Obsah

Rozpočet města Domažlice na rok 2010

Typ: ostatní
-

Rozpočet města Domažlice na rok 2010 - v tis.Kč

 schváleno zastupitelstvem města usn. č. 1267 ze dne 24.2. 2010

Závazný ukazatel rozpočtu - Běžné výdaje organizace celkem pol. 5xxx
 

Č.ORG Název organizace rozpočet Popis účelu
0094 DSO Domažlicko 79,60 cyklostezka Domažlice-Havlovice,čl. příspěvek
0095 DSO Lazce 11,50 členský příspěvek
0110 Krizové řízení 10,00  materiál,nákup služeb
0112 Příspěvky – zdrav. a soc. oblast 270,00 Domov Havlovice, Terénní sociální služby Domažlice
0113 Příspěvky na sport 2 600,00 grant - sport dospělí (400), sport mládeže(2200)
0114 Příspěvky na kulturu 625,00 věcné dary, grant kultura mládež (150), dospělí(150)
      grant-významné počiny (200), reprezentace m.(50)
      grant- jednorázové akce pro mládež (50), integr.
      záchranný systém
0115 Cestovní ruch 330,00 propagační materiály, příspěvek Regiontour
0116 Odbor životního prostředí 105,00 výkon st.správy ŽP, monitoring ovzduší u ZŠ
0117 Odbor dopravy 27,50 dopravní výchova, dopravní soutěž, posudky
0119 Odbor výstavby a ÚP 355,00 pořizování ÚAP, územní plánování, posudky
0120 Odbor správní 2,00 svědečné
0122 Odbor pro projednávání přestup. 132,00 znalecké posudky,svědečné,soudní poplatky
0123 Odbor soc. věcí a zdravotnictví 85,00 zast.nezletilých, protidrog.činnost, tlumočník,
0219 Záležitosti kultury 590,60 Univerzita třetího věku,kulturní akce,Dívka Šumavy
      květnové oslavy,kronika města,obč.záležitosti.
0223 Správa budov 7 785,00 výdaje na činnost úřadu
0224 Kancelář starosty 240,00 příspěvky SMO, občerstvení, dary, překladatelka
0227 Sociální dávky 63 000,00 sociální dávky hrazené z přijaté dotace
0229 Personální záležitosti 47 516,39 odměny zastupitelů, platy zaměstnanců, odvody
      zdrav.a soc.poj., školení, cestovné, ošatné,
      ochranné pomůcky, stejnokroje, závodní lékař.péče
0230 Informační technologie 2 075,00 PC,tiskárny,materiál,internet,opravy HW,poplatky
0239 Provozní náklady 3 679,00 el.energie VO,opravy,revize,skládka Havlovice,
0241 Majetek města – nájmy, prodej 1 042,00 znalecké posudky, pojištění, kolky, daň.z nemovit.
0242 Odvoz odpadů 20,00 odvoz tříděného odpadu
 
Č.ORG Název organizace rozpočet Popis účelu
0243 Nebezpečné odpady 210,00 sběr a svoz, prevence vzniku odpadů
0247 Městská doprava 1 370,00 dopravní značení, dopravní obslužnost
0250 Správa majetku. města–zeleň 200,00 pasporty rybníků, údržba zeleně
0252 Majetek města-prodeje,věc.bř. 548,56 znal.posudky, věcná břemena, kolky daň z převodu, výkupy pozemků
0253 Úroky z úvěru 512,70 úroky z úvěru Domov pro seniory
0266 Opravy památek v MPR 600,00 opravy památek
0280 ZUŠ – opravy dle nájemní sml. 50,00 opravy ZUŠ dle nájemní smlouvy
0304 Stadión Střelnice, plavání 746,75 příspěvek na údržbu stadiónu Střelnice
0410 Čistá Berounka 444,00 neinv.příspěvek svazku obcí
0451 Alej náměstí 750,00 revitalizace kaštanové aleje
0463 Výzva MV č.53 - řízení úřadu 96,00 zpracování podkladů k žádosti o dotaci
0464 Výzva MV - technologické centrum 114,00 zpracování podkladů k žádosti o dotaci
0820 Příjmy a výdaje ostatní 32 518,19 daň z příjmů za město,finanční vypořádání,odvody
0821 Daň z přidané hodnoty -60 067,94 DPH placená městem, nadměrný odpočet DPH
0212 Jesle 1 835,20 potraviny, učeb.pomůcky, platy, materiál, revize
0220 JSDH Domažlice 535,00 zásahy, ochran.pomůcky, materiál, PHM, údržba aut
0221 JSDH Havlovice 45,00 materiál, pojištění členů, ochran.pomůcky, PHM
0222 Městská policie 7 287,78 PHM,platy,odvody,materiál,pojištění,školení,oděvy
  BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 118 393,83  
0261 Rozpočtová rezeva 6 000,00 rozpočtová rezerva - na běžné výdaje rozpočtu
  VÝDAJE CELKEM vč. rezerv 124 393,83  
 
Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby
 
Položka rozpočtové skladby 5011 -Platy zaměstnanců v pracovním poměru
  5021 - Ostatní osobní výdaje
  5023 -Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
Č.ORG Název organizace rozpočet Popis účelu
212 Jesle- pol. 5011 1 120,00 platy zaměstnanců v pracovním poměru
222 Městská policie – pol. 5011 4 710,00 platy zaměstnanců v pracovním poměru
229 Personální záležitosti-pol 5011 32 333,00 platy zaměstnanců v pracovním poměru
  Výdaje na platy celkem 38 163,00  
212 Jesle- pol. 5021 13,00 ostatní osobní výdaje – dohody
219 Záležitosti kultury – pol. 5021 15,00 ostatní osobní výdaje – dohody (kronika města)
220 JSDH Domažlice – pol.5021 24,00 ostatní osobní výdaje – dohody (zásahy)
229 Personální záležitosti-pol 5021 200,00 ostatní osobní výdaje – dohody
  Výdaje- dohody celkem 252,00  
229 Personální záležitosti-pol 5023 2 193,00 odměny členům zastupitelstva
  Odměny členům zastupitelstva 2 193,00  
 
Položka rozpočtové skladby 5156 – Pohonné hmoty
Č.ORG Název organizace rozpočet Popis účelu
220 JSDH Domažlice 55,00 pohonné hmoty
221 JSDH Havlovice 4,00 pohonné hmoty
222 Městská policie 150,00 pohonné hmoty
223 Správa budov 300,00 pohonné hmoty
  Pohonné hmoty celkem 509,00  
 
Položka rozpočtové skladby 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací
Č.ORG Název organizace rozpočet Popis účelu
212 Jesle 13,00 telekomunikace
220 JSDH Domažlice 24,00 telekomunikace
222 Městská policie 45,00 telekomunikace
223 Správa budov 750,00 telekomunikace
230 Informační technologie 240,00 telekomunikace
  Služby telekomunikací celkem 1 072,00  
 
Položka rozpočtové skladby 5167 – Služby školení a vzdělávání
Č.ORG Název organizace rozpočet Popis účelu
212 Jesle 0,50 školení
220 JSDH Domažlice 7,00 školení
221 JSDH Havlovice 4,00 školení
222 Městská policie 45,00 školení
229 Personální záležitosti 10,00 školení zastupitelé
229 Personální záležitosti 400,00 školení zaměstnanci
  Školení a vzdělávání celkem 466,50  
 
Položka rozpočtové skladby 5173 – Cestovné
Č.ORG Název organizace rozpočet Popis účelu
212 Jesle 0,30 cestovné
222 Městská policie 44,00 cestovné
229 Personální záležitosti 40,00 cestovné zastupitelé
229 Personální záležitosti 250,00 cestovné zaměstnanci
  Cestovné celkem 334,30  
 
Položka rozpočtové skladby 5194-Věcné dary
Č.ORG Název organizace rozpočet Popis účelu
114 Příspěvky na kulturu 10,00 věcné dary
117 Odbor dopravy 3,50 věcné dary- dopravní soutěž
222 Městská policie 15,00 věcné dary
224 Kancelář starosty 25,00 věcné dary
  Věcné dary celkem 53,50  
 
Položka rozpočtové skladby 5492- Dary obyvatelstvu
Č.ORG Název organizace rozpočet Popis účelu
224 Kancelář starosty 35,00 peněžité dary obyvatelstvu
 
Položka rozpočtové skladby 5331 – Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím
Č.ORG Název organizace rozpočet Popis účelu
200 Mateřská škola 2 926,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
207 Základní škola Komenského 17 4 310,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
208 Základní škola Msgre B.Staška 4 378,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
209 Základní škola praktická 426,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
211 Základní umělecká škola 576,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
214 Městské kulturní středisko 7 007,30 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
215 Městská knihovna B.Němcové 6 033,00 vč.dotace na regionální funkce ve výši 1.258 tis. Kč
225 Městské centrum soc.reh.služeb 5 307,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
231 Plavecký bazén a ubytovna 4 366,30 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
251 DTS Domažlice 28 596,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
  Neinvestiční příspěvky celkem 63 925,60  
 
Položka rozpočtové skladby 522x –Neinvest.transfery neziskovým a podobným organizacím
Č.ORG Název organizace rozpočet Popis účelu
112 Příspěvky zdrav.a sociální oblast 150,00 Domov pro matku a dítě Havlovice-Diecézní charita
112 Příspěvky zdrav.a sociální oblast 120,00 Terénní sociální služby Domažlice
113 Příspěvky na sport 400,00 grant - sport dospělí
113 Příspěvky na sport 2 200,00 grant – sport mládeže
114 Příspěvky na kulturu 150,00 grant – kultura mládež
114 Příspěvky na kulturu 150,00 grant- kultura dospělí
114 Příspěvky na kulturu 200,00 grant – podpora významných počinů
114 Příspěvky na kulturu 50,00 grant – reprezentace města
114 Příspěvky na kulturu 50,00 grant – jednorázové akce pro mládež
123 Odbor soc.věcí a zdravotnictví 50,00 protidrogová prevence -centrum CPPT
219 Záležitosti kultury 80,00 Univerzita třetího věku
219 Záležitosti kultury 22,50 Dívka Šumavy
219 Záležitosti kultury 3,10 Klub českých turistů- pojištění Kurzovy věže
224 Kancelář starosty 81,00 členské příspěvky Svaz měst a obcí,SMOPK,...
304 Stadión Střelnice – údržba 500,00 údržba stadiónu Střelnice
304 plavání  102,30 příspěvek Plavecká škola TJ Jiskra leden - červen
 304 plavání 129,00 příspěvek plavecký oddíl
 304 plavání  15,45 příspěvek MCT CZ - plavání
  Položka 522x celkem 4 453,35  
 
Závazné ukazatele rozpočtu kapitálové výdaje – pol. 6xxx
Č.ORG Název organizace rozpočet Popis účelu
119 Odbor výstavby a ÚP 500,00 změna č. 6 územního plánu, nový územní plán
119 Odbor výstavby a ÚP 80,00 regulační plán Nevolický vrch
230 Informační technologie 100,00 programové vybavení
230 Informační technologie 100,00 výpočetní technika
252 Majetek města – prodeje,výkupy 6 440,00 výkupy pozemků, výkupy staveb
  Kapitálové výdaje celkem 7 220,00  
 
Závazné ukazatele rozpočtu kapitálové výdaje–pol.6351–investiční transfery přísp.org.
Č.ORG Název organizace rozpočet Popis účelu
251 DTS Domažlice 2 500,00 příspěvek do investičního fondu přísp. organizace
 
PŘÍJMY ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2010
 
Nedaňové příjmy rozpočtu pol. 2xxx
Č.ORG Název organizace rozpočet Popis účelu
       
116 Odbor životního prostředí 25,00 přijaté pokuty
120 Odbor správní 80,00 přijaté pokuty
121 Odbor živnostenský úřad 200,00 přijaté pokuty
122 Odbor pro projednávání přestup. 2 575,00 přijaté pokuty
200 Mateřská škola 99,00 nájemné placené městu
207 ZŠ Komenského 17 482,00 nájemné placené městu
208 ZŠ Msgre B. Staška 312,00 nájemné placené městu
211 Základní umělecká škola 383,00 nájemné placené městu
212 Jesle 240,00 stravné, příspěvek na služby
214 Městské kulturní středisko 102,00 nájemné placené městu
215 Městská knihovna B.Němcové 31,00 nájemné placené městu
222 Městská policie 1 000,00 přijaté pokuty
225 Městské centrum soc.reh.služeb 606,00 nájemné placené městu
 
Č.ORG Název organizace rozpočet Popis účelu
229 Personální záležitosti 300,00 příjmy za zpracování mezd
231 Plavecký bazén a ubytovna 235,50 nájemné placené městu
236 Pohřebnictví 300,00 služby hrobová místa
239 Provozní náklady – majetek 200,00 náhrada za plyn, vodné, stočné
241 Majetek města – nájmy 12 797,00 nájmy lesy,pozemky,budovy,kotelny
242 Odvoz odpadů 1 600,00 příspěvek od EKO-KOM
251 DTS Domažlice 487,50 nájemné placené městu
820 Ostatní příjmy 6 350,00 příjmy z parkovacích automatů a karet, úroky
821 Daň z přidané hodnoty  453,50 nadměrný odpočet DPH za prosinec
  Nedaňové příjmy celkem 28 858,50  
 
Daňové příjmy rozpočtu pol. 1xxx
Č.ORG Název organizace rozpočet Popis účelu
800 Příjmy daně a poplatky 123 440,00 podíl na daňových příjmech, místní poplatky
700 Správní poplatky 10 000,00 příjmy ze správních poplatků
  Daňové příjmy celkem 133 440,00  
 
Přijaté dotace pol. 4xxx
Č.ORG Název organizace rozpočet Popis účelu
810 Přijaté dotace 403 343,46 dotace ze st.rozpočtu, příjem z hosp.činnosti
215 Městská knihovna B.Němcové 1 204,00 dotace na výkon regionálních funkcí knihovny
100 Příspěvky od obcí 2 500,00 příspěvky na školy,veřejnosprávní smlouvy
  Přijaté dotace celkem 407 047,46  
 
Kapitálové příjmy rozpočtu pol. 3xxx
Č.ORG Název organizace rozpočet Popis účelu
240 fond pro obnovu a rozvoj bydlení 44 150,00 příjmy z prodeje bytů, OZ Na Bábě
252 Majetek města-prodeje 7 452,00 příjmy z prodeje pozemků
252 Majetek města-prodeje 22 612,00 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí
  Kapitálové příjmy celkem 74 214,00  
 
Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města
 
Č.ORG Název organizace rozpočet Popis účelu
200 Mateřská škola 2 100,00 501- spotřeba materiálu
    1 672,00 502-spotřeba energie
    350,00 511-opravy a udržování
    800,00 518-ostatní služby
    50,00 521-mzdové náklady
    14,00 524- zákonné sociální pojištění
       
207 ZŠ Komenského 17 3 580,00 501- spotřeba materiálu
    1 800,00 502-spotřeba energie
    450,00 511-opravy a udržování
    1 500,00 518-ostatní služby
       
208 ZŠ Msgre B.Staška 550,00 501- spotřeba materiálu
    2 600,00 502-spotřeba energie
    400,00 511-opravy a udržování
    850,00 518-ostatní služby
       
209 ZŠ praktická 120,00 501- spotřeba materiálu
    1,00 502-spotřeba energie
    50,00 511-opravy a udržování
    240,00 518-ostatní služby
       
211 Základní umělecká škola 310,00 501- spotřeba materiálu
    500,00 502-spotřeba energie
    90,00 511-opravy a udržování
    5,00 512 - cestovné
    707,00 518-ostatní služby
    32,00 525 - ostatní sociální pojištění
    150,00 528 - ostatní sociální náklady
 
Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města
 
Č.ORG Název organizace rozpočet Popis účelu
214 Městské kulturní středisko 621,00 501-spotřeba materiálu
    950,00 502-spotřeba energie
    170,00 504-prodané zboží
    100,00 511-opravy a udržování
    20,00 512-cestovné
    7,00 513-náklady na reprezentaci
    4 050,00 518-ostatní služby
    4 551,00 521-mzdové náklady
    1 487,30 524-zákonné sociální pojištění
    136,50 527-zákonné sociální náklady
       
215 Městská knihovna B.Němcové 1 133,32 501-spotřeba materiálu (regionální funkce 405,91)
    285,00 502-spotřeba energie (regionální funkce 25,0)
    70,00 511-opravy a udržování (regionální funkce 20,0)
    22,00 512-cestovné(regionální funkce 12,0)
    5,00 513-náklady na reprezentaci
    390,00 518-ostatní služby(regionální funkce 60,0)
    3 102,34 521-mzdové náklady (regionální funkce 528,53)
    1 057,22 524-zákonné soc.pojištění (region. funkce 184,99)
    63,12 527-zákonné sociální náklady(region.funkce10,57)
    70,00 528-ostatní soc.náklady(regionální funkce 10,0)
225 Městské centrum soc. rehabilitačních služeb    
    1 660,00 501-spotřeba materiálu
    1 049,00 502-spotřeba energie
    83,00 511-opravy a udržování
    10,00 512-cestovné
    3,00 513-náklady na reprezentaci
    1 289,00 518-ostatní služby
    5 114,00 521-mzdové náklady
    1 739,00 524-zákonné sociální pojištění
    110,00 527 - zákonné sociální náklady
    25,00 528-ostatní sociální náklady
       

Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města
Č.ORG Název organizace rozpočet Popis účelu
       
231 Plavecký bazén a ubytovna 170,00 501-spotřeba materiálu
    2 610,00 502-spotřeba energie
    200,00 511-opravy a udržování
    3,00 512-cestovné
    2,00 513-náklady na reprezentaci
    670,00 518-ostatní služby
    2 777,00 521-mzdové náklady
    944,00 524-zákonné sociální pojištění
    150,00 527-zákonné sociální náklady - FKSP,stravné
    4,00 528-ostatní sociální náklady
       
251 DTS Domažlice 5 150,00 501-spotřeba materiálu
    455,00 502-spotřeba energie
    45,00 504-Prodané zboží
    900,00 511-opravy a udržování
    4,00 512-cestovné
    1,00 513-náklady na reprezentaci
    9 171,00 518-ostatní služby
    11 000,00 521-mzdové náklady
    3 750,00 524-zákonné soc.pojištění
    650,00 527-zákonné sociální náklady
       
 
Příspěvky do investičního fondu příspěvkových organizací
 
Č.ORG Název organizace rozpočet Popis účelu
251 DTS Domažlice 2 500,00 příspěvek do investičního fondu p.o.
 
Peněžní fondy města
Sociální fond    
  Příjmy 115,00 splátky půjček
  Výdaje 1 543,80 přísp.na stravování,penzijní poj, dary,půjčky
 
Fond rozvoje bydlení    
  Příjmy 430,00 splátky poskytnutých půjček
  Výdaje 250,00 poskytnuté půjčky
 
Fond oprav vodárenské infrastruktury    
  Příjmy 50 000,00 nájemné od společnosti CHVAK vč.DPH
  Výdaje 0,00 investiční rezerva fondu
 
Fond pro obnovu a rozvoj bydlení    
0240 Příjmy 16 600,00 převod z rozpočtu města
    15 000.00 příjmy z prodeje bytů
    29 150,00 příjmy z prodeje - obytná zóna Na Bábě
  Příjmy celkem 60 750,00  
  Výdaje 600,00 výdaje týkající se prodeje bytů - služby, daň z převodu
 
Financování    
  Úvěr - Domov pro seniory 45 000,00 úvěr s opakovaným čerpáním, poskytnutý ČSOB a.s.
  Úvěr - Kanalizace Havlovice 15 358,00 úvěr poskytnutý Českou spořitelnou a.s.
  Změna stavu dl. prostředků na účtech -60 358,00 čerpání úvěrů
  Splátka úvěru Domov pro seniory 54 669,00 jednorázová splátka úvěru z přijaté dotace na akci
  Splátka úvěru Domov pro seniory -3 960,00 splátky úvěru dle splátkového kalendáře
  Změna stavu fin. prostředků na BÚ 58 659,00 splátky úvěru na akci Domov pro seniory
 

Zpracovala: Ing. A. Kučerová

Vytvořeno: 17. 3. 2010
Poslední aktualizace: 28. 4. 2017 07:37
Autor: Ing. Pavel Svatek