Menu
Město Domažlice
Domažlice

Nařízení 3/2005

Nařízení, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Nařízení, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov
vydána 30.5.2005
účinnost od 1.7.2005
novelizuje vyhlášku  
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou  

NAŘÍZENÍ MĚSTA DOMAŽLICE  č. 3 /2005

kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov
 
Rada města Domažlice se usnesla dne 30.5.2005 usnesením č. 3905 vydat podle § 25 odst.2 a § 48 odst.2, písm. b) zákona č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů ( lesní zákon ), ve znění pozdějších zákonů, a v souladu s § 102 odst .2 písm. d) zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění zákona č.313/2002 Sb., toto nařízení :
Článek 1
(1) Rada města Domažlice vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov ( § 25 odst.1 lesního zákona). Zpracování lesních hospodářských osnov držitelům licence bude zadáno výzvou více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky ( zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů).

(2) Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány pro bývalý lesní hospodářský celek Nýrsko, který je tvořen katastrálními územími následujících obcí :
 
Obec k.ú.
Chodská Lhota Chodská Lhota
Kdyně Hluboká u Kdyně
  Dobříkov na Šumavě
Loučim Loučim
Nová Ves Nová Ves u Kdyně
Pocinovice Pocinovice
  Orlovice u Pocinovic
Všeruby Všeruby u Kdyně
  Hájek u Všerub
  Pomezí na Šumavě
  Sruby na Šumavě
  Pláně na Šumavě
  Hyršov
  Chalupy
 
(3) Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány bezplatně pro všechny právnické a fyzické osoby , které jsou vlastníky lesů o výměře do 50 ha, s výjimkou těch, kteří si podle § 24 odst 3 lesního zákona zadali zpracování lesního hospodářského plánu.
Článek 2
(1) Vlastníci lesů z uvedeného zařizovacího území mají právo u Městského úřadu Domažlice, odboru životního prostředí, písemně (popř. ústně do protokolu) uplatnit své připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov včetně záměru hospodářských opatření. Tyto připomínky a požadavky může na základě zmocnění vlastníka lesa podat jeho odborný hospodář.

(2) Připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov mohou uplatnit také další právnické a fyzické osoby, jejichž práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být dotčeny.

(3) Termín pro oznámení připomínek a požadavků se stanoví do 31.října 2005.

(4) V uvedeném termínu oznámí vlastníci lesů případně též skutečnost, že pro své lesy zadali zpracování lesního hospodářského plánu.
Článek 3
Vlastník lesa, pro kterého byla zpracována lesní hospodářská osnova, ji obdrží na vyžádání na Městském úřadě v Domažlicích, odboru životního prostředí po jejím zpracování v době její platnosti, a to bezplatně na základě žádosti a písemného potvrzení o jejím převzetí.
Článek 4
Obecní úřady v uvedeném zařizovacím obvodu toto nařízení uveřejní na svých úředních deskách a umožní po dobu jeho platnosti každému do něj nahlédnout.
Článek 5
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1.července 2005 a platí do dne 31.října 2005. 
Jan Látka

starosta města Domažlice

v. r.Jaroslav Bauer

místostarosta města Domažlice

v. r.
Datum vložení: 25. 5. 2005 0:00
Datum poslední aktualizace: 5. 12. 2023 7:49

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)