Menu
Město Domažlice
Domažlice

Schválený rozpočet města Domažlice na rok 2014

-

Schválený rozpočet Města Domažlice na rok 2014
schválený usn. ZM č. 1256 ze dne 26. 3. 2014
Výdaje rozpočtu na rok 2014
Závazný ukazatel rozpočtu - Běžné výdaje organizace celkem pol. 5xxx
Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu
0094 DSO Domažlicko 167,69 Příspěvky DSO Domažlicko
0095 DSO Lazce 11,13 členský příspěvek
0110 Krizové řízení 10,00 materiál,nákup služeb
0112 Příspěvky – zdrav. a soc. oblast 1 000,00 Diecézní charita Plzeň(450) , grant sociální obl.dospělí (250),
      grant sociální oblast mládež (300)
0113 Příspěvky na sport 6 200,00 grant - sport dospělí (500), sport mládeže(4200)
      grant - reprezentace v dlouhodobých soutěžích (1500)
0114 Příspěvky na kulturu 1 125,00 věcné dary (10),grant kultura mládež (100) ,dospělí (250)
      grant-významné počiny (500),reprezentace města(150)
      grant- jednorázové akce pro mládež (100),
      den s IZS,Mladý záchranář (15)
0115 Cestovní ruch 406,30 propagační materiály,příspěvek bus Čerchov,spolupráce s Deníkem
0116 Odbor životního prostředí 71,00 výkon státní správy v oblasti životního prostředí
0117 Odbor dopravy 39,50 dopravní výchova, dopravní soutěž, posudky,svědečné
0119 Odbor výstavby a ÚP 155,00 tech.pomoc při pořizování ÚP,posudky, konzultace ÚP
0120 Odbor správní 5,00 svědečné, překlady
0122 Odbor pro projednávání přestupků 90,00 znalecké posudky,svědečné,soudní poplatky,překlady
0123 Odbor soc. věcí a zdravotnictví 26,00 protidrogová činnost, zastupování nezletilých,překlady
0219 Záležitosti kultury 928,11 Univerzum třetího věku (80),Turnaj 4 měst, Sportovec roku
      Kulturní akce, kronika města,obč.záležitosti, Dívka Šumavy
0223 Správa budov 6 818,00 výdaje na činnost úřadu
0224 Kancelář starosty 240,00 členské příspěvky sdružením občerstvení,věcné a peněžní ,dary
0229 Personální záležitosti 47 710,32 odměny zastupitelů, platy zaměstnanců, odvody zdrav.a soc.poj.
      školení,cestovné, ošatné,ochranné pomůcky
Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu
0230 Informační technologie 2 143,20 Techn.podpora,PC,tiskárny,materiál,internet,opravy HW
0236 Pohřebnictví 30,00 obstarávání pohřbů dle zákona
0239 Provozní náklady 4 598,00 el.energie VO,opravy,revize,údržba nemovitostí,právní služby
0240 Fond pro obnovu a rozvoj bydlení 1 654,98 výdaje spojené s prodejem bytů,posudky,daň z nabytí nemovit.
0241 Majetek města – nájmy, prodej 1 407,00 znalecké posudky,pojištění,daň z nemovitých věcí, právní služby
0242 Odvoz odpadů 50,00 odvoz tříděného odpadu,plán odpadového hospodářství
0243 Nebezpečné odpady 310,00 sběr a svoz, prevence vzniku odpadů
0247 Městská doprava 1 893,79 dopravní značení, dopravní obslužnost
0252 Majetek města-prodeje,výkupy 755,00 znal.posudky,věcná břemena, geom.plány,daň z nabytí nem.věcí
0253 Úroky z úvěrů 110,00 úvěr KB – Čistá Berounka, ú. ČSOB- zateplení MŠ, ZŠ
0258 Sociální fond 1 605,00 výdaje sociálního fondu-půjčky, dary, stravování
0259 Fond rozvoje bydlení 200,00 půjčky občanům
0263 Fond vodárenské infrastruktury 14 490,00 výdaje FVI
0266 Opravy památek v MPR 450,00 opravy památek v MPR, znalecké posudky
0280 ZUŠ – opravy dle nájemní sml. 350,00 opravy ZUŠ dle nájemní smlouvy,znalecké posudky
0295 Fond Sluníčko 900,00 příspěvky na úhradu poplatků dětí s TP Domažlice-p.o. Sluníčko
0304 Příspěvky- areál Střelnice 762,30 TJ Jiskra areál Střelnice
0363 Úroky z úvěrů 308,00 úvěr ČSOB – Čistá Berounka
0410 DSO Povodí Berounky 567,49 neinvestiční příspěvek svazku obcí
0413 Úroky z úvěrů 507,00 úvěr ČS- Havlovice kanalizace
0820 Výdaje ostatní 18 197,14 daň z příjmů za město(17.600),FV dotací,bankovní popl, úroky kont.
0821 Daň z přidané hodnoty -3 000,00 DPH placená městem,odpočty DPH
0212 Jesle 167,21 výdaje k roku 2013-energie,telefony, zúčtování daní
0220 JSDH Domažlice 723,00 zásahy,ochran.pomůcky,materiál,PHM,údržba aut
0221 JSDH Havlovice 220,00 Ochranné pomůcky,materiál,pojištění členů,PHM, údržba vozidla
0222 Městská policie 7 188,64 PHM,platy,odvody,materiál,pojištění,školení,údržba auta
0261 Rozpočtová rezeva 6 000,00 rozpočtová rezerva - na běžné výdaje rozpočtu
  Neinvestiční příspěvky příspěvkové org. 66 662,93 příspěvek na provoz příspěvkových organizací města
  Neinvestiční příspěvek- knihovna 963,08 dotace Plzeňského kraje na regionální funkce knihovny
  BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 195 216,81  
Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby
Položka rozpočtové skladby 5011 -Platy zaměstnanců v pracovním poměru
  5021 - Ostatní osobní výdaje
  5023 -Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu
0212 Jesle- pol. 5011 16,47 zúčtování daně z příjmů za rok 2013
0222 Městská policie – pol. 5011 4 832,34 platy zaměstnanců v pracovním poměru
0229 Personální záležitosti-pol 5011 29 951,10 platy zaměstnanců v pracovním poměru
0229 Personální záležitosti – pol. 5011 SPOD 2 698,80 platy zaměstnanců – sociálně právní ochrana dětí (dotace)
  Výdaje na platy celkem 37 498,71  
0219 Záležitosti kultury – pol. 5021 10,00 ostatní osobní výdaje – dohody
0220 JSDH Domažlice – pol.5021 28,00 ostatní osobní výdaje – dohody (zásahy)
0222 Městská policie – dohody 30,00 ostatní osobní výdaje – dohody
0229 Personální záležitosti-pol 5021 200,00 ostatní osobní výdaje – dohody
0229 Personální záležitosti-pol 5021 120,00 ostatní osobní výdaje-odměny členům výborů a komisí
  Výdaje- dohody celkem 388,00  
0229 Personální záležitosti-pol 5023 2 005,00 odměny členům zastupitelstva
  Odměny členům zastupitelstva 2 005,00  
Položka rozpočtové skladby 5156 – Pohonné hmoty
Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu
0220 JSDH Domažlice 120,00 pohonné hmoty
0221 JSDH Havlovice 8,00 pohonné hmoty
0222 Městská policie 140,00 pohonné hmoty
0223 Správa budov 250,00 pohonné hmoty
  Pohonné hmoty celkem 518,00  
Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby
Položka rozpočtové skladby 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací
Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu
0212 Jesle 1,26 telekomunikace- za 12/2013
0220 JSDH Domažlice 10,00 telekomunikace
0222 Městská policie 45,00 telekomunikace
0223 Správa budov 450,00 telekomunikace
0230 Informační technologie 110,00 telekomunikace
0239 Provozní náklady 8,00 varovný systém obyvatelstva
  Služby telekomunikací celkem 624,26  
Položka rozpočtové skladby 5167 – Služby školení a vzdělávání
Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu
0220 JSDH Domažlice 10,00 školení
0221 JSDH Havlovice 6,00 školení
0222 Městská policie 62,40 školení
0229 Personální záležitosti 5,00 školení zastupitelé
0229 Personální záležitosti 500,00 školení zaměstnanci
0230 Informační technologie 20,00 školení
  Školení a vzdělávání celkem 603,40  
Položka rozpočtové skladby 5173 – Cestovné
Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu
0220 JSDH Domažlice 5,00 cestovné
0222 Městská policie 10,00 cestovné
0229 Personální záležitosti 40,00 cestovné zastupitelé
0229 Personální záležitosti 250,00 cestovné zaměstnanci
  Cestovné celkem 305,00  
Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby
Položka rozpočtové skladby 5194-Věcné dary
Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu
0114 Příspěvky na kulturu 10,00 věcné dary
0117 Odbor dopravy 3,50 věcné dary- dopravní soutěž
0222 Městská policie 15,00 věcné dary
0224 Kancelář starosty 25,00 věcné dary
  Věcné dary celkem 53,50  
Položka rozpočtové skladby 5492- Dary obyvatelstvu
Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu
0224 Kancelář starosty 30,00 peněžité dary
Položka rozpočtové skladby 5331 – Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím
Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu
0200 Mateřská škola 3 098,50 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
0207 Základní škola Komenského 17 6 283,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
0208 Základní škola Msgre B.Staška 4 333,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
0209 Základní škola praktická 502,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
0211 Základní umělecká škola 383,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
0214 Městské kulturní středisko 7 857,20 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
0215 Městská knihovna B.Němcové 4 903,81 neinv.přísp.bez dotace na regionální funkce
0215 Městská knihovna B.Němcové 963,08 neinv.příspěvek- dotace PK na regionální funkce
0225 Městské centrum soc.reh.služeb 5 197,14 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
0231 Plavecký bazén a ubytovna 5 296,28 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
0251 DTS Domažlice 28 475,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
0293 Dům dětí a mládeže 211,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
0294 Sluníčko Domažlice 123,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
  Neinvestiční příspěvky celkem 67 626,01 vč. dotace na regionální funkce knihovny
Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby
Položka rozpočtové skladby 522x –Neinvest.transfery neziskovým a podobným organizacím
Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu
0112 Příspěvky zdrav.a sociální oblast 450,00 Diecézní charita Plzeň
0112 Příspěvky zdrav.a sociální oblast 250,00 grant- sociální oblast dospělí
0112 Příspěvky zdrav.a sociální oblast 300,00 grant- sociální oblast mládež
0113 Příspěvky na sport 500,00 grant - sport dospělí
0113 Příspěvky na sport 4 200,00 grant – sport mládeže
0113 Příspěvky na sport 1 500,00 grant - reprezentace v dlouhodobých mistrovských soutěžích
0114 Příspěvky na kulturu 100,00 grant – kultura a zájmová činnost - mládež
0114 Příspěvky na kulturu 250,00 grant- kultura a zájmová činnost -dospělí
0114 Příspěvky na kulturu 500,00 grant – podpora významných počinů
0114 Příspěvky na kulturu 150,00 grant – reprezentace města
0114 Příspěvky na kulturu 100,00 grant – jednorázové akce pro mládež
0114 Příspěvky ostatní 15,00 den s ISZ,Mladý záchranář
0123 Odbor soc.věcí a zdravotnictví 10,00 protidrogová prevence
0219 Záležitosti kultury 80,00 Gymnázium J.Š.Baara – Univerzum třetího věku
0219 Záležitosti kultury 25,00 Dívka Šumavy
0219 Záležitosti kultury 3,11 Klub českých turistů- pojištění Kurzovy věže
0224 Kancelář starosty 105,00 členské příspěvky Svaz měst a obcí,SMOPK,...
0304 Příspěvky- areál Střelnice 762,30 TJ Jiskra – areál Střelnice
  Položka 522x celkem 9 300,41  
Závazné ukazatele rozpočtu kapitálové výdaje – pol. 6xxx
Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu
0119 Odbor výstavby a ÚP 303,00 nový územní plán Domažlice- I.etapa, doplatek
0223 Správa budov 300,00 nákup automobilu
0230 Informační technologie 100,00 programové vybavení
0230 Informační technologie 200,00 webové stránky města
0230 Informační technologie 94,54 kamerový bod- kruhový objezd
0252 Majetek města – prodeje,výkupy 5 367,60 výkupy staveb- sportovní hala TJ Jiskra, výkupy pozemků
0252 Majetek města 1 300,00 nákup akcií CHVaK
0260 Správa sportovních zařízení 1 500,00 nákup služeb v obecném hospodářském zájmu
  CELKEM 9 165,14  
Investiční rezerva rozpočtu pol.6901  
Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu
0264 Investiční rezerva rozpočtu 77 720,07 financování investičních akcí města
  KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 86 885,21  
  VÝDAJE ROZPOČTU CELKEM 282 102,02  
PŘÍJMY ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2014
Nedaňové příjmy rozpočtu pol. 2xxx
Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu
0116 Odbor životního prostředí 10,00 náklady řízení z uložených pokut
0120 Odbor správní 60,00 přijaté pokuty, náklady řízení
0121 Odbor živnostenský úřad 100,00 přijaté pokuty, náklady řízení
0122 Odbor pro projednávání přestupků 2 060,00 přijaté pokuty, náklady řízení
0212 Jesle 21,78 stravné za prosinec 2013
0220 Jednotka SDH Domažlice 16,10 příjmy z pronájmu
0222 Městská policie 1 000,00 přijaté pokuty
0223 Správa 110,00 příjem od KB za přeúčtování spotřeby plynu
0229 Personální záležitosti 348,00 příjmy za zpracování mezd
0236 Pohřebnictví 530,00 služby hrobová místa, přijaté náhrady za vypravené pohřby
0239 Provozní náklady – majetek 160,00 náhrada vodné, stočné areál býv.OSP
0241 Majetek města – nájmy 17 362,00 nájmy lesy,pozemky,budovy,kotelny
0241 Majetek města - nájmy 3 294,89 příjem z pronájmu od příspěvkových organizací města
0242 Odvoz odpadů 1 200,00 příspěvek od EKO-KOM
0263 Fond vodárenské infrastruktury 14 490,00 nájemné od společnosti CHVaK a.s.
0258 Sociální fond 137,00 splátky půjček
0259 Fond rozvoje bydlení 200,00 splátky půjček od občanů
0820 Ostatní příjmy 8 360,15 z parkovacích automatů a karet(5200), úroky, fin.vypořádání
  Nedaňové příjmy celkem 49 459,92  
       
Daňové příjmy rozpočtu pol. 1xxx
Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu
0800 Příjmy daně a poplatky 155 541,57 Sdílené daně se SR (123 .000), daň z příjmů za město (17.600)
      daň z nemovitých věcí (8.500), příjmy z místních poplatků
0700 Správní poplatky 10 000,00 příjmy ze správních poplatků
  Daňové příjmy celkem 165 541,57  
       
Přijaté dotace pol. 4xxx
Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu
0100 Příspěvky od obcí 180,00 příspěvky veřejnoprávní smlouvy
0215 Městská knihovna B.Němcové 963,08 dotace na výkon regionálních funkcí knihoven-Plzeňský kraj
0810 Přijaté dotace 22 743,50 dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu-na výkon státní správy
0810   9 492,35 převod z hospodářské činnosti
0810   3 616,40 dotace na výkon činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí
0413   469,00 dotace úroků z úvěru Havlovice-kanalizace
0467   916,95 dotace Optimalizace řízení lidských zdrojů
  Neinvestiční dotace a přísp.celkem 38 381,28  
0455   5 314,70 dotace- zateplení ZŠ Msgre B. Staška
0459   5 403,00 dotace- protipovodňová opatření u Petrovické cesty
0479   1 267,00 dotace-poldr P1 Havlovice
0481   550,00 dotace-digitalizace kin
0485   5 620,06 dotace- kompostárna Domažlice
  investiční dotace celkem 18 154,76  
  Přijaté dotace celkem 56 536,04  
       
Kapitálové příjmy rozpočtu pol. 3xxx
Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu
0252 Majetek města-prodeje 3 600,00 příjmy z prodeje pozemků a nemovitostí
0240 Fond pro obnovu a rozvoj bydlení 2 000,00 příjmy z prodeje bytů
0240 Fond pro obnovu a rozvoj bydlení 35 000,00 příjmy z prodeje Obytná zóna Na Bábě
0363 Čistá Berounka 6 500,00 proúčtovaná dotace Čistá Berounka
  Kapitálové příjmy celkem 47 100,00  
       
  PŘÍJMY CELKEM 318 637,53  
       
Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města
Č.ORG Název organizace Rozpočet Číslo účtu - název
0200 Mateřská škola 550,00 501- spotřeba materiálu bez potravin (2000)
    1 600,00 502-spotřeba energie
    693,00 511-opravy a udržování
    869,00 518-ostatní služby
       
0207 ZŠ Komenského 17 800,00 501- spotřeba materiálu bez potravin (4200)
    2 400,00 502-spotřeba energie
    750,00 511-opravy a udržování
    1 483,00 518-ostatní služby
       
Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města
Č.ORG Název organizace Rozpočet Číslo účtu - název
       
0208 ZŠ Msgre B.Staška 500,00 501- spotřeba materiálu
    2 000,00 502-spotřeba energie
    600,00 511-opravy a udržování
    10,00 512 - cestovné
    800,00 518-ostatní služby
       
0209 ZŠ praktická 72,00 501- spotřeba materiálu
    80,00 511-opravy a udržování
    260,00 518-ostatní služby
    5,00 527-zákonné sociální náklady-školení
       
Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města
Č.ORG Název organizace Rozpočet Číslo účtu - název
0211 Základní umělecká škola 220,00 501- spotřeba materiálu
    450,00 502-spotřeba energie
    120,00 511-opravy a udržování
    30,00 512 - cestovné
    3,00 513-náklady na reprezentaci
    701,00 518-ostatní služby
    34,00 525 – ostatní sociální pojištění
    30,00 527 - zákonné sociální náklady-školení
    190,00 528 - ostatní sociální náklady
       
0214 Městské kulturní středisko 542,60 501-spotřeba materiálu
    750,00 502-spotřeba energie
    180,00 504-prodané zboží
    205,00 511-opravy a udržování
    19,50 512-cestovné
    7,00 513-náklady na reprezentaci
    4 328,00 518-ostatní služby
    4 660,00 521-mzdové náklady
    1 518,00 524-zákonné sociální pojištění
    106,00 527 - zákonné sociální náklady
       
Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města
Č.ORG Název organizace Rozpočet Číslo účtu - název
0215 Městská knihovna B.Němcové 867,00 501-spotřeba materiálu bez regionálních funkcí
    200,00 502-spotřeba energie bez regionálních funkcí
    94,00 511-opravy a udržování bez regionálních funkcí
    10,00 512-cestovné bez regionálních funkcí
  regionální funkce knihovny 5,00 513-náklady na reprezentaci
  jsou hrazeny z dotace Plzeňského 317,00 518-ostatní služby bez regionálních funkcí
  kraje 2 418,99 521-mzdové náklady bez regionálních funkcí
    846,64 524-zákonné soc.pojištění bez regionálních funkcí
    6,00 525 – ostatní sociální pojištění
    34,18 527-zákonné sociální náklady bez regionálních funkcí
    70,00 528-ostatní soc.náklady bez regionálních funkcí
       
0231 Plavecký bazén a ubytovna 190,00 501-spotřeba materiálu
    2 515,00 502-spotřeba energie
    250,00 511-opravy a udržování
    0,70 513-náklady na reprezentaci
    599,21 518-ostatní služby
    2 890,49 521-mzdové náklady
    983,00 524-zákonné sociální pojištění
    11,50 525 – ostatní sociální pojištění
    136,48 527-zákonné sociální náklady - FKSP,stravné
    12,00 528-ostatní sociální náklady
       
Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města
Č.ORG Název organizace Rozpočet Číslo účtu - název
0225 Městské centrum soc. rehabilitačních služeb
    1 600,00 501-spotřeba materiálu
    1 250,00 502-spotřeba energie
    230,00 511-opravy a udržování
    8,00 512-cestovné
    3,00 513-náklady na reprezentaci
    1 150,00 518-ostatní služby
    4 972,00 521-mzdové náklady
    1 690,48 524-zákonné sociální pojištění
    25,00 525 – ostatní sociální pojištění
    80,00 527 - zákonné sociální náklady
       
    2 056,10 501-spotřeba materiálu- domov pro seniory
    1 373,00 502-spotřeba energie- domov pro seniory
    84,40 511-opravy a udržování - domov pro seniory
    1,00 512-cestovné- domov pro seniory
    3,00 513- náklady na reprezentaci-domov pro seniory
    1 281,50 518-ostatní služby - domov pro seniory
    9 100,00 521-mzdové náklady- domov pro seniory
    3 094,60 524-zákonné soc. Pojištění- domov pro seniory
    35,00 525 – ostatní sociální pojištění
    80,00 527 -zákonné soc. Náklady- domov pro seniory
       
Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města
Č.ORG Název organizace Rozpočet Číslo účtu - název
0251 DTS Domažlice 5 800,00 501-spotřeba materiálu
    380,00 502-spotřeba energie
    25,00 504-Prodané zboží
    710,00 511-opravy a udržování
    3,00 512-cestovné
    2,00 513-náklady na reprezentaci
    8 695,00 518-ostatní služby
    11 424,00 521-mzdové náklady
    110,00 521-mzdové náklady-náhrady nemoc
    3 885,00 524-zákonné soc.pojištění
    600,00 527-zákonné sociální náklady
       
0293 Dům dětí a mládeže Domino 144,00 501-spotřeba materiálu
    117,00 502-spotřeba energie
    30,00 511-opravy a udržování
    361,00 518-ostatní služby
    80,00 521-mzdové náklady (dohody-zápisné)
    16,00 528 - ostatní sociální náklady
       
0294 Sluníčko Domažlice 32,00 501-spotřeba materiálu
    30,00 511-opravy a udržování
    81,00 518-ostatní služby
    936,00 521-mzdové náklady
    318,00 524-zákonné sociální pojištění
    4,00 525 – ostatní sociální pojištění
    15,00 527 - zákonné sociální náklady
    20,00 528 - ostatní sociální náklady
       
Peněžní fondy města  
Sociální fond
0258 Příjmy 137,00 splátky půjček
    987,18 příděl do sociálního fondu
  Příjmy celkem 1 124,18  
  Výdaje 1 605,00 přísp.na stravování,penzijní poj, dary,půjčky
 
Fond rozvoje bydlení
0259 Příjmy 200,00 splátky poskytnutých půjček občanům
  Výdaje 200,00 poskytnuté půjčky občanům
 
Fond oprav vodárenské infrastruktury
0263 Příjmy 14 490,00 nájemné od společnosti CHVaK a.s.
  Výdaje 14 490,00 vodárenská infrastruktura
 
Fond pro obnovu a rozvoj bydlení
0240 Příjmy 2 000,00 příjmy z prodeje bytů
    35 000,00 příjmy z prodeje - obytná zóna Na Bábě
  Příjmy celkem 37 000,00  
  Výdaje 1 654,98 výdaje týkající se prodeje -služby, daně, znalecké posudky
       
Fond Sluníčko
0295 Příjmy 900,00 příděl do fondu z rozpočtu města
  Příjmy celkem 900,00  
  Výdaje 900,00 příspěvky na poplatky dětí s TP v Domažlicích- Sluníčko p.o.
       
FINANCOVÁNÍ
8114 Splátky krátkodobě přijatých fin.prostř. -44 678,00 splátka kontokorentních úvěrů ČSOB, KB
8123 dl. přijaté finanční prostředky 8 142,49 dočerpání úvěru ČSOB a.s. - zateplení ZŠ Msgre B.Staška
8124 Splátka jistiny- ú. Havlovice-kanalizace -1 706,45 úvěr Česká spořitelna a.s
8124 Splátka jistiny – úvěr Čistá Berounka -9 796,80 úvěr ČSOB a.s.
8124 Splátka jistiny-úvěr Zateplení MŠ,ZŠ -14 542,49 úvěr ČSOB a.s.
8124 Splátka jistiny- úvěr Čistá Berounka -6 500,00 úvěr KB – závěrečná faktura projektu Čistá Berounka
8115 Změna stavu fin.prostředků na BÚ 32 545,74 změna stavu finančních prostředků
  Financování celkem -36 535,51  
       
  PŘÍJMY ROZPOČTU CELKEM 318 637,53  
  VÝDAJE ROZPOČTU CELKEM 282 102,02  
  FINANCOVÁNÍ CELKEM -36 535,51  
  SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 36 535,51  
       
V Domažlicích 27.3.2014
Ing. A. Kučerová
vedoucí finančního odboru
Datum vložení: 31. 3. 2014 0:00
Datum poslední aktualizace: 11. 5. 2017 8:58
Autor: Ing. Alena Kučerová

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)