Menu
Město Domažlice
Domažlice

99. schůze ze dne 20.07.2021

-

 

U S N E S E N Í

 

z 99. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 20.07.2021

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

3848 - schvaluje upravený program schůze

 

3849 - a)  bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města

b) prodlužuje termín splnění usnesení č. 1938 c) z 12.05.2020 do konce roku 2022 a dále prodlužuje termín plnění do roku 2023 z důvodu, že se nejedná o havarijní stav lávek a z důvodu zařazení prioritnějších investic do plánu města na rok 2021(OSM)

 

3850 - schvaluje přidělení bytu č. 12 nacházejícího se v budově čp. 115, v ulici Vojtěchova v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu s tím, že před uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena kauce ve výši trojnásobku měsíční sazby nájemného(OSM)

 

3851 - a) schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

3852 - schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice vyřazení žádosti ze seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

3853 a) schvaluje v souladu s čl. III – „Kritéria pro výběr žadatelů“ Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s čl. IV - "Rozhodnutí o přidělení bytu" Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu na byt č. 236/2 v ul. Kozinova, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

3854 - a) schvaluje v souladu s čl. III – „Kritéria pro výběr žadatelů“ Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s čl. III – „Kritéria pro výběr žadatelů“ Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

c) schvaluje v souladu s čl. IV - "Rozhodnutí o přidělení bytu" Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu na byt č. 17/7 v ul. Vodní, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

3855 - schvaluje v souladu s čl. IV - "Rozhodnutí o přidělení bytu" Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu na byt č. 254/11 v ul. 17. listopadu, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

3856 - a) schvaluje v souladu s čl. III – „Kritéria pro výběr žadatelů“ Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s čl. III – „Kritéria pro výběr žadatelů“ Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

c) schvaluje v souladu s čl. IV - "Rozhodnutí o přidělení bytu" Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu na byt č. 276/23 (C9) v ul. Petrovická, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

3857 - a) schvaluje v souladu s čl. III – „Kritéria pro výběr žadatelů“ Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s čl. IV - "Rozhodnutí o přidělení bytu" Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu na byt č. 276/30 (D6) v ul. Petrovická, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

3858 - a) schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

c) neschvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

3859 - a) doporučuje zastupitelstvu města souhlasit v souladu s ustanovením článku II. odst. 10 smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 18.05.2020 se zatížením práva stavby váznoucího na pozemku p. č. 2446/55 v k. ú. Domažlice

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření zástavní smlouvy reg. č. 5500/709858-02/21/01-002/00/R mezi Hypoteční bankou, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 13584324 jako bankou (zástavním věřitelem), xxx jako zástavci a klienty a městem Domažlice jakožto zástavcem, jejíž předmětem je zastavení pozemku p. č. 2446/55 k. ú. Domažlice a práva stavby zřízeného k pozemku p. č. 2446/55 v k. ú. Domažlice, jejíž podstatné náležitosti jsou uvedeny v předloženém návrhu

c) doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo rozhodnout o uzavření dohody o úhradě smluvních pokut s xxx jakožto stavebníky, jejíž předmětem je závazek stavebníků v případě vzniku povinnosti města Domažlice na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem ke smlouvě o úvěru číslo 709858/2 zaplatit zástavnímu věřiteli jakoukoli smluvní pokutu uhradit částku odpovídající této pokutě městu Domažlice, dle předloženého návrhu

d) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o úhradě smluvních pokut s xxx jakožto stavebníky, jejíž předmětem je závazek stavebníků v případě vzniku povinnosti města Domažlice na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem ke smlouvě o úvěru číslo 709858/2 zaplatit zástavnímu věřiteli jakoukoli smluvní pokutu uhradit částku odpovídající této pokutě městu Domažlice, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2021(OSM)

 

3860 - a) doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo rozhodnout o možnosti zpřístupnění důlního díla „Na Kole“ a důlního díla „Škarmaň“ dle žádostí spolku Domažlický dějepis, z. s., se sídlem Radonice 57, Milavče, IČ 06465595

b) doporučuje zastupitelstvu města souhlasit jako vlastník pozemku p. č. 1078/1, k. ú. Domažlice, na němž se nachází ústí důlního díla „Na Kole“, se vstupem na tento pozemek za účelem vstupu do tohoto důlního díla pouze členům zájmového spolku Domažlický dějepis, z. s., a to na vlastní nebezpečí do 31.12.2021 za podmínky zamezení vstupu třetích osob

c) doporučuje zastupitelstvu města souhlasit jako vlastník pozemků p. č. 1078/1, 1078/2, 1078/3, 1078/11, 1080/2, 1080/3, 1080/4, 4865/2, 4865/10, 4865/12, vše v k. ú. Domažlice se vstupem na tyto pozemky za účelem umožnění přístupu do důlního díla „Na Kole“ nacházejícího se na pozemku p. č. 1078/1, k. ú. Domažlice

d) nedoporučuje zastupitelstvu města souhlasit jako obec, v jejímž územním obvodu se nachází důlní dílo „Na Kole“, s jeho využitím pro turistické účely (možnost veřejných prohlídek)

e) nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr pronajmout části pozemků p. č. 1078/1, 1078/2, 1078/3, 1078/11, 1080/2, 1080/3, 1080/4, 4865/2, 4865/10, 4865/12, vše v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem, za účelem zajištění přístupu do důlního díla „Na Kole“

f) doporučuje zastupitelstvu města souhlasit jako vlastník pozemku p. č. 644/1, k. ú. Domažlice, na němž se nachází ústí důlního díla „Škarmaň“, se vstupem na tento pozemek za účelem vstupu do tohoto důlního díla pouze členům zájmového spolku Domažlický dějepis, z. s., a to na vlastní nebezpečí do 31.12.2021 za podmínky zamezení vstupu třetích osob

g) doporučuje zastupitelstvu města souhlasit jako vlastník pozemku p. č. 644/1, k. ú. Domažlice se vstupem na tento pozemek za účelem umožnění přístupu do důlního díla „Škarmaň“ nacházejícího se na tomto pozemku

h) nedoporučuje zastupitelstvu města souhlasit jako obec, v jejímž územním obvodu se nachází důlní dílo „Škarmaň“, s jeho využitím pro turistické účely (možnost veřejných prohlídek)

i) nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr pronajmout část pozemku p. č. 644/1 v k. ú. Domažlice, vymezenou situačním plánkem, za účelem zajištění přístupu do důlního díla „Škarmaň“

Termín splnění: 25.08.2021(OSM)

 

3861 - doporučuje zastupitelstvu města schválit nabídku na bezúplatný převod pozemků p. č. 710/3, p. č. 710/4 a p. č. 434/16, vše v k. ú. Havlovice u Domažlic, které vlastní ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Termín splnění: 25.08.2021(OSM)

 

3862 - a) doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí odstoupení od koupě pozemku p. č. st. 671 v k. ú. Domažlice

b) doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení č. 1013 c) ze dne 23.06.2021

Termín splnění: 25.08.2021

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. st. 671 v k. ú. Domažlice za cenu 500.000 Kč za účelem výstavby víceúčelové stavby v souladu s platným územním plánem města xxx a zřídit právo stavby k tomuto pozemku v jeho prospěch, uzavření smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o zřízení práva stavby a smlouvou o smlouvě budoucí kupní

Termín splnění: 30.09.2021(OSM)

 

3863 - uděluje souhlas s demolicí stavby č. p. 275, jež je součástí pozemku p. č. st. 3565 v k. ú. Domažlice v souladu s projektovou dokumentací stavby "Odstranění objektů pro novou výstavbu prodejny LIDL Domažlice – ul. Petrovická" vyhotovenou pod číslem zakázky 2020017 společností STAVplan-CZ s. r. o., IČ 05299195 za podmínky, že s demoličními pracemi nebude započato dříve, než se společnost Lidl Česká republika v. o. s., IČ 26178541 stane vlastníkem pozemku p. č. st. 3565 v k. ú. Domažlice(OSM)

 

3864 - a) schvaluje přijetí dotace ve výši 50.000 Kč z programu Plzeňského kraje (Dotační titul: Adaptační opatření v ochraně přírody 2021) na realizaci projektu „Arboristické ošetření vzrostlých stromů ve městě Domažlice“

b) schvaluje zadání zakázky na realizaci akce „Arboristické ošetření vzrostlých stromů ve městě Domažlice“ fyzické osobě podnikající Lukáši Čermákovi, Všeruby, Všeruby u Kdyně, PSČ 345 17, IČ 74843192 v rozsahu dle předložené nabídky v celkové ceně 76.230 Kč včetně DPH

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0557 pol. 4122 + 50.000 Kč (dotace PK - arboristické ošetření významných stromů 2021)

org. 0557 § 3745 pol. 5169 + 76.230 Kč (arboristické ošetření významných stromů)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 26.230 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3865 - a) schvaluje přijetí dotace ve výši 119.093 Kč v rámci dotačního programu Péče o krajinu v roce 2021  na realizaci akce „Ošetření památných stromů – Vavřineckých lip“, na základě Rozhodnutí č. CL060/21 o poskytnutí dotace, vydaného dne 14.06.2021 Ministerstvem životního prostředí

b) schvaluje zadání zakázky na realizaci akce „Ošetření památných stromů – Vavřineckých lip“ fyzické osobě podnikající Lukáši Čermákovi, Všeruby, Všeruby u Kdyně, PSČ 345 17, IČ 74843192 v rozsahu dle předložené nabídky v celkové ceně 119.093 Kč včetně DPH

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0570      pol. 4116 + 119.093 Kč (dotace Ministerstva ŽP - Ošetření Vavřineckých lip)

org. 0570 § 3745 pol. 5169 + 119.093 Kč (ošetření Vavřineckých lip)(OSM)

 

3866 - schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 19482021 s Plzeňským krajem, Škroupova 18, Plzeň, PSČ 306 13, IČ 70890366 na akci „Výměna osvětlení v tělocvičně Základní školy Msgre B. Staška v Domažlicích – II. etapa“, dle předloženého návrhu(OSM)

 

3867 - a) schvaluje zadání zakázky Zbyňkovi Fryčovi, fyzické osobě podnikající se sídlem Černice, Přední cesta 497/17, Plzeň, PSČ 326 00, IČ 13893084 na zajištění propojení požadované komunikační cesty HZS Plzeňského kraje a stávající EPS v provozu Chodského hradu za cenu 11.620,00 Kč bez DPH dle předložené cenové nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0239 § 3639 pol. 5169  + 14.061 Kč (propojení komunikační cesty se stávající EPS – Chodský hrad)

org. 0264 § 6409 pol. 6901  - 14.061 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3868 - souhlasí dle odst. 1 čl. VI nájemní smlouvy uzavřené dne 30.04.2015 mezi městem Domažlice a společností Domažlické městské lesy spol. s r. o. s přenecháním pozemku p. č. st. 234 v k. ú. Dolní Folmava do užívání České republice - Ministerstvu obrany, se sídlem Tychonova 1, Praha, PSČ 160 01, IČ 60162694 za účelem testování prostředků pasivních sledovacích systémů v rámci rotního cvičení, na dobu určitou od 26.07.2021 do 30.07.2021 a uzavřením příslušné smlouvy(OSM)

 

3869 - ukládá komisi pro strategický rozvoj, dopravu a bezpečnost a komisi pro regeneraci a státní památkovou péči posoudit návrh na prohlášení náhonu Teplé Bystřice kulturní památkou

Termín splnění: 31.10.2021(OSM)

 

3870 - schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Protierozní opatření rokle Domažlice“ uzavřené dne 05.08.2020 mezi městem Domažlice a Petrem Benešem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Klenčí pod Čerchovem, PSČ 345 34, IČ 64409040 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3871 - a) schvaluje zadání zakázky na vyhotovení odborného posudku na stav umělého povrchu fotbalového hřiště dle předložené cenové nabídky společnosti Institut pro testování a certifikaci, a. s., třída Tomáše Bati 299, Louky, Zlín, PSČ 763 02, IČ 47910381, DIČ CZ47910381 ve výši 53.724 Kč vč. DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0239 § 3412 pol. 5169 + 53.724 Kč (posudek - fotbalové hřiště)

org. 0239 § 6399 pol. 5362 - 9.324 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 44.400 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3872 - a) bere na vědomí doporučení komise pro strategický rozvoj, dopravu a bezpečnost ze dne 01.03.2021

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr bezúplatného nabytí části pozemku p. č. 3800/124 v k. ú. Domažlice ve vlastnictví xxx do vlastnictví města Domažlice

c) nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr směnit pozemky p. č. 3800/66, 3800/122 a 5079/3, vše v k. ú. Domažlice ve vlastnictví města Domažlice za části pozemků p. č. 3800/127, 3800/126, 3800/129 a 3800/130, vše v k. ú. Domažlice ve vlastnictví družstva KOVOBEL, výrobní družstvo, IČ 00028894

d) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr bezúplatného převodu částí pozemků p. č. 3800/127, 3800/126, 3800/129 a 3800/130, vše v k. ú. Domažlice ve vlastnictví družstva KOVOBEL, výrobní družstvo, IČ 00028894 do vlastnictví města Domažlice

e) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací na pozemky p. č. 3800/128 a p. č. 3802/64, oba v k. ú. Domažlice s výrobním družstvem KOVOBEL, IČ 00028894, které budou po nabytí od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, odloučené pracoviště Domažlice, Paroubkova 228, Domažlice, IČ 69797111 darovány městu

Termín splnění: 31.08.2022

f) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr bezúplatného nabytí části pozemku p. č. 3800/92 v k. ú. Domažlice ve vlastnictví xxx do vlastnictví města Domažlice

Termín splnění: 10.09.2021(OSM)

 

3873 - souhlasí s jednorázovým zvětšením uzavírky spodní části náměstí Míru za účelem rozšíření pravidelného středečního trhu dne 28.07.2021 z důvodu plánovaného většího počtu prodávajících, celá uzavírka bude od domu č. p. 50 k domu č. p. 41(OSM)

 

3874 - a) bere na vědomí doporučení komise pro strategický rozvoj, dopravu a bezpečnost ze dne 22.06.2021

b) ukládá odboru správy majetku projednat se společností PROFIKO – stavební kování spol. s r. o., Vojanova 746/21, Plzeň, PSČ 318 00, IČ 64832015 směnu pozemku v jeho vlastnictví za část pozemku p. č. st. 3254/3 v k. ú. Domažlice s finančním vyrovnáním nebo dlouhodobý pronájem části pozemku p. č. st. 3254/3 v k. ú. Domažlice

Termín splnění 31.08.2021(OSM)

 

3875 - schvaluje aktualizovanou přílohu č. 1 k mandátní smlouvě o provádění správy nemovitostí uzavřené dne 11.12.2006 se společností Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o., se sídlem Zahradní 513, Domažlice, a to ke dni 01.07.2021 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3876 - a) schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města Domažlice ve výši 29.046 Kč na věcné vybavení JSDHO Domažlice

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0220            pol. 4122 + 29.046 Kč (dotace PK – věcné vybavení JSDHO Domažlice)

org. 0220 § 5512 pol. 5132 + 29.046 Kč (JSDHO Domažlice – věcné vybavení)

c) schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města Domažlice ve výši 29.789 Kč na věcné vybavení JSDHO Havlovice

d) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0221            pol. 4122 + 29.789 Kč (dotace PK – věcné vybavení JSDHO Havlovice)

org. 0221 § 5512 pol. 5132 + 29.789 Kč (JSDHO Havlovice – věcné vybavení)(OSM)

 

3877 - a) schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení - pozemek p. č. 646/1, k. ú. Domažlice - xxx - k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 21_SOBS01_4121824342 se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035 dle předloženého návrhu

b) schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení - pozemek p. č. 646/1, k. ú. Domažlice - xxx - k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 21_SOBS01_4121824343 se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035 dle předloženého návrhu

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 2143 pol. 5171 + 8.000 Kč (pozemek p. č. 646/1, Domažlice - připojení ČEZ – 2 odběrná místa)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 8.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3878 - souhlasí v souladu s odst. 5 čl. III smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 29.06.2018 mezi městem Domažlice jakožto půjčitelem a obcí Babylon, se sídlem Babylon 27, PSČ 344 01, IČ 00572551 jakožto vypůjčitelem, jejíž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 84/1 v k. ú. Babylon, s vybudováním veřejného ohniště dle žádosti ze dne 24.06.2021 na náklady vypůjčitele s tím, že ke dni skončení výpůjčky je vypůjčitel povinen tuto stavbu z předmětu výpůjčky odstranit(OSM)

 

3879 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě uzavřené dne 12.04.2021 jejíž předmětem je propachtování části pozemku p. č. 646/1 v k. ú. Domažlice, dle předloženého návrhu(OSM)

 

3880 - nesouhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t – náměstí Míru v Domažlicích pro vozidlo MAN TGL, nákladní automobil, RZ: 8P4 2595, povolená hmotnost 11,99 t, a to do 30.09.2022(OSM)

 

3881 - souhlasí s použitím fondu investic příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice ve výši 59.598,10 Kč na pořízení zálivkového kotlíku paletové sestavy(OF)

 

3882 - souhlasí s použitím rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola Domažlice, Komenského 17, 344 01 Domažlice ve výši 225.000 Kč na pořízení 2 ks tabulí a 2 ks dataprojektorů(OF)

 

3883 - schvaluje platový výměr Mgr. Karlu Štípkovi, řediteli Základní školy a mateřské školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu, s účinností od 01.08.2021(OKS)

 

3884 - a) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 01.07.2021

b) bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 12.07.2021

c) bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 01.07.2021

d) bere na vědomí zápis z jednání komise pro strategický rozvoj, dopravu a bezpečnost ze dne 22.06.2021

 

3885 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc červen 2021(MP)

 

3886 - a) bere na vědomí vyjádření komise pro strategický rozvoj, dopravu a bezpečnost ze dne 22.06.2021 bod Ad2

b) ukládá odboru správy majetku zadat zpracování projektové dokumentace k rekonstrukci ulice Sukova v rozsahu dle vyjádření komise pro strategický rozvoj, dopravu a bezpečnost do konce roku 2022(OSM)

 

3887 - a) schvaluje zadání zakázky na realizaci akce: „Dřevěný chodník pro obsluhu objektů v Rokli“ fyzické osobě podnikající Ing. Antonínu Kavanovi, Nové Hamry, PSČ 362 21, IČ 66366917, v rozsahu dle předložené nabídky v celkové ceně 45.000 Kč

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0525 § 2341 pol. 6121 + 45.000 Kč (Protierozní opatření rokle – dřevěný chodník)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 45.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3888 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k dohodě o užívání dětského dopravního hřiště v Domažlicích uzavřené mezi městem Domažlice a Českou republikou - Krajským ředitelstvím policie Plzeňského kraje, se sídlem Nádražní 2437/2, Plzeň - Východní Předměstí, PSČ 301 00, IČ 75151529 dne 29.06.2021, dle předloženého návrhu(OSM)

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 22. 7. 2021 10:17
Datum poslední aktualizace: 22. 7. 2021 10:31
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)