Menu
Město Domažlice
Domažlice

120. schůze ze dne 01.03.2022

-

U S N E S E N Í

 

ze 120. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 01.03.2022

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

4548 - schvaluje upravený program schůze

 

4549 - a) bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města

b) ruší usnesení č. 4431 z 18.01.2022 z důvodu odmítnutí bytu

 

4550 - a) neschvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) neschvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

4551 - schvaluje v souladu s čl. IV - "Rozhodnutí o přidělení bytu" Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu na byt č. 257/23 v ul. Petrovická, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

4552 - a) schvaluje v souladu s čl. III – „Kritéria pro výběr žadatelů“ Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s čl. IV - "Rozhodnutí o přidělení bytu" Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu na byt č. 630/7 v ul. Michlova, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

4553 - schvaluje v souladu s čl. IV - "Rozhodnutí o přidělení bytu" Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu na byt č. 222/5 v ul. Žižkova, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

4554 - schvaluje pronájem pozemku p. č. st. 1205/1, jehož součástí je budova čp. 125 v ulici Kozinova (rodinný dům), v k. ú. Domažlice a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrh(OSM)

 

4555 - doporučuje zastupitelstvu města dle Zásad k prodeji volných bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice schválit záměr prodat jednotku č. 162/12 - byt vymezený podle zákona o vlastnictví bytů nacházející se v budově čp. 161, 162 v ulici Kosmonautů v Domažlicích, Hořejší Předměstí, obec Domažlice, spoluvlastnický podíl ve výši 5407/137499 na společných částech budovy čp. 161, 162 a spoluvlastnický podíl ve výši 5407/137499 na pozemcích p. č. st. 1639 a st. 1640, vše v k. ú. Domažlice s tím, že minimální kupní cena je stanovena ve výši 1.913.534 Kč, s termínem pro podávání nabídek do 31.05.2022, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 10.03.2022(OSM)

 

4556 - nesouhlasí dle odst. 7 čl. VI smlouvy o zemědělském pachtu uzavřené dne 30.04.2015 mezi městem Domažlice a společností Domažlické městské lesy spol. s r. o. s přenecháním části pozemku p. č. 2810/1 v k. ú. Domažlice do užívání Mysliveckému spolku Jestřáb Tlumačov, se sídlem Tlumačov 133, PSČ 344 01, IČ 18230881 za účelem umístění odchytového zařízení černé zvěře dle předloženého návrhu(OSM)

 

4557 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene zřízení a provozování zařízení pro zajištění přenosu systémů (HDPE trubky pro optický kabel) a vstupu a vjíždění na pozemky p. č. 628/2, 4837, 628/1, 657/5, 4841/8, 4841/7, 4834/2, 4834/21 a 610, vše v k. ú. Domažlice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035 v rámci stavby „Domažlice, US_DO_2084 - TS DO_0512 Škarman“ na dobu neurčitou a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Dohody o umístění stavby č. IE-12-0008508/SoBS VB/1 dle předloženého návrhu a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene(OSM)

 

4558 - schvaluje záměr pronajmout část pozemku p. č. 260/9 v k. ú. Havlovice u Domažlic, vymezenou situačním plánkem(OSM)

 

4559 - bere na vědomí harmonogram přípravných prací na pláži rybníka Babylon(OSM)

 

4560 - schvaluje záměr dát do výpůjčky část pozemku p. č. 2586/35 v k. ú. Domažlice, vymezenou situačním plánkem(OSM)

 

4561 - schvaluje zadání zakázky na doplnění stávající bazénové technologie a systému chemického hospodářství ProMinent plaveckého bazénu v Domažlicích záložním zdrojem UPS společnosti Lacus Technology, s. r. o., se sídlem Zděbradská 8, Říčany – Jažlovice, PSČ 251 01, IČ 05617791 dle předložené nabídky ve výši 74.122 Kč bez DPH(OSM)

 

4562 - a) schvaluje zadání zakázky na vypracování projektové dokumentace „Rozšíření a modernizace městského kamerového dohledového systému – Domažlice, VII. etapa“, která bude v souladu s požadavky dotačního titulu vyhlášeného Plzeňským krajem s názvem "Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti 2022" panu Stanislavu Harišovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Brněnská 968/26 Plzeň, PSČ 323 00, IČ 01324292 dle předložené nabídky v celkové ceně 20.000 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0281 § 5311 pol. 6121 + 24.200 Kč (PD rozšíření MKDS VII. etapa)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 24.200 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4563 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení projektové dokumentace k vydání Územního rozhodnutí o změně využití území a pro realizaci projektu „Revitalizace Steidlova parku v Domažlicích“ Mgr. Vladimíru Ledvinovi, se sídlem Rabí, PSČ 342 01, IČ 65575211 v rozsahu dle předložené nabídky ve výši 37.000 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0234 § 3745 pol. 5169 + 44.770 Kč (Revitalizace Steidlova parku – PD DUR a k realizaci)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 44.770 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4564 - schvaluje hodinovou zúčtovací sazbu provozu údržba pro město Domažlice ve výši 352 Kč/hod s účinností od 01.03.2022(OF)

 

4565 - schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu(OF)

 

4566 - a) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v Městském kulturním středisku v Domažlicích, který se konal dne 9. prosince 2021

b) doporučuje řediteli Městského kulturního střediska v Domažlicích řešit personální obsazení ekonomického úseku(OKS)

 

4567 - neschvaluje spolupořádání výstavy „Víkend nejen s panenkami“ spolkem Milovníci panenek, z. s., se sídlem Halže, Branka 118, PSČ 347 01, IČ 10715941 a městem Domažlice v termínu 23. - 26. června 2022 v Městském kulturním středisku v Domažlicích(OKS)

 

4568 - souhlasí s podáním žádosti příspěvkové organizace města Domažlice Městské kulturní středisko v Domažlicích, se sídlem Domažlice, nám. Míru 51, PSČ 344 01, IČ 00073865, o podporu kultury z rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2022 na projekt Chodské slavnosti - Vavřinecká pouť 2022 na Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a souhlasí s případným přijetím dotace a jejím vypořádáním v souladu s ustanovením § 27 a § 28 zákona č. 250/2000 Sb.(OKS)

 

4569 - bere na vědomí inspekční zprávu Čj. ČŠIP-942/21-P z inspekční činnosti a protokol o kontrole Čj. ČŠIP-943/21-P z kontroly dodržování vybraných ustanovení školského zákona, kterou provedla Česká školní inspekce v Základní škole a mateřské škole Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizaci, ve dnech 24.11. - 26.11.2021 a vyjádření ředitele školy Mgr. K. Štípka(OKS)

 

4570 - a) schvaluje uzavírku střední části náměstí Míru v Domažlicích od čp. 4 (budova ČSOB) ke křižovatce ulic náměstí Míru a ul. Fastrova a Lupáčova z důvodu konání akce „Oslavy svobody“ dne 05.05.2022 od 8:00 hodin do 24:00 hodin, s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS v Domažlicích

b) schvaluje uzavírku Chodské ulice (od kruhového objezdu - křižovatka ulic Hruškova, Chodská a Havlíčkova - ke křižovatce ulic Chodská a náměstí Míru) včetně Chodského náměstí a ulice Hradská z důvodu konání akce „Oslavy svobody“ dne 05.05.2022 od 12:00 hodin do 13:30 hodin, s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS v Domažlicích

c) schvaluje uzavírku Branské ulice (od křižovatky náměstí Míru a ul. Branská ke křižovatce ul. Branská, Vodní a Hradská) a ulice Kostelní (od křižovatky náměstí Míru a ul. Kostelní ke křižovatce ul. Kostelní, Spálená a Školní) z důvodu konání akce „Oslavy svobody“ dne 05.05.2022 od 12:45 hodin do 13:30 hodin, s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS v Domažlicích

d) souhlasí se zvláštním užíváním místních komunikací v ulici Chodská a dolní polovina náměstí Míru v Domažlicích (konání kulturních akcí) dne 05.05.2022 v době uzavírek a pro průchod průvodu z ulice Chodská přes horní část náměstí Míru do dolní části náměstí Míru dne 05.05.2022 od cca 12:30 do 13:00 hodin(OKS)

 

4571 - a) bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 14.02.2022

b) bere na vědomí zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 24.02.2022

 

4572 - schvaluje návrh programu 45. zasedání zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 16.03.2022 dle upraveného návrhu(tajemnice)

 

4573 - a) schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na realizaci akce Bezbariérové úpravy ZŠ Komenského 17 Domažlice a vybudování odborných učeben – Stavební práce“ uzavřené dne 11.08.2020 mezi městem Domažlice a společností STAVBY VZL, s. r. o., se sídlem náměstí Míru 57, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 01567411 ve výši 451.346,49 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu

b) schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo na realizaci akce Bezbariérové úpravy ZŠ Komenského 17 Domažlice a vybudování odborných učeben – Stavební práce“ uzavřené dne 11.08.2020 mezi městem Domažlice a společností STAVBY VZL, s. r. o., se sídlem náměstí Míru 57, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 01567411 ve výši 218.063,23 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0533 § 3113 pol. 6121 + 546.130 Kč (ZŠ Komenského, bezbariérové úpravy a odborné učebny - stavební práce, Dodatek 4)

org. 0533 § 3113 pol. 6121 + 263.857 Kč (ZŠ Komenského, bezbariérové úpravy a odborné učebny - stavební práce, Dodatek 5)

org. 0533 § 6399 pol. 5362 - 140.577 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 669.410 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4574 - souhlasí s pokácením 1 ks břízy na pozemku p. č. 2311/8 v k. ú. Domažlice(OSM)

 

4575 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0820 § 5269 pol. 5229 + 20.000 Kč (dar na pomoc Ukrajině)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 20.000 Kč (rozpočtová rezerva)

b) schvaluje poskytnutí daru na financování humanitární pomoci Ukrajině ve výši 20.000 Kč organizaci Post Bellum

Termín splnění: 04.03.2022(OF)

 

4576 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0820 § 5269 pol. 5229 + 80.000 Kč (dar na pomoc Ukrajině)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 80.000 Kč (rozpočtová rezerva)

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí daru na financování humanitární pomoci Ukrajině ve výši 80.000 Kč organizaci Člověk v tísni

Termín splnění: 21.03.2022(OF)

 

4577 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0110 § 5213 pol. 5903 + 900.000 Kč (Rezerva na krizová opatření)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 -  900.000 Kč (Rozpočtová rezerva)(OF)
 

 

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

1. místostarosta města

 

 

Ing. Radek Wiesner v. r.

místostarosta města

 

 

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 3. 3. 2022 7:25
Datum poslední aktualizace: 3. 3. 2022 7:27
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)