Menu
Město Domažlice
Domažlice

131. schůze ze dne 21.06.2022

-

 

U S N E S E N Í

 

ze 131. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 21.06.2022

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

4975 - schvaluje upravený program schůze

 

4976 - a) bere na vědomí žádost o uzavření nové nájemní smlouvy, ze dne 23.05.2022

b) schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 22, v budově čp. 258 v ul. Petrovická v Domažlicích(OSM)

 

4977 - doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o snaze naplnit usnesení č. 1096 g), kterým bylo odboru správy majetku uloženo odstranit nesoulad skutečného stavu využití budov a mapového podkladu s informací v katastru nemovitostí

Termín splnění: 29.06.2022(OSM)

 

4978 - doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. st. 4073 v k. ú. Domažlice o výměře 487 m2 za kupní cenu ve výši 37.229 Kč s tím, že kupní cena respektuje legitimní očekávání kupujícího (budou dodrženy podmínky původní smlouvy budoucí kupní uzavřené v r. 2002), Nájemnímu družstvu Domažlice, se sídlem náměstí Míru 1, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 25239724 a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 29.07.2022(OSM)

 

4979 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy mezi městem Domažlice jako prodávajícím a xxx jako kupujícími, jejíž předmětem je prodej pozemků p. č. 2446/63 a p. č. st. 4662, oba v k. ú. Domažlice, za kupní cenu ve výši 758.400 Kč do společného jmění, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2022(OSM)

 

4980 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení práva stavby a smlouvě o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 21.05.2020 mezi městem Domažlice a xxx, jejíž předmětem je zřízení práva stavby rodinného řadového domu k pozemku p. č. 2483/12 v k. ú. Domažlice a závazek smluvních stran za sjednaných podmínek uzavřít kupní smlouvu na prodej tohoto pozemku, kterým budou termín pro provedení stavby a doba trvání práva stavby prodlouženy do 31.08.2023

Termín splnění: 11.07.2022(OSM)

 

4981 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení práva stavby a smlouvě o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 30.10.2018 mezi městem Domažlice a xxx, kterým dojde k prodloužení termínů pro provedení stavby a trvání práva stavby rodinného domu zřízeného k pozemku p. č. 2382/24 v k. ú. Domažlice o 1 rok

Termín splnění: 11.07.2022(OSM)

 

4982 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0247 § 2292 pol. 5323 + 144.065 Kč (Dopravní obslužnost PK – doplatek dotace za r. 2021)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 144.065 Kč (rozpočtová rezerva)

za podmínky schválení poskytnutí doplatku dotace zastupitelstvem města

b) doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí vypořádání dotace na provoz linky č. 405611 za období od 13.12.2020 do 11.12.2021

Termín splnění: 29.06.2022

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace na dohrazení ztráty vzniklé provozem všech spojů linky č. 405611 v období od 13.12.2020 do 11.12.2021 ve výši 144.064,56 Kč Plzeňskému kraji, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, PSČ 306 13, IČ 70890366 a uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2022(OSM)

 

4983 - a) rozhodla přidělit veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce ulice Kosmonautů v Domažlicích“ realizovanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, společnosti PORR a. s., se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO 43005560 ve výši 11.184.030 Kč vč. DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce ulice Kosmonautů v Domažlicích“ se společností PORR a. s., se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO 43005560 dle předloženého návrhu za předpokladu, že bude zastupitelstvem města schváleno příslušné rozpočtové opatření

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0246 § 2219 pol. 6121 + 11.184.030 Kč (Rekonstrukce ulice Kosmonautů – realizace)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 11.184.030 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 15.07.2022(OSM)

 

4984 - a) rozhodla přidělit veřejnou zakázku s názvem „Bytové domy Domažlice Kasárna II, komunikace a inženýrské sítě – II. etapa“ realizovanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, společnosti COLAS CZ, a. s., se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO 26177005 ve výši 21.525.900 Kč vč. DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Bytové domy Domažlice Kasárna II, komunikace a inženýrské sítě – II. etapa“ se společností COLAS CZ, a. s., se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO 26177005 dle předloženého návrhu za předpokladu, že bude zastupitelstvem města schváleno příslušné rozpočtové opatření

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0462 § 3612 pol. 6121 + 21.525.900 Kč (BD Domažlice – Kasárna II. komunikace a inženýrské sítě 2. etapa - realizace)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 21.525.900 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 15.07.2022(OSM)

 

4985 - ruší výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce lávky pro pěší Branská ulice v Domažlicích“ z důvodu vysoké nabídkové ceny(OSM)

 

4986 - a) schvaluje nejvýhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Revitalizace Steidlova parku v Domažlicích - I. etapa - rekonstrukce chodníků a instalace mobiliáře nabídku společnosti FINAL KOM s. r. o., se sídlem Kocourov, Mochtín, PSČ 339 01, IČO 02877155 za cenu 1.441.182,60 Kč vč. DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Revitalizace Steidlova parku v Domažlicích - I. etapa - rekonstrukce chodníků a instalace mobiliáře se společností FINAL KOM s. r. o., se sídlem Kocourov, Mochtín, PSČ 339 01, IČO 02877155 dle předloženého návrhu za předpokladu, že bude zastupitelstvem města schváleno rozpočtové opatření

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0234 § 3745 pol. 6121 + 1.441.183 Kč (Revitalizace Steidlova parku – I. etapa – realizace)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 1.441.183 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 15.07.2022(OSM)

 

4987 - a) schvaluje nejvýhodnější nabídku na výkon technického dozoru stavebníka při realizaci stavby s názvem „Revitalizace Steidlova parku v Domažlicích – I. etapa – rekonstrukce chodníků a instalace mobiliáře“ nabídku Jakuba Baštáře, fyzické osoby podnikající, se sídlem Postřekov, Mlýnec, PSČ 345 35, IČO 87672014 za cenu 18.500 Kč

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb na výkon technického dozoru stavebníka při realizaci stavby s názvem „Revitalizace Steidlova parku v Domažlicích – I. etapa – rekonstrukce chodníků a instalace mobiliáře“ s Jakubem Baštářem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Postřekov, Mlýnec, PSČ 345 35, IČO 87672014 dle předloženého návrhu

c) schvaluje toto rozpočtové opatření

org. 0234 § 3745 pol. 6121 + 18.500 Kč (Revitalizace Steidlova parku – TDS)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 18.500 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4988 - a) schvaluje zadání zakázky na výkon autorského dozoru při realizaci akce "Revitalizace Steidlova parku v Domažlicích - I. etapa - rekonstrukce chodníků a instalace mobiliáře" Mgr. Vladimíru Ledvinovi, se sídlem Rabí, PSČ 342 01, IČ 65575211, v rozsahu dle předložené nabídky ve výši 12.152 Kč bez DPH

b) schvaluje zadání zakázky na výkon autorského dozoru při realizaci akce "Revitalizace Steidlova parku v Domažlicích - II. etapa - terénní a sadové úpravy" Mgr. Vladimíru Ledvinovi, se sídlem Rabí, PSČ 342 01, IČ 65575211, v rozsahu dle předložené nabídky ve výši 29.104 Kč bez DPH

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0234 § 3745 pol. 6121 + 14.704 Kč (Revitalizace Steidlova parku I. etapa – autorský dozor)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 14.704 Kč (investiční rezerva)

d) schvaluje toto rozpočtové opatření

org. 0234 § 3745 pol. 5171 + 35.216 Kč (Revitalizace Steidlova parku II. etapa – autorský dozor)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 35.216 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4989 - a) schvaluje nejvýhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem Výměna oken – Mánesova 204 nabídku společnosti PROFIKO-stavební kování, spol. s r. o., se sídlem Vojanova 746/21, Plzeň, PSČ 318 00, IČO 64832015 za cenu 1.097.373 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem Výměna oken – Mánesova 204 se společností PROFIKO-stavební kování, spol. s r. o., se sídlem Vojanova 746/21, Plzeň, PSČ 318 00, IČO 64832015 dle předloženého návrhu(OSM)

 

4990 - a) schvaluje nejvýhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem Výměna oken – Žižkova 222 nabídku společnosti PROFIKO-stavební kování, spol. s r. o., se sídlem Vojanova 746/21, Plzeň, PSČ 318 00, IČO 64832015 za cenu  487.021 Kč bez DPH

b)schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem Výměna oken – Žižkova 222 se společností PROFIKO-stavební kování, spol. s r. o., se sídlem Vojanova 746/21, Plzeň, PSČ 318 00, IČO 64832015 dle předloženého návrhu(OSM)

 

4991 - ruší výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Oprava fasády bytového domu Poděbradova 54z důvodu vysoké nabídkové ceny(OSM)

 

4992 - a) schvaluje nejvýhodnější nabídku na výkon technického dozoru stavebníka při realizaci stavby s názvem „Bytové domy Domažlice Kasárna II, komunikace a inženýrské sítě – II. etapa“ nabídku Jakuba Baštáře, fyzické osoby podnikající, se sídlem Postřekov, Mlýnec, PSČ 345 35, IČO 87672014 za cenu 186.000 Kč

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb na výkon technického dozoru stavebníka při realizaci stavby s názvem „Bytové domy Domažlice Kasárna II, komunikace a inženýrské sítě – II. etapa“ s Jakubem Baštářem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Postřekov, Mlýnec, PSČ 345 35, IČO 87672014 dle předloženého návrhu

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0462 § 3612 pol. 6121 + 186.000 Kč (BD Domažlice – Kasárna II. komunikace a inženýrské sítě 2. etapa - TDS)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 186.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4993 - a) schvaluje nejvýhodnější nabídku na výkon technického dozoru stavebníka při realizaci stavby s názvem „Rekonstrukce ulice Kosmonautů v Domažlicích“ nabídku společnosti MP technik spol. s r. o., se sídlem Holýšov, Francouzská 149, PSČ 345 65, IČO 05360889 za cenu 73.000 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb na výkon technického dozoru stavebníka při realizaci stavby s názvem „Rekonstrukce ulice Kosmonautů v Domažlicích“ se společností MP technik spol. s r. o., se sídlem Holýšov, Francouzská 149, PSČ 345 65, IČO 05360889 dle předloženého návrhu

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0246 § 2219 pol. 6121 + 88.330 Kč (Rekonstrukce ulice Kosmonautů – TDS)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 88.330 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4994 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení archeologického dozoru na stavbě „Bytové domy Domažlice Kasárna II. - komunikace a inženýrské sítě, II. etapa“ Západočeskému muzeu v Plzni, příspěvkové organizaci, se sídlem Kopeckého sady 2, PSČ 301 00, Plzeň, IČ 00228745 v celkové výši 9.200 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0462 § 3612 pol. 6121 + 11.132 Kč (BD Domažlice – Kasárna II. komunikace a inženýrské sítě 2. etapa – archeolog. dozor)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 11.132 Kč (investiční rezerva) (OSM)

 

4995 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení archeologického dozoru na stavbě „Rekonstrukce ulice Kosmonautů v Domažlicích“ Západočeskému muzeu v Plzni, příspěvkové organizaci, se sídlem Kopeckého sady 2 , PSČ 301 00, Plzeň , IČ 00228745 v celkové výši 8.200 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0246 § 2219 pol. 6121 + 9.922 Kč (Rekonstrukce ulice Kosmonautů – archeolog. dozor)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 9.922 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4996 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na stavbě Provedení opravy střechy budovy mateřské školy v Zahradní ulici č. p. 471 v Domažlicích Bc. Jakubovi Baštářovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Mlýnec, Postřekov, PSČ 345 35, IČ 87672014 dle předložené nabídky v celkové výši 38.000 Kč

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 3111 pol. 5171 + 38.000 Kč (TDS MŠ Zahradní – oprava střechy)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 38.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4997 - a) schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Domažlice řešení dešťových vod z areálu zimního stadionu“ mezi městem Domažlice a společností COLAS CZ, a. s., se sídlem Rubeška 215/1, Praha 9, PSČ 190 00, IČ 26177005 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0260 § 3412 pol. 6121 + 221.791 Kč (Řešení dešť. vod z areálu ZS – realizace Dodatek č. 1)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 221.791 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4998 - bere na vědomí žádost o vytipování vhodného pozemku pro vybudování parkovacích míst v souvislosti s plánovanou vestavbou podkrovního bytu v domě č. p. 448 v ul. Doubova, Domažlice a předběžně souhlasí se záměrem vybudování parkovacích míst dle varianty 1 za těchto podmínek:

- vybudovaná parkovací místa budou užívána jako veřejná a nebude omezeno jejich užívání třetími osobami,

- soukromoprávním titulem k realizaci stavby bude smlouva o výstavbě dopravní infrastruktury - parkovacích stání, která bude uzavřena v souladu se smlouvou o budoucí smlouvě, v níž se investor zaváže k darování stavby (parkovacích stání) městu po jejím vybudování(OSM)

 

4999 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0533 § 3113 pol. 6121 + 508.067 Kč (ZŠ Komenského, bezbariérové úpravy a odborné učebny)

org. 0533 § 6399 pol. 5362 - 88.176 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 419.891 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

5000 - schvaluje uzavření smlouvy, která stanovuje práva a povinnosti účastníků při výstavbě nové technické infrastruktury dle projektové dokumentace stavby „Veřejné osvětlení ul. Petrovická a ul. 28.října, Domažlice“ vyhotovené Ing. Jiřím Voráčem, zodpovědný projektant Ing. Jiří Stehlík, IČ 46862579 pod číslem zakázky 220117 a opatřené datem 01/2022, se společností Lidl Česká republika, v. o. s., se sídlem Nárožní 1359/11, Praha 5, PSČ 158 00, IČ 26178541 dle předloženého návrhu(OSM)

 

5001 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemky p. č. 3489/4 a 3489/5, oba v k. ú. Domažlice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035 v rámci stavby „Domažlice, DO, Bezděkovské Předměstí, parc. č. 3489/21 - NN“ na dobu neurčitou a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Dohody o umístění stavby č. IV- 12- 0019871 dle předloženého návrhu a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene(OSM)

 

5002 - schvaluje zřízení úplatné služebnosti zřízení a provozování plynovodní přípojky zřízené v rámci stavby „Malířská škola s bytem správce - STL plynová přípojka na poz. č. 5505, 4815/1, k. ú. Domažlice“ dle projektové dokumentace vypracované Ing. Pavlem Cenefelsem, IČ 15707776 a označené datem 04/2022 a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 4815/1 v k. ú. Domažlice na dobu neurčitou ve prospěch xxx a každého dalšího vlastníka oprávněného pozemku a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, přičemž jednorázová finanční náhrada za zřízení služebnosti se stanoví ve výši 500 Kč bez DPH/bm přípojky(OSM)

 

5003 - a) schvaluje uzavření Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 22_SOP_01_4121974326 v souvislosti s navýšením rezervovaného příkonu u odběrného místa VO Benešova se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0262 § 3631 pol. 5171 + 27.090 Kč (VO Benešova – ČEZ navýšení rezervovaného příkonu)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 27.090 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

5004 - odkládá rozhodnutí k vydání souhlasu s vyhrazením parkovacího místa pro držitele ZTP na veřejném parkovišti v ul. Kunešova u budovy čp. 552 v Domažlicích, poz. p. č. 2311/11, k. ú. Domažlice po dobu platnosti průkazu ZTP na příští jednání rady města(OSM)

 

5005 - nesouhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t a 7,5 t, a to na všech komunikacích ve vlastnictví města Domažlice na celém jeho území v termínu do 31.12.2022 s výjimkou termínu konání Chodských slavností a Vavřinecké pouti 2022 pro vozidlo TATRA T158, nákladní automobil – cisterna, RZ 8P9 2796(OSM)

 

5006 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t – náměstí Míru, ul. Msgre B. Staška, ul. Kostelní v Domažlicích pro následující vozidla, a to do konce roku 2022

Nákladní vozidla:                  RZ                   hmotnost

IVECO N3                              8P7 0734       18 t(OSM)

 

5007 - schvaluje Dohodu o realizaci zadávacího řízení na veřejné zakázky, jejichž předmětem budou sdružené dodávky plynu pro Pověřujícího zadavatele č. 9 na období kalendářního roku 2023 a kalendářního roku 2024, mezi městem Domažlice, se sídlem náměstí Míru 1, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 00253316 a Domažlickou správou nemovitostí spol. s r. o., se sídlem Zahradní 513, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 26324261, dle předloženého návrhu(OSM)

 

5008 - a) ruší usnesení č. 4952 b) ze dne 07.06.2022

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností In.Point architekti s. r. o., se sídlem Viklefova 1605/17, 130 00, Praha 3, IČO 27937721 na vypracování studie, projektové dokumentace pro stavební povolení / ohlášení a dokumentace pro provedení stavby, vytvoření položkového rozpočtu stavby k akci s názvem „Rekonstrukce 1. NP budovy U Nemocnice č. p. 579“ za cenu 375.000 Kč bez DPH dle předloženého návrhu(OSM)

 

5009 - schvaluje záměr pronajmout část pozemku p. č. 5545/5, vymezenou situačním plánkem, v k. ú. Domažlice(OSM)

 

5010 - schvaluje propachtování pozemků p. č. 1592/11, 2001, 2002, 2003 a 2004, vše v k. ú. Pec, pozemků p. č. 272/1 a 303, oba v k. ú. Spáňov, pozemků p. č. st. 192, st. 207, p. č. 375/18, 375/19, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892 a 893, vše v k. ú. Dolní Folmava, pozemků p. č. 576, 581/2, 569/5, 569/9 a p. č. st. 200, vše v k. ú. Havlovice u Domažlic, pozemku p. č. 791/1 v k. ú. Pasečnice, pozemku p. č. 32/1 a částí pozemků p. č. 24/9 a 125/11, vymezených situačními plánky, vše v k. ú. Babylon a uzavření dodatku č. 18 ke smlouvě o zemědělském pachtu uzavřené mezi městem Domažlice a Domažlickými městskými lesy spol. s r. o., Tyršova 611, Domažlice, IČ 26322994, dne 30.04.2015, kterým se rozšiřuje a omezuje předmět pachtu a mění výše pachtovného, dle předloženého návrhu(OSM)

 

5011 - schvaluje pronájem pozemků p. č. 2725/18 a p. č. st. 4665, st. 4666, st. 4667 a st. 4668 (vzniknuvších na základě geometrického plánu č. 4660‑151/2022), vše v k. ú. Domažlice, včetně stavby "Protierozní opatření rokle Domažlice" vedené v evidenci města Domažlice pod inventárními č. 971306 a 971307, pozemků p. č. st. 120 a st. 451, jejichž součástmi jsou budovy bez čp./če., oba v k. ú. Babylon a pozemků p. č. 525/3, 525/4, 525/14 a 525/17, vše v k. ú. Havlovice u Domažlic a uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Domažlice a společností Domažlické městské lesy spol. s r. o., se sídlem Tyršova 611, Domažlice, IČ 26322994, dne 30.04.2015, kterým se rozšiřuje a omezuje předmět nájmu a mění výše nájemného, dle předloženého návrhu(OSM)

 

5012 - schvaluje výpůjčku pozemků p. č. 2221/33, 2221/34 a p. č. st. 4669 (vzniknuvších na základě geometrického plánu č. 4665‑194/2022), vše v k. ú. Domažlice, včetně stavby "Suchá nádrž Týnské Předměstí" vedené v evidenci města Domažlice pod inventárním č. 971313 a uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 02.11.2011 mezi městem Domažlice a společností Domažlické městské lesy spol. s r. o., se sídlem Tyršova 611, Domažlice, IČ 26322994, dle předloženého návrhu(OSM)

 

5013 - a) schvaluje zadání zakázky na technickou pomoc při poptávkovém řízení v rámci akce „Rekonstrukce sportovní haly II. etapa“, Ing. arch. Ladislavu Schejbalovi, se sídlem U Letenského sadu 1305/16, 170 00 Praha 7, IČO 15918203, ve výši 10.000 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření

org. 0522 § 3419 pol. 6121 + 12.100 Kč (Rekonstrukce sportovní haly – podklady pro zadání VŘ)

org. 0522 § 6399 pol. 5362 - 2.100 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 10.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

5014 - a) souhlasí s partnerskou účastí na projektu Expozic ve spolupráci s městem Furt im Wald a organizací Muzeum Chodska v Domažlicích p. o. s projektem "Expozice v Horské chatě na Čerchově", v rámci dotačního programu INTERREG Bavorsko – Česko 2021-2027,

b) schvaluje zadání zakázky na vyhotovení konceptu a interpretačního plánu Expozice v Horské chatě na Čerchově Mgr. Kristýně Pinkrové, se sídlem Nevolice, 344 01 Domažlice, IČ 07584458 v rozsahu dle předložené nabídky ve výši 25.000 Kč

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0563 § 2143 pol. 6121 + 25.000 Kč (Čerchov, útulna - expozice)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 25.000 Kč (investiční rezerva) (OSM)

 

5015 - a) schvaluje zadání zakázky Ing. Jaroslavu Rojtovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Domažlice – Město, 344 01, IČO 12285447 na vypracování podkladů pro výběrové řízení k opravě chodníků a vedení VO v ulici U Nemocnice v Domažlicích za cenu 54.000 Kč bez DPH dle předložené cenové nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0246 § 2219 pol. 5169 + 65.340 Kč (Oprava chodníků v ul. U Nemocnice - podklady pro zadání VŘ)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 65.340 Kč (investiční rezerva) (OSM)

 

5016 - a) schvaluje zadání zakázky Ing. Jaroslavu Rojtovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Domažlice – Město, 344 01, IČO 12285447 na vypracování podkladů pro výběrové řízení k opravě povrchu silnice v Chrastavické ulici za cenu 27.000 Kč bez DPH dle předložené cenové nabídky

b)  schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0246 § 2219 pol. 5169 + 32.670 Kč (Oprava Chrastavické ulice – podklady pro zadání VŘ)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 32.670 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

5017 - a) schvaluje uzavření smlouvy „Smlouva o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚSPK“ se správcem dotčeného pozemku p. č. 4818/33 - komunikace II/193 stavby „Bezpečnostní osvětlení přechodů pro chodce v Domažlicích, Komenského – Prokopa Velikého, ul. Havlíčkova“ společností Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o., se sídlem Koterovská 462/162, PSČ 326 00 Plzeň, IČO 72053119 ve výši 880 Kč bez DPH dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0571 § 2223 pol. 6121 + 1.065 Kč (Osvětlení přechodů pro chodce – smlouva SÚS)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 1.065 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

5018 - schvaluje uzavření Smlouvy o mapování a aktualizaci dat technické infrastruktury ve vlastnictví obcí pro systém Digitální technické mapy Plzeňského kraje s Plzeňským krajem, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, PSČ 306 13, IČO 70890366 dle předloženého návrhu(OSM)

 

5019 - a) schvaluje ceník poskytovaných služeb společností Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., Zimní stadion Domažlice dle předloženého návrhu s účinností od 01.08.2022

b) schvaluje ceník poskytovaných služeb společností Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., Městská sportovní hala dle předloženého návrhu s účinností od 01.09.2022

c) schvaluje ceník poskytovaných služeb společností Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., Městský stadion Střelnice volejbalové kurty a beach kurty, atletické sektory, tréninkové hřiště, tenisové kurty dle předloženého návrhu s účinností od 01.07.2022(OF)

 

5020 - schvaluje jako jediný společník společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s.r.o. při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti finanční plán společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s.r.o. na rok 2022 dle předloženého návrhu tj. výnosy 27.980.601 Kč, náklady 27.965.808 Kč, výsledek hospodaření zisk 14.793 Kč(OF)

 

5021 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy č. 210/2022 o poskytnutí účelové dotace ve výši 9.698.601 Kč mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice, IČ 00253316 a společností Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o, U Zimního stadionu 291, 344 01 Domažlice, IČ 25241958 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 29.07.2022(OF)

 

5022 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0116 § 1036 pol. 5811 ÚZ 29008 - 424.499 Kč (příjem náhrady na odbor. lesního hospodáře)

org. 0116 § 1036 pol. 5811 ÚZ 29008 + 424.499 Kč (financování odborného lesního hospodáře)(OF)

 

5023 - schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu(OF)

 

5024 - souhlasí s použitím fondu investic příspěvkové organizace Městské kulturní středisko v Domažlicích ve výši 213.000 Kč na pořízení 6 kusů stolních počítačů a 4 kusů notebooků s příslušenstvím(OF)

 

5025 - a) bere na vědomí Zprávu ze dne 26.05.2022 o odstranění nedostatků, uvedených vProtokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace Městské kulturní středisko v Domažlicích č.j.: MeDO-58604/2021-Vi ze dne 17.09.2021

b) ukládá řediteli příspěvkové organizace Městské kulturní středisko v Domažlicích, náměstí Míru 51, Domažlice, přijmout opatření k odstranění nedostatků, uvedených ve Zprávě o kontrole ze dne 26.05.2022

Termín splnění: 31.07.2022(OF)

 

5026 - souhlasí s podáním žádosti Základní školy a mateřské školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace, se sídlem Domažlice, Msgre B. Staška 232, PSČ 344 01, IČ 75005743, o dotaci na akci „Školní závody na dračích lodích“ do titulu „Mikrogranty pro oblast školství a mládeže v roce 2022“ poskytovanou Plzeňským krajem, případným přijetím dotace a jejím vypořádáním v souladu s ustanovením § 27 odst. 7 a § 28 zákona č. 250/2000 Sb.(OKS)

 

5027 - a) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v Městském kulturním středisku v Domažlicích, který se konal dne 19. května 2022

b) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v Základní škole praktické Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizaci, který se konal dne 8. června 2022

c) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v Městském centru sociálně rehabilitačních služeb – domově pro seniory, který se konal dne 9. června 2022

d) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v Základní škole Domažlice, Komenského 17, který se konal dne 15. června 2022(OKS)

 

5028 - a) bere na vědomí informaci o provozu jednotlivých pracovišť během letních prázdnin v Mateřské škole Domažlice, příspěvkové organizaci

b) bere na vědomí informaci o provozu jednotlivých pracovišť MŠ během letních prázdnin v Základní škole a mateřské škole Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizaci(OKS)

 

5029 - schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění ubytovací kapacity pro humanitární účely s Plzeňským krajem, se sídlem Škroupova 1760/18, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 70890366, dle předloženého návrhu(OŽP)

 

5030 - a) schvaluje podání žádosti o poskytnutí účelové dotace na projekt „Zajištění dočasného nouzového přístřeší pro uprchlíky z Ukrajiny“ v rámci dotačního titulu Plzeňského kraje „2022 Dotace obcím na dočasné nouzové přístřeší pro uprchlíky z Ukrajiny“

b) schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace na projekt „Zajištění dočasného nouzového přístřeší pro uprchlíky z Ukrajiny“ s Plzeňským krajem, se sídlem Škroupova 1760/18, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 70890366, v rámci dotačního titulu Plzeňského kraje „2022 Dotace obcím na dočasné nouzové přístřeší pro uprchlíky z Ukrajiny“, dle předloženého návrhu(OŽP)

 

5031 - schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování produktu 101-0010 WWW stránky – Roční provoz se společností Galileo Corporation s. r. o., se sídlem Březenecká 4808, Chomutov, PSČ 430 04, IČO 25448714, DIČ CZ25448714, dle předloženého návrhu(OICT a GIS)

 

5032 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na dodávku 4 ks notebooků se společností OCC s. r. o., sídlo: Lidická 198/68, Bolevec, 323 00 Plzeň, IČO 27970922, DIČ CZ27970922,dle předloženého návrhu(OICT a GIS)

 

5033 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na dodávku 12 ks stolních počítačů včetně příslušenství se společností AUTOCONT a. s., se sídlem Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 04308697 dle předloženého návrhu(OICT a GIS)

 

5034 - a) bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 06.06.2022

b) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 13.06.2022

 

5035 - schvaluje návrh programu 49. zasedání zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 29.06.2022 dle upraveného návrhu(tajemnice)

 

5036 - ukládá příspěvkové organizaci DTS Domažlice, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice vydávat vyjádření k projektovým dokumentacím a stavebním záměrům s ohledem na umístění těchto sítí, provádění jejich vytyčování, včetně upozorňování na umístění vedení kamerového systému a optických kabelů

Termín splnění: průběžně(OF)

 

5037 - schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění kulturně-vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů mezi POST BELLUM, z. ú., Španělská 1073/10, Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00, IČ 26548526 a městem Domažlice, náměstí Míru 1, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 00253316 dle předloženého návrhu(OKS)

 

5038 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 287 § 6171 pol. 6121 + 15.125 Kč (PD – radnice, vybudování pochozích lávek a průchodů)

org. 264 § 6409 pol. 6901 - 15.125 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

5039 - schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na provedení opravy střechy na budově mateřské školy Zahradní 471 v Domažlicích, uzavřené dne 29.04.2022 mezi městem Domažlice a panem Františkem Kotkem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Kašperské Hory, PSČ 341 92, IČ 49171895 dle předloženého návrhu(OSM)

 

5040 - doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částky z programu „Reprezentace města - mládež do 18 let v roce 2022“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky:

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Název projektu

Přidělená částka ( v Kč)

poznámka

Judo-club Domažlice z.s.

4.899

ČP Hranice na Moravě - březen

2.450

 

Judo-club Domažlice z.s.

8.211

ČP Ostrava

4.106

 

Judo-club Domažlice z.s.

8.176

Pohár nadějí U18 Olomouc

4.088

 

Judo-club Domažlice z.s.

17.857

Mezinárodní turnaj - Budapešť

8.929

 

Judo-club Domažlice z.s.

6.079

ČP Hranice na Moravě – duben

3.040

 

Judo-club Domažlice z.s.

20.016

Evropský pohár dorostu - Zábřeh

0

Nejedná se o reprezentaci města,ale o reprezentaci ČR

Gymnázium J.Š. Baara Domažlice

4.291

Republikové finále - Silový čtyřboj

4.291

 

TAJV z.s.

10.000

Sportovní den v Domažlicích

0

Nesplňuje podmínky dotačního programu

CELKEM

79.529

 

26.904

 

Termín splnění: 29.06.2022 OKS

 

5041 - doporučuje schválit uzavření smluv č. 76-81/2022 o poskytnutí účelových dotací mezi městem Domažlice a jednotlivými subjekty dle „vzorové smlouvy“

Termín splnění: 29.06.2022(OKS)

 

5042 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0551 § 5311 pol. 6125 + 214.734 Kč (informační technologie)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 -  214.734 Kč (investiční rezerva)(OICT a GIS)

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

 

Ing. Radek Wiesner v. r.

místostarosta města

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

 

 

Datum vložení: 22. 6. 2022 16:41
Datum poslední aktualizace: 30. 6. 2022 7:27
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)