Menu
Město Domažlice
Domažlice

Nařízení 3/2005

Nařízení 3/2005

Nařízení, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov
vydána 30.5.2005
účinnost od 1.7.2005
novelizuje vyhlášku  
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou  

NAŘÍZENÍ MĚSTA DOMAŽLICE  č. 3 /2005

kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov
 
Rada města Domažlice se usnesla dne 30.5.2005 usnesením č. 3905 vydat podle § 25 odst.2 a § 48 odst.2, písm. b) zákona č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů ( lesní zákon ), ve znění pozdějších zákonů, a v souladu s § 102 odst .2 písm. d) zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění zákona č.313/2002 Sb., toto nařízení :
Článek 1
(1) Rada města Domažlice vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov ( § 25 odst.1 lesního zákona). Zpracování lesních hospodářských osnov držitelům licence bude zadáno výzvou více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky ( zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů).

(2) Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány pro bývalý lesní hospodářský celek Nýrsko, který je tvořen katastrálními územími následujících obcí :
 
Obec k.ú.
Chodská Lhota Chodská Lhota
Kdyně Hluboká u Kdyně
  Dobříkov na Šumavě
Loučim Loučim
Nová Ves Nová Ves u Kdyně
Pocinovice Pocinovice
  Orlovice u Pocinovic
Všeruby Všeruby u Kdyně
  Hájek u Všerub
  Pomezí na Šumavě
  Sruby na Šumavě
  Pláně na Šumavě
  Hyršov
  Chalupy
 
(3) Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány bezplatně pro všechny právnické a fyzické osoby , které jsou vlastníky lesů o výměře do 50 ha, s výjimkou těch, kteří si podle § 24 odst 3 lesního zákona zadali zpracování lesního hospodářského plánu.
Článek 2
(1) Vlastníci lesů z uvedeného zařizovacího území mají právo u Městského úřadu Domažlice, odboru životního prostředí, písemně (popř. ústně do protokolu) uplatnit své připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov včetně záměru hospodářských opatření. Tyto připomínky a požadavky může na základě zmocnění vlastníka lesa podat jeho odborný hospodář.

(2) Připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov mohou uplatnit také další právnické a fyzické osoby, jejichž práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být dotčeny.

(3) Termín pro oznámení připomínek a požadavků se stanoví do 31.října 2005.

(4) V uvedeném termínu oznámí vlastníci lesů případně též skutečnost, že pro své lesy zadali zpracování lesního hospodářského plánu.
Článek 3
Vlastník lesa, pro kterého byla zpracována lesní hospodářská osnova, ji obdrží na vyžádání na Městském úřadě v Domažlicích, odboru životního prostředí po jejím zpracování v době její platnosti, a to bezplatně na základě žádosti a písemného potvrzení o jejím převzetí.
Článek 4
Obecní úřady v uvedeném zařizovacím obvodu toto nařízení uveřejní na svých úředních deskách a umožní po dobu jeho platnosti každému do něj nahlédnout.
Článek 5
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1.července 2005 a platí do dne 31.října 2005. 
Jan Látka

starosta města Domažlice

v. r.Jaroslav Bauer

místostarosta města Domažlice

v. r.
Datum vložení: 25. 5. 2005 0:00
Datum poslední aktualizace: 27. 9. 2021 11:40
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)