Menu
Město Domažlice
Domažlice

139. schůze ze dne 11.10.2022

-

 

U S N E S E N Í

 

ze 139. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 11.10.2022

 

Rada města v Domažlicích:

 

5325 - schvaluje upravený program schůze

 

5326 - a) bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města

b) ruší usnesení č. 1938 c) z 12.05.2022 z důvodu nedostatku finančních prostředků, a lávky nejsou v havarijním stavu(OSM)

 

5327 - a) bere na vědomí žádost

b) schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 5, v budově čp. 630 v ul. Michlova v Domažlicích dle předloženého návrhu(OSM)

 

5328 - a) bere na vědomí žádost

b) schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 7, v budově čp. 247 v ul. 17. listopadu v Domažlicích dle předloženého návrhu(OSM)

 

5329 - souhlasí s podáním výpovědi z nájmu bytu č. 4, v budově čp. 240 v ul. Masarykova v Domažlicích, a to v souladu s § 2291 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění(OSM)

 

5330 - nesouhlasí s odstraněním 3 ks bříz na pozemku p. č. 2315 v k. ú. Domažlice(OSM)

 

5331 - souhlasí s výjimkou z pravidel pro povolování výkopových prací s prováděním výkopových prací většího rozsahu v zimním období v ul. Vojtěchova, Palackého a Kosmonautů dle předloženého situačního plánku v období od 01.11.2022 do 30.11.2022 za účelem rozšíření optické sítě společností JIMPRA s. r. o., se sídlem U Papírny 1051, Sušice, PSČ 342 01, IČ 08755337(OSM)

 

5332 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 7,5 t – ul. Poděbradova a Husova třída v Domažlicích pro vozidla MAN T34, nákladní automobil RZ 7P7 9091, povolená hmotnost 18 t a TATRA T815, nákladní automobil terénní, RZ KTA 1375, povolená hmotnost 22,3 t, a to do konce listopadu 2022(OSM)

 

5333 - schvaluje studii "Krajinářská studie využití lesoparku Malý Škarmaň v Domažlicích", zpracovanou krajinářem Mgr. Vladimírem Ledvinou, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Rabí, PSČ 342 01, IČ 65575211 s dopracováním okružní cesty (výkres č. 5 bod LBC -261) a s variantou umístění lanového centra(OSM)

 

5334 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování změny č. 3 územního plánu Domažlice se společností ARCHUM architekti s. r. o., se sídlem Oldřichova 187/55, Praha 2, PSČ 128 00, IČ 01894871, dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0239 § 3635 pol. 6119 + 477.950 Kč (změna č. 3 územního plánu Domažlice)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 477.950 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

5335 - a) doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení č. 1369 a) ze dne 24.08.2022

b) doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení č. 1369 b) ze dne 24.08.2022

Termín splnění:listopad 2022(OSM)

 

5336 - schvaluje zřízení úplatné služebnosti zřízení a provozování vodovodní přípojky pro napojení novostavby rodinného domu, umístěné na pozemku p. č. 389/2, k. ú. Havlovice u Domažlic, na stávající vodovodní řad, zřízené v rámci stavby „Novostavba dvougeneračního domu na p. č. 389/2 v k. ú. Havlovice u Domažlic“ - změna stavby před dokončením dle projektové dokumentace vypracované Ing. Viktorem Krutinou, IČ 73415502, zak. č. 97/2019 a označené datem červen 2022 a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 634/4 v k. ú. Havlovice u Domažlic na dobu neurčitou ve prospěch xxx, a každého pozdějšího vlastníka oprávněného pozemku a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, přičemž jednorázová finanční náhrada za zřízení služebnosti se stanoví ve výši 500 Kč bez DPH(OSM)

 

5337 - schvaluje předložený koncept – varianta „C“ na akci „Rekonstrukce Sukovy ulice v Domažlicích“ předloženou Ing. Jaroslavem Rojtem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Domažlice, PSČ 344 01, IČ 12285447 (OSM)

 

5338 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke kupní smlouvě uzavřené dne 30.05.2022 se společností Autocont a. s., se sídlem Hornopolní 3322/34, Ostrava, PSČ 702 00, IČ 04308697 na akci "Bezbariérové úpravy ZŠ Komenského 17 Domažlice a vybudování odborných učeben – Konektivita“, dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0533 § 3113 pol. 6122 + 693.775 Kč (ZŠ Kom.17- Dodatek č. 2 odb. učebny-Konektivita)

org. 0533 § 6399 pol. 5362 - 120.407 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 573.368 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

5339 - odkládá projednání bodu – žádost o souhlas vstupu na pozemky – zpřístupnění důlního díla „Na Kole“ do doby vydání pravomocného rozhodnutí příslušným správním orgánem, kterým bude povoleno provedení terénních úprav částí pozemků p. č. 1078/3 a 1078/1, oba v k. ú. Domažlice za účelem zajištění přístupu do důlního díla(OSM)

 

5340 - doporučuje zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku p. č. 405/2 v k. ú. Luženičky a uzavření kupní smlouvy č. 1028932230 s Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 - Žižkov, PSČ 130 00, IČ 01312774 dle předloženého návrhu

Termín splnění: prosinec 2022(OSM)

 

5341 - doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p. č. 134/1, p. č. 134/2, p. č. 173/1, a části p. č. 134/3, označené dle geometrického plánu č. 700-58/2022 novým parcelním číslem 134/3, vše v k. ú. Babylon, obci Babylon, Babylon 27, 345 31, IČ 00572551 a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění listopad 2022(OSM)

 

5342 - schvaluje pronájem části reklamní plochy o výměře 21,0 x 29,5 cm umístěné před hlavním vchodem hřbitova v Chrastavické ulici v Domažlicích na pozemku p. č. 4841/4 k. ú. Domažlice panu Karlu Preslovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Milavče, PSČ 344 01, IČ 00916846 na dobu neurčitou, za cenu 50 Kč/dm2/rok bez DPH, s inflačním nárůstem, bez kauce a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

5343 - souhlasí s doplněnou studií „Dostavba sportovního areálu U Zimního stadionu“ vypracovanou Ing. Zbyňkem Wolfem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Domažlice, PSČ 344 01, IČ 73374792(OSM)

 

5344 - schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace s Plzeňským krajem, se sídlem Škroupova 1760/18, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 70890366 na akci „Oprava sociálního zařízení na základní škole Msgre. Staška v Domažlicích“, dle předloženého návrhu(OSM)

 

5345 - a) schvaluje nejvýhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem Oprava sociálního zařízení na základní škole Msgre. Staška Domažlicích nabídku společnosti AT Finstav s. r. o., se sídlem Tylova 1/57, Plzeň, PSČ 301 00, IČO 28049845 ve výši 1.299.598,27 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem Oprava sociálního zařízení na základní škole Msgre. Staška Domažlicích se společností AT Finstav s. r. o., se sídlem Tylova 1/57, Plzeň, PSČ 301 00, IČO 28049845 dle předloženého návrhu(OSM)

 

5346 - schvaluje v souladu s čl. IV. odst. 1 písm. b) Vnitřní směrnice města Domažlice č. 1/2022, pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, udělení výjimky na zadání zakázky malého rozsahu na nákup učebních pomůcek z dotačního titulu Učební pomůcky pro rozvoj informačního myšlení a digitální kompetence a z dotačního titulu Prevence digitální propasti (OSM)

 

5347 - schvaluje pronájem části pozemku p. č. 2675/1 v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem, Společenství vlastníků jednotek v Domažlicích, Škroupova ul. 428, se sídlem Škroupova 428, Domažlice, IČ 70976651 k rekreačním účelům a k umístění přístřešku (posezení) a dětského pískoviště, na dobu neurčitou, za cenu 1.670 Kč/rok s inflačním nárůstem, kauce ve výši ročního nájemného a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

 

5348 - schvaluje pronájem části pozemku p. č. 2675/1 v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem, Společenství vlastníků jednotek v Domažlicích, Škroupova 429, se sídlem Škroupova 429, Domažlice, IČ 72034700 k rekreačním účelům a k umístění skleníku, plechové boudy na nářadí a kůlny, na dobu neurčitou, za cenu 2.460 Kč/rok s inflačním nárůstem, kauce ve výši ročního nájemného a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

 

5349 - schvaluje pronájem části pozemku p. č. 2675/1 v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem, k rekreačním účelům a k umístění dřevěného přístřešku, na dobu neurčitou, za cenu 4.230 Kč/rok s inflačním nárůstem, kauce ve výši ročního nájemného a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

5350 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě ze dne 30.05.2022 se společností TK Domažlice s. r. o., se sídlem Havlíčkova 587, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 06550436, dle předloženého návrhu(OSM)

 

5351 - bere na vědomí výpověď nájemní smlouvy uzavřené dne 23.04.2021 mezi městem Domažlice jakožto pronajímatelem a společností Domažlická nemocnice, a. s., se sídlem Kozinova 292, Hořejší Předměstí, Domažlice, IČ 26361078 jakožto nájemcem, na pronájem části nebytových prostor v budově čp. 117 v ulici Petrovická v Domažlicích, jež je součástí pozemku p. č. st. 1161/23 v k. ú. Domažlice s tím, že výpovědní doba končí dne 31.12.2022(OSM)

 

5352 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 01.08.2011 mezi městem Domažlice a panem Janem Březinou, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Horšovský Týn, PSČ 346 01, IČ 45381143 dle předloženého návrhu(OSM)

 

5353 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 16.05.2022 mezi městem Domažlice a paní Janou Jirkovou, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Barrandova, Plzeň, Východní Předměstí, PSČ 326 00, IČ 45407495 dle předloženého návrhu(OSM)

 

5354 - schvaluje pronájem pozemku p. č. st. 425 v k. ú. Babylon, jehož součástí je budova bez čp./če. - stavba technického vybavení, společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., se sídlem U Zimního stadionu 291, Domažlice, IČ 25241958 a uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 26.04.2022, dle předloženého návrhu(OSM)

 

5355 - a) schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na provedení stavby s názvem „Provedení opravy střechy budovy mateřské školy v Zahradní ulici č. p. 471 v Domažlicích“ uzavřené dne 29.04.2022 mezi městem Domažlice a panem Františkem Kotkem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Kašperské Hory, PSČ 341 92, IČ 49171895 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření :

org. 0287 § 3111 pol. 5171 + 76.489 Kč (MŠ Zahradní – oprava střechy, Dodatek č. 2)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 76.489 Kč (investiční rezerva) (OSM)

 

5356 - schvaluje propachtování pozemků včetně jejich součástí, staveb, které nejsou součástí těchto pozemků, inženýrských sítí, rybníků a vodních děl nacházejících se na těchto pozemcích, a to v katastrálních územích Babylon, Bořice u Domažlic, Česká Kubice, Dolní Folmava, Domažlice, Draženov, Havlovice u Domažlic, Chodov u Domažlic, Pasečnice, Pec, Postřekov, Smolov u Domažlic, Spáňov, Starý Spálenec, Stráž u Domažlic a Třebnice u Domažlic, společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o., se sídlem Tyršova 611, Domažlice, IČ 26322994, a uzavření pachtovní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

5357 - a) schvaluje variantu 3 na dodávku 4 ks nových ocelových sekčních vrat s ručním ovládáním v areálu společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. za částku 122.000 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 3639 pol. 6121 + 147.620 Kč (Zahradní 513 – garážová vrata 4ks)

org. 0287 § 6399 pol. 5362 - 25.620 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 122.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

5358 - a) schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb na výkon činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) s Jakubem Baštářem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Mlýnec, Postřekov, PSČ 345 35, IČO 87672014 na akci s názvem „Oprava sociálního zařízení na základní škole Msgre B. Staška v Domažlicích “ za cenu 38.000 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0575 § 3113 pol. 5169 + 45.980 Kč (TDS oprava sociálního zařízení ZŠ Msgre B. Staška)

org. 0575 § 6399 pol. 5362 - 7.980 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 38.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

5359 - a) schvaluje aktualizovanou přílohu č. 1 k mandátní smlouvě o provádění správy nemovitostí uzavřené dne 11.12.2006 se společností Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o., se sídlem Zahradní 513, Domažlice, IČ 26324261, a to ke dni 01.10.2022, dle předloženého návrhu

b) schvaluje aktualizovanou přílohu č. 2 k mandátní smlouvě o provádění správy nemovitostí uzavřené dne 11.12.2006 se společností Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o., se sídlem Zahradní 513, Domažlice, IČ 26324261, a to ke dni 01.10.2022, dle předloženého návrhu(OSM)

 

5360 - a) schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce ulice Kosmonautů v Domažlicích“ uzavřené dne 13.07.2022 mezi městem Domažlice a společností PORR a. s., se sídlem Dubečská 3238/36, Praha 10, PSČ 100 00, IČ 43005560 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0246 § 2219 pol. 6121 + 571.021 Kč (Rekonstrukce ul. Kosmonautů – realizace, Dodatek č. 1)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 571.021 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

5361 - a) schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 21.04.2021 s názvem „Domažlice, Boženy Němcové 118 – stavební úpravy objektu“ uzavřenou se společností STAVBY VZL, s. r. o., se sídlem náměstí Míru 57, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 01567411 ve výši 87.814,35 Kč s DPH, dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 5311 pol. 6121 + 87.815 Kč (Služebna MP B. Němcové 118 – realizace Dodatek č. 2)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 87.815 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

5362 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0222 § 5311 pol. 5137 + 112.560 Kč (městská policie – počítačové sestavy DDHM)

org. 0222 § 5311 pol. 5151 + 26.285 Kč (městská policie – voda)

org. 0222 § 5311 pol. 5169 + 49.200 Kč (městská policie – služby)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 188.045 Kč (rozpočtová rezerva)(OF)

 

5363 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0214 pol. 4122 ÚZ 34070 + 80.000 Kč (dotace ministerstva kultury - CHSL 2022)

org. 0214 § 3319 pol. 5336 ÚZ 34070 + 80.000 Kč (MKS - dotace MK Chodské slavnosti 2022)(OF)

 

5364 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0820 § 6310 pol. 5163 + 70.000 Kč (BÚ - bankovní poplatky)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 70.000 Kč (rozpočtová rezerva)(OF)

 

5365 - schvaluje změnu rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Domažlice, Komenského 17 takto:

Účet 501 – spotřeba materiálu - 100.000 Kč

Účet 502 – spotřeba energie - 300.000 Kč

Účet 518 – ostatní služby + 200.000 Kč

Účet 558 – náklady z DDM + 100.000 Kč

Účet 528 – ostatní sociální náklady + 100.000 Kč(OF)

 

5366 - schvaluje mimořádnou odměnu ředitelce Městské knihovny Boženy Němcové Domažlice Bc. Lence Schirové dle předloženého návrhu(OKS)

 

5367 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0220 § 5512 pol. 5132 - 20.000 Kč (JSDHO Domažlice – ochranné pomůcky)

org. 0220 § 5512 pol. 5169 - 15.000 Kč (JSDHO Domažlice – služby)

org. 0220 § 5512 pol. 5171 - 10.000 Kč (JSDHO Domažlice – opravy)

org. 0220 § 5512 pol. 5167 - 5.000 Kč (JSDHO Domažlice – školení)

org. 0220 § 5512 pol. 5019 + 15.000 Kč (JSDHO Domažlice – refundace)

org. 0220 § 5512 pol. 5021 + 15.000 Kč (JSDHO Domažlice – zásahy)

org. 0220 § 5512 pol. 5156 + 20.000 Kč (JSDHO Domažlice – pohonné hmoty)(OKS)

 

5368 - souhlasí s vyřazením majetku – kopírovací stroj Kyocera Taskalfa 2551Ci+DP773 inv. č. 10343 v pořizovací ceně 50.963 Kč z evidence majetku města Domažlice dle předloženého návrhu(OKS)

 

5369 - ruší veřejnou zakázku na nákup kancelářských potřeb a hygienických prostředků z důvodu, že opakovaně nebyla podána žádná nabídka(OKS)

 

5370 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb Cloudu Jablotron uzavřené dne 03.02.2015 mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 01 Domažlice IČ 00253316 a Jablonet, s. r. o., Pod Skalkou 4567/33, Jablonec nad Nisou, PSČ 46601, IČ 28592751 dle předloženého návrhu(MP)

 

5371 - a) bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 12.09.2022

b) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 03.10.2022

c) bere na vědomí zápis z jednání komise pro strategický rozvoj, dopravu a bezpečnost ze dne 10.10.2022

 

5372 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc září 2022(MP)

 

5373 - schvaluje návrh programu ustavujícího zasedání zastupitelstva města Domažlice dle upraveného návrhu(tajemnice)

 

5374 - schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti zakládající právo umístit, provozovat a udržovat na části pozemku p. č. 1859/2 a p. č. 1905/32, oba v k. ú. Domažlice část pozemní komunikace vybudované v rámci stavby „Zahrady Na Skalce“ dle předloženého návrhu(OSM)

 

5375 - souhlasí s povolením výjimky úplné uzavírky části ul. Petrovická v Domažlicích, a to od pozemku p. č. st. 4948/5 k pozemku p. č. st. 4948/1, oba v k. ú. Domažlice (od čerpací stanice k bytovému domu čp. 272 v ul. Petrovická, Domažlice) v termínu od 15.10.2022 do 14.11.2022, včetně vyloučení autobusové městské hromadné dopravy(OSM)

 

5376 - a) ruší usnesení č. 5295 ze dne 27.09.2022

b) schvaluje uzavření prohlášení vlastníka nemovité věci o rozdělení práva k nemovité věci, tj. bytovému domu Vrchlického 656 v Domažlicích, na vlastnické právo k jednotkám podle ustanovení § 1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku s Nájemním družstvem Domažlice, družstvo, se sídlem náměstí Míru 1, Domažlice, IČ 25239724, dle předloženého návrhu(OSM)

 

5377 - a) schvaluje vyřazení notebooku HP ProBook 650 G1 14“, inv. č. 25476 za 3.000 Kč a replikátoru portů HP 2009 90W docking station inv. č. 24036 za 300 Kč formou prodeje za cenu stanovenou odbornou firmou

b) schvaluje vyřazení notebooku HP 6550B 15.6" s inv. číslem 24035 z majetku města(OICT a GIS)

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 12. 10. 2022 16:44
Datum poslední aktualizace: 13. 10. 2022 12:15
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)