Menu
Město Domažlice
Domažlice

Probíhá úprava webových stránek.

116. schůze ze dne 18.01.2022

-

 

U S N E S E N Í

 

ze 116. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 18.01.2022

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

4413 - schvaluje upravený program schůze

 

4414 - mění a doplňuje usnesení č. 3373 a) ze dne 16.03.2021 takto:

pověřuje Mgr. Markétu Vlkovou, zaměstnance města Domažlice, k zastupování města Domažlice v roli zástupce účastníka řízení v soudním řízením vedeném u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 6 C 37/2021 ve věci o zaplacení 221.901,60 Kč s příslušenstvím, jakož i ve všech řízeních jakkoli souvisejících a navazujících před soudem a jinými orgány i v jednání s třetími osobami a v jejich rámci vykonávání veškerých úkonů“(OKS)

 

4415 - schvaluje uzavření dodatku č. 19 k nájemní smlouvě ze dne 30.04.2003 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvo, IČ 25239724 a členem Nájemního družstva Domažlice, družstvo, dle předloženého návrhu(OSM)

 

4416 - schvaluje uzavření dodatku č. 19 k nájemní smlouvě ze dne 30.04.2003 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvo, IČ 25239724 a členkou Nájemního družstva Domažlice, družstvo, dle předloženého návrhu(OSM)

 

4417 - schvaluje uzavření dodatku č. 19 k nájemní smlouvě ze dne 30.04.2003 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvo, IČ 25239724 a členkou Nájemního družstva Domažlice, družstvo, dle předloženého návrhu(OSM)

 

4418 - schvaluje uzavření dodatku č. 19 k nájemní smlouvě ze dne 30.04.2003 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvo, IČ 25239724 a členkou Nájemního družstva Domažlice, družstvo, dle předloženého návrhu(OSM)

 

4419 - schvaluje uzavření dodatku č. 19 k nájemní smlouvě ze dne 30.04.2003 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvo, IČ 25239724 a členkou Nájemního družstva Domažlice, družstvo, dle předloženého návrhu(OSM)

 

4420 - schvaluje uzavření dodatku č. 19 k nájemní smlouvě ze dne 30.04.2003 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvo, IČ 25239724 a členem Nájemního družstva Domažlice, družstvo, dle předloženého návrhu(OSM)

 

4421 - schvaluje uzavření dodatku č. 19 k nájemní smlouvě ze dne 30.04.2003 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvo, IČ 25239724 a členkou Nájemního družstva Domažlice, družstvo, dle předloženého návrhu(OSM)

 

4422 - schvaluje uzavření dodatku č. 10 k nájemní smlouvě ze dne 18.09.2012 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvo, IČ 25239724 a členem Nájemního družstva Domažlice, družstvo, dle předloženého návrhu(OSM)

 

4423 - schvaluje uzavření dodatku č. 19 k nájemní smlouvě ze dne 30.04.2003 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvo, IČ 25239724 a členkou Nájemního družstva Domažlice, družstvo, dle předloženého návrhu(OSM)

 

4424 - schvaluje uzavření dodatku č. 19 k nájemní smlouvě ze dne 30.04.2003 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvo, IČ 25239724 a členem Nájemního družstva Domažlice, družstvo, dle předloženého návrhu(OSM)

 

4425 - schvaluje uzavření dodatku č. 19 k nájemní smlouvě ze dne 30.04.2003 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvo, IČ 25239724 a členem Nájemního družstva Domažlice, družstvo, dle předloženého návrhu(OSM)

 

4426 - schvaluje uzavření dodatku č. 19 k nájemní smlouvě ze dne 30.04.2003 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvo, IČ 25239724 a členem Nájemního družstva Domažlice, družstvo, dle předloženého návrhu(OSM)

 

4427 - schvaluje uzavření dodatku č. 19 k nájemní smlouvě ze dne 30.04.2003 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvo, IČ 25239724 a členkou Nájemního družstva Domažlice, družstvo, dle předloženého návrhu(OSM)

 

4428 - schvaluje uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě ze dne 08.06.2016 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvo, IČ 25239724 a členkou Nájemního družstva Domažlice, družstvo, dle předloženého návrhu(OSM)

 

4429 - schvaluje uzavření dodatku č. 9 k nájemní smlouvě ze dne 22.11.2013 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvo, IČ 25239724 a členem Nájemního družstva Domažlice, družstvo, dle předloženého návrhu(OSM)

 

4430 - a) schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice vyřazení žádosti ze seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice vyřazení žádosti ze seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

4431 - a) ruší usnesení č. 4256 ze dne 30.11.2021

b) schvaluje v souladu s čl. V Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v domě s pečovatelskou službou v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení – bytu č. 7, ul. Břetislavova 84, Domažlice (OSM)

 

4432 - a) ruší usnesení č. 4265 ze dne 30.11.2021

b) schvaluje záměr pronajmout část nebytových prostor vymezenou situačním plánkem, a to místnosti č. 004 a č. 005 v budově čp. 40, jež je součástí pozemku p. č. st. 187/1 v k. ú. Domažlice, na náměstí Míru v Domažlicích(OSM)

 

4433 - ukládá komisi pro strategický rozvoj, dopravu a bezpečnost posoudit předložené návrhy řešení dopravního opatření - závorový systém a obratiště na parkovišti u obchodního domu Kaufland Domažlice

Termín splnění: 18.02.2022(OSM)

 

4434 - vydává vnitřní směrnici města Domažlice č. 1/2022 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu(OSM)

 

4435 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě na realizaci veřejné zakázky s názvem "Bezbariérové úpravy ZŠ Komenského 17 Domažlice a vybudování odborných učeben – Vybavení IT“, část B uzavřené 13.12.2021 mezi městem Domažlice a společností AUTOCONT a. s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Hornopolní 3322/34, IČO 04308697, dle předloženého návrhu(OSM)

 

4436 - a) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce fotbalového hřiště s umělým povrchem“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

b) jmenuje členy/náhradníky komise pro otevírání nabídek k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce fotbalového hřiště s umělým povrchem“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve složení: Bc. Šárka Koukolová/Jana Kouříková a Lenka Králová/Ing. Martin Janovec

c) jmenuje členy/náhradníky komise pro hodnocení nabídek k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce fotbalového hřiště s umělým povrchem“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve složení: Bc. Šárka Koukolová/Jana Kouříková, Lenka Králová/Ing. Martin Janovec a Antonín Vlček/Mgr. Ivan Rybár(OSM)

 

4437 - a) schvaluje nejvýhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Domažlice, Boženy Němcové 118 – vybavení vnitřních prostor“ nabídku společnosti Artspect, a. s., se sídlem Praha 4, Michle, U plynárny 121/31, PSČ 140 00, IČO 28123395 za cenu 826.336 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření kupní smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Domažlice, Boženy Němcové 118 – vybavení vnitřních prostor“ se společností Artspect, a. s., se sídlem Praha 4, Michle, U plynárny 121/31, PSČ 140 00, IČO 28123395 dle předloženého návrhu(OSM)

 

4438 - bere na vědomí projektovou dokumentaci stavby „Dostavba proluky u čp. 59 p.p. 671 Domažlice“ vypracovanou Vladimírem Koldou, autorizovaným technikem pro pozemní stavby, IČO 10391100 jako zakázka č. 21/2008, opatřenou datem 11 - 2009, jejíž investorem je xxxkonstatuje, že předložená projektová dokumentace není v souladu s podmínkami uvedenými v odst. 3 článku II. smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 10.11.2021(OSM)

 

4439 - schvaluje aktualizovanou přílohu č. 1 k mandátní smlouvě o provádění správy nemovitostí uzavřené dne 11.12.2006 se společností Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o., se sídlem Zahradní 513, Domažlice, a to ke dni 01.01.2022 dle předloženého návrhu(OSM)

 

4440 - ukládá odboru správy majetku sdělit společnosti VINIČKA s. r. o., se sídlem Na Viničce 3/446, Praha - Břevnov, PSČ 169 00, IČ 25234277 jakožto nájemci dle nájemní smlouvy uzavřené dne 24.04.2012 s městem Domažlice, že město Domažlice jakožto pronajímatel trvá na ukončení nájmu z výše uvedené smlouvy uplynutím doby nájmu, tj. dne 24.04.2022, a na vrácení předmětu nájmu při skončení nájmu v souladu s nájemní smlouvou

Termín splnění: 28.01.2022(OSM)

 

4441 - schvaluje záměr pronajmout pozemek p. č. 12/2, část pozemku p. č. 12/3 vymezenou situačním plánkem, pozemek p. č. st. 377, jehož součástí je budova čp. 14, stavba občanského vybavení, a pozemky p. č. st. 378, st. 379, st. 380 a st. 381, jejichž součástmi jsou budovy bez čp./če., stavby občanského vybavení, vše v k. ú. Babylon (areál stravovacího centra před areálem koupaliště na Babyloně), po jejich vrácení stávajícím uživatelem zpět městu(OSM)

 

4442 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemky p. č. 3800/117 a 3800/119, oba v k. ú. Domažlice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035 v rámci stavby „Domažlice, Cihlářská, 5567 - kNN“ na dobu neurčitou a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Dohody o umístění stavby č. IV-12-0018327/SoBS VB/1 dle předloženého návrhu a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene(OSM)

 

4443 - a) ukládá odboru správy majetku zajistit nákup energií pro město Domažlice a jeho organizace v roce 2022 na komoditní burze PXE - POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE a. s. dle předložené nabídky aukce elektřiny a plynu

Termín splnění: 31.12.2022

b) souhlasí s udělením plné moci Vendule Faloutové, JUDr. Zdeňku Novákovi a Ing. Martinu Janovcovi k oprávnění přístupu do Systému PARC komoditní burzy PXE - POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE a. s. v rozsahu dle předloženého návrhu(OSM)

 

4444 - ukládá komisi pro strategický rozvoj, dopravu a bezpečnost posoudit záměr prodat pozemek p. č. 2170/23 v k. ú. Domažlice o celkové výměře 7375 m2, vedený jako orná půda

Termín splnění 18.02.2022(OSM)

 

4445 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dále popsaných smluv dle předloženého návrhu týkajících se projektu výstavby bytových domů a související veřejné infrastruktury v lokalitě sídliště Kozinovo pole v Domažlicích (dále též jen „Soubor smluv“) mezi městem Domažlice na straně jedné a společností PROXUS, s. r. o., se sídlem Praha 4, Krč, Čerčanská 2053/18, PSČ  140 00, IČ 29160952 (dále též jen „Společnost“) na straně druhé, a to za splnění obou níže uvedených podmínek:

a) existuje pravomocné rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, kterým bylo povoleno umístění staveb veřejné dopravní infrastruktury popsaných v článku III. odst. 1 a odst. 8 písm. A) a B) dále popsané plánovací smlouvy, a pravomocné rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, kterým bylo povoleno provedení výše uvedených staveb veřejné dopravní infrastruktury, přičemž podkladem pro vydání obou zmíněných rozhodnutí byla městem Domažlice předem odsouhlasená projektová dokumentace výše uvedených staveb veřejné dopravní infrastruktury,

b) existuje pravomocné rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, kterým byl vydán souhlas s dělením pozemků podle geometrického plánu pro rozdělení pozemku vyhotoveného pod číslem 4632-1270/2021 společností GEODÉZIE JIHOZÁPAD, s. r. o., IČ 00869759,

a pověřuje starostu města podpisem všech smluv ze Souboru smluv bez zbytečného odkladu poté, co bude městu Domažlice prokázáno, že byla splněna poslední z výše uvedených podmínek.

Soubor smluv sestává z těchto smluv:

- plánovací smlouva upravující podmínky vybudování nové veřejné infrastruktury (zejména pozemních komunikací, vodovodu, kanalizačního řadu) a úprav stávající veřejné infrastruktury v majetku města Domažlice (zejména provedení přeložky teplovodu) Společností a následného převodu nově vybudované veřejné infrastruktury do vlastnictví města Domažlice,

- smlouva o právu stavby a o smlouvě budoucí kupní upravující podmínky výstavby bytového domu A na pozemcích města Domažlice a následný prodej pozemků města Domažlice, na nichž se bude stavba bytového domu A nacházet, Společnosti,

- smlouva o právu stavby a o smlouvě budoucí kupní upravující podmínky výstavby bytového domu B na pozemcích města Domažlice a následný prodej pozemků města Domažlice, na nichž se bude stavba bytového domu B nacházet, Společnosti,

- smlouva o právu stavby a o smlouvě budoucí kupní upravující podmínky výstavby bytového domu C na pozemcích města Domažlice a následný prodej pozemků města Domažlice, na nichž se bude stavba bytového domu C nacházet, Společnosti,

- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti upravující podmínky zřízení služebnosti zakládající Společnosti právo mít, provozovat a udržovat v pozemcích města Domažlice přípojky inženýrských sítí potřebné pro užívání bytového domu A,

- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti upravující podmínky zřízení služebnosti zakládající Společnosti právo mít, provozovat a udržovat v pozemcích města Domažlice přípojky inženýrských sítí potřebné pro užívání bytového domu B,

- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti upravující podmínky zřízení služebnosti zakládající Společnosti právo mít, provozovat a udržovat v pozemcích města Domažlice přípojky inženýrských sítí potřebné pro užívání bytového domu C

Termín splnění: 31.03.2022(OSM)

 

4446 - a) doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s tím, aby postup předpokládaný v čl. V. odst. 1 až 3 výše popsané plánovací smlouvy (tzn. aby Společnost zajistila vydání rozhodnutí příslušných orgánů veřejné moci potřebných pro umístění a provedení staveb veřejné infrastruktury popsaných v článku III. odst. 1 až 8 plánovací smlouvy na základě městem Domažlice předem odsouhlasené projektové dokumentace staveb veřejné infrastruktury) byl realizován před uzavřením všech smluv ze Souboru smluv

b) doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s tím, aby postup předpokládaný v části A) čl. III. odst. 2 a 3 každé z výše popsaných smluv o právu stavby a o smlouvě budoucí kupní (tzn. aby si Společnost zajistila si souhlas města Domažlice s projektovou dokumentací staveb bytových domů A, B a C) byl realizován před uzavřením všech smluv ze Souboru smluv

c) doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s tím, aby postup předpokládaný v čl. IV. odst. 2 a 3 každé z výše popsaných smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti (tzn. aby si společnost zajistila si souhlas města Domažlice s projektovou dokumentací staveb přípojek inženýrských sítí pro bytové domy A, B a C) byl realizován před uzavřením všech smluv ze Souboru smluv

Termín splnění: 26.01.2022(OSM)

 

4447 - doporučuje zastupitelstvu města souhlasit v souladu s ustanovením článku II. odst. 10 smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní ze dne 14.05.2020 a jejího dodatku ze dne 23.10.2020 uzavřené mezi městem Domažlice na straně jedné a xxx na straně druhé, a ve znění smlouvy o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k právu stavby a o postoupení smlouvy o budoucí kupní smlouvě uzavřené mezi smluvními stranami dne 08.11.2021 se zatížením práva stavby váznoucího na pozemku p. č. 2446/56 v k. ú. Domažlice, se zástavním právem ve prospěch MONETA Money Bank, a. s., IČ 25672720 dle předloženého návrhu zástavní smlouvy k nemovitým věcem

Termín splnění: 28.02.2022(OSM)

 

4448 - doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p. č. 4841/29, 4841/30, 4841/31, 4841/32, 4841/33, 4841/34, 4841/35, 4841/36 vše v k. ú. Domažlice, z vlastnictví Plzeňského kraje, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, PSČ 306 13, IČ 70890366 do vlastnictví města Domažlice

Termín splnění: 31.01.2022(OSM)

 

4449 - schvaluje uzavření dodatku č. 10 ke smlouvě o nájmu tepelných zařízení uzavřené dne 01.12.2003 mezi městem Domažlice a společností Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o., se sídlem Zahradní 513, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 26324261 dle předloženého návrhu(OSM)

 

4450 - souhlasí dle odst. 7 čl. VI smlouvy o zemědělském pachtu uzavřené dne 30.04.2015 mezi městem Domažlice a společností Domažlické městské lesy spol. s r. o. s přenecháním pozemku p. č. 1592/22 v k. ú. Pec do užívání městysu Klenčí pod Čerchovem, se sídlem Klenčí pod Čerchovem 118, IČ 00253472 za účelem konání svatebních obřadů na tomto pozemku a uzavřením příslušné smlouvy za podmínky předložení souhlasného rozhodnutí příslušného orgánu ochrany přírody, tj. Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, obsahující povolení vjezdu na území chráněné krajinné oblasti Čerchov(OSM)

 

4451 - schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování rozšíření projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby "Domažlice, Břetislavova 209, dům s pečovatelskou službou“ s Ing. Zbyňkem Wolfem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Domažlice, PSČ 344 01, IČ 73374792, dle předloženého návrhu(OSM)

 

4452 - a) bere na vědomí informace a odůvodnění úpravy předmětu žádosti o dotaci v rámci programu IROP - 101. výzva (prioritní osa PO 6: REACT EU)

b) schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na zpracování žádosti o finanční podporu projektu „Vybavení pro terénní pečovatelskou službu příspěvkové organizace města Domažlice“ se společností Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s., se sídlem Riegrova 1, Plzeň, PSČ 301 11, IČ 25245091 dle předloženého návrhu(OSM)

 

4453 - schvaluje zadání zakázky Ing. Zbyňku Wolfovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Domažlice, PSČ 344 01, IČ 73374792 na vyhotovení studie stavby „Dostavba sportovního areálu U Zimního stadionu“ v Domažlicích ve výši 80.000 Kč bez DPH(OSM)

 

4454 - a) souhlasí s podáním žádosti o dotaci na vybudování přístřešku pro skladování antuky a opravu tréninkové zdi do programu „Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2022“, kterou podá LTC Domažlice z. s.

b) schvaluje dofinancování zbývající části skutečně vynaložených nákladů v minimální výši 20 %, maximálně však 50.000 Kč, za LTC Domažlice z. s v případě poskytnutí dotace od PK(OSM)

 

4455 - schvaluje zadání zakázky na vypracování projektové dokumentace pro stavbu „Domažlice, Střelnice, západní tribuna – úprava šatny volejbalu, vestavba sociálního zařízení“ Ing. Zbyňku Wolfovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Domažlice, PSČ 344 01, IČ 73374792 dle předložené nabídky v celkové ceně 24.000 Kč bez DPH(OSM)

 

4456 - schvaluje zadání zakázky na vypracování projektové dokumentace ve stupni pro územní rozhodnutí k akci „Bezpečnostní osvětlení přechodů pro chodce v Domažlicích“ společnosti ELTODO, a. s., se sídlem Novodvorská 1010/14, PSČ 142 00, Praha 4, IČ 45274517 za cenu 113.274,15 Kč s DPH dle předložené cenové nabídky(OSM)

 

4457 - schvaluje změnu rozpočtu příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory takto:

Účet 518 – ostatní služby - 146.000 Kč (Pečovatelská služba,kuchyně)

Účet 558 – pořízení DHM + 146.000 Kč (Pečovatelská služba, kuchyně)(OF)

 

4458 - schvaluje změnu rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Domažlice, Msgre B. Staška 232 takto:

Účet 511 – opravy a udržování - 63.000 Kč

Účet 558 – Náklady z DDHM - 22.000 Kč

Účet 501 – spotřeba materiálu + 85.000 Kč(OF)

 

4459 - schvaluje pořízení platebního terminálu ČSOB a. s., Radlická 333/150, Praha 5 pro potřeby Městské policie(OF)

 

4460 - schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o., Zahradní 513, Domažlice skutečnou cenu tepelné energie pro rok 2021 ve výši 504,63 Kč/GJ bez DPH(OF)

 

4461 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0100 pol. 4121 - 67.500 Kč (přijaté transfery od obcí – veřejnoprávní smlouvy)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 67.500 Kč (rozpočtová rezerva)(OF)

 

4462 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0115 § 2143 pol. 5329 - 1.765,74 Kč (příspěvek DSO Domažlicko – bus Čerchov)

org. 0094 § 3319 pol. 5329 - 2.480,00 Kč (čl. příspěvek DSO Domažlicko)

org. 0095 § 3722 pol. 5329 - 1.918,00 Kč (čl. příspěvek Lazce)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 + 6.163,74 Kč (rozpočtová rezerva)(OF)

 

4463 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0247 § 2292 pol. 5323 - 422.416,22 Kč (příspěvek dopravní obslužnost PK r. 2021)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 + 422.416,22 Kč (rozpočtová rezerva)(OF)

 

4464 - doporučuje zastupitelstvu města schválit připojení se k Pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu č. 68782020, daného Plzeňským krajem příspěvkové organizaci Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory, Baldovská 638, Domažlice a poskytuje tyto finanční prostředky jako součást vyrovnávací platby:

Pečovatelská služba – identifikátor 1375923 1.049.010 Kč

Domovy pro seniory – identifikátor 3439634 1.995.210 Kč

Odlehčovací služby – identifikátor 7157824 574.300 Kč

Denní stacionář – identifikátor 8836605 105.020 Kč

Domov se zvláštním režimem – identifikátor 8513782 2.895.870 Kč

Termín splnění: 26.01.2022(OF)

 

4465 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0800 pol. 1111 + 7.000.000 Kč (DPFO placená plátci)

org. 0800 pol. 1112 + 1.000.000 Kč (DPFO placená poplatníky)

org. 0800 pol. 1121 + 20.000.000 Kč (Daň z příjmů právnických osob)

org. 0800 pol. 1211 + 12.000.000 Kč (Daň z přidané hodnoty)

pol. 8115 - 40.000.000 Kč (financování-změna stavu prostředků na účtech)

Termín splnění: 26.01.2022(OF)

 

4466 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit Změnu Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice v oblasti kultura a ostatní zájmová činnost dle předloženého návrhu

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit Změnu Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice v oblasti školství, mládeže a sportu dle předloženého návrhu

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit Změnu Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice v oblasti sociální dle předloženého návrhu

Termín splnění: 26.01.2022(OKS)

 

4467 - doporučuje zastupitelstvu města schválit kronikářský zápis za rok 2020 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 26.01.2022(OKS)

 

4468 - souhlasí s podáním žádosti o dotaci z dotačního programu Plzeňského kraje „Finanční podpora datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji 2022“(OSM)

 

4469 - doporučuje zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku města Domažlice o vedení digitální technické mapy obce

Termín splnění: 17.02.2022(OVÚP)

 

4470 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit Zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období 2016 - 2021, jejíž součástí je i zadání změny č. 3 územního plánu Domažlice

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit pořízení změny č. 3 Územního plánu Domažlice zkráceným postupem dle § 55a stavebního zákona

c) doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout v souladu s § 45 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, o částečné úhradě nákladů na pořízení změny č. 3 Územního plánu Domažlice paušální částkou ve výši 5.000 Kč v případě, že návrh žadatele bude zapracován případně zapracován s podmínkami

d) doporučuje zastupitelstvu města pověřit ke spolupráci s pořizovatelem - odborem výstavby a ÚP ve věcech týkajících se změny č. 3 územního plánu Domažlice zastupitele města Domažlice Ing. Viktora Krutinu

Termín splnění: 26.01.2022(OVÚP)

 

4471 - schvaluje variantu I. Časového plánu města Domažlice pro provádění opatření „Programu zlepšování kvality ovzduší pro zónu Jihozápad CZ03 (aktualizace 2020)“(OŽP)

 

4472 - bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 10.01.2022

 

4473 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc prosinec 2021(MP)

 

4474 - schvaluje návrh programu 43. zasedání zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 26.01.2022 dle upraveného návrhu(tajemnice)

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

 

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 19. 1. 2022 16:05
Datum poslední aktualizace: 19. 1. 2022 16:42
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)