Obsah

Schválený rozpočet města Domažlice na rok 2015

Typ: ostatní
-
Rozpočet města Domažlice na rok 2015               schválený ZM usnesení č. 181 ze dne 18. 3. 2015
    
Výdaje rozpočtu na rok 2015
Závazný ukazatel rozpočtu - Běžné výdaje organizace celkem pol. 5xxx
Č.ORG Název organizace ROZPOČET Popis účelu
0094 DSO Domažlicko 166,65 Příspěvky DSO Domažlicko
0095 DSO Lazce 11,13 členský příspěvek
0110 Krizové řízení 10,00 materiál,nákup služeb
0112 Příspěvky – zdrav. a soc. oblast 1 000,00 Diecézní charita Plzeň(450) , grant sociální obl.dospělí (300),
      grant sociální oblast mládež (250)
0113 Příspěvky na sport 7 000,00 grant - sport dospělí (500), sport mládeže(4500)
      grant - reprezentace v dlouhodobých soutěžích (2000)
0114 Příspěvky na kulturu 1 125,00 věcné dary (10),grant kultura mládež (100) ,dospělí (250)
      grant-významné počiny (500),reprezentace města(150)
      grant- jednorázové akce pro mládež (100),
      den s IZS,Mladý záchranář (15)
0115 Cestovní ruch 440,00 propagační materiály,příspěvek bus Čerchov, Domažlický deník,ZAK
0116 Odbor životního prostředí 73,00 výkon státní správy v oblasti životního prostředí
0117 Odbor dopravy 39,50 dopravní výchova, dopravní soutěž, posudky,svědečné
0119 Odbor výstavby a ÚP 155,00 tech.pomoc při pořizování ÚP,posudky, konzultace ÚP
0120 Odbor správní 5,00 svědečné, překlady
0122 Odbor pro projednávání přestupků 150,00 znalecké posudky,svědečné,soudní poplatky,překlady
0123 Odbor soc. věcí a zdravotnictví 55,00 protidrogová činnost, zastupování nezletilých,překlady,očkování
0219 Záležitosti kultury 908,11 Univerzum třetího věku ,Turnaj 4 měst, kulturní akce
      kronikářský zápis, občanské záležitosti, poplatky OSA,
0223 Správa budov 6 678,00 výdaje na činnost úřadu a správu budov
0224 Kancelář starosty 240,00 členské příspěvky sdružením občerstvení,věcné a peněžní dary
0229 Personální záležitosti 49 220,29 odměny zastupitelů, platy zaměstnanců, odvody zdrav.a soc.poj.
      školení,cestovné, ošatné,ochranné pomůcky
       
       
Č.ORG Název organizace ROZPOČET Popis účelu
0230 Informační technologie 2 378,20 techn.podpora,PC,tiskárny,materiál,internet,opravy HW
0236 Pohřebnictví 40,00 obstarávání pohřbů dle zákona
0239 Provozní náklady 4 300,58 el.energie VO,opravy,revize,údržba nemovitostí
0240 Fond pro obnovu a rozvoj bydlení 765,00 výdaje spojené s prodejem bytů,posudky,daň z nabytí nem.věcí
0241 Majetek města – nájmy, prodej 2 145,35 znalecké posudky,pojištění,daň z nemovitých věcí, právní služby
0242 Odvoz odpadů 20,00 odvoz tříděného odpadu
0243 Nebezpečné odpady 320,00 sběr a svoz, prevence vzniku odpadů
0247 Městská doprava 1 750,00 dopravní značení, dopravní obslužnost
0252 Majetek města-prodeje,výkupy 440,00 znal.posudky,věcná břemena, geom.plány,daň z nabytí nem.věcí
0253 Úroky z úvěrů 11,00 úvěr ČSOB- zateplení MŠ, ZŠ
0258 Sociální fond 1 618,80 výdaje sociálního fondu-půjčky, dary, příspěvek na stravování
0263 Fond vodárenské infrastruktury 15 100,00 výdaje FVI – nákup služeb, úroky
0266 Opravy památek v MPR 450,00 opravy památek v MPR, znalecké posudky
0280 ZUŠ – opravy dle nájemní sml. 250,00 opravy ZUŠ dle nájemní smlouvy,znalecké posudky
0295 Fond Sluníčko 900,00 příspěvky na úhradu poplatků dětí s TP Domažlice-p.o. Sluníčko
0304 Příspěvky- areál Střelnice 762,30 TJ Jiskra areál Střelnice
0363 Úroky z úvěrů 217,00 úvěr ČSOB – Čistá Berounka
0410 DSO Povodí Berounky 75,00 neinvestiční příspěvek svazku obcí
0413 Úroky z úvěrů 430,00 úvěr ČS- Havlovice kanalizace
0820 Výdaje ostatní 27 899,24 daň z příjmů za město(27.486),FV dotací,bankovní popl, úroky
0821 Daň z přidané hodnoty -8 000,00 DPH placená městem,odpočty DPH
0220 JSDH Domažlice 658,00 zásahy,ochran.pomůcky,materiál,PHM,údržba aut
0221 JSDH Havlovice 105,00 ochranné pomůcky,materiál,pojištění členů,PHM, údržba vozidla
0222 Městská policie 8 732,60 PHM,platy,odvody,materiál,školení,údržba auta,vybavení
0260 Správa sportovních zařízení města Do 1 500,00 nákup služeb v obecném hospodářském zájmu
0261 Rozpočtová rezeva 6 000,00 rozpočtová rezerva
  Neinvestiční příspěvky příspěvkové org. 64 475,35 příspěvek na provoz příspěvkových organizací města
  Neinvestiční příspěvek- knihovna 1 046,22 dotace Plzeňského kraje na regionální funkce knihovny
  BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 201 666,32  
       
       
Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby
Položka rozpočtové skladby 5011 -Platy zaměstnanců v pracovním poměru
    5021 - Ostatní osobní výdaje
    5023 -Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
Č.ORG Název organizace ROZPOČET Popis účelu
0222 Městská policie – pol. 5011 5 540,00 platy
0222 Městská policie – pol. 5011 67,16 platy hrazené z dotace od úřadu práce
0229 Personální záležitosti-pol 5011 30 887,00 platy zaměstnanců v pracovním poměru
0229 Personální záležitosti – pol. 5011 SPOD 2 699,00 platy zaměstnanců – sociálně právní ochrana dětí (dotace MPSV)
  Výdaje na platy celkem 39 193,16  
0219 Záležitosti kultury – pol. 5021 10,00 ostatní osobní výdaje – dohody
0220 JSDH Domažlice – pol.5021 28,00 ostatní osobní výdaje – dohody (zásahy)
0229 Personální záležitosti-pol 5021 200,00 ostatní osobní výdaje – dohody
0229 Personální záležitosti-pol 5021 140,00 ostatní osobní výdaje-odměny členům výborů a komisí
  Ostatní osobní výdaje celkem 378,00  
0229 Personální záležitosti-pol 5023 2 106,00 odměny členům zastupitelstva
  Odměny členům zastupitelstva 2 106,00  
       
Položka rozpočtové skladby 5156 – Pohonné hmoty
Č.ORG Název organizace ROZPOČET Popis účelu
0220 JSDH Domažlice 100,00 pohonné hmoty
0221 JSDH Havlovice 6,00 pohonné hmoty
0222 Městská policie 150,00 pohonné hmoty
0223 Správa budov 250,00 pohonné hmoty
  Pohonné hmoty celkem 506,00  
       
       
       
Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby
Položka rozpočtové skladby 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací
Č.ORG Název organizace ROZPOČET Popis účelu
0220 JSDH Domažlice 15,00 telekomunikace
0222 Městská policie 35,00 telekomunikace
0223 Správa budov 360,00 telekomunikace
0230 Informační technologie 110,00 telekomunikace
0239 Provozní náklady 8,00 varovný systém obyvatelstva
  Služby telekomunikací celkem 528,00  
       
Položka rozpočtové skladby 5167 – Služby školení a vzdělávání
Č.ORG Název organizace ROZPOČET Popis účelu
0220 JSDH Domažlice 15,00 školení
0221 JSDH Havlovice 6,00 školení
0222 Městská policie 69,80 školení
0229 Personální záležitosti 5,00 školení zastupitelé
0229 Personální záležitosti 520,00 školení zaměstnanci
0230 Informační technologie 20,00 školení
  Školení a vzdělávání celkem 635,80  
       
Položka rozpočtové skladby 5173 – Cestovné
Č.ORG Název organizace ROZPOČET Popis účelu
0220 JSDH Domažlice 5,00 cestovné
0222 Městská policie 10,00 cestovné
0229 Personální záležitosti 40,00 cestovné zastupitelé
0229 Personální záležitosti 250,00 cestovné zaměstnanci
  Cestovné celkem 305,00  
       
       
Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby
Položka rozpočtové skladby 5194-Věcné dary
Č.ORG Název organizace ROZPOČET Popis účelu
0114 Příspěvky na kulturu 10,00 věcné dary
0117 Odbor dopravy 3,50 věcné dary- dopravní soutěž
0222 Městská policie 80,00 věcné dary, program prevence
0224 Kancelář starosty 25,00 věcné dary
  Věcné dary celkem 118,50  
       
Položka rozpočtové skladby 5492- Dary obyvatelstvu
Č.ORG Název organizace ROZPOČET Popis účelu
0224 Kancelář starosty 30,00 peněžité dary
       
Položka rozpočtové skladby 5331 – Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím
Č.ORG Název organizace ROZPOČET Popis účelu
0200 Mateřská škola 2 689,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
0207 Základní škola Komenského 17 6 170,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
0208 Základní škola Msgre B.Staška 3 258,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
0209 Základní škola praktická 497,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
0211 ZUŠ Jindřicha Jindřicha 383,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
0214 Městské kulturní středisko 7 980,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
0215 Městská knihovna B.Němcové 4 889,40 neinv.přísp.bez dotace na regionální funkce
0215 Městská knihovna B.Němcové 1 046,22 neinv.příspěvek- dotace PK na regionální funkce
0225 Městské centrum soc.reh.služeb 5 211,74 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
0231 Plavecký bazén a ubytovna 4 925,21 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
0251 DTS Domažlice 28 103,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
0293 Dům dětí a mládeže Domino 157,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
0294 Sluníčko Domažlice 212,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
  Neinvestiční příspěvky celkem 65 521,57 vč. dotace na regionální funkce knihovny
       
Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby
Položka rozpočtové skladby 522x –Neinvest.transfery neziskovým a podobným organizacím
Č.ORG Název organizace ROZPOČET Popis účelu
0112 Příspěvky zdrav.a sociální oblast 450,00 Diecézní charita Plzeň
0112 Příspěvky zdrav.a sociální oblast 300,00 grant- sociální oblast dospělí
0112 Příspěvky zdrav.a sociální oblast 250,00 grant- sociální oblast mládež
0113 Příspěvky na sport 500,00 grant - sport dospělí
0113 Příspěvky na sport 4 500,00 grant – sport mládeže
0113 Příspěvky na sport 2 000,00 grant - reprezentace v dlouhodobých mistrovských soutěžích
0114 Příspěvky na kulturu 100,00 grant – kultura a zájmová činnost - mládež
0114 Příspěvky na kulturu 250,00 grant- kultura a zájmová činnost -dospělí
0114 Příspěvky na kulturu 500,00 grant – podpora významných počinů
0114 Příspěvky na kulturu 150,00 grant – reprezentace města
0114 Příspěvky na kulturu 100,00 grant – jednorázové akce pro mládež
0114 Příspěvky ostatní 15,00 den s ISZ,Mladý záchranář
0123 Odbor soc.věcí a zdravotnictví 10,00 protidrogová prevence
0219 Záležitosti kultury 80,00 Gymnázium J.Š.Baara – Univerzum třetího věku
0219 Záležitosti kultury 3,11 Klub českých turistů- pojištění Kurzovy věže
0224 Kancelář starosty 105,00 členské příspěvky Svaz měst a obcí,SMOPK,...
0239 Příspěvky 12,50 Svaz bojovníků za svobodu – Havlíčkova ul.
0304 Příspěvky- areál Střelnice 762,30 TJ Jiskra – areál Střelnice
  Položka 522x celkem 10 087,91  
       
       
Závazné ukazatele rozpočtu kapitálové výdaje – pol. 6xxx
Č.ORG Název organizace ROZPOČET Popis účelu
0119 Odbor výstavby a ÚP 170,00 nový územní plán Domažlice- doplatek
0222 Městská policie 605,00 nákup automobilu
0223 Správa budov 300,00 nákup automobilu
0230 Informační technologie 100,00 programové vybavení
0230 Informační technologie 160,00 webové stránky města
0230 Informační technologie 69,42 vyvolávací systém
0252 Majetek města 6 001,00 výkupy staveb a pozemků
  CELKEM 7 405,42  
       
       
Investiční rezerva rozpočtu pol.6901  
Č.ORG Název organizace ROZPOČET Popis účelu
0264 Investiční rezerva rozpočtu 103 182,93 financování investičních akcí města
       
  KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 110 588,35  
       
       
  VÝDAJE ROZPOČTU CELKEM 312 254,67  
       
       
       
PŘÍJMY ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015
Nedaňové příjmy rozpočtu pol. 2xxx
Č.ORG Název organizace ROZPOČET Popis účelu
0116 Odbor životního prostředí 10,00 náklady řízení z uložených pokut
0120 Odbor správní 40,00 přijaté pokuty, náklady řízení
0121 Odbor obecní živnostenský úřad 100,00 přijaté pokuty, náklady řízení
0122 Odbor pro projednávání přestupků 2 260,00 přijaté pokuty, náklady řízení
0220 Jednotka SDH Domažlice 16,10 příjmy z pronájmu
0222 Městská policie 1 000,00 přijaté pokuty
0223 Správa 150,00 příjem od KB za přeúčtování spotřeby plynu
0229 Personální záležitosti 360,00 příjmy za zpracování mezd
0236 Pohřebnictví 640,00 služby hrobová místa, přijaté náhrady za vypravené pohřby
0239 Provozní náklady – majetek 150,00 náhrada vodné, stočné areál býv.OSP
0241 Majetek města – nájmy 24 667,00 nájmy lesy,pozemky,budovy,kotelny
0241 Majetek města - nájmy 3 294,89 příjem z pronájmu od příspěvkových organizací města
0242 Odvoz odpadů 1 400,00 příspěvek od EKO-KOM
0263 Fond vodárenské infrastruktury 15 100,00 nájemné od společnosti CHVaK a.s.
0258 Sociální fond 138,70 splátky půjček
0259 Fond rozvoje bydlení 200,00 splátky půjček od občanů
0363 Čistá Berounka 4 279,72 doplatek dotace na projekt Čistá Berounka
0820 Ostatní příjmy 9 952,50 z parkovacích automatů a karet(5800), úroky, fin.vypořádání
  Nedaňové příjmy celkem 63 758,91  
       
Daňové příjmy rozpočtu pol. 1xxx
Č.ORG Název organizace ROZPOČET Popis účelu
0800 Příjmy daně a poplatky 162 250,24 Sdílené daně se SR (119.300), daň z příjmů za město (27.486)
      daň z nemovitých věcí (8.500), příjmy z místních poplatků (6.600)
0700 Správní poplatky 9 500,00 příjmy ze správních poplatků
  Daňové příjmy celkem 171 750,24  
       
       
Přijaté dotace   pol. 4xxx
Č.ORG Název organizace ROZPOČET Popis účelu
0100 Příspěvky od obcí 190,00 příspěvky veřejnoprávní smlouvy
0215 Městská knihovna B.Němcové 1 046,22 dotace na výkon regionálních funkcí knihoven-Plzeňský kraj
0230 Informační technologie 36,30 dotace ministerstva dopravy – skenování dokumentů registru vozidel
0810 Přijaté dotace 22 750,80 dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu-na výkon státní správy
0810   14 140,00 převod z hospodářské činnosti
0810   3 616,66 dotace na výkon činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí
0810   624,34 doplatek dotace na činnosti v obl.soc.právní ochrany dětí za rok 2014
0413   401,00 dotace úroků z úvěru Havlovice-kanalizace
  Neinvestiční dotace a přísp.celkem 42 805,32  
0457   2 396,38 dotace- rekonstrukce MKS – dokončení z r.2014
0476   4 843,95 dotace- výzva 22-konsolidace IT a nové služby technologického centra
0503   5 000,00 Dotace – Domov se zvláštním režimem Benešova
0507   1 500,04 Dotace – zateplení MŠ Palackého
0517   14 820,97 Dotace – kulturní centrum Pivovar – Hvozd I
  Investiční dotace celkem 28 561,34  
  Přijaté dotace celkem 71 366,66  
       
Kapitálové příjmy rozpočtu pol. 3xxx
Č.ORG Název organizace ROZPOČET Popis účelu
0252 Majetek města-prodeje 3 750,00 příjmy z prodeje pozemků a nemovitostí
0240 Fond pro obnovu a rozvoj bydlení 4 000,00 příjmy z prodeje bytů
0240 Fond pro obnovu a rozvoj bydlení 11 500,00 příjmy z prodeje Obytná zóna Na Bábě
  Kapitálové příjmy celkem 19 250,00  
       
       
  PŘÍJMY CELKEM 326 125,81  
       
       
Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města
Č.ORG Název organizace ROZPOČET Číslo účtu - název
0200 Mateřská škola 550,00 501- spotřeba materiálu bez potravin (2000)
    1 500,00 502-spotřeba energie
    300,00 511-opravy a udržování
    800,00 518-ostatní služby
    50,00 521-mzdové náklady – dohody
    5,00 524-zákonné soc.pojištění
    400,00 558- náklady z drobného dlouhodobého majetku
       
0207 ZŠ Komenského 17 800,00 501- spotřeba materiálu bez potravin (4500)
    2 300,00 502-spotřeba energie
    700,00 511-opravy a udržování
    1 300,00 518-ostatní služby
    200,00 558- náklady z drobného dlouhodobého majetku
       
0208 ZŠ a MŠ Msgre B.Staška 500,00 501- spotřeba materiálu
    1 100,00 502-spotřeba energie
    400,00 511-opravy a udržování
    10,00 512 - cestovné
    719,00 518-ostatní služby
    20,00 521-mzdové náklady – dohody
    6,80 524-zákonné soc.pojištění
    10,20 527-zákonné sociální náklady
    250,00 558- náklady z drobného dlouhodobého majetku
       
0209 ZŠ praktická 72,00 501- spotřeba materiálu
    80,00 511-opravy a udržování
    260,00 518-ostatní služby
    10,00 527-zákonné sociální náklady-školení
    80,00 558- náklady z drobného dlouhodobého majetku
       
Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města
Č.ORG Název organizace ROZPOČET Číslo účtu - název
0211 Základní umělecká škola 260,00 501- spotřeba materiálu
  Jindřicha Jindřicha 380,00 502-spotřeba energie
    120,00 511-opravy a udržování
    30,00 512 - cestovné
    3,00 513-náklady na reprezentaci
    674,00 518-ostatní služby
    37,00 525 – ostatní sociální pojištění
    25,00 527 - zákonné sociální náklady-školení
    190,00 528 - ostatní sociální náklady
    120,00 558- náklady z drobného dlouhodobého majetku
       
0214 Městské kulturní středisko 550,00 501-spotřeba materiálu
    800,00 502-spotřeba energie
    180,00 504-prodané zboží
    50,00 511-opravy a udržování
    38,00 512-cestovné
    7,00 513-náklady na reprezentaci
    4 987,00 518-ostatní služby
    5 050,00 521-mzdové náklady
    1 643,00 524-zákonné sociální pojištění
    108,00 527 - zákonné sociální náklady
    13,00 525 – ostatní sociální pojištění
    50,00 558- náklady z drobného dlouhodobého majetku
       
       
Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města
Č.ORG Název organizace ROZPOČET Číslo účtu - název
0215 Městská knihovna B.Němcové 867,00 501-spotřeba materiálu bez regionálních funkcí
    200,00 502-spotřeba energie bez regionálních funkcí
    69,00 511-opravy a udržování bez regionálních funkcí
    12,00 512-cestovné bez regionálních funkcí
    5,00 513-náklady na reprezentaci
    312,00 518-ostatní služby bez regionálních funkcí
    2 504,00 521-mzdové náklady bez regionálních funkcí
    851,00 524-zákonné soc.pojištění bez regionálních funkcí
    6,00 525 – ostatní sociální pojištění
    35,40 527-zákonné sociální náklady bez regionálních funkcí
    70,00 528-ostatní soc.náklady bez regionálních funkcí
    100,00 558- náklady z drobného dlouhodobého majetku
       
  regionální funkce knihoven hrazeny 303,18 501- spotřeba materiálu regionální funkce knihoven
  z dotace Plzeňského kraje 18,00 502-spotřeba energie regionální funkce knihoven
    10,00 512-cestovné regionální funkce knihoven
    20,00 518-ostatní služby regionální služby knihoven
    496,33 521-mzdové náklady regonální funkce knihoven
    168,75 524-zákonné soc.pojištění regionální funkce knihoven
    10,00 528 - ostatní sociální náklady regionální funkce knihoven
    4,96 527 - zákonné sociální náklady regionální funkce knihoven
    15,00 558- náklady z drobného dlouhodobého majetku
       
Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města
Č.ORG Název organizace ROZPOČET Číslo účtu - název
0231 Plavecký bazén a ubytovna 200,00 501-spotřeba materiálu
    2 200,00 502-spotřeba energie
    250,00 511-opravy a udržování
    2,50 512-cestovné
    1,20 513-náklady na reprezentaci
    600,00 518-ostatní služby
    2 991,00 521-mzdové náklady
    1 017,00 524-zákonné sociální pojištění
    11,71 525 – ostatní sociální pojištění
    44,00 527-zákonné sociální náklady - FKSP,stravné
    83,00 528-ostatní sociální náklady
    30,00 558- náklady z drobného dlouhodobého majetku
       
0225 Městské centrum soc. rehabilitačních služeb - domov pro seniory
    1 600,00 501-spotřeba materiálu
    1 250,00 502-spotřeba energie
    200,00 511-opravy a udržování
    8,00 512-cestovné
    3,00 513-náklady na reprezentaci
    1 200,00 518-ostatní služby
    5 146,00 521-mzdové náklady
    1 750,00 524-zákonné sociální pojištění
    30,00 525 – ostatní sociální pojištění
    100,00 527 - zákonné sociální náklady
    20,00 558- náklady z drobného dlouhodobého majetku
       
Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města
Č.ORG Název organizace ROZPOČET Číslo účtu - název
0225 Městské centrum soc.rehabilitačních služeb 2 426,50 501-spotřeba materiálu- domov pro seniory
  domov pro seniory 1 380,00 502-spotřeba energie- domov pro seniory
    140,26 511-opravy a udržování - domov pro seniory
    4,00 512-cestovné- domov pro seniory
    3,00 513- náklady na reprezentaci-domov pro seniory
    1 437,00 518-ostatní služby - domov pro seniory
    10 182,81 521-mzdové náklady- domov pro seniory
    3 462,17 524-zákonné soc. Pojištění- domov pro seniory
    37,00 525 – ostatní sociální pojištění
    150,00 527 -zákonné soc. Náklady- domov pro seniory
    100,00 558- náklady z drobného dlouhodobého majetku
       
0251 DTS Domažlice 5 500,00 501-spotřeba materiálu
    260,00 502-spotřeba energie
    20,00 504-Prodané zboží
    600,00 511-opravy a udržování
    2,00 512-cestovné
    3,00 513-náklady na reprezentaci
    8 154,00 518-ostatní služby
    11 700,00 521-mzdové náklady
    100,00 521-mzdové náklady-náhrady nemoc
    3 978,00 524-zákonné soc.pojištění
    580,00 527-zákonné sociální náklady
    120,00 558- náklady z drobného dlouhodobého majetku
       
       
Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města
Č.ORG Název organizace ROZPOČET Číslo účtu - název
0293 Dům dětí a mládeže Domino 167,00 501-spotřeba materiálu
    126,00 502-spotřeba energie
    100,00 511-opravy a udržování
    504,00 518-ostatní služby
    70,00 521-mzdové náklady (dohody-zápisné)
    10,00 527 - zákonné sociální náklady
    17,00 528 - ostatní sociální náklady
    55,00 558- náklady z drobného dlouhodobého majetku
0294 Sluníčko Domažlice 35,00 501-spotřeba materiálu
    110,00 502-spotřeba energie
    30,00 511-opravy a udržování
    50,00 518-ostatní služby
    970,00 521-mzdové náklady
    330,00 524-zákonné sociální pojištění
    4,00 525 – ostatní sociální pojištění
    15,00 527 - zákonné sociální náklady
    20,00 528 - ostatní sociální náklady
    40,00 558- náklady z drobného dlouhodobého majetku
       
Peněžní fondy města
Sociální fond  
0258 Příjmy 138,70 splátky půjček
    1 032,48 příděl do sociálního fondu
  Příjmy celkem 1 171,18  
  Výdaje 1 618,80 přísp.na stravování,penzijní poj, dary,půjčky
Fond rozvoje bydlení  
0259 Příjmy 200,00 splátky poskytnutých půjček občanům
Fond oprav vodárenské infrastruktury
0263 Příjmy 15 100,00 nájemné od společnosti CHVaK a.s.
  Výdaje 15 100,00 vodárenská infrastruktura
Fond pro obnovu a rozvoj bydlení
0240 Příjmy 4 000,00 příjmy z prodeje bytů
    11 500,00 příjmy z prodeje - obytná zóna Na Bábě
  Příjmy celkem 15 500,00  
  Výdaje 765,00 výdaje týkající se prodeje -služby, daně, znalecké posudky
Fond Sluníčko    
0295 Příjmy 900,00 příděl do fondu z rozpočtu města
  Příjmy celkem 900,00  
  Výdaje 900,00 příspěvky na poplatky dětí s TP v Domažlicích- Sluníčko p.o.
       
FINANCOVÁNÍ  
8124 Splátka jistiny- ú. Havlovice-kanalizace -1 706,45 úvěr Česká spořitelna a.s
8124 Splátka jistiny – úvěr Čistá Berounka -9 796,80 úvěr ČSOB a.s.
8124 Splátka jistiny-úvěr Zateplení MŠ,ZŠ -5 370,00 úvěr ČSOB a.s.
8115 Změna stavu fin.prostředků na BÚ 3 002,11 změna stavu finančních prostředků
  Financování celkem -13 871,14  
       
       
       
  PŘÍJMY ROZPOČTU CELKEM 326 125,81  
  VÝDAJE ROZPOČTU CELKEM 312 254,67  
  FINANCOVÁNÍ CELKEM -13 871,14  
  SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 13 871,14  
       
V Domažlicích dne 19. 3. 2015 zpracovala: Ing. A. Kučerová, vedoucí finančního odboru

Vytvořeno: 20. 3. 2015
Poslední aktualizace: 11. 5. 2017 08:57
Autor: Ing. Alena Kučerová