msgre B. Staška – před budovami č.p. 62 až č.p. 66,

c) Chodské náměstí – plocha kolem památníku,

d) ulice U Nemocnice – naproti budově č.p. 16 a č.p. 579,

e) ulice Hruškova – plocha pod Chodským hradem.

 1. Provozní doba veřejných parkovišť ve dnech, které nejsou zákonem stanoveny jako svátek, je následující: pondělí až pátek 8:00 - 17:00 hodin, sobota 8:00 – 13:00 hodin.

 2. Při parkování na veřejném parkovišti v jeho provozní době je řidič povinen uhradit cenu parkovného stanovenou ceníkem vydaným na základě tohoto nařízení. Parkování na veřejném parkovišti mimo jeho provozní dobu je bezplatné.

 3. Doklad o zaplacení ceny parkovného, tedy parkovací lístek je řidič vozidla povinen po dobu parkování na veřejném parkovišti umístit za čelním sklem vozidla tak, aby byly viditelné všechny údaje uvedené na přední straně dokladu o zaplacení ceny parkovného.

Čl. 3
Vymezená parkoviště pro parkování s parkovací kartou A a vydávání parkovací karty A
 1. Vymezenými parkovišti pro parkování s parkovací kartou A ve smyslu tohoto nařízení jsou tyto oblasti města:

a) ulice Msgre B. Staška, před budovami č.p. 1, č.p. 16 a č.p. 79,

b) Chodské náměstí, před budovou č.p. 75,

c) ulice Hradská,

d) ulice Branská,

e) ulice Vodní, vyjma části této ulice naproti budovám č.p. 90 a č.p. 115,

f) ulice Školní,

g) ulice Spálená,

h) ulice Kostelní,

i) ulice Boženy Němcové, před budovou č.p. 119.

 1. Vymezená parkoviště pro parkování s parkovací kartou A uvedená v předchozím odstavci lze užít k parkování vozidel:

a) provozovaných právnickými nebo fyzickými osobami za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu3, které mají provozovnu v oblasti města vymezené v tomto odstavci tohoto článku,

b) jejichž provozovateli jsou fyzické osoby – občané České republiky, kteří mají v oblastech města vymezených v tomto odstavci místo trvalého pobytu, nebo fyzické osoby – cizinci, kteří mají v oblastech města vymezených v tomto odstavci místo dlouhodobého pobytu:

 • náměstí Míru vyjma náměstí Míru č.p. 1,
 • ulice Msgre B. Staška,
 • Chodské náměstí
 • ulice Hradská,
 • ulice Branská,
 • ulice Vodní,
 • ulice Školní,
 • ulice Spálená,
 • ulice Kostelní,
 • ulice Boženy Němcové
 • ulice Fastrova,
 • ulice Chodská,
 • Husova třída, část od náměstí Míru ke křižovatce s ulicemi Poděbradova a Břetislavova.
 1. Na vymezených parkovištích pro parkování s parkovací kartou A je zakázáno parkování jiných vozidel než těch, která jsou vymezena ve druhém odstavci tohoto článku, a jiných vozidel než těch, která jsou vymezena v čl. 4 odst. 2 tohoto nařízení.
 2. Provozní doba vymezených parkovišť pro parkování s parkovací kartou A je stanovena dopravním značením na těchto parkovištích. Parkování na vymezených parkovištích pro parkování s parkovací kartou A mimo jejich provozní dobu je bezplatné.
 3. Parkovací kartu A vydává jako přenosnou parkovací kartu nebo jako nepřenosnou parkovací kartu na žádost vlastníka nebo provozovatele vozidla vymezeného v druhém odstavci tohoto článku odbor správy majetku Městského úřadu Domažlice.
 4. Žadatel, který žádá o vydání parkovací karty A podle odst. 2 písm. a) tohoto článku, je povinen předložit:

a) technický průkaz vozidla, pro nějž o vydání parkovací karty A žádá,

b) doklad prokazující, že vozidlo, pro nějž o vydání parkovací karty A žádá, používá k podnikání,

c) fyzická osoba svůj občanský průkaz nebo cestovní pas; právnická osoba výpis z evidence, ve které je zapsána, tento výpis nemusí dokládat v případě, že je zapsána ve veřejném rejstříku,

d) doklad prokazující, že žadatel má provozovnu v oblasti města vymezené v odstavci 1 tohoto článku.

 1. Žadatel, který žádá o vydání parkovací karty A podle odst. 2 písm. b) tohoto článku, je povinen předložit:

a) technický průkaz vozidla, pro nějž o vydání parkovací karty A žádá,

b) svůj občanský průkaz nebo cestovní pas společně s

c) dokladem prokazujícím, že žadatel má v evidenci obyvatel podle zvláštního právního předpisu4 vedeno místo trvalého pobytu nebo místo dlouhodobého pobytu v oblasti města vymezené v odstavci 1 tohoto článku,

 1. Parkovací karta A se vydává zpravidla v počtu 1 na jednu domácnost a v počtu 1 na jednu provozovnu.
Čl. 4
Vymezená parkoviště pro parkování s parkovací kartou B a vydávání parkovací karty B
 1. Vymezenými parkovišti pro parkování s parkovací kartou B ve smyslu tohoto nařízení jsou tyto oblasti města:

a) náměstí Míru, před radnicí,

b) ulice Msgre B. Staška, na pozemku p. č. st. 3254/3 k. ú. Domažlice mezi budovami č.p. 232 a č.p. 264,

c) ulice Vodní, naproti budovám č.p. 90 a č.p. 115.

 1. Vymezená parkoviště pro parkování s parkovací kartou B uvedená v předchozím odstavci lze užít k parkování vozidel, jejichž vlastníkem nebo provozovatelem je město Domažlice nebo jím zřízená nebo založená právnická osoba.
 2. Parkovací kartu B lze zapůjčit na dobu nezbytně nutnou k parkování vozidel:

a) účastníků jednání nebo obřadů v budově radnice,

b) návštěvníků a zaměstnanců domova pro seniory v budově č.p. 84 v ulici Břetislavova,

c) návštěvníků a zaměstnanců základní a mateřské školy v budově č.p. 232 v ulici Msgre B. Staška.

Parkovací kartu B podle tohoto odstavce ad a) zapůjčuje odbor kancelář starosty Městského úřadu Domažlice; parkovací kartu B podle tohoto odstavce ad b) zapůjčuje Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory, příspěvková organizace města Domažlice; parkovací kartu B podle tohoto odstavce ad c) zapůjčuje Základní škola a mateřská škola Domažlice, příspěvková organizace města Domažlice.

 1. Na vymezených parkovištích pro parkování s parkovací kartou B je zakázáno parkování jiných vozidel než těch, která jsou vymezena ve druhém a třetím odstavci tohoto článku.

 2. Parkovací kartu B vydává jako přenosnou parkovací kartu nebo jako nepřenosnou parkovací kartu na žádost vlastníka nebo provozovatele vozidla vymezeného v druhém odstavci tohoto článku odbor správy majetku Městského úřadu Domažlice.

 3. Současně s parkovací kartou B je na žádost osob uvedených v odstavci 2 možno bezplatně vydat i parkovací kartu A, a to bez toho, aby byly splněny podmínky uvedené v čl. 3 odst. 6 a odst. 7 tohoto nařízení.

Čl. 5
Společná ustanovení
 1. Na vydání parkovací karty A ani parkovací karty B není právní nárok. Parkovací karty budou vydávány s ohledem na kapacitu parkovišť.
 2. Držitel odpovídá za případné zneužití parkovací karty A a parkovací karty B a její případnou ztrátu je povinen neprodleně hlásit orgánu, který ji vydal.

 3. Parkovací kartu A a parkovací kartu B je řidič vozidla po dobu parkování ve vymezených oblastech povinen umístit za čelním sklem vozidla tak, aby byly viditelné všechny údaje uvedené na její přední straně.

 4. Použití jakékoliv napodobeniny kterékoli z parkovacích karet nebo parkovacího lístku popsaných v tomto nařízení včetně jejich grafické reprodukce se zakazuje. Takové jednání se zároveň považuje za jejich zneužití.

 5. Parkovací kartu A a parkovací kartu B s dobou platnosti delší než jeden den je držitel povinen vrátit orgánu, který ji vydal, a to před vydáním nové parkovací karty na další období platnosti v případě, že v období platnosti o vydání nové parkovací karty na další období platnosti požádal, nebo nejpozději třetí pracovní den následující po posledním dnu období platnosti v případě, že v období platnosti o vydání nové parkovací karty na další období platnosti nežádal.

 6. Tímto nařízením nejsou dotčena ustanovení platných právních předpisů, tzn. parkování na parkovištích podle tohoto nařízení není přípustné, pokud to vylučuje přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích ve smyslu zvláštního právního předpisu5.

Čl. 6
Sazby placeného stání

Sazba cen za placené stání na parkovištích se řídí ceníkem parkovného a parkovacích karet

Čl. 7
Dohled a postihy
 1. Dohled nad dodržováním tohoto nařízení vykonává a postihy za jeho porušování ukládá Městská policie Domažlice podle zvláštních předpisů.

 2. Parkovací lístek, parkovací karta A i parkovací karta B musí být předložena ke kontrole orgánu, který ji vydal, nebo Městské policii Domažlice, pokud o to požádají.

 3. Porušení tohoto nařízení včetně zneužití parkovací karty vydané podle tohoto nařízení se kvalifikuje jako přestupek nebo správní delikt a řeší se podle platných předpisů.

 4. V případě zjištění porušení tohoto nařízení (zejména použití parkovací karty z rozporu s ustanoveními tohoto nařízení) bude parkovací karta A nebo parkovací karta B držiteli pro aktuální období platnosti odebrána orgánem, který ji vydal, nebo Městskou policií Domažlice.

Čl. 8
Zrušovací ustanovení

Tímto nařízením se ruší nařízení města Domažlice č. 5/2016.

Čl. 9
Závěrečná ustanovení

Z důvodu naléhavého obecného zájmu nabývá toto nařízení účinnosti dnem svého vyhlášení.

 

 

Ing. Miroslav Mach
starosta
v. r.
 


JUDr. Zdeněk Novák
místostarosta

v. r.

 

1  vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění

2  zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, v platném znění, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění

3  zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění,

4  zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), v platném znění

5  § 61 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, v platném znění

 

CENÍK PARKOVNÉHO A PARKOVACÍCH KARET

Rada města Domažlice na své 65. schůzi konané dne 11. 10. 2016 vydala usnesením č. 3084 c) v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s platným nařízením města Domažlice o stání motorových vozidel na místních komunikacích, ceník:

Čl. 1

 1. Na komunikacích vymezených v platném nařízení města Domažlice o stání motorových vozidel na místních komunikacích se stanovují ceny parkovného a parkovacích karet pro stání motorových vozidel.

 1. Cena parkovného na veřejných parkovištích:

a) na náměstí Míru - mimo plochy před budovou radnice č. p. 1

- první hodina ................................................... 20 Kč

- další hodina..................................................... 30 Kč

- minimální sazba.............................................. 10 Kč

b) v ulici Msgre B. Staška - před  budovami č. p. 62 až č. p. 66

- první hodina ….................................................10 Kč

- další hodina…...................................................20 Kč

- minimální sazba................................................. 5 Kč

c) na Chodském náměstí - plocha kolem památníku

- první hodina ................................................... 20 Kč

- další hodina..................................................... 30 Kč

- minimální sazba.............................................. 10 Kč

d) v ulici U nemocnice - naproti budově č. p. 16 a č. p. 579

- první hodina …................................................. 20 Kč

- další hodina….................................................. 30 Kč

- minimální sazba................................................ 10 Kč

e) v ulici Hruškova - plocha pod Chodským hradem

- první hodina .....................................................10 Kč

- další hodina.......................................................20 Kč

- minimální sazba................................................ 5 Kč

 1. Parkovací karta A pro vymezená parkoviště

a) pro fyzické osoby - občany České republiky, kteří mají ve vymezených oblastech města místo trvalého pobytu, a fyzické osoby - cizince, kteří mají ve vymezených oblastech města místo dlouhodobého pobytu:

- jedno vozidlo ................................................. 20 Kč/měsíc

- druhé vozidlo.............................................. 1.000 Kč/měsíc

- každé další vozidlo..................................... 2.000 Kč/měsíc

b) pro fyzické osoby nebo právnické osoby mající provozovnu ve vymezené oblasti:

- jedno vozidlo ..............................................100 Kč/měsíc

- druhé vozidlo ............................................ 2.000 Kč/měsíc

- každé další vozidlo.................................... 3.000 Kč/měsíc

 1. Parkovací karta B pro vymezená parkoviště je vydávána bezplatně.
 1. Pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P ve vozidlech označených parkovacím průkazem O7 nebo O2 je parkování na placených parkovištích bezplatné.
 1. Od placení parkovného na veřejných parkovištích jsou osvobozena vozidla, jejichž vlastníkem nebo provozovatelem je město Domažlice a jsou označena parkovací kartou B.
 1. Cena parkovacích karet je stanovena na celý kalendářní měsíc a je v ní zohledněno případné omezené užívání komunikace (tj. kdy je doprava z příslušné komunikace vyloučena).
 1. Veškeré ceny parkovného a parkovacích karet jsou uvedeny včetně DPH.

 

Čl. 2

Závěrečná ustanovení

 1. Tímto ceníkem se ruší ceník schválený usnesením rady města č. 1385 ze dne 29.9. 2015.
 2. Tento ceník nabývá účinnosti dne 1. 1. 2017.

 

 

 

Ing. Miroslav Mach
starosta

v. r.

 JUDr. Zdeněk Novák
místostarosta
v. r.

Datum vložení: 6. 2. 2017 10:10
Datum poslední aktualizace: 23. 5. 2022 16:52
Autor: Ing. Pavel Svatek

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)