Obsah

Schválený rozpočet Města Domažlice na rok 2011

Typ: ostatní
-
Schválený rozpočet Města Domažlice na rok 2011
schválený usn. ZM č. 222 dne 23. 3. 2011
VÝDAJE ROZPOČTU NA ROK 2011
Závazný ukazatel rozpočtu - Běžné výdaje organizace celkem pol. 5xxx
Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu
0094 DSO Domažlicko 115,50 cyklostezka Domažlice-Havlovice,čl. příspěvek
0095 DSO Lazce 11,20 členský příspěvek
0110 Krizové řízení 10,00 materiál,nákup služeb
0112 Příspěvky - zdrav. a soc. oblast 270,00 Diecézní charita Plzeň
0113 Příspěvky na sport 4 100,00 grant - sport dospělí (300), sport mládeže(3000)
      grant - reprezentace v dlouhodobých soutěžích (800)
0114 Příspěvky na kulturu 785,00 věcné dary,grant kultura mládež (150),dospělí(250)
      grant-významné počiny (250),reprezentace města(50)
      grant- jednorázové akce pro mládež (60),
      den s integr. záchranným systémem (15)
0115 Cestovní ruch 362,00 propagační materiály,příspěvek Regiontour
0116 Odbor životního prostředí 70,00 výkon st.správy ŽP
0117 Odbor dopravy 27,50 dopravní výchova, dopravní soutěž, posudky
0119 Odbor výstavby a ÚP 85,00 tech.pomoc při pořizování ÚP,posudky
0120 Odbor správní 5,00 svědečné, překlady
0122 Odbor pro projednávání přestup. 132,00 znalecké posudky,svědečné,soudní poplatky
0123 Odbor soc. věcí a zdravotnictví 70,00 zast.nezletilých,protidrog.činnost,překlady
0219 Záležitosti kultury 833,10 Univerzita třetího věku (80),kulturní akce,
      kronika města,obč.záležitosti, Dívka Šumavy
      Turnaj 4 měst, návštěva pěveckého sboru z Francie
0223 Správa budov 7 785,00 výdaje na činnost úřadu
0224 Kancelář starosty 240,00 členské příspěvky SMO, občerstvení,překlady,dary
0227 Sociální dávky 66 000,00 sociální dávky hrazené z přijaté dotace
0229 Personální záležitosti 47 210,20 odměny zastupitelů, platy zaměstnanců, odvody
      zdrav.a soc.poj., školení,cestovné, ošatné,
      ochranné pomůcky,stejnokroje,závodní lékař.péče
0230 Informační technologie 1 659,00 PC,tiskárny,materiál,internet,opravy HW,poplatky
      technická podpora,školení, el.podpisy, licence,
0236 Pohřebnictví 20,00 obstarávání pohřbů
0239 Provozní náklady 3 293,00 el.energie VO,opravy,revize,skládka Havlovice,
0240 Fond pro obnovu a rozvoj bydlení 600,00 výdaje spojené s prodejem bytů
0241 Majetek města - nájmy, prodej 1 269,00 znalecké posudky,pojištění,kolky,daň.z nemovitostí
0242 Odvoz odpadů 20,00 odvoz tříděného odpadu
0243 Nebezpečné odpady 260,00 sběr a svoz, prevence vzniku odpadů
0247 Městská doprava 1 700,00 dopravní značení, dopravní obslužnost
0252 Majetek města-prodeje,věc.bř. 550,00 znal.posudky,věcná břemena,kolky daň z převodu
0258 Sociální fond 1 470,18 výdaje sociálního fondu
0259 Fond rozvoje bydlení 200,00 půjčky občanům
0263 Fond vodárenské infrastruktury 12 000,00 FVI- zúčtování předplaceného nájemného
0266 Opravy památek v MPR 500,00 opravy památek v MPR
0280 ZUŠ - opravy dle nájemní sml. 50,00 opravy ZUŠ dle nájemní smlouvy
0304 Příspěvky- areál Střelnice 630,00 správa a údržba areálu Střelnice, příspěvek TJ Jiskra
0410 Povodí Berounky DSO 444,00 neinv.příspěvek svazku obcí
0820 Výdaje ostatní 19 001,34 daň z příjmů za město,finanční vypořádání dotací
      bankovní poplatky
0821 Daň z přidané hodnoty 5 000,00 DPH placená městem
0253 Úroky z úvěrů 1 330,00 Domov pro seniory,Havlovice-kanalizace
0212 Jesle 1 937,60 potraviny,učeb.pomůcky,platy,materiál,revize
0220 JSDH Domažlice 531,00 zásahy,ochran.pomůcky,materiál,PHM,údržba aut
0221 JSDH Havlovice 43,50 materiál,pojištění členů,ochran.pomůcky,PHM
0222 Městská policie 7 049,78 PHM,platy,odvody,materiál,pojištění,školení,oděvy
0261 Rozpočtová rezerva 6 000,00 rozpočtová rezerva - na běžné výdaje rozpočtu
  BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 193 669,90 bez neinvestičních příspěvků příspěvkovým org.
  Neinvestiční příspěvky příspěvkové org. 64 379,60  
0215 Neinvestiční příspěvek- knihovna 1 067,35 dotace regionální funkce knihovny
  BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 259 116,85  
0821 Odpočet DPH -79 326,86  
  Běžné výdaje včetně odpočtu DPH 179 789,99  
       
       
Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby
Položka rozpočtové skladby: 5011 -Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5021 - Ostatní osobní výdaje
5023 -Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu
0212 Jesle- pol. 5011 1 180,00 platy zaměstnanců v pracovním poměru
0222 Městská policie - pol. 5011 4 710,00 platy zaměstnanců v pracovním poměru
0229 Personální záležitosti-pol 5011 32 333,00 platy zaměstnanců v pracovním poměru
  Výdaje na platy celkem 38 223,00  
0212 Jesle- pol. 5021 13,00 ostatní osobní výdaje - dohody
0219 Záležitosti kultury - pol. 5021 15,00 ostatní osobní výdaje - dohody
0220 JSDH Domažlice - pol.5021 24,00 ostatní osobní výdaje - dohody (zásahy)
0229 Personální záležitosti-pol 5021 200,00 ostatní osobní výdaje - dohody
0229 Personální záležitosti-pol 5021 120,00 ostatní osobní výdaje-odměny členům výborů a komisí
  Výdaje- dohody celkem 372,00  
0229 Personální záležitosti-pol 5023 2 110,00 odměny členům zastupitelstva
  Odměny členům zastupitelstva 2 110,00  
       
Položka rozpočtové skladby 5156 - Pohonné hmoty
Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu
0220 JSDH Domažlice 55,00 pohonné hmoty
0221 JSDH Havlovice 2,50 pohonné hmoty
0222 Městská policie 140,00 pohonné hmoty
0223 Správa budov 300,00 pohonné hmoty
  Pohonné hmoty celkem 497,50  
       
Položka rozpočtové skladby 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací
Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu
0212 Jesle 13,00 telekomunikace
0220 JSDH Domažlice 24,00 telekomunikace
0222 Městská policie 45,00 telekomunikace
0223 Správa budov 750,00 telekomunikace
0230 Informační technologie 205,00 telekomunikace
0239 Provozní náklady 7,00 varovný systém obyvatelstva
  Služby telekomunikací celkem 1 044,00  
       
Položka rozpočtové skladby 5167 - Služby školení a vzdělávání
Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu
0212 Jesle 0,50 školení
0220 JSDH Domažlice 8,00 školení
0221 JSDH Havlovice 4,00 školení
0222 Městská policie 45,00 školení
0229 Personální záležitosti 10,00 školení zastupitelé
0229 Personální záležitosti 400,00 školení zaměstnanci
0230 Informační technologie 50,00 školení IT
  Školení a vzdělávání celkem 517,50  
       
Položka rozpočtové skladby 5173 - Cestovné
Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu
0212 Jesle 0,30 cestovné
0222 Městská policie 20,00 cestovné
0229 Personální záležitosti 40,00 cestovné zastupitelé
0229 Personální záležitosti 250,00 cestovné zaměstnanci
  Cestovné celkem 310,30  
       
Položka rozpočtové skladby 5194-Věcné dary
Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu
0114 Příspěvky na kulturu 10,00 věcné dary
0117 Odbor dopravy 3,50 věcné dary- dopravní soutěž
0222 Městská policie 15,00 věcné dary
0224 Kancelář starosty 25,00 věcné dary
  Věcné dary celkem 53,50  
       
Položka rozpočtové skladby 5492- Dary obyvatelstvu
Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu
0224 Kancelář starosty 35,00 peněžité dary obyvatelstvu
       
Položka rozpočtové skladby 5331 - Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím
Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu
0200 Mateřská škola 3 054,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
0207 Základní škola Komenského 17 4 970,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
0208 Základní škola Msgre B.Staška 4 611,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
0209 Základní škola praktická 431,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
0211 Základní umělecká škola 523,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
0214 Městské kulturní středisko 7 215,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
0215 Městská knihovna B.Němcové 4 825,00 neinv.přísp.bez dotace na regionální funkce 1,06mil.
0225 Městské centrum soc.reh.služeb 5 860,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
0231 Plavecký bazén a ubytovna 4 588,60 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
0251 DTS Domažlice 28 302,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
0215 Městská knihovna B.Němcové 1 067,35 neinv.příspěvek- dotace PK na regionální funkce
  Neinvestiční příspěvky celkem 65 446,95 vč. dotace na regionální funkce knihovny
       
Položka rozpočtové skladby 522x - Neinvest.transfery neziskovým a podobným organizacím
Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu
0112 Příspěvky zdrav.a sociální oblast 150,00 Diecézní charita Plzeň
0112 Příspěvky zdrav.a sociální oblast 120,00 Diecézní charita Plzeň
0113 Příspěvky na sport 300,00 grant - sport dospělí
0113 Příspěvky na sport 3 000,00 grant - sport mládeže
0113 Příspěvky na sport 800,00 grant - reprezentace v dlouhodobých soutěžích
0114 Příspěvky na kulturu 150,00 grant - kultura,sociální oblast a zájmová činn.- mládež
0114 Příspěvky na kulturu 250,00 grant- kultura,sociální oblast a zájmová činn.-dospělí
0114 Příspěvky na kulturu 250,00 grant - podpora významných počinů
0114 Příspěvky na kulturu 50,00 grant - reprezentace města
0114 Příspěvky na kulturu 60,00 grant - jednorázové akce pro mládež
0114 Příspěvky na kulturu 15,00 den s integrovaným záchranným systémem
0115 Cestovní ruch 15,00 příspěvek na knihu Co odnesl čas
0123 Odbor soc.věcí a zdravotnictví 55,00 protidrogová prevence, centrum CPPT Plzeň
0219 Záležitosti kultury 80,00 Univerzita třetího věku
0219 Záležitosti kultury 25,00 Dívka Šumavy
0219 Záležitosti kultury 3,10 Klub českých turistů- pojištění Kurzovy věže
0224 Kancelář starosty 81,00 členské příspěvky Svaz měst a obcí,SMOPK,...
0304 Příspěvky- areál Střelnice 630,00 TJ Jiskra - areál Střelnice
  Položka 522x celkem 6 034,10  
       
Závazné ukazatele rozpočtu kapitálové výdaje - pol. 6xxx
Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu
0119 Odbor výstavby a ÚP 1 000,00 nový územní plán Domažlice- I.etapa
0119 Odbor výstavby a ÚP 80,00 regulační plán Nevolický vrch
0230 Informační technologie 100,00 programové vybavení
0230 Informační technologie 100,00 výpočetní technika
0252 Majetek města - prodeje,výkupy 6 240,00 výkupy pozemků
0260 Správa sportovních zařízení 700,00 příplatek mimo základní kapitál
0263 Fond vodárenské infrastruktury 1 701,00 f.oprav- vodárenská infrastruktura
  Kapitálové výdaje celkem 9 921,00  
       
Závazné ukazatele rozpočtu kapitálové výdaje-pol.6351-investiční transfery přísp.org.
Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu
0251 DTS Domažlice 1 000,00 příspěvek do investičního fondu přísp. organizace
       
Investiční rezerva rozpočtu pol.6901
Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu
0264 Investiční rezerva rozpočtu 537 147,97 financování investičních akcí města
       
       
PŘÍJMY ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2011
Nedaňové příjmy rozpočtu pol. 2xxx
Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu
0116 Odbor životního prostředí 25,00 přijaté pokuty, náklady řízení
0120 Odbor správní 80,00 přijaté pokuty, náklady řízení
0121 Odbor živnostenský úřad 100,00 přijaté pokuty, náklady řízení
0122 Odbor pro projednávání přestupků 2 575,00 přijaté pokuty, náklady řízení
0212 Jesle 255,00 stravné, příspěvek na služby
0222 Městská policie 1 000,00 přijaté pokuty
0229 Personální záležitosti 330,00 příjmy za zpracování mezd
0236 Pohřebnictví 350,00 služby hrobová místa
0239 Provozní náklady - majetek 200,00 náhrada vodné, stočné areál býv.OSP
0241 Majetek města - nájmy 15 255,00 nájmy lesy,pozemky,budovy,kotelny
0241 Majetek města - nájmy 3 270,51 příjem z pronájmu od příspěvkových organizací města
0242 Odvoz odpadů 1 720,00 příspěvek od EKO-KOM
0263 Fond vodárenské infrastruktury 13 701,00 nájemné od společnosti CHVaK a.s.
0258 Sociální fond 183,00 splátky půjček
0259 Fond rozvoje bydlení 304,00 splátky půjček od občanů
0820 Ostatní příjmy 6 437,60 z parkovacích automatů a karet, úroky, fin.vypořádání
0821 Daň z přidané hodnoty 22 980,00 příjem nadměrného odpočtu DPH za11,12/2010
  Nedaňové příjmy celkem 68 766,11  
       
Daňové příjmy rozpočtu pol. 1xxx
Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu
0800 Příjmy daně a poplatky 127 010,00 podíl na daňových příjmech, místní poplatky
0700 Správní poplatky 8 000,00 příjmy ze správních poplatků
  Daňové příjmy celkem 135 010,00  
       
Přijaté dotace pol. 4xxx
Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu
0100 Příspěvky od obcí 2 300,00 příspěvky na školy,veřejnosprávní smlouvy
0215 Městská knihovna B.Němcové 1 067,35 dotace na výkon regionálních funkcí knihoven
0810 Přijaté dotace 26 558,00 dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu
    66 000,00 dotace na výplatu sociálních dávek
    9 627,00 převod z hospodářské činnosti
    630,00 dotace úroků z úvěru Havlovice-kanalizace
    11 997,00 dotace z r.2010 na akci Domov pro seniory
    30 418,00 dotace -Odbahnění rybníka Babylon
    7 834,00 dotace - Revitalizace území Zelenov
    1 923,00 dotace- Zkvalitnění řízení města Domažlice
    5 431,50 dotace- Technologické centrum
    310 856,00 dotace- akce Čistá Berounka
    2 000,00 dotace- Metropolitní síť
    8 941,00 cyklostezka- příjem od DSO Domažlicko
  Přijaté dotace celkem 485 582,85  
       
Kapitálové příjmy rozpočtu 2010 pol. 3xxx
Č.ORG Název organizace Rozpočet Popis účelu
0252 Majetek města-prodeje 7 500,00 příjmy z prodeje pozemků
0252 Majetek města-prodeje 1 000,00 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí
0240 Fond pro obnovu a rozvoj bydlení 15 000,00 příjmy z prodeje bytů
0240 Fond pro obnovu a rozvoj bydlení 15 000,00 příjmy z prodeje Obytná zóna Na Bábě
  Kapitálové příjmy celkem 38 500,00  
       
Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města
Č.ORG Název organizace Rozpočet Číslo účtu - název
0200 Mateřská škola 700,00 501- spotřeba materiálu bez potravin (1500)
    1 750,00 502-spotřeba energie
    400,00 511-opravy a udržování
    800,00 518-ostatní služby
    50,00 521-mzdové náklady (dohody o provedení práce)
    14,00 524- zákonné sociální pojištění
       
0207 ZŠ Komenského 17 800,00 501- spotřeba materiálu bez potravin (3300)
    1 900,00 502-spotřeba energie
    500,00 511-opravy a udržování
    1 500,00 518-ostatní služby
       
0208 ZŠ Msgre B.Staška 650,00 501- spotřeba materiálu
    2 800,00 502-spotřeba energie
    400,00 511-opravy a udržování
    786,00 518-ostatní služby
       
0209 ZŠ praktická 120,00 501- spotřeba materiálu
    1,00 502-spotřeba energie
    50,00 511-opravy a udržování
    240,00 518-ostatní služby
       
0211 Základní umělecká škola 310,00 501- spotřeba materiálu
    460,00 502-spotřeba energie
    100,00 511-opravy a udržování
    28,00 512 - cestovné
    700,00 518-ostatní služby
    34,00 527- zákonné sociální náklady
    190,00 528 - ostatní sociální náklady
       
0214 Městské kulturní středisko 776,00 501-spotřeba materiálu
    950,00 502-spotřeba energie
    170,00 504-prodané zboží
    110,00 511-opravy a udržování
    12,50 512-cestovné
    7,00 513-náklady na reprezentaci
    4 200,00 518-ostatní služby
    4 575,00 521-mzdové náklady
    1 487,30 524-zákonné sociální pojištění
    102,20 527-zákonné sociální náklady
       
0215 Městská knihovna B.Němcové 751,00 501-spotřeba materiálu bez regionálních funkcí
    265,00 502-spotřeba energie bez regionálních funkcí
    50,00 511-opravy a udržování bez regionálních funkcí
    10,00 512-cestovné bez regionálních funkcí
  regionální funkce knihovny 5,00 513-náklady na reprezentaci
  jsou hrazeny z dotace Plzeňského 330,00 518-ostatní služby bez regionálních funkcí
  kraje 2 596,00 521-mzdové náklady bez regionálních funkcí
    880,00 524-zákonné soc.pojištění bez regionálních funkcí
    28,00 527-zákonné sociální náklady bez regionálních funkcí
    60,00 528-ostatní soc.náklady bez regionálních funkcí
       
0225 Městské centrum soc. rehabilitačních služeb 1 740,00 501-spotřeba materiálu
    1 260,00 502-spotřeba energie
    150,00 511-opravy a udržování
    10,00 512-cestovné
    3,00 513-náklady na reprezentaci
    1 249,00 518-ostatní služby
    5 114,00 521-mzdové náklady
    1 739,00 524-zákonné sociální pojištění
    60,00 527 - zákonné sociální náklady
    25,00 528-ostatní sociální náklady
       
    1 964,00 501-spotřeba materiálu-nový domov pro seniory
    680,00 502-spotřeba energie-nový domov pro seniory
    45,00 511-opravy a udržování - nový domov pro seniory
    20,00 512-cestovné- nový domov pro seniory
    963,00 518-ostatní služby - nový domov pro seniory
    3 902,00 521-mzdové náklady-nový domov pro seniory
    1 326,00 524-zákonné soc. pojištění-nový domov pro seniory
    70,00 527 -zákonné soc. náklady-nový domov pro seniory
    100,00 528-ostatní sociální náklady nový domov pro seniory
       
0231 Plavecký bazén a ubytovna 309,00 501-spotřeba materiálu
    2 600,00 502-spotřeba energie
    230,00 511-opravy a udržování
    3,00 512-cestovné
    2,00 513-náklady na reprezentaci
    652,00 518-ostatní služby
    2 860,00 521-mzdové náklady
    972,40 524-zákonné sociální pojištění
    131,70 527-zákonné sociální náklady - FKSP,stravné
    13,00 528-ostatní sociální náklady
       
0251 DTS Domažlice 5 150,00 501-spotřeba materiálu
    455,00 502-spotřeba energie
    45,00 504-Prodané zboží
    900,00 511-opravy a udržování
    1,00 512-cestovné
    1,00 513-náklady na reprezentaci
    8 500,00 518-ostatní služby
    11 000,00 521-mzdové náklady
    3 700,00 524-zákonné soc.pojištění
    500,00 527-zákonné sociální náklady
    35,00 528- ostatní sociální náklady
       
Příspěvky do investičního fondu příspěvkových organizací
Č.ORG Název organizace Rozpočet Poznámka
0251 DTS Domažlice 1 000,00 příspěvek do investičního fondu p.o.
       
Peněžní fondy města
Sociální fond  
0258 Příjmy 183,00 splátky půjček
    1 008,30 příděl do sociálního fondu
  Příjmy celkem 1 191,30  
  Výdaje 1 470,18 přísp.na stravování,penzijní poj, dary,půjčky
 
Fond rozvoje bydlení  
0259 Příjmy 304,00 splátky poskytnutých půjček občanům
  Výdaje 200,00 poskytnuté půjčky občanům
 
Fond oprav vodárenské infrastruktury  
0263 Příjmy 13 071,00 nájemné od společnosti CHVaK a.s.
  Výdaje 13 071,00 vodárenská infrastruktura, odečet předplaceného náj.
 
Fond pro obnovu a rozvoj bydlení  
0240 Příjmy 15 000,00 příjmy z prodeje bytů
    15 000,00 příjmy z prodeje - obytná zóna Na Bábě
  Příjmy celkem 30 000,00  
  Výdaje 600,00 výdaje týkající se prodeje -služby, daň z převodu nem.
       
       
       
Třída 8 - FINANCOVÁNÍ  
  Splátka jistiny - ú. Domov pro seniory -7 920,00 úvěr ČSOB a.s.
  Splátka jistiny- ú. Havlovice-kanalizace -1 706,45 úvěr Česká spořitelna a.s.
  Kontokorent KB 20 000,00 přijetí kontokorentního úvěru
  Změna stavu fin.prostředků na BÚ -20 000,00 čerpání kontokorentu
  Změna stavu fin.prostředků na BÚ 9 626,45  
  Financování celkem 0,00  
V Domažlicích dne 29. 3. 2011 Ing. Alena Kučerová vedoucí finančního odboru

Vytvořeno: 30. 3. 2011
Poslední aktualizace: 28. 4. 2017 07:37
Autor: Ing. Pavel Svatek