Menu
Město Domažlice
Domažlice

4. schůze ze dne 06.12.2022

-

 

U S N E S E N Í

 

ze 4. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 06.12.2022

 

Rada města v Domažlicích:

 

106 - schvaluje upravený program schůze

 

107 - schvaluje výjimku ze Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice čl. II. - „Kritéria pro zařazení žádosti o byt do evidence“ a zařazuje žádost do evidence žadatelů o byt(OSM)

 

108 - a) schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) neschvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

c) schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice zařazení žádosti do kategorie požadované velikosti 2+1 v seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

109 - a) schvaluje v souladu s čl. III – „Kritéria pro výběr žadatelů“ Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s čl. III – „Kritéria pro výběr žadatelů“ Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

c) schvaluje v souladu s čl. IV - "Rozhodnutí o přidělení bytu" Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu na byt č. 251/8 v ul. 17. listopadu v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

110 - a) schvaluje v souladu s čl. III – „Kritéria pro výběr žadatelů“ Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s čl. IV - "Rozhodnutí o přidělení bytu" Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu na byt č. 613/5 v ul. Michlova, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

111 - schvaluje v souladu s čl. V Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v domě s pečovatelskou službou v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení – bytu č. 2, ul. Břetislavova 84, Domažlice (OSM)

 

112 - schvaluje v souladu s čl. V Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v domě s pečovatelskou službou v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení – bytu č. 36, ul. Baldovská 638, Domažlice (OSM)

 

113 - schvaluje v souladu s čl. V Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v domě s pečovatelskou službou v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení – bytu č. 31, ul. Baldovská 638, Domažlice (OSM)

 

114 - a) schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice vyřazení žádosti ze seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice vyřazení žádosti ze seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

115 - doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o úplatný převod pozemku p. č. 4948/11 v k. ú. Domažlice Státnímu pozemkovému úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, IČ 01312774

Termín splnění: 14.01.2023(OSM)

 

116 - a) trvá na svém usnesení č. 5292 ze dne 27.09.2022 a prodlužuje lhůtu pro zaplacení smluvní pokuty do 31.01.2023

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o zřízení práva stavby a smlouvě o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 10.11.2021 mezi městem Domažlice a xxx dle předloženého návrhu s tím, že lhůta pro předložení opravené projektové dokumentace se prodlužuje do 30.06.2023

Termín splnění: 31.12.2022(OSM)

 

117 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení práva stavby a smlouvě o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 22.01.2019 mezi městem Domažlice a xxx, kterým dojde k prodloužení doby trvání práva stavby rodinného domu zřízeného k pozemku p. č. 2382/37 v k. ú. Domažlice do 31.12.2023, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.01.2023(OSM)

 

118 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy mezi městem Domažlice jako prodávajícím a xxx, jako kupující, jejíž předmětem je prodej pozemků p. č. 2446/39 a p. č. st. 4663, vše v k. ú. Domažlice, za kupní cenu ve výši 667.550 Kč do výlučného vlastnictví kupující, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.12.2022(OSM)

 

119 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy mezi městem Domažlice jako prodávajícím a xxx, jako kupujícím, jejíž předmětem je prodej pozemků p. č. 2446/59 a p. č. st. 4660, oba v k. ú. Domažlice, za kupní cenu ve výši 559.450 Kč do výlučného vlastnictví kupujícího, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 23.12.2022(OSM)

 

120 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy mezi městem Domažlice jako prodávajícím a xxx, jako kupujícími, jejíž předmětem je prodej pozemku p. č. st. 4670 v k. ú. Domažlice, za kupní cenu ve výši 536.450 Kč do společného jmění manželů, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 18.01.2023(OSM)

 

121 - nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat pozemek p. č. 3693/5, k. ú. Domažlice a pozemek p. č. st. 791, k. ú. Domažlice, jehož součástí je stavba technického vybavení označená č. p. 159, Bezděkovské Předměstí

Termín splnění: 28.12.2022(OSM)

 

122 - doporučuje zastupitelstvu města schválit zastavující studii „Nová výstavba prodejny LIDL Domažlice – ul. Petrovická“ označenou číslem zakázky 2020017, srpen 2022 a uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o smlouvě budoucí směnné se společností Lidl Česká republika v. o. s., Nárožní 1359/11, Praha 5, PSČ 158 00, IČ 26178541, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.01.2023(OSM)

 

123 - a) ruší usnesení č. 4445 a 4446 ze dne 18.01.2022

b) nedoporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dále popsaných smluv dle předloženého návrhu týkajících se projektu výstavby bytových domů a související veřejné infrastruktury v lokalitě sídliště Kozinovo pole v Domažlicích (dále též jen „Soubor smluv“) mezi městem Domažlice na straně jedné a společností PROXUS, s. r. o., se sídlem Čerčanská 2053/18, Praha 4 – Krč, PSČ 140 00, IČ 29160952 (dále též jen „Společnost“) na straně druhé, a to za splnění obou níže uvedených podmínek:

a) existuje pravomocné rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, kterým bylo povoleno umístění staveb veřejné dopravní infrastruktury popsaných v článku III. odst. 1 a odst. 8 písm. A) a B) dále popsané plánovací smlouvy, a pravomocné rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, kterým bylo povoleno provedení výše uvedených staveb veřejné dopravní infrastruktury, přičemž podkladem pro vydání obou zmíněných rozhodnutí byla městem Domažlice předem odsouhlasená projektová dokumentace výše uvedených staveb veřejné dopravní infrastruktury,

b) existuje pravomocné rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, kterým byl vydán souhlas s dělením pozemků podle geometrického plánu pro rozdělení pozemku vyhotoveného pod číslem 4632-1270/2021 společností GEODÉZIE JIHOZÁPAD, s. r. o., IČ 00869759,

a pověřuje starostu města podpisem všech smluv ze Souboru smluv bez zbytečného odkladu poté, co bude městu Domažlice prokázáno, že byla splněna poslední z výše uvedených podmínek.

Soubor smluv sestává z těchto smluv:

- plánovací smlouva upravující podmínky vybudování nové veřejné infrastruktury (zejména pozemních komunikací, vodovodu, kanalizačního řadu) a úprav stávající veřejné infrastruktury v majetku města Domažlice (zejména provedení přeložky teplovodu) Společností a následného převodu nově vybudované veřejné infrastruktury do vlastnictví města Domažlice,

- smlouva o právu stavby a o smlouvě budoucí kupní upravující podmínky výstavby bytového domu A na pozemcích města Domažlice a následný prodej pozemků města Domažlice, na nichž se bude stavba bytového domu A nacházet, Společnosti,

- smlouva o právu stavby a o smlouvě budoucí kupní upravující podmínky výstavby bytového domu B na pozemcích města Domažlice a následný prodej pozemků města Domažlice, na nichž se bude stavba bytového domu B nacházet, Společnosti,

- smlouva o právu stavby a o smlouvě budoucí kupní upravující podmínky výstavby bytového domu C na pozemcích města Domažlice a následný prodej pozemků města Domažlice, na nichž se bude stavba bytového domu C nacházet, Společnosti,

- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti upravující podmínky zřízení služebnosti zakládající Společnosti právo mít, provozovat a udržovat v pozemcích města Domažlice přípojky inženýrských sítí potřebné pro užívání bytového domu A,

- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti upravující podmínky zřízení služebnosti zakládající Společnosti právo mít, provozovat a udržovat v pozemcích města Domažlice přípojky inženýrských sítí potřebné pro užívání bytového domu B,

- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti upravující podmínky zřízení služebnosti zakládající Společnosti právo mít, provozovat a udržovat v pozemcích města Domažlice přípojky inženýrských sítí potřebné pro užívání bytového domu C(OSM)

 

124 - neschvaluje záměr uzavřít dodatek č. 3 k memorandu o spolupráci uzavřeného 29.10.2019 mezi městem Domažlice a společností PROXUS s. r. o., se sídlem Čerčanská 2053/18, Praha 4, PSČ 140 00, IČ 29160952(OSM)

 

125 - schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 31432021 na projekt „Bezpečnostní osvětlení přechodů pro chodce v Domažlicích“ s Plzeňským krajem, se sídlem Škroupova 1760/18, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 70890366, v rámci dotačního titulu Plzeňského kraje „Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti 2021“, dle předloženého návrhu, za předpokladu schválení uzavření tohoto Dodatku č. 1 Zastupitelstvem Plzeňského kraje dne 19.12.2022(OSM)

 

126 - schvaluje Vnitřní směrnici města Domažlice č. 4/2022 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle varianty B(OSM)

 

127 - a) souhlasí s pravidelným týdenním svozem separovaného papíru

b) ukládá DTS Domažlice, p. o., IČ 73733113 zajistit pravidelný týdenní svoz separovaného papíru ze 65 stanovišť

Termín splnění: pravidelně(OSM)

 

128 - souhlasí s prodloužením lhůty zvláštního užívání veřejného prostranství do 31.12.2024 z důvodu vyhrazení parkovacího místa na veřejném parkovišti v ul. Švabinského u čp. 544 v Domažlicích, poz. p. č. 2311/4, k. ú. Domažlice(OSM)

 

129 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t a 7,5 t, a to na všech komunikacích ve vlastnictví města Domažlice na celém jeho území v termínu od 01.01.2023 do 31.12.2023 s výjimkou termínu konání Chodských slavností a Vavřinecké pouti 2023 pro vozidla uvedená v žádosti společnosti Chodské vodárny a kanalizace, a. s., Bezděkovské Předměstí 388, Domažlice, IČ 49788761 ze dne 28.11.2022(OSM)

 

130 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemky p. č. 2402/1, 2403/1 a 2403/2, vše v k. ú. Domažlice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035 v rámci stavby „Domažlice, DO, 28. října - přeložka VN“ na dobu neurčitou a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Dohody o umístění stavby č. IZ-12-0001400 dle předloženého návrhu a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene(OSM)

 

131 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemky p. č. 2583/18, 2583/2 a 2583/11, vše v k. ú. Domažlice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035 v rámci stavby „Domažlice, Kozinova, parc. č. 2304 - kNN“ na dobu neurčitou a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Dohody o umístění stavby č. IV-12-0019149/SoBS VB/1 dle předloženého návrhu a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene(OSM)

 

132 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV- 12-0017582/SoBS VB/1 uzavřené dne 06.05.2021 mezi městem Domažlice a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035 v souvislosti s připravovanou stavbou „Domažlice, parc. č. 622/1 - kNN“, dle předloženého návrhu(OSM)

 

133 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemky p. č. 737/6 a p. č. 737/2, oba v k. ú. Dolní Folmava, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035 v rámci stavby „Dolní Folmava, DO, parc. č. 228 - TS, kNN“ na dobu neurčitou a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Dohody o umístění stavby č. IV-12-0018153/SoBS VB/1 dle předloženého návrhu a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene(OSM)

 

134 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene (služebnosti) zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 2689/66 v k. ú. Domažlice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035 v rámci stavby „Domažlice, E262, DO, č.p.st. 2688 – NN“ na dobu neurčitou a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Dohody o umístění stavby č. IV-12-0020471/SoBS VB dle předloženého návrhu a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene(OSM)

 

135 - schvaluje uzavření smlouvy „Licenční SMLOUVA č. 1400083318“ o poskytnutí licence k užívání Programového vybavení KROS 4 a Datových souborů ÚRS a poskytování dalších služeb se společností ÚRS CZ a. s., se sídlem Tiskařská 257/10, Praha 10 – Malešice, PSČ 108 00, IČ 47115645, dle předloženého návrhu(OSM)

 

136 - schvaluje uzavření smlouvy č. S-572 o poskytování služeb - internetového portálu eBřemena se společností PLUTO – OLT, spol. s r. o., Paříkova 910/9, Praha 9 – Vysočany, PSČ 190 00, IČ 26210576 dle předloženého návrhu(OSM)

 

137 - schvaluje uzavření dodatku č. 3 k dohodě o vzájemném vypořádání ze dne 23.07.2020 mezi městem Domažlice a společností DIMATEX CS spol. s r. o., se sídlem Stará 24, Stráž nad Nisou, PSČ 460 01, IČ 43224245 dle předloženého návrhu(OSM)

 

138 - schvaluje pronájem části střechy, vymezené situačním plánkem, na budově čp. 579, jež je součástí pozemku p. č. st. 489/1 v k. ú. Domažlice, v ulici U Nemocnice v Domažlicích, a uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 16.02.2006 mezi městem Domažlice jakožto pronajímatelem a Komerční bankou, a. s., se sídlem Na Příkopě 33, čp. 969, Praha 1, PSČ 114 07, IČ 45317054, jakožto nájemcem, dle předloženého návrhu s tím, že v čl. II odst. 2 smlouvy se možnost opakovaného prodloužení smlouvy stanoví nejvýše jedenkrát(OSM)

 

139 - a) bere na vědomí žádost společnosti Krivarino, s. r. o., se sídlem Polská 1211/26, Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00, IČ 02234572 (dále též jen „Společnost“) ze dne 15.11.2022

b) schvaluje podání žaloby proti Společnosti o zaplacení dluhu vzniklého v důsledku užívání pozemků p. č. st. 4028, p. č. 3705/10 a p. č. 3705/11, vše v k. ú. Domažlice, Společností v období od 01.08.2022 do současnosti a pověřuje Mgr. Jiřinu Endrštovou, advokátku, k podání této žaloby a k zastupování v soudním řízení(OSM)

 

140 - odkládá projednání bodu 33(OSM)

 

141 - a) schvaluje zadání zakázky na dodání TV Sencor SLE 40, společnosti TV plus Elektron s. r. o., se sídlem Benešova 639, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 49194691, ve výši 4.999 Kč včetně DPH, dle předložené nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0503 § 4357 pol. 5137 + 4.999 Kč (DZR – televize)

org. 0503 § 6399 pol. 5362 - 868 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 4.131 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

142 - a) bere na vědomí informaci z jednání přípravného výboru Chodských slavností a Vavřinecké poutě 2023 ze dne 10.11.2022 o návrhu obnovit od r. 2023 stánkový prodej konaný v rámci Chodských slavností a Vavřinecké poutě v ulici Benešova

b) schvaluje konání stánkového prodeje konaného v rámci Chodských slavností a Vavřinecké poutě v ulici Benešova, a to s účinností od r. 2023(OSM)

 

143 - schvaluje pronájem pozemku p. č. st. 544 v k. ú. Domažlice, a to včetně jeho součásti – budovy bez čp./če., a movitých věcí uvedených v místním seznamu majetku ke dni 14.11.2022 organizaci Základní škola Domažlice, Komenského 17, příspěvková organizace, se sídlem Komenského 17, Domažlice - Týnské Předměstí, PSČ 344 01, IČ 48342301 a uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 31.03.2006, dle předloženého návrhu s tím, že nájemné se stanoví ve výši 677.676,00 Kč/rok bez DPH(OSM)

 

144 - a) schvaluje zadání zakázky Zbyňku Fryčovi, fyzické osobě podnikající se sídlem Plzeň – Černice, PSČ 326 00, IČ 13893084 na zajištění opravy poruch systému EPS v Chodském hradě v Domažlicích za cenu 99.904,60 Kč bez DPH dle předložené cenové nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0239 § 3639 pol. 5171 + 120.885 Kč (oprava EPS Chodský hrad)

org. 0241 § 3639 pol. 2322 + 120.885 Kč (příjem z pojistných náhrad)(OSM)

 

145 - a) schvaluje úhradu faktury č. 222002257 od společnosti GABRIEL a PANGRÁC, spol. s r. o., se sídlem Školní 112, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 45349576, ve výši 69.066 Kč vč. DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0239 § 3639 pol. 5171 + 69.066 Kč (oprava VO v ul. Dukelská)

org. 0241 § 3639 pol. 2322 + 69.066 Kč (příjem z pojistných náhrad)(OSM)

 

146 - a) schvaluje zadání zakázky na vypracování návrhu technické specifikace vozidla v rámci akce „Vybavení pro terénní pečovatelskou službu příspěvkové organizace města Domažlice“, společnosti Regionální poradenská agentura s. r. o., se sídlem Starobrněnská 690/20, Brno, PSČ 602 00, IČ 26298163 v celkové částce 9.680 Kč vč. DPH, dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0577 § 4351 pol. 6123 + 9.680 Kč (Vybavení pro pečovatelskou službu – specifikace vozidla pro VZ)

org. 0577 § 6399 pol. 5362 - 1.680 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 8.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

147 - schvaluje propachtování pozemku p. č. 130/1 v k. ú. Luženičky, pozemků p. č. 158/1, 157/2, 147/1, 787 a 793, vše v k. ú. Bořice u Domažlic a pozemku p. č. 673 v k. ú. Spáňov a uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě uzavřené mezi městem Domažlice a Domažlickými městskými lesy spol. s r. o., Tyršova 611, Domažlice, IČ 26322994, dne 24.10.2022, kterým se rozšiřuje předmět pachtu a mění výše pachtovného, dle předloženého návrhu s tím, že ustanovení čl. II písm. D odst. 3 se vypouští (OSM)

 

148 - mění a doplňuje usnesení č. 55 ze dne 15.11.2022 takto:

"schvaluje uzavření dodatku č. 11 ke smlouvě o nájmu tepelných zařízení uzavřené dne 01.12.2003 mezi městem Domažlice a společností Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o., se sídlem Zahradní 513, Domažlice, IČ 26324261 dle nově předloženého návrhu - varianty č. 1"(OSM)

 

149 - schvaluje uzavření smlouvy, která stanovuje práva a povinnosti účastníků při výstavbě nové veřejné infrastruktury - nová větev uličního řadu splaškové kanalizace v ulici Višňová dle projektové dokumentace stavby „Rodinné domy Višňová - uliční kanalizace a přípojky V+K“ vypracované Ing. Zbyňkem Kubíkem, IČ 11432748, pod zak. č. 969/2021 a opatřené datem 12/2021, dle předloženého návrhu s tímto doplněním:

1) v článku V. odst. 2 se doplňuje jako lhůta, do kdy se žadatel zavazuje vybudovat novou veřejnou infrastrukturu, datum 30.06.2024,

2) v článku V. odst. 2 se doplňuje jako lhůta, do kdy mají být zahájeny stavební práce na vybudování nové veřejné infrastruktury, datum 31.08.2023,

3) v článku V. odst. 4 se výše zálohy stanovuje ve výši 450.000

4) v článku V. odst. 5 se doplňuje jako lhůta, do kdy nejpozději musí být stavební práce zahájeny, datum 31.10.2023

5) v článku VI. odst. 1 se výše smluvních pokut doplňují takto: a) ve výši 50.000 Kč, b) ve výši 50.000 Kč, c) ve výši 50.000

6) v článku VIII. odst. 3 se doplňuje jako lhůta, do kdy je město oprávněno samo zaslat výzvu k uzavření darovací smlouvy, datum 30.10.2024(OSM)

 

150 - schvaluje zřízení úplatné služebnosti zřízení a provozování přípojek inženýrských sítí, a to 7 ks přípojek splaškové kanalizace, 8 ks vodovodních přípojek a 6 ks STL plynovodních přípojek pro napojení pozemků p. č. 2444/3, p. č. 2444/15, p. č. 2444/14, p. č. 2444/5, p. č. 2444/4, p. č. 2444/2, p. č. 2444/7, p. č. 2444/12, p. č. 2444/13, p. č. 2444/10, p. č. 2444/9, p. č. 5677/7, p. č. 5677/6 a p. č. 5677/2, vše v k. ú. Domažlice určených pro výstavbu rodinných domů na novou větev uličního řadu splaškové kanalizace v ulici Višňová, stávající splaškovou kanalizaci v ulici U Pískovny, stávající vodovod a STL plynovod v ulici Višňová a v ulici U Pískovny zřízených v rámci stavby „Rodinné domy Višňová“ dle projektové dokumentace vypracované Ing. Zbyňkem Kubíkem, IČ 11432748, pod zak. č. 969/2021 a opatřené datem 12/2021 a vstupu a vjíždění na pozemky p. č. 2194/16, 2194/23, 2194/27, 2446/1, 2446/11, 4948/17, 4948/18, vše v k. ú. Domažlice, na dobu neurčitou ve prospěch xxx a každého pozdějšího vlastníka oprávněných pozemků a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, přičemž jednorázová finanční náhrada za zřízení služebnosti se stanoví ve výši 500 Kč bez DPH/1 přípojku(OSM)

 

151 - nedoporučuje zastupitelstvu města schválit změnu rozpočtu takto:

org. 0207 § 3113 pol. 5331 + 200.000 Kč ( ZŠ Komenského, účet 511-opravy a udržování)

Termín splnění: 14.12.2022(OF)

 

152 - nedoporučuje zastupitelstvu města schválit změnu rozpočtu takto:

org. 0207 § 3113 pol. 5331 + 300.000 Kč (ZŠ Komenského, účet 518- ostatní služby)

org. 0241 § 3113 pol. 2132 + 236.770 Kč (příjem z pronájmu od příspěvkových organizací)

Termín splnění: 14.12.2022(OF)

 

153 - doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu rozpočtu takto:

org. 0207 § 3113 pol. 5331 + 236.770 Kč ( ZŠ Komenského, účet 518 - ostatní služby, nájemné)

org. 0241 § 3113 pol. 2132 + 236.770 Kč (příjem z pronájmu od příspěvkových organizací)

Termín splnění: 14.12.2022(OF)

 

154- doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu rozpočtu takto:

org. 0112 § 4349 pol. 5229 + 50.000 Kč (program.dotace sociální oblast-registrované soc.služby)

org. 0112 § 4379 pol. 5229 + 20.000 Kč (program.dotace sociální oblast-sociálně zájmová oblast)

Termín splnění: 14.12.2022(OF)

 

155 - doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu rozpočtu takto:

org. 0113 § 3421 pol. 5229 + 10.000 Kč (program.dot.sport - jednoráz. akce pro mládež do 18ti let)

org. 0113 § 3419 pol. 5229 + 10.000 Kč (program.dot.sport - otevřená sportoviště)

org. 0113 § 3419 pol. 5229 + 50.000 Kč (program.dot.sport - podpora činnosti dospělých)

org. 0113 § 3421 pol. 5229 + 1.050.000 Kč (program.dot.sport - podpora činnosti mládeže)

org. 0113 § 3429 pol. 5229 + 5.000 Kč (program.dot.sport - podpora významných počinů)

org. 0113 § 3421 pol. 5229 + 20.000 Kč (program.dot.sport - reprezentace města mládež do 18ti let)

org. 0113 § 3429 pol. 5229 + 100.000 Kč (progr.dot.sport - reprezentace v dl. mistr. soutěžích dospělí)

org. 0113 § 3419 pol. 5229 + 5.000 Kč (program.dot.sport - reprezentace města dospělých)

Termín splnění: 14.12.2022(OF)

 

156 - doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu rozpočtu takto:

org. 0114 § 3429 pol. 5229 + 30.000 Kč (program.dotace - kultura, ost.zájmová činnost celoroční)

org. 0114 § 3392 pol. 5229 + 10.000 Kč (progr.dotace - kultura, ost.záj.činnost jednolivé projekty)

org. 0114 § 3399 pol. 5229 + 10.000 Kč (progr.dotace - kultura -pořadatelské aktivity)

org. 0114 § 3319 pol. 5229 + 5.000 Kč (progr.dotace - publikační a vydav.činnost místní subjekty)

org. 0114 § 3316 pol. 5229 + 5.000 Kč (progr.dotace - publikační a vydav.činnost Domažlice)

Termín splnění: 14.12.2022(OF)

 

157 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu rozpočtu takto:

org. 0528 pol. 4232 + 9.500.000 Kč (dotace Expozice Pivovar- Muzeum společného dědictví regionu Domažlice – Furth im Wald)

Termín splnění: 14.12.2022

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočet města Domažlice na rok 2023 jako vyrovnaný s celkovými příjmy ve výši 511.535.730 Kč a výdaji ve výši 511.535.730 Kč dle upraveného návrhu včetně závazných ukazatelů, stanovených vnitřní směrnicí č. 5/2020 Hospodaření podle schváleného rozpočtu města Domažlice

Termín splnění: průběžně(OF)

 

158 - doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí podrobný rozpis rozpočtu města Domažlice na rok 2023 dle upraveného návrhu

Termín splnění: 14.12.2022(OF)

 

159 - doporučuje zastupitelstvu města schválit příděl do sociálního fondu ve výši 2.605.870 Kč

Termín splnění: 30.12.2023(OF)

 

160- doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout, že město Domažlice neposkytuje individuální dotace nezahrnuté do rozpočtu města na rok 2023

Termín splnění: 14.12.2022(OF)

 

161 - doporučuje zastupitelstvu města schválit připojení se k Pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu č. 43622021, daného Plzeňským krajem příspěvkové organizaci Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory, Baldovská 638, Domažlice a poskytuje tyto finanční prostředky jako součást vyrovnávací platby:

Pečovatelská služba – identifikátor 1375923 630.000 Kč

Domovy pro seniory – identifikátor 3439634 2.560.000 Kč

Odlehčovací služby – identifikátor 7157824 360.000 Kč

Denní stacionář – identifikátor 8836605 100.000 Kč

Domov se zvláštním režimem – identifikátor 8513782 1.480.000 Kč

Termín splnění: 14.12.2022(OF)

 

162 - souhlasí s podáním žádosti příspěvkovou organizací Městská knihovna Boženy Němcové, Pivovarská 10, Domažlice o poskytnutí dotace na pořízení knihoboxu na bezkontaktní půjčování a vracení knih z dotačního programu ministerstva kultury – VISK3(OF)

 

163 - schvaluje změnu rozpočtu příspěvkové organizace Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice takto:

Účet 558 – náklady z DDHM + 10.182 Kč

Účet 501 – spotřeba materiálu - 10.182 Kč(OF)

 

164 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0224 § 6171 pol. 5175 + 60.000 Kč (OKS - pohoštění)

org. 0224 § 6171 pol. 5169 + 6.000 Kč (OKS - nákup služeb)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 66.000 Kč (rozpočtová rezerva)(OF)

 

165 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0223 pol. 4111 ÚZ 98008 + 127.800 Kč (dotace - příprava na volbu prezidenta)

org. 0223 § 6118 pol. 5169 ÚZ 98008 + 127.800 Kč (nákup služeb - příprava na volbu prezidenta)(OF)

 

166 - schvaluje cenu vodného a stočného na rok 2023 dle návrhu předloženého společností Chodské vodárny a kanalizace a.s. takto:

a) cena vodného: 45,62 Kč bez DPH /m3

b) cena stočného: 43,09 Kč bez DPH/m3(OF)

 

167 - schvaluje změnu rozpočtu příspěvkové organizace Sluníčko Domažlice takto:

Účet 518 – ostatní služby - 12.000 Kč

Účet 558 – náklady z drobn.dlouh.majetku + 12.000 Kč(OF)

 

168 - a) schvaluje ceník poskytovaných služeb společností Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., Zimní stadion Domažlice dle upraveného návrhu s účinností od 01.01.2023

b) schvaluje ceník poskytovaných služeb společností Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., Městská sportovní hala dle upraveného návrhu s účinností od 01.01.2023

c) schvaluje ceník poskytovaných služeb společností Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., Městský stadion Střelnice - volejbalové kurty a beach kurty, atletické sektory, tréninkové hřiště (UMT), tenisové kurty dle upraveného návrhu s účinností od 01.01.2023

d) schvaluje ceník poskytovaných služeb společností Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., Aquacentrum - wellness sauna, fitness, aquacentrum a wellness, sporthotel dle upraveného návrhu s účinností od 01.01.2023(OF)

 

169 - a) bere na vědomí výroční zprávu Základní školy praktické Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace, za školní rok 2021/2022

b) bere na vědomí výroční zprávu Základní školy Domažlice, Komenského 17, za školní rok 2021/2022

c) bere na vědomí výroční zprávu Základní školy a mateřské školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace, za školní rok 2021/2022(OKS)

 

170 - souhlasí se změnou v zápisu v rejstříku škol a školských zařízení u Základní školy praktické Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, se sídlem Msgre B. Staška 232, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice, IČ 75005735 - výmaz místa poskytovaného vzdělávání na adrese: Táborová 428, 345 62 Holýšov, k 31.12.2022(OKS)

 

171 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0220 § 5512 pol. 6123 - 150.000 Kč (JSDHO Domažlice - požární přívěs)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 177.885 Kč (rozpočtová rezerva)

org. 0220 § 5512 pol. 6122 + 327.885 Kč (JSDHO Domažlice - pořízení 8ks dýchacích přístrojů)(OKS)

 

172 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0223 § 6171 pol. 5153 -35.000 Kč (Správa budov - plyn)

org. 0223 § 3639 pol. 5137 +10.000 Kč (Správa budov – DHM – vánoční osvětlení)

org. 0223 § 6171 pol. 5151 +10.000 Kč (Správa budov – vodné)

org. 0223 § 6171 pol. 5156 +15.000 Kč (Správa budov – pohonné hmoty)

org. 0229 § 6171 pol. 5173 -20.000 Kč (Personální záležitosti – cestovné zaměstnanci)

org. 0229 § 6112 pol. 5173 +20.000 Kč (Personální záležitosti – cestovné zastupitelé)(OKS)

 

173 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0220 § 5512 pol. 5163 - 2.900 Kč (JSDHO Domažlice – pojištění)

org. 0220 § 5512 pol. 5168 - 1.500 Kč (JSDHO Domažlice – aktualizace programu)

org. 0220 § 5512 pol. 5151 + 4.400 Kč (JSDHO Domažlice – voda)(OKS)

 

174 - a) schvaluje uzavření darovací smlouvy DS 6/2022 mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice IČ 00253316 a Svatý Florián-Dobrovolní hasiči roku, z. s., Zubatého 685/1, 614 00 Brno-Sever, IČ 01905872 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0220 § 5512 pol. 2321 + 55.000 Kč (JSDHO Domažlice – přijatý finanční dar)

org. 0220 § 5512 pol. 5132 + 55.000 Kč (JSDHO Domažlice – čerpání finančního daru na vybavení)(OKS)

 

175 - odvolává Bc. Stanislava Antoše z funkce člena školské rady Základní školy Domažlice, Komenského 17, ke dni 31.12.2022(OKS)

 

176 - jmenuje Lenku Bauerovou členem školské rady Základní školy Domažlice, Komenského 17, s účinností od 01.01.2023(OKS)

 

177 - odvolává Vlastimila Konrádyho z funkce člena školské rady Základní školy a mateřské školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace, ke dni 31.12.2022(OKS)

 

178 - jmenuje Lenku Bauerovou členem školské rady Základní školy a mateřské školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace, s účinností od 01.01.2023(OKS)

 

179 - odvolává JUDr. Zdeňka Nováka z funkce člena školské rady Základní školy praktické Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace, ke dni 31.12.2022(OKS)

 

180 - jmenuje Ing. Pavla Faschingbauera členem školské rady Základní školy praktické Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace, s účinností od 01.01.2023(OKS)

 

181 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částky z programu „Reprezentace města - mládež do 18 let v roce 2022“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky:

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Název projektu

Přidělená částka (v Kč)

Poznámky výboru

Judo-club Domažlice z.s.

5.613

Mistrovství ČR dorostu

4.490

 

Judo-club Domažlice z.s.

6.173

Mezinárodní turnaj Frankfurt

3.087

 

Judo-club Domažlice z.s.

9.399

Přebor ČR mladšího a staršího žactva

7.519

 

Judo-club Domažlice z.s.

4.764

Mezinárodní turnaj v Lipsku

0

Chybí datum akce

Judo-club Domažlice z.s.

10.236

Český pohár Brno

5.118

 

Judo-club Domažlice z.s.

8.754

Český pohár Nový Bydžov

4.377

 

Judo-club Domažlice z.s.

16.772

Český pohár Jablonec

8.386

 

CELKEM

61.711

 

32.977

 

Termín splnění: 31.12.2022

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smluv o poskytnutí účelových dotací mezi městem Domažlice a jednotlivými subjekty dle „vzorové smlouvy“

Termín splnění: 31.12.2022(OKS)

 

182 - doporučuje zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku města Domažlice, kterou se vydává požární řád města, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 14.12.2022(OŽP)

 

183 - vydává Vnitřní směrnici č. 5/2022 stanovující pravidla pro přiznání příspěvku na úpravu zevnějšku dle upraveného návrhu(tajemnice)

 

184 - a) schvaluje dohodu o ukončení příkazní smlouvy k 31.12.2022 dle předloženého návrhu

b) schvaluje uzavření příkazní smlouvy k 01.01.2023 dle předloženého návrhu(OSVZ)

 

185 - vyřazuje z členské základny v řídícím výboru Komunitního plánování sociálních služeb na území SO ORP Domažlice s platností od 01.01.2023 paní Ivetu Burdovou, DiS., Jaroslavu Hlaváčkovou, Martinu Bláhovou, Mgr. Annu Líkařovou(OSVZ)

 

186 - přijímá jako člena řídícího výboru Karolínu Olejníkovou, Ing. Janu Jarábkovou(OSVZ)

 

187 - a) bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 28.11.2022

b) bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 29.11.2022

 

188 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc listopad 2022(MP)

 

189 - schvaluje odměnu řediteli Základní školy Domažlice, Komenského 17, Mgr. Ivanu Rybárovi, dle předloženého návrhu(OKS)

 

190 - schvaluje odměnu řediteli Základní školy a mateřské školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, Mgr. Karlu Štípkovi, dle předloženého návrhu(OKS)

 

191 - schvaluje odměnu řediteli Základní umělecké školy Jindřicha Jindřicha Domažlice, příspěvkové organizace, Josefu Kunešovi, dle předloženého návrhu(OKS)

 

192 - schvaluje odměnu ředitelce Domu dětí a mládeže Domino Domažlice, příspěvkové organizace, Mgr. Ing. Kamile Bendové, dle předloženého návrhu(OKS)

 

193 - schvaluje odměnu ředitelce Mateřské školy Domažlice, příspěvkové organizace, Mgr. Lence Žákové, dle předloženého návrhu(OKS)

 

194 - schvaluje odměnu řediteli Základní školy praktické Domažlice, Msgre B. Staška 232 příspěvkové organizace, Mgr. Martinu Tomaierovi, dle předloženého návrhu(OKS)

 

195 - schvaluje odměnu ředitelce Městského centra sociálně rehabilitačních služeb – domova pro seniory, Bc. Haně Hruškové dle předloženého návrhu(OKS)

 

196 - schvaluje odměnu řediteli Městského kulturního střediska v Domažlicích, Michalu Karolyimu, dle předloženého návrhu(OKS)

 

197 - schvaluje odměnu ředitelce Sluníčka Domažlice, příspěvkové organizace, Mgr. Veronice Beránkové, dle předloženého návrhu(OKS)

 

198 - schvaluje návrh programu 3. zasedání zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 14.12.2022 dle předloženého návrhu(tajemnice)

 

199 - bere na vědomí informaci o soudním řízení vedeném Okresním soudem v Domažlicích pod sp. zn. 17 C 316/2022 o žalobě společnosti VINIČKA s. r. o., IČ 25234277 na zaplacení částky 85.000 Kč a zmocňuje advokátku Mgr. Jiřinu Endrštovou k zastupování města Domažlice v uvedeném řízení(OSM)

 

200 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0220 § 5512 pol. 5156 - 55.000 Kč (JSDHO Domažlice – pohonné hmoty)

org. 0220 § 5512 pol. 5137 + 55.000 Kč (JSDHO Domažlice – DHM – plynové detektory)(OKS)

 

201 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0220 pol. 4116 ÚZ 14004 +207.093 Kč (přijetí dotace)

org. 0220 § 5512 pol. 5021 ÚZ 14004 + 77.866 Kč (JSDHO Domažlice – zásahy)

org. 0220 § 5512 pol. 5132 ÚZ 14004 + 22.138 Kč (JSDHO Domažlice – ochranné pomůcky)

org. 0220 § 5512 pol. 5156 ÚZ 14004 +101.259 Kč (JSDHO Domažlice – pohonné hmoty)

org. 0220 § 5512 pol. 5171 ÚZ 14004+ 5.830 Kč (JSDHO Domažlice – opravy)

org. 0221 pol. 4116 ÚZ 14004 + 1.600 Kč (přijetí dotace)

org. 0221 § 5512 pol. 5132 ÚZ 14004 + 1.600 Kč (JSDHO Domažlice – ochranné pomůcky)(OKS)

 

 

Ing. Radek Wiesner v. r.

starosta města

 

Ing. Pavel Faschingbauer v. r.

místostarosta města

 

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 7. 12. 2022 15:24
Datum poslední aktualizace: 7. 12. 2022 16:56
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)