Menu
Město Domažlice
Domažlice

115. schůze ze dne 04.01.2022

-

 

U S N E S E N Í

 

ze 115. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 04.01.2022

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

4366 - schvaluje upravený program schůze

 

4367 - a) ruší usnesení č 4076 b) ze dne 29.09.2021 z důvodu, že dlužné nájemné bylo uhrazeno

b) bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města(OSM)

 

4368 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 25/D1 v budově čp. 276 v ulici Petrovická v Domažlicích ze dne 23.01.2020 Domažlice dle předloženého návrhu(OSM)

 

4369 - schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

4370 - a) schvaluje v souladu s čl. III – „Kritéria pro výběr žadatelů“ Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s čl. III – „Kritéria pro výběr žadatelů“ Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

c) schvaluje v souladu s čl. IV - "Rozhodnutí o přidělení bytu" Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu na byt č. 257/34 v ul. Petrovická, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

4371 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat dle Zásad k prodeji volných bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice jednotku č. 162/8 - byt vymezený podle zákona o vlastnictví bytů nacházející se v budově čp. 161, 162 v ulici Kosmonautů v Domažlicích, Hořejší Předměstí, obec Domažlice, spoluvlastnický podíl ve výši 3807/137499 na společných částech budovy čp. 161, 162 a spoluvlastnický podíl ve výši 3807/137499 na pozemcích p. č. st. 1639 a st. 1640, vše v k. ú. Domažlice s tím, že minimální kupní cena je stanovena ve výši 1.517.050 Kč, s termínem pro podávání nabídek do 31.03.2022, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.01.2022(OSM)

 

4372 - a) doporučuje zastupitelstvu města souhlasit v souladu s ustanovením článku II. odst. 10 smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní ze dne 20.03.2019, a jejího dodatku ze dne 15.06.2021 se zatížením práva stavby váznoucího na pozemku p. č. 2483/16 v k. ú. Domažlice

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření zástavní smlouvy reg. č. 5500/674113-02/21/01-002/00/R mezi Hypoteční bankou, a. s., se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, IČ 13584324 jako bankou (zástavním věřitelem), xxx, jako zástavcem a klientem a městem Domažlice jakožto zástavcem, jejíž předmětem je zastavení pozemku p. č. 2483/16 k. ú. Domažlice a práva stavby zřízeného k pozemku p. č. 2483/16 v k. ú. Domažlice, jejíž podstatné náležitosti jsou uvedeny v předloženém návrhu

c) doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo rozhodnout o uzavření dohody o úhradě smluvních pokut s xxx, jakožto stavebníkem, jejíž předmětem je závazek stavebníka v případě vzniku povinnosti města Domažlice na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem ke smlouvě o úvěru číslo 674113/2 zaplatit zástavnímu věřiteli jakoukoli smluvní pokutu uhradit částku odpovídající této pokutě městu Domažlice, dle předloženého návrhu

d) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o úhradě smluvních pokut s xxx, jakožto stavebníkem, jejíž předmětem je závazek stavebníka v případě vzniku povinnosti města Domažlice na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem ke smlouvě o úvěru číslo 674113/2 zaplatit zástavnímu věřiteli jakoukoli smluvní pokutu uhradit částku odpovídající této pokutě městu Domažlice, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.01.2022(OSM)

 

4373 - doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu částí pozemku p. č. 613 označených dle geometrického plánu č. 471-1202/2021 novými parcelními čísly 613/2 a 613/3 ve vlastnictví města Domažlice za část pozemku p. č. st. 75 označenou dle geometrického plánu č. 471- 1202/2021 novým parcelním číslem 797, vše v k. ú. Havlovice u Domažlic a uzavření směnné smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.03.2022(OSM)

 

4374 - doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 5185/1 v k. ú. Domažlice označené geometrickým plánem č. 4622-422/2021 novým parcelním číslem 5185/12 v k. ú. Domažlice a studny nacházející se na této části pozemku a vedené v evidenci města Domažlice pod inv. č. 970008 za cenu 44.600 Kč a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.03.2022(OSM)

 

4375 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 964/38, k. ú. Pasečnice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035 v rámci stavby „Babylon, DO, parc. č. 24/5 - přeložka kNN“ na dobu neurčitou a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Dohody o umístění stavby č. IZ- 12- 0001164/2 dle předloženého návrhu a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene(OSM)

 

4376 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 5704, k. ú. Domažlice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035 v rámci stavby „Domažlice, Petrovická - kVN, TS“ na dobu neurčitou a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Dohody o umístění stavby č. IV-12-0019185/001 dle předloženého návrhu a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene(OSM)

 

4377 - schvaluje zřízení úplatné služebnosti zřízení a provozování vodovodní přípojky zřízené v rámci stavby „Domažlice, st. 783/1 - vodovodní přípojka“ dle projektové dokumentace vypracované společností Chodské vodárny a kanalizace, a. s., IČ 49788761, zodpovědný projektant Pavel Jahn a označené datem 5/2012, a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 526/1 v k. ú. Domažlice na dobu neurčitou ve prospěch xxx a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, přičemž jednorázová finanční náhrada za zřízení služebnosti se stanoví ve výši 500 Kč bez DPH(OSM)

 

4378 - ukládá organizaci DTS Domažlice, příspěvková organizace, se sídlem Chrastavická 170, Domažlice, IČ 73733113 odstranit informační panely „Čistá Berounka“ z pozemků p. č. 3749/1 a p. č. 2194/4, oba v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 30.06.2022(OSM)

 

4379 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 k pachtovní smlouvě uzavřené dne 14.09.2020 mezi městem Domažlice jakožto propachtovatelem a společností DEJSI Catering s. r. o. se sídlem Domažlice, Husova třída 41, Dolejší Předměstí, PSČ 344 01, IČ 07125861 jakožto pachtýřem (jejíž předmětem je propachtování části nebytových prostor budovy Kulturního centra pivovar - Domažlice - restaurace), kterým se sjednává změna minimální otevírací doby, dle předloženého návrhu(OSM)

 

4380 - schvaluje podání žádosti o užívání pozemku p. č. 405/2 v k. ú. Luženičky Státnímu pozemkovému úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, IČ 01312774, za účelem jeho užívání/údržby jakožto okolí pomníku na Baldově(OSM)

 

4381 - schvaluje uzavření smlouvy „Smlouva o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka“ se společností Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o., se sídlem Koterovská 462/162 Plzeň, PSČ 326 00, dle předloženého návrhu(OSM)

 

4382 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0116 § 1036 pol. 5811 ÚZ 29008 - 433.263 Kč (příjem náhrady na odbor. lesního hospodáře)

org. 0116 § 1036 pol. 5811 ÚZ 29008 + 433.263 Kč (financování odborného lesního hospodáře)(OF)

 

4383 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0525 § 1037 pol. 2324 + 2.866 Kč (příspěvek Mze – Protierozní opatření rokle Domažlice)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 2.866 Kč (investiční rezerva)(OF)

 

4384 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0560 pol. 4116 ÚZ 15011 + 581.988,18 Kč (dotace MŽP – Čerchov odstranění objektů)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 ÚZ 15011 + 581.988,18 Kč (investiční rezerva)(OF)

 

4385 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0229 § 6171 pol. 5424 + 110.000 Kč (náhrady platů zaměstnanců v době nemoci)

org. 0229 § 6171 pol. 5011 - 82.212 Kč (platy zaměstnanců v pracovním poměru)

org. 0229 § 6171 pol. 5031 - 20.389 Kč (pojistné na soc. zabezpečení)

org. 0229 § 6171 pol. 5032 - 7.399 Kč (pojistné na zdravotní pojištění)(OF)

 

4386 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0220 pol. 4116 ÚZ 14004 + 40.401 Kč (dotace GŘ HZS – JSDHO Domažlice)

org. 0220 § 5512 pol. 5156 ÚZ 14004 + 5.924 Kč (JSDHO Domažlice – PHM)

org. 0220 § 5512 pol. 5132 ÚZ 14004 + 5.400 Kč (JSDHO Domažlice – ochranné pomůcky)

org. 0220 § 5512 pol. 5137 ÚZ 14004 + 15.077 Kč (JSDHO Domažlice – DDHM)

org. 0220 § 5512 pol. 5167 ÚZ 14004 + 14.000 Kč (JSDHO Domažlice – školení)(OF)

 

4387 - schvaluje změnu rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Domažlice, Komenského 17 takto:

Účet 501 – spotřeba materiálu - 150.000 Kč

Účet 502 – spotřeba energie - 300.000 Kč

Účet 549 – ostatní náklady - 350.000 Kč

Účet 558 – pořízení DDHM - 150.000 Kč

Účet 551 – odpisy - 100.000 Kč

Účet 59x – daň z příjmů, - 100.000 Kč

Účet 511 – opravy a údržba + 950.000 Kč

Účet 518 – ostatní služby + 200.000 Kč(OF)

 

4388 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0810 pol. 4116 ÚZ 29030 + 10.050.058 Kč (příspěvek Mze - kůrovcová kalamita)

pol. 8115 - 10.050.058 Kč (financování-změna stavu prostředků na účtech)

Termín splnění: 26.01.2021(OF)

 

4389 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí příspěvku ve výši 160.000 Kč Diecézní charitě Plzeň, se sídlem Plzeň, Hlavanova 359/16, PSČ 326 00, IČ 49774034, na zajištění poskytování sociálních služeb v Komunitním centru Domažlice

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy č. 201/2022 o poskytnutí účelové dotace ve výši 160.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Diecézní charitou Plzeň, se sídlem Plzeň, Hlavanova 359/16, PSČ 326 00, IČ 49774034, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.03.2022(OKS)

 

4390 - schvaluje prezentaci města Domažlice dle nabídky společnosti ZAK TV s. r. o se sídlem Plzeň – Jižní Předměstí, Prokopova 166/26, PSČ 301 00, IČ 64835669, v rozsahu balíčku B za cenu 89.000 Kč bez DPH(OKS)

 

4391 - schvaluje spolupořádání 12. ročníku „Regionální soutěže ve stolování oboru vzdělání kuchař – číšník“ na téma „Cestování s Hanzelkou a Zikmundem“ Středním odborným učilištěm Domažlice a městem Domažlice dne 27. ledna 2022 v prostorách Městského kulturního střediska v Domažlicích(OKS)

 

4392 - schvaluje spolupořádání 7. ročníku soutěže „Zlaté zrcadlo“ na téma „Svatba na druhý pohled (moderní nevěsta)“ Středním odborným učilištěm Domažlice a městem Domažlice dne 24. února 2022 v Městském kulturním středisku v Domažlicích (OKS)

 

4393 - jmenuje kronikářkou města Domažlice paní Janu Svobodovou, Domažlice(OKS)

 

4394 - schvaluje uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování č. VP_2021_191736, uzavíranou mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s., se sídlem Praha 6, Čs. armády 786/20, PSČ 160 56, IČ 63839997 dle předloženého návrhu(OKS)

 

4395 - a) bere na vědomí výroční zprávu Základní školy a mateřské školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace, za školní rok 2020/2021

b) bere na vědomí výroční zprávu Základní školy praktické Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace, za školní rok 2020/2021

c) bere na vědomí výroční zprávu Základní školy Domažlice, Komenského 17, za školní rok 2020/2021(OKS)

 

4396 - bere na vědomí zápis z konzultačního dne v Domě dětí a mládeže Domino Domažlice, příspěvkové organizaci, který se konal dne 6. prosince 2021(OKS)

 

4397 - souhlasí s podáním žádosti příspěvkové organizace města Domažlice Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice, se sídlem Domažlice, Pivovarská 10, PSČ 344 01, IČ 48344117, o dotaci na výkon regionálních funkcí knihoven v roce 2022 poskytovanou Plzeňským krajem, případným přijetím dotace a jejím vypořádáním v souladu s ustanovením § 27 odst. 5 a § 28 zákona č. 250/2000 Sb.(OKS)

 

4398 - souhlasí s vyřazením majetku z evidence majetku příspěvkové organizace města Domažlice Základní škola Domažlice, Komenského 17, dle předloženého návrhu(OKS)

 

4399 - souhlasí s vyřazením majetku – PC sestava, inv. číslo DDHM 346, pořízená v roce 2010 v pořizovací ceně 12.561 Kč z evidence majetku Mateřské školy Domažlice, příspěvkové organizace(OKS)

 

4400 - schvaluje uzavření smlouvy o dílo na provádění pozáručních oprav dýchacích přístrojů "Saturn", "Pluto", „Fenzy“ a "Dräger" a jejich součástí mezi městem Domažlice, nám. Míru 1, 344 20 Domažlice, IČ 253316 a ČR-Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje, Kaplířova 9, 320 68 Plzeň, IČ 70883378 dle předloženého návrhu(OKS)

 

4401 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0220 § 5512 pol. 5167 - 10.000 Kč (JSDHO Domažlice – školení)

org. 0220 § 5512 pol. 5171 - 3.000 Kč (JSDHO Domažlice – opravy)

org. 0220 § 5512 pol. 5169 + 10.000 Kč (JSDHO Domažlice – služby)

org. 0220 § 5512 pol. 5139 + 3.000 Kč (JSDHO Domažlice – materiál)(OKS)

 

4402 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0223 § 6171 pol. 5152 - 6.000 Kč (Správa budov - teplo)

org. 0223 § 6171 pol. 5151 + 6.000 Kč (Správa budov – vodné)(OKS)

 

4403 - schvaluje sazebník úhrad za poskytování informací dle předloženého návrhu(tajemnice)

 

4404 - doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí vyhodnocení plnění Realizačního plánu na rok 2021 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 26.01.2022(OSVZ)

 

4405 - doporučuje zastupitelstvu města schválit Realizační plán na rok 2022 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 26.01.2022(OSVZ)

 

4406 - a) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 13.12.2021

b) bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 13.12.2021

c) bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 01.12.2021

 

4407 - schvaluje platový výměr Josefu Kunešovi, řediteli Základní umělecké školy Jindřicha Jindřicha Domažlice, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu s účinností od 01.01.2022(OKS)

 

4408 - schvaluje platový výměr Mgr. Martinu Tomaierovi, řediteli Základní školy praktické Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu s účinností od 01.01.2022(OKS)

 

4409 - schvaluje platový výměr Mgr. Karlu Štípkovi, řediteli Základní školy a mateřské školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu s účinností od 01.01.2022(OKS)

 

4410 - schvaluje platový výměr Mgr. Ivanu Rybárovi, řediteli Základní školy Domažlice, Komenského 17, dle předloženého návrhu s účinností od 01.01.2022(OKS)

4411 - schvaluje platový výměr Mgr. Ing. Kamile Bendové, ředitelce Domu dětí a mládeže Domino Domažlice, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu s účinností od 01.01.2022(OKS)

4412 - schvaluje platový výměr Mgr. Lence Žákové, ředitelce Mateřské školy Domažlice, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu s účinností od 01.01.2022(OKS)

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 6. 1. 2022 10:50
Datum poslední aktualizace: 6. 1. 2022 11:06
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)