Menu
Město Domažlice
Domažlice

129. schůze ze dne 24.05.2022

-

U S N E S E N Í

 

ze 129. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 24.05.2022

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

4875 - schvaluje upravený program schůze

 

4876 - schvaluje přidělení bytu č. 8 nacházejícího se v budově čp. 246 v ulici 17. listopadu v Domažlicích, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu s tím, že před uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena kauce ve výši trojnásobku měsíční sazby nájemného(OSM)

 

4877 - schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

4878 - a) schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice vyřazení žádosti ze seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice vyřazení žádosti ze seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

4879 - schvaluje v souladu s čl. IV - "Rozhodnutí o přidělení bytu" Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu na byt č. 222/5 v ul. Žižkova, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

4880 - schvaluje v souladu s čl. IV - "Rozhodnutí o přidělení bytu" Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu na byt č. 169/4 v ul. Dukelská, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

4881 - schvaluje v souladu s čl. IV - "Rozhodnutí o přidělení bytu" Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu na byt č. 612/14 v ul. Michlova, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

4882 - schvaluje v souladu s čl. V Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v domě s pečovatelskou službou v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení – bytu č. 28, ul. Baldovská 638, Domažlice(OSM)

 

4883 - schvaluje v souladu s čl. V Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v domě s pečovatelskou službou v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení – bytu č. 7, ul. Břetislavova 84, Domažlice (OSM)

 

4884 - schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 2, v budově č. p. 159 v ul. Kosmonautů v Domažlicích(OSM)

 

4885 - doporučuje zastupitelstvu města dle Zásad k prodeji volných bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice schválit záměr prodat jednotku č. 394/3 - byt vymezený podle zákona o vlastnictví bytů nacházející se v budově čp. 394 v ulici Pelnářova v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí, obec Domažlice, spoluvlastnický podíl ve výši 5160/60096 na společných částech budovy čp. 394 a spoluvlastnický podíl ve výši 5160/60096 na pozemcích p. č. st. 1326/1 a st. 3495/11, vše v k. ú. Domažlice s tím, že minimální kupní cena je stanovena ve výši 1.681.776 Kč, s termínem pro podávání nabídek do 31.08.2022 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.10.2022(OSM)

 

4886 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k pozemkům p. č. st. 1649/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 83 m2, p. č. 5485 o výměře 3 m2, p. č. 5487 o výměře 1 m2 a p. č. 5489 o výměře 97 m2 vedených jako ostatní plocha, vše v k. ú. Domažlice s ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČ 69797111

Termín splnění: 30.06.2022(OSM)

 

4887 - ukládá komisi pro strategický rozvoj, dopravu a bezpečnost posoudit záměr prodeje pozemků p. č. 3800/66 vedeného jako zeleň, ostatní plocha o výměře 66 m2, p. č. 3800/122 vedeného jako ostatní komunikace, ostatní plocha o výměře 12 m2 a p. č. 5079/3 vedeného jako ostatní komunikace, ostatní plocha o výměře 160 m2, vše v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 31.05.2022(OSM)

 

4888 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat část pozemku p. č. 320/4 v k. ú. Bořice u Domažlic, vymezenou situačním plánkem, za minimální kupní cenu ve výši 600 Kč/m2

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat část pozemku p. č. 320/4 v k. ú. Bořice u Domažlic, vymezenou situačním plánkem, za minimální kupní cenu ve výši 600 Kč/m2

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat část pozemku p. č. 320/4 v k. ú. Bořice u Domažlic, vymezenou situačním plánkem, za minimální kupní cenu ve výši 600 Kč/m2

Termín splnění 11.07.2022(OSM)

 

4889 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 15.07.2020 mezi městem Domažlice a obcí Babylon, se sídlem Babylon 27, PSČ 344 01, IČ 00572551 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.06.2022(OSM)

 

4890 zmocňuje Mgr. Jiřinu Endrštovou, advokátku, číslo osvědčení ČAK 11279 k zastupování města Domažlice v řízení vedeném Okresním soudem v Domažlicích pod sp.zn. 5 C 74/2022 (o žalobě o stanovení povinnosti zdržet se otřesů na svém pozemku) a k jednáním s dalšími orgány veřejné moci v souvislosti s uvedeným soudním řízením(OSM)

 

4891 - schvaluje pronájem movitých věcí vedených v evidenci města Domažlice pod inventárními č. 930180, 930181, 971309, 971310, 971311, 971312, 930182, 930183, 930184, organizaci Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, IČ 75005743 a uzavření dodatku č. 7 k nájemní smlouvě ze dne 31.03.2006, dle předloženého návrhu s tím, že nájemné se stanoví ve výši 539.246,70 Kč/rok bez DPH(OSM)

 

4892 - a) schvaluje zadání zakázky na arboristické posouzení stavu aleje na cyklostezce směr Havlovice a stromořadí v Jiráskově ulici za cenu 26.100 Kč bez DPH firmě Péče o stromy a zeleň s. r. o., se sídlem Starý Klíčov 130, Mrákov, PSČ 345 01, IČ 09755128 dle předložené cenové nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0234 § 3745 pol. 5169 + 31.581 Kč (arboristický průzkum zeleně v Jiráskově ulici

a u cyklostezky do Havlovic)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 31.581 Kč (rozpočtová rezerva)(OSM)

 

4893 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení archeologického dozoru při realizaci stavby „Revitalizace Steidlova parku v Domažlicích“ příspěvkové organizaci „Západočeské muzeum v Plzni“, se sídlem Kopeckého sady 357/2, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 00228745, v rozsahu dle předložené nabídky ve výši 2.800 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0234 § 3745 pol. 5171 + 3.388 Kč (Revitalizace Steidlova parku – archeologický dozor)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 3.388 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4894 - a) rozhodla přidělit veřejnou zakázku s názvem „Bezbariérové úpravy ZŠ Komenského 17 a vybudování odborných učeben – Konektivita“ realizovanou v nadlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, společnosti AUTOCONT a. s., se sídlem Hornopolní 3322/34, Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, PSČ 702 00, IČO 04308697 ve výši 5.756.000 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření kupní smlouvy na realizaci veřejné zakázky s názvem „Bezbariérové úpravy ZŠ Komenského 17 a vybudování odborných učeben – Konektivita“ se společností AUTOCONT a. s., se sídlem Hornopolní 3322/34, Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, PSČ 702 00, IČO 04308697 dle předloženého návrhu(OSM)

 

4895 - a) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Bytové domy Domažlice Kasárna II, komunikace a inženýrské sítě – II. etapa“ realizované dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

b) jmenuje členy/náhradníky komise pro otevírání nabídek k veřejné zakázce s názvem „Bytové domy Domažlice Kasárna II, komunikace a inženýrské sítě – II. etapa“ realizované dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve složení: Bc. Šárka Koukolová/Jana Kouříková a Lenka Králová /Ing. Martin Janovec

c) jmenuje členy/náhradníky komise pro hodnocení nabídek k veřejné zakázce s názvem „Bytové domy Domažlice Kasárna II, komunikace a inženýrské sítě – II. etapa“ realizované dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve složení: Bc. Šárka Koukolová/Jana Kouříková, Lenka Králová/Ing. Martin Janovec a Martin Hána/Eva Mihálová(OSM)

 

4896 - a) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce ulice Kosmonautů v Domažlicích“ realizované dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

b) jmenuje členy/náhradníky komise pro otevírání nabídek k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce ulice Kosmonautů v Domažlicích“ realizované dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve složení: Bc. Šárka Koukolová/Jana Kouříková a Lenka Králová /Ing. Martin Janovec

c) jmenuje členy/náhradníky komise pro hodnocení nabídek k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce ulice Kosmonautů v Domažlicích“ realizované dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve složení: Bc. Šárka Koukolová/Jana Kouříková, Lenka Králová/Ing. Martin Janovec a Martin Hána/Eva Mihálová(OSM)

 

4897 - mění a doplňuje usnesení č. 4125 ze dne 12.10.2021 takto:

"schvaluje uzavření dodatku č. 8 k mandátní smlouvě o provádění správy nemovitostí uzavřené dne 11.12.2006 se společností Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o., se sídlem Zahradní 513, Domažlice, 26324261 dle nově předloženého návrhu"(OSM)

 

4898 - ruší usnesení č. 4560 ze dne 01.03.2022(OSM)

 

4899 - schvaluje pronájem části společných částí domu, vymezené situačním plánkem, v budově č. p. 169, jež je součástí pozemku p. č. st. 70/2 v k. ú. Domažlice, v ulici Školní v Domažlicích za účelem skladování hudební aparatury, na dobu neurčitou, za cenu 2.500 Kč/rok, s inflačním nárůstem, kauce ve výši čtyřnásobku měsíční výše nájemného, a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

4900 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene zřízení, provozování, udržování a opravování podzemního komunikačního vedení a vstupu a vjíždění na pozemky p. č. 2675/1, 2675/26, 2675/27, 2677/2, 2678/1, 2678/2, 2679, 2682/20, 2685/7, 2685/20, 2685/22, 2689/15, 4986/1, 4987/3, vše v k. ú. Domažlice ve prospěch společnosti United Networks SE, se sídlem Nepomucká 1232/215, Plzeň, IČ 03579051 v souvislosti se stavbou „Domažlice-Bezděkovské Předměstí - rozvod telekomunikační - optické sítě“ na dobu neurčitou a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle předloženého návrhu a uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti(OSM)

 

4901 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě „Vybavení vnitřních prostor strážnice městské policie“ ze dne 04.02.2022, se společností Artspect, a. s., se sídlem U plynárny 121/31, Praha 4, PSČ 140 00, IČO 28123395 ve výši 34.138 Kč bez DPH na dodání předmětu koupě dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 5311 pol. 6122 + 41.307 Kč (Služebna MP, B. Němcové 118 – vybavení, Dodatek č. 1)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 41.307 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4902 - a) schvaluje zadání zakázky společnosti KAMENICTVÍ M+K, Chrastavická 111, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 45380678 za cenu 3.150 Kč bez DPH v rozsahu dle předložené cenové nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0236 § 3632 pol. 6121 + 3.812 Kč (hřbitov – výstavba kolumbária vícepráce)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 -  3.812 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4903 - a) schvaluje zadání zakázky společnosti Český smalt s. r. o., se sídlem Osek 108, Komárov u Hořovic, PSČ 267 62, IČ 08684723 za cenu 13.610 Kč bez DPH na výrobu a dodávku smaltovaného znaku Městské policie Domažlice a 1 ks cedulek s č. p. dle předložené cenové nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 5311 pol. 6121 + 16.469 Kč (Služebna MP, B. Němcové 118 – smaltovaný znak a čp.)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 16.469 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4904 - schvaluje uzavření smlouvy, která stanovuje práva a povinnosti účastníků při výstavbě dopravní a technické infrastruktury na pozemku p. č. 2592/2 v k. ú. Domažlice, se společností TK Domažlice s. r. o., Havlíčkova 587, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 06550436, dle předloženého návrhu(OSM)

 

4905 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení stavby „Rozšíření objektu domova se zvláštním režimem v ulici Benešova č. p. 97 v Domažlicích“ se společností MEPRO s. r. o., se sídlem nám. Před bateriemi 912/6, Praha 6, PSČ 162 00, IČ 48025721 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0503 § 4357 pol. 6121 + 992.200 Kč (PD DÚR + DSP DZR přístavba)

org. 0503 § 6399 pol. 5362  - 172.200 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 820.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4906 - a) ruší usnesení č. 4529 d) ze dne 15.02.2022

b) schvaluje vyřazení herních prvků dětských hřišť, konkrétně v případě DH Doubova ulice (Kavkaz) – herní sestava v pořizovací ceně 55.995 Kč vč. DPH, inv. č.: 970649, DH Paroubkova ulice - duhový domeček v pořizovací ceně 39.924,50 Kč vč. DPH a dvouhoupadlo kuřátko v pořizovací ceně 29.476,30 Kč vč. DPH, oba prvky inv. č.: 970665 a DH na pláži rybníka Babylon – točidlo Tornádo v pořizovací ceně 21.311 Kč vč. DPH, inv. č.: 930050, 3 ks houpačka kyvadlová, každá jednotlivě v pořizovací ceně 100 Kč vč. DPH, inv. č.: 32525, 32526 a 32527 a 2 ks dětská skluzavka červená, každá jednotlivě v pořizovací ceně 200 Kč vč. DPH, inv. č.: 32546 a 32547 z majetku města Domažlice(OSM)

 

4907 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení přípravy pro umístění a montáž 2 ks zastávek MAD v Domažlicích včetně vybudování zpevněného prostoru u zastávky v Dvořákově ulici panu Martinovi Houdkovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Němčice, Kdyně, PSČ 345 06, IČ 73687804 dle předložené nabídky v celkové výši 69.400 Kč bez DPH

b) schvaluje zadání zakázky na dodání a montáž 3 ks zastávek MAD v Domažlicích včetně opatření těchto zastávek polepy dravců panu Lukáši Obereitrovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Býčkovice, Litoměřice, PSČ 412 01, IČ 72769297 dle předložené nabídky v celkové výši 267.400 Kč bez DPH

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0247 § 3639 pol. 6121 + 407.528 Kč (zastávky MAD Domažlice)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 407.528 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4908 - souhlasí s podnájmem části nebytových prostor (2. NP) v budově čp. 518, jež je součástí pozemku p. č. st. 2906 v k. ú. Domažlice, v ulici Zahradní v Domažlicích, tvořící předmět nájmu dle nájemní smlouvy uzavřené dne 01.10.2000 mezi městem Domažlice jakožto pronajímatelem a právním předchůdcem spolku Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Ptáčata Domažlice, se sídlem Zahradní 518, Bezděkovské Předměstí, Domažlice, IČ 68780303 (Pionýrskou skupinou Ptáčata) jakožto nájemcem, paní Ivaně Vavrochové, fyzické osobě podnikající, se sídlem Chodov, PSČ 345 33, IČ 02751658 na rok 2022, za účelem provozování letních příměstských táborů pro děti s tím, že poplatek poskytnutý za toto užívání bude poukázán na účet města Domažlice(OSM)

 

4909 - souhlasí v souladu s odst. 9 čl. IV smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání uzavřené dne 16.05.2022 mezi městem Domažlice jakožto pronajímatelem a Janou Jirkovou, se sídlem Barrandova 353/14, Plzeň 2 - Východní Předměstí, PSČ 326 00, IČ 45407495 jakožto nájemcem, jejíž předmětem je pronájem pozemku p. č. 12/2, části pozemku p. č. 12/3, pozemku p. č. st. 377, jehož součástí je budova čp. 14, a pozemků p. č. st. 378, st. 379, st. 380 a st. 381, jejichž součástmi jsou budovy bez čp./če., vše v k. ú. Babylon, s provedením oprav a úprav předmětu nájmu dle žádosti ze dne 18.05.2022 na náklady nájemce a s výměnou pracovních desek dle této žádosti v souladu s čl. IV odst. 6 smlouvy na náklady města(OSM)

 

4910 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 3113 pol. 6121 + 190.000 Kč (úroky z úvěru kotelna Švabinského, ZŠ Komenského 17)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 190.000 Kč (investiční rezerva)

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0533 § 3113 pol. 6121 + 150.000 Kč (úroky z úvěru ZŠ Komenského 17-bezbariérové úpravy)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 150.000 Kč (investiční rezerva)(OF)

 

4911 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0294 pol. 4116 - 1.800.000 Kč (příjem dotace MPSV - dětská skupina Sluníčko)

org. 0294 § 3539 pol. 5336 - 1.800.000 Kč (výdaj - převod dotace MPSV dětské skupině Sluníčko)

Termín splnění: 29.06.2022(OF)

 

4912 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0214 pol. 4122 + 200.000 Kč (dotace PK - Chodské slavnosti 2022)

org. 0214 § 3319 pol. 5336 + 200.000 Kč (MKS - dotace Chodské slavnosti 2022)(OF)

 

4913 - schvaluje změnu v Seznamu oprávněných osob k účtům města Domažlice, vedených Komerční bankou a. s., se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, PSČ 114 07, IČO 45317054 dle předloženého návrhu(OF)

 

4914 - a) stanovuje dle § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců Městské policie Domažlice, organizační složky města, na 24 s účinností od 01.06.2022

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0222 § 5311 pol. 5011 + 143.210 Kč (Městská policie – platy)

org. 0222 § 5311 pol. 5031 + 35.803 Kč (Městská policie – sociální pojištění)

org. 0222 § 5311 pol. 5032 + 12.889 Kč (Městská policie – zdravotní pojištění)

org. 0222 § 5311 pol. 5038 + 602 Kč (Městská policie – pojistné na úrazové pojištění)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 192.504 Kč (rozpočtová rezerva)(OF)

 

4915 - a) schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních
závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku za rok 2021
příspěvkové organizace Mateřská škola Domažlice, Zahradní 471, 344 01 Domažlice,
IČ 75006111

b) schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola Domažlice, Zahradní 471, 344 01 Domažlice, IČ 75006111 takto: převod zisku ve výši 15.621,60 Kč do rezervního fondu(OF)

 

4916 - a) schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních
závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku za rok 2021 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Domažlice, B. Němcové 119, 344 11 Domažlice, IČ 70942285

b) schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Domažlice, B. Němcové 119, 344 11 Domažlice, IČ 70942285 takto: převod zisku ve výši 36.096,96 Kč do rezervního fondu(OF)

 

4917 - schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku za rok 2021 příspěvkové organizace Základní školy praktické Domažlice, Msgre B. Staška 232, 344 01 Domažlice, IČ 75005735

b) schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola praktická Domažlice, Msgre B. Staška 232, 344 01 Domažlice, IČ 75005735 takto: převod zisku ve výši 18.890,05 Kč na úhradu ztráty minulých let (účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období)(OF)

 

4918 - a) schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku za rok 2021 příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, Baldovská 638, 344 01 Domažlice, IČ 48344958

b) schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, Baldovská 638, 344 01 Domažlice, IČ 48344958 takto: převod zisku ve výši 35.348,74 Kč na úhradu ztráty minulých let (účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období)(OF)

 

4919 - a) schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku za rok 2021 příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice, IČ 73733113

b) schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice, IČ 73733113 takto: převod zisku ve výši 684.400,51 Kč do rezervního fondu(OF)

 

4920 - a) schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku za rok 2021 příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Domažlice, nám. Míru 51, 344 01 Domažlice, IČ 00073865

b) schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Domažlice, nám. Míru 51, 344 01 Domažlice, IČ: 00073865 takto: převod ztráty ve výši 216.166,52 Kč na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období(OF)

 

4921 - a) schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku za rok 2021 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, 344 01 Domažlice, IČ 75005743

b) schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, 344 01 Domažlice, IČ 75005743 takto: převod zisku ve výši 47.653,35 Kč do rezervního fondu(OF)

 

4922 - a) schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku za rok 2021 příspěvkové organizace Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice, Pivovarská 10, 344 01 Domažlice, IČ 48344117

b) schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice, Pivovarská 10, 344 01 Domažlice, IČ 48344117 takto: převod zisku ve výši 13.238,85 Kč do rezervního fondu(OF)

 

4923 - a) schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku za rok 2021 příspěvkové organizace Základní škola Domažlice, Komenského 17, 344 01 Domažlice, IČ: 48342301

b) schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola Domažlice, Komenského 17, 344 01 Domažlice, IČ 48342301 takto: převod zisku ve výši 138.422,42 Kč do rezervního fondu(OF)

 

4924 - a) schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku za rok 2021 příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Domino Domažlice, Hradská 94, 344 01 Domažlice, IČ 71295178

b) schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Domino Domažlice, Hradská 94, 344 01 Domažlice, IČ 71295178 takto: převod zisku ve výši 20.000,00 Kč do rezervního fondu(OF)

 

4925 - schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku za rok 2021 příspěvkové organizace Sluníčko Domažlice, Michlova 565, 344 01 Domažlice, IČ 71294121(OF)

 

4926 - bere na vědomí zápis z konzultačního dne ve Sluníčku Domažlice, příspěvkové organizaci, který se konal dne 9. května 2022(OKS)

 

4927 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 447-2022-16233 o centralizovaném zadávání veřejné zakázky na zajištění nákupu a distribuce plomb a lístků o původu zvěře orgány státní správy myslivosti podle zák. č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 01 Domažlice, IČ 00253316 a ČR – Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ 00020478 dle předloženého návrhu(OKS)

 

4928 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 100.000 Kč (Rozpočtová rezerva)

org. 0229 § 6112 pol. 5173 + 100.000 Kč (Zastupitelstva obcí – cestovné)(OKS)

 

4929 - schvaluje vyřazení osobního automobilu Dacia Duster - 1,6 benzín, (77 KW), pohon 4x4 s LPG, RZ: 6P6 7156 z majetku města prodejem za cenu 133.000 Kč, jako nejvyšší předložené nabídce(MP)

 

4930 - a) bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 09.05.2022

b) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 09.05. a 16.05.2022

 

4931 - a) schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě na dodávku nových herních prvků pro dětská hřiště v majetku města Domažlice uzavřené dne 17.02.2022 mezi městem Domažlice a společností TECHNOLOGY SERVICE s. r. o., se sídlem Křižíkova 4, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 26400715 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 3421 pol. 6121 + 65.280 Kč (Nové herní prvky, Dodatek č. 1)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 65.280 Kč (investiční rezerva) (OSM)

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

 

 

 

Datum vložení: 26. 5. 2022 8:10
Datum poslední aktualizace: 27. 6. 2022 8:39
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)