Menu
Město Domažlice
Domažlice

133. schůze ze dne 19.07.2022

-

U S N E S E N Í

 

ze 133. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 19.07.2022

 

Rada města v Domažlicích:

 

5047 - schvaluje upravený program schůze

 

5048 - bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města

 

5049 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 22/C8 v budově čp. 276 v ulici Petrovická v Domažlicích ze dne 24.07.2018 dle předloženého návrhu(OSM)

 

5050 - ukládá komisi pro strategický rozvoj, dopravu a bezpečnost posoudit dokument Strategie rozvoje města Domažlice, zpracovaný společností Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost, se sídlem Riegrova 1, Plzeň, PSČ 301 11, IČ 25245091

Termín splnění: 15.09.2022(OSM)

 

5051 - odkládá bod č. 5 na příští schůzi rady města(OSM)

 

5052 - doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemků p. č. 4841/29, 4841/30, 4841/31, 4841/32, 4841/33, 4841/34, 4841/35, 4841/36, vše v k. ú. Domažlice, z vlastnictví Plzeňského kraje, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, PSČ 306 13, IČ 70890366 do vlastnictví města Domažlice a uzavření darovací smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění:30.09.2022(OSM)

 

5053 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat pozemky p. č. 3800/66, 3800/122, a 5079/3, vše v k. ú. Domažlice za kupní cenu ve výši 613 Kč/m2 společnosti KOVOBEL, v. d., se sídlem Cihlářská 503, Domažlice, IČ 00028894

Termín splnění 07.09.2022(OSM)

 

5054 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení práva stavby a smlouvě o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 21.05.2020, kterým dojde k prodloužení doby trvání práva stavby rodinného domu zřízeného k pozemku p. č. 2483/12 v k. ú. Domažlice do 31.08.2023, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2022(OSM)

 

5055 - a) doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení č. 931 ze dne 26.05.2021

Termín splnění: 24.08.2022

b) doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení č. 1007 ze dne 23.06.2021

Termín splnění: 24.08.2022

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat pozemky p. č. 134/1, 134/2, 173/1 a část pozemku p. č. 134/3, vymezenou situačním plánkem, vše v k. ú. Babylon, obci Babylon, se sídlem Babylon 27, PSČ 345 31, IČ 00572551

Termín splnění: 07.09.2022

d) doporučuje zastupitelstvu města schválit minimální kupní cenu pro prodej pozemků p. č. 134/1, 134/2, 173/1 a části pozemku p. č. 134/3, vymezenou situačním plánkem, vše v k. ú. Babylon ve výši 73 Kč/m2 pod podmínkou, že obec Babylon uhradí náklady za vyhotovení geometrického plánu rozdělujícího pozemek p. č. 134/3 v k. ú. Babylon

Termín splnění: 24.08.2022(OSM)

 

5056 - a) schvaluje aktualizovanou přílohu č. 1 k mandátní smlouvě o provádění správy nemovitostí uzavřené dne 11.12.2006 se společností Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o., se sídlem Zahradní 513, Domažlice, a to ke dni 01.05.2022, dle předloženého návrhu

b) schvaluje aktualizovanou přílohu č. 1 k mandátní smlouvě o provádění správy nemovitostí uzavřené dne 11.12.2006 se společností Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o., se sídlem Zahradní 513, Domažlice, a to ke dni 01.07.2022, dle předloženého návrhu(OSM)

 

5057 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy a vstupu a vjíždění na pozemky ve vlastnictví města, konkrétně pozemky p. č. 2355/13, p. č. 2355/2, p. č. 2355/15, p. č. 4921/1, p. č. 2376/12, p. č. 4922/2, p. č. 2382/27, p. č. 2382/29, p. č. 2382/31, p. č. 2382/26, p. č. 2376/11, p. č. 4922/3, p. č. 4922/4, p. č. 2355/12, p. č. 2376/2, p. č. 2269/10, p. č. 2276/1, p. č. 2358/1, p. č. 2358/2, p. č. 2358/3, p. č. 2382/24, p. č. 4908/6, p. č. 4908/11, p. č. 4908/42, p. č. 5377/1, vše v k. ú. Domažlice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 27232425 v souvislosti se stavbou „Domažlice, Vrbova - rekonstrukce vedení NN“ na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-0003444/VB/1 dle předloženého návrhu(OSM)

 

5058 - ruší usnesení č. 5001 ze dne 21.06.2022(OSM)

 

5059 - a) schvaluje zadání zakázky na pořízení nápisů na fasády objektů společnosti DOMAŽLICKÁ MALBA s. r. o., se sídlem Dukelské 66, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 25211013, v rozsahu dle předložené cenové nabídky v celkové výši 49.647 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0239 § 3412 pol. 5171 + 60.073 Kč (Sportovní hala, Sportovní centrum – nápisy na fasádu)

org. 0239 § 6399 pol. 5362 - 10.426 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 49.647 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

5060 - a) schvaluje uzavření příkazní smlouvy na výkon koordinátora BOZP na stavbě s názvem „Rekonstrukce ulice Kosmonautů v Domažlicích“ se společností BEZPO Plzeň s. r. o., se sídlem Bendova 692/2, Plzeň 3, Jižní Předměstí, PSČ 301 01, IČ 26351951 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0246 § 2219 pol. 6121 + 23.353 Kč (Rekonstrukce ulice Kosmonautů – BOZP)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 23.353 Kč (investiční rezerva) (OSM)

 

5061 - schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu plynárenského zařízení č. 1000018026/4000245604 se společností GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem, PSČ 400 01, IČ 27295567, zastoupenou na základě plné moci společností GasNet Služby, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, Brno, PSČ 602 00, IČ 27935311, a to v rámci stavby plynárenského zařízení pro stavbu „Bytové domy Domažlice – Kasárna II, komunikace a inženýrské sítě“ (ROZ Domažlice, parc. č. 5545/1 aj., STL plynovod – I. etapa), dle předloženého návrhu(OSM)

 

5062 - schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z dotačního programu „Finanční podpora datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji 2022“ č. 2/2022 s Plzeňským krajem, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, PSČ 306 13, IČO 70890366 dle předloženého návrhu(OSM)

 

5063 - schvaluje pronájem části pozemku p. č. 5545/5 v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem, družstvu Nájemní družstvo Domažlice, se sídlem náměstí Míru 1, Domažlice, IČ 25239724, za účelem umístění přístřešku, na dobu neurčitou, za cenu 20 Kč/m2/rok, s inflačním nárůstem, a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

5064 - schvaluje záměr pronajmout část pozemku p. č. 5152/1 v k. ú. Domažlice, vymezenou situačním plánkem, za účelem zabezpečení místa na chodníku v době moštování pro potřeby zákazníků, včetně stání vozidel(OSM)

 

5065 - bere na vědomí informaci o zahájeném řízení ve věci prohlášení pozemku p. č. st. 1308, jehož součástí je budova č. p. 282 - stavba občanského vybavení, a pozemku p. č. 2349/3 - zahrada, jehož součástí je oplocení, vše v k. ú. Domažlice (budova mateřské školy v Benešově ulici) za kulturní památku(OSM)

 

5066 - a) bere na vědomí studii „Dostavba sportovního areálu U Zimního stadionu“ vypracovanou Ing. Zbyňkem Wolfem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Domažlice, PSČ 344 01, IČ 73374792b) ukládá komisi pro strategický rozvoj, dopravu a bezpečnost posoudit studii „Dostavba sportovního areálu U Zimního stadionu“ vypracovanou Ing. Zbyňkem Wolfem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Domažlice, PSČ 344 01, IČ 73374792 se zvážením vybudování hřiště pro technické atletické disciplíny za zimním stadionem a doplnění mobiliáře dětského hřiště o přístřešek (altán)

Termín splnění: 15.09.2022(OSM)

 

5067 - bere na vědomí dopis zástupkyně společnosti VINIČKA s. r. o., advokátky JUDr. Lucie Horčičkové, ze dne 27.06.2022, a ukládá OSM připravit ve spolupráci s Mgr. Endrštovou odpověď, kterou bude odmítnuto provedené započtení peněžitých pohledávek a společnost bude opětovně vyzvána k úhradě částek, které městu dluží

Termín splnění: 31.07.2022(OSM)

 

5068 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0222 § 5311 pol. 5424 + 53.600 Kč (Městská policie – náhrady v době nemoci)

org. 0222 § 5311 pol. 5011 - 40.000 Kč (Městská policie – platy)

org. 0222 § 5311 pol. 5031 - 10.000 Kč (Městská policie – sociální pojištění)

org. 0222 § 5311 pol. 5032 - 3.600 Kč (Městská policie – zdravotní pojištění)(OF)

 

5069 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0222 § 5311 pol. 3113 + 133.000 Kč (městská policie – příjem z prodeje vozidla)

org. 0222 § 5311 pol. 5139 + 51.270 Kč (městská policie – materiál)

org. 0222 § 5311 pol. 5169 + 38.170 Kč (městská policie – nákup služeb)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 + 45.360 Kč (rozpočtová rezerva)(OF)

 

5070 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0110 pol. 4116 ÚZ 14007 + 349.000 Kč (dotace MV – podpora začlenění ukrajinských uprchlíků do společnosti ve městě Domažlice)

org. 0110 § 6221 pol. 5021 ÚZ 14007 + 183.857 Kč (dotace MV – DPČ tlumočení, asistence)

org. 0110 § 6221 pol. 5031 ÚZ 14007 + 45.596 Kč (dotace MV – soc. poj. tlumočení, asistence)

org. 0110 § 6221 pol. 5031 ÚZ 14007 + 16.547 Kč (dotace MV – zdrav. poj. tlumočení, asistence)

org. 0110 § 6221 pol. 5021 ÚZ 14007 + 103.000 Kč (dotace MV – DPP kurzy českého jazyka)

org. 0110 § 5213 pol. 5903 - 20.000 Kč (rezerva na krizové stavy)

org. 0110 § 6221 pol. 5021 + 20.000 Kč (spoluúčast města na financování projektu)(OF)

 

5071 - souhlasí s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, Baldovská 638, Domažlice, IČ 48344958, do dotačního titulu Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj,další kolo - dofinancování“ pro rok 2022(OF)

 

5072 - schvaluje změnu Položkového plánu oprav a rekonstrukcí hospodářské činnosti města na rok 2022 dle předloženého návrhu varianty 2(OF)

 

5073 - schvaluje odměnu řediteli Základní školy Domažlice, Komenského 17, Mgr. Ivanu Rybárovi, dle předloženého návrhu(OKS)

 

5074 - schvaluje odměnu ředitelce Domu dětí a mládeže Domino Domažlice, příspěvkové organizace, Mgr. Ing. Kamile Bendové, dle předloženého návrhu(OKS)

 

5075 - souhlasí s přijetím daru – chodítko v hodnotě 7.000 Kč pro příspěvkovou organizaci Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory(OKS)

 

5076 - a) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v Základní škole a mateřské škole Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizaci, který se konal dne 26. května 2022

b) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v Základní umělecké škole Jindřicha Jindřicha Domažlice, příspěvkové organizaci, který se konal dne 24. června 2022(OKS)

 

5077 - a) bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 07.06. a 04.07.2022

b) bere na vědomí zápis z jednání komise pro strategický rozvoj, dopravu a bezpečnost ze dne 22.06.2022

 

5078 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc červen 2022(MP)

 

5079 - a) schvaluje přijetí dotace ve výši 50.000 Kč z programu Plzeňského kraje (Adaptační opatření v ochraně přírody 2022) na realizaci projektu „Arboristické ošetření vzrostlých stromů ve městě Domažlice - III. etapa“

b) schvaluje zadání zakázky na realizaci akce: „Arboristické ošetření vzrostlých stromů ve městě Domažlice - III. etapa“ společnosti Péče o stromy a zeleň s. r. o., Starý Klíčov 130, Mrákov, PSČ 345 01, IČ 09755128, v rozsahu dle předložené nabídky v celkové ceně 74.415 Kč včetně DPH

c) schvaluje toto rozpočtové opatření

org. 0557 pol. 4122 + 50.000 Kč (dotace PK - arboristické ošetření významných stromů 2022)

org. 0557 § 3745 pol. 5169 + 74.415 Kč (arboristické ošetření významných stromů)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 24.415 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

5080 - a) ruší usnesení č. 5032 ze dne 21.06.2022

b) schvaluje uzavření kupní smlouvy na dodávku 5 ks notebooků společností OCC s. r. o. sídlo: Lidická 198/68, Bolevec, 323 00 Plzeň, IČO 27970922, DIČ CZ27970922, dle předloženého návrhu(OICT a GIS)

 

5081 - schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 18.07.2022 s názvem „Revitalizace Steidlova parku v Domažlicích – I. etapa – rekonstrukce chodníků a instalace mobiliáře“ se společností FINAL KOM s. r. o., se sídlem Kocourov 36, Mochtín, PSČ 339 01, IČO 02877155 dle předloženého návrhu(OSM)

 

5082 - a) schvaluje zadání zakázky na rozšíření provedení opravy havarijního stavu opěrné zdi v areálu městského stadionu Střelnice v Domažlicích společnosti STAVBY VZL s. r. o., se sídlem náměstí Míru 57, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 01567411 dle předložené nabídky v celkové výši 129.147 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 3412 pol. 5171 + 156.268 Kč (Střelnice – oprava opěrné zdi - vícepráce)
org. 0287 § 6399 pol. 5901 - 27.121 Kč (odpočet DPH)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 129.147 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

5083 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení protipožárního opláštění plynového potrubí v únikové cestě v chodbě u vstupu do kotelny v 1. PP a protipožárního zabezpečení rozvodných skříní EPS a EZS v technické místnosti v 5. NP Hvozdu budovy Kulturního centra – Pivovar Domažlice společnosti STAVBY VZL s. r. o., se sídlem náměstí Míru 57, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 01567411 dle předložené nabídky v celkové výši 190.024 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0517 § 2143 pol. 6121 + 229.930 Kč (Pivovar Hvozd – protipožární opatření - plynovod, EPS, EZS)

org. 0517 § 6399 pol. 5362 - 39.906 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 190.024 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 20. 7. 2022 16:36
Datum poslední aktualizace: 11. 8. 2022 10:56
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)