Menu
Město Domažlice
Domažlice

96. schůze ze dne 15.06.2021

-

 

U S N E S E N Í

 

z 96. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 15.06.2021

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

3714 - schvaluje upravený program schůze

 

3715 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 6/B2 v budově čp. 276 v ulici Petrovická v Domažlicích ze dne 21.06.2019 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3716 - schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

3717 - schvaluje záměr pronajmout byt č. 12 nacházející se v budově čp. 115 v ulici Vojtěchova v Domažlicích, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu s tím, že před uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena kauce ve výši trojnásobku měsíční sazby nájemného(OSM)

 

3718 - schvaluje v souladu s čl. V Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v domě s pečovatelskou službou v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení – bytu č. 12, ul. Břetislavova 84, Domažlice (OSM)

 

3719 - schvaluje v souladu s čl. V Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v domě s pečovatelskou službou v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení – bytu č. 20, ul. Břetislavova 84, Domažlice (OSM)

 

3720 - schvaluje v souladu s čl. V Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v domě s pečovatelskou službou v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení – bytu č. 21, ul. Břetislavova 84, Domažlice(OSM)

 

3721 - schvaluje v souladu s čl. V Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v domě s pečovatelskou službou v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení – bytu č. 22, ul. Břetislavova 84, Domažlice (OSM)

 

3722 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Dohody o postoupení smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené 23.10.2018 a kupní smlouvy o prodeji práva stavby a smlouvy o změně obsahu práva stavby dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2021(OSM)

 

3723 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr směnit část pozemku p. č. 613 v k. ú. Havlovice u Domažlic, vymezenou situačním plánkem, za část pozemku p. č. st. 75 v k. ú. Havlovice u Domažlic ve vlastnictví soukromé osoby s tím, že směna bude provedena s finančním vypořádáním při stanovení ceny pozemků 600 Kč/m2

Termín splnění: 07.07.2021(OSM)

 

3724 - a) doporučuje zastupitelstvu města souhlasit v souladu s ustanovením článku II. odst. 10 smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené 25.09.2020 se zatížením práva stavby váznoucího na pozemku p. č. 260/51, k. ú. Havlovice u Domažlic

Termín splnění: 30.06.2021

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření zástavní smlouvy reg. číslo: HY21629450 mezi MONETA Money Bank, a. s., se sídlem Vyskočilova 1442/1b, Praha 4 - Michle, IČ 25672720 jako bankou (zástavním věřitelem), xxx jako zástavcem a klientem a městem Domažlice jakožto zástavcem, jejíž předmětem je zastavení pozemku p. č. 260/51, k. ú. Havlovice u Domažlic a práva stavby zřízeného k pozemku p. č. 260/51, k. ú. Havlovice u Domažlic dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2021(OSM)

 

3725 doporučuje zastupitelstvu města schválit min. kupní cenu pro prodej pozemků p. č. 134/1, 134/2, 138/5, 173/1 a části pozemku p. č. 134/3, vymezenou situačním plánkem, vše v k. ú. Babylon ve výši 200 Kč/m2

b) nedoporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 128/16, vymezenou situačním plánkem, v k. ú. Babylon

Termín splnění: 31.08.2021(OSM)

 

3726 - a) doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení č. 928 ze dne 26.05.2021

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení práva stavby a smlouvě budoucí kupní uzavřené 08.04.2019, kterým dojde k prodloužení doby trvání práva stavby rodinného domu zřízeného k pozemku p. č. 2483/11 v k. ú. Domažlice do 08.10.2022, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.06.2021(OSM)

 

3727 - nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr směnit část pozemku p. č. 5479 o výměře cca 209 m2, pozemek p. č. 5472 o výměře 86 m2 a část pozemku p. č. 5536/1 o výměře cca 30 m2, vše v k. ú. Domažlice ve vlastnictví města Domažlice za pozemek p. č. 293/1 o celkové výměře 325 m2 ve vlastnictví xxx, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.06.2021(OSM)

 

3728 - nedoporučuje zastupitelstvu města schválit účast města Domažlice v elektronické dražbě, jejíž předmětem je pozemek p. č. 3709/28 v k. ú. Domažlice, nařízené soudním exekutorem JUDr. Zdeňkem Zítkou (Exekutorský úřad Plzeň – město) v jím vedené exekuci sp. zn. 108 EX 08947/07 s úmyslem nabýt zmíněný pozemek do vlastnictví města s tím, že nabídka ceny (nejvyšší podání) bude učiněna v mezích schváleného rozpočtu města (Odboru správy majetku MěÚ Domažlice), přičemž toto schválení účasti města v elektronické dražbě se výslovně vztahuje i na všechna případná další dražební jednání konaná podle § 336m občanského soudního řádu, kdy předmětem dražby bude pozemek p. č. 3709/28 v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 24.06.2021(OSM)

 

3729 - nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat pozemky p. č. 28 a p. č. 31/1, oba v k. ú. Havlovice u Domažlic

Termín splnění: 07.07.2021(OSM)

 

3730 - ní a doplňuje usnesení č. 3219 ze dne 02.02.2021 takto:

souhlasí se záměrem stavby „Domažlice – Zahrady Na Skalce“ dle nově předloženého návrhu (situačního výkresu a technické zprávy) vyhotoveného Ing. Michalem Ptáčníkem, Domažlice, 08844925 a označeného datem květen 2021“(OSM)

 

3731 mění a doplňuje usnesení č. 3220 ze dne 02.02.2021 takto:

schvaluje zřízení úplatné služebnosti zakládající právo umístit, provozovat a udržovat stavbu Zahrady Na Skalce, jejíž součástí je mimo jiné dopravní napojení nově navržené pozemní komunikace na stávající cestu ve vlastnictví České republiky - příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 10244/11a, Praha 3, a vstupu a vjíždění na pozemky p. č. 1859/2 a 1905/32, oba v k. ú. Domažlice na dobu neurčitou, jednorázová finanční náhrada za zřízení služebnosti se stanoví ve výši 500 Kč bez DPH a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti(OSM)

 

3732 - souhlasí s využitím dětského dopravního hřiště v období od 01.07.2021 do 30.11.2021, a to každou středu a čtvrtek v době od 7.00 do 17.00 hodin za účelem výcviku policistů a schvaluje uzavření příslušné dohody s Českou republikou - Krajským ředitelstvím policie Plzeňského kraje, se sídlem Nádražní 2437/2, Plzeň - Východní Předměstí, PSČ 301 00, IČ 75151529 dle předloženého návrhu s tím, že:

- uživatel je oprávněn užívat pouze část areálu vymezenou v situačním plánku

- areál bude poskytnut bezúplatně

- uživatel je oprávněn užívat též provozní budovu nacházející se v areálu, za spotřebovanou el. energii se stanoví paušální poplatek ve výši 100 Kč/den(OSM)

 

3733 - a) schvaluje zadání zakázky na dodávku a instalaci dobíjecí stanice pro elektrokola v budově označené číslem popisným 118, Město - ulice Boženy Němcové, jež je součástí pozemku p. č. st. 60, k. ú. Domažlice společnosti ekolo.cz, s. r. o., Keltská 348, Statenice, IČ 27141659 v rozsahu dle předložené nabídky za cenu 51.317 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 264 § 6409 pol. 6901 - 62.096 Kč (investiční rezerva)

org. 287 § 2143 pol. 6122 + 62.096 Kč (Domažlice, B. Němcové 118 – dobíjecí stanice pro elektrokola)(OSM)

 

3734 - souhlasí s užíváním části pozemku p. č. 188, k. ú. Babylon za účelem umístění autorského díla „socha čerta“ obcí Babylon, se sídlem Babylon 27, IČ 00572551 dle předloženého návrhu za předpokladu dodržení městem stanovených podmínek(OSM)

 

3735 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemky p. č. 2665/2 a 4978/22, oba v k. ú. Domažlice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035 v rámci stavby „Domažlice, parc. č. 2665/2 - kNN“ na dobu neurčitou a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Dohody o umístění stavby dle předloženého návrhu a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene(OSM)

 

3736 - schvaluje zřízení úplatné služebnosti zřízení a provozování plynovodní přípojky zřízené v rámci stavby „Plynová přípojka – st. p. č. 776, k. ú. Domažlice“ dle projektové dokumentace vypracované Ing. Pavlem Cenefelsem, označené datem 2/2021 a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 4814/2 v k. ú. Domažlice na dobu neurčitou ve prospěch xxx a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, přičemž jednorázová finanční náhrada za zřízení služebnosti se stanoví ve výši 500 Kč bez DPH/bm přípojky(OSM)

 

3737 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene zřízení a provozování komunikačního vedení a zařízení a vstupu a vjíždění na pozemky p. č. 2311/1, 2311/53, 2319/3, 2322/18, 2311/18 a 2311/56, vše v k. ú. Domažlice, ve prospěch společnosti CETIN, a. s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, Praha 9, IČ 04084063 v rámci stavby „FTTx0_P_DOMA_ Týnské_předm_DOTYN1_UR“ na dobu neurčitou a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle předloženého návrhu a uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti(OSM)

 

3738 - nesouhlasí dle odst. 7 čl. VI smlouvy o zemědělském pachtu uzavřené dne 30.04.2015 mezi městem Domažlice a společností Domažlické městské lesy spol. s r. o. s přenecháním rybníka umístěného na pozemcích p. č. 506/1, 506/3 a 506/5, vše v k. ú. Havlovice u Domažlic do užívání Českému rybářskému svazu, z. s., místní organizace Domažlice, se sídlem Ladova 585, Domažlice, IČ 18230971 za účelem jeho zařazení do rybářských revírů(OSM)

 

3739 - schvaluje uzavření dohody o postoupení nájemní smlouvy uzavřené dne 29.05.2019 jejíž předmětem nájmu je část pozemku p. č. 2311/8 v k. ú. Domažlice, a to ze stávajícího nájemce na nového nájemce, dle předloženého návrhu(OSM)

 

3740 - a) souhlasí dle čl. IV odst. 6 pachtovní smlouvy uzavřené dne 12.04.2021 s umístěním drobných staveb (suchého WC, plechové boudy na nářadí a dřevníku) na předmětu pachtu dle žádosti ze dne 31.05.2021

b) schvaluje záměr uzavřít dodatek k existující pachtovní smlouvě uzavřené dne 12.04.2021, kterým bude rozšířen účel pachtu a změněna výše pachtovného(OSM)

 

3741 - a) souhlasí s bezúplatným užíváním zahrady Chodského hradu za účelem konání kulturních akcí v období od 09.07.2021 do 24.07.2021 Městským kulturním střediskem v Domažlicích, IČ 00073865 za podmínky zabezpečení úklidu a uvedení zahrady do původního stavu

b) souhlasí s bezúplatným užíváním zahrady Chodského hradu za účelem konání akce "Koncert dechové hudby Hájenka" v období od 29.08.2021 do 30.08.2021 Městským kulturním střediskem v Domažlicích, IČ 00073865 za podmínky zabezpečení úklidu a uvedení zahrady do původního stavu(OSM)

 

3742 - neschvaluje poskytnutí slevy z nájemného hrazeného nájemcem Janou Podpleskou, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Domažlice, IČ 73687758 za užívání části nebytových prostor v budově čp. 61 v ul. Msgre B. Staška v Domažlicích na základě smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání uzavřené dne 29.03.2021, a to slevy ve výši 30 % nájemného od června 2021, z důvodu vyhlášení nouzového stavu a přijetí mimořádných opatření(OSM)

 

3743 - a) schvaluje úhradu faktury č. 30020621 od společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o., se sídlem Zahradní 513, Domažlice, PSČ 344 67, IČ 26324261 za vypracování projektové dokumentace „Rekonstrukce přípravy TV v kotelně Kovařovicova v Domažlicích“ (přefakturace faktury č. 2021 od Ing. Pavla Cenefelse, fyzické osoby podnikající, se sídlem Domažlice, PSČ 344 01, IČ 15707776)

b) schvaluje toto rozpočtového opatření:

org. 0287 § 3634 pol. 5169 + 11.500 Kč (PD – Rekonstrukce přípravy TV v kotelně Kovařovicova)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 11.500 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3744 - a) schvaluje zadání zakázky na vypracování projektové dokumentace na provedení plynofikace západní tribuny v areálu Městského stadionu Střelnice v Domažlicích Ing. Pavlovi Cenefelsovi, fyzické osobě podnikající, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 15707776 dle předložené nabídky v celkové ceně 15.000 Kč

b) schvaluje toto rozpočtového opatření:

org. 0287 § 3412 pol. 6121 + 15.000 Kč (PD – Plynofikace západní tribuny „Střelnice“)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 15.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3745 - a) schvaluje zadání zakázky na vybudování optické metropolitní sítě do objektu mateřské školy v Petrovické ulici v Domažlicích panu Stanislavu Harišovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Plzeň, PSČ 323 00, IČ 01324292 dle předložené nabídky v celkové ceně 148.445 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0536 § 3111 pol. 6121 + 179.618 Kč (MŠ Petrovická - metropolitní síť )

org. 0536 § 6399 pol. 5362 - 31.173 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 148.445 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3746 - a) schvaluje v souladu s čl. 3 odst. 6 vnitřní směrnice č. 3/2007, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek, udělení výjimky na zadání zakázky na provedení opravy havarijního stavu opěrné zdi v areálu Městského stadionu Střelnice v Domažlicích

b) schvaluje zadání zakázky na provedení opravy havarijního stavu opěrné zdi v areálu Městského stadionu Střelnice v Domažlicích společnosti STAVBY VZL s. r. o., se sídlem náměstí Míru 57, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 01567411 dle předložené nabídky v celkové výši 341.608 Kč bez DPH

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 3412 pol. 5171 + 413.356 Kč (Střelnice – oprava opěrné zdi)

org. 0287 § 6399 pol. 5362 - 71.738 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 341.608 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3747 - ukládá odboru správy majetku podat žádost o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny NN - pozemku p. č. 646/1, k. ú. Domažlice s tím, že současnými uživateli budou uhrazeny náklady s tímto související v minimální výši 50%

Termín splnění: 31.08.2021(OSM)

 

3748 - schvaluje pravidla pro povolování předzahrádek dle předloženého návrhu, a to s účinností od 01.07.2021(OSM)

 

3749 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení projektové dokumentace – studie projektu „Krajinářská studie využití lesoparku Malý Škarmaň v Domažlicích“ Mgr. Vladimírovi Ledvinovi, se sídlem Bojanovice, Rabí, PSČ 342 01, IČ 65575211, v rozsahu dle předložené nabídky ve výši 44.000 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0234 § 3745 pol. 5169 + 53.240 Kč (Lesopark Malý Škarmaň - krajinářská studie)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 53.240 Kč (investiční rezerva)

c) schvaluje zapojení veřejnosti do návrhu krajinářské studie, a to formou dotazníku a veřejného projednání(OSM)

 

3750 - a) schvaluje zadání zakázky prof. RNDr. Pavle Rovnaníkové, CSc., fyzické osobě podnikající, se sídlem Čeňka Růžičky 18, 625 00 Brno, IČ 16304748 za cenu 5.100 Kč vč. DPH na odběr 6 vzorků a rozboru dle předložené cenové nabídky.

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 6171 pol. 5171 + 5.100 Kč (Radnice, nám. Míru 1 – stanovení vlhkosti zdiva)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 5.100 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3751 - a) souhlasí s proplacením podílu na nákladech v souvislosti s připojením odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN), odběrné místo: pozemek p. č. 260/51, k. ú. Havlovice u Domažlic ve výši 12.500 Kč

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 264 § 6409 pol. 6901 - 12.500 Kč (investiční rezerva)

org. 240 § 3612 pol. 5192 + 12.500 Kč (proplacení podílu na nákladech - připojení pozemku č. 260/51 k distr.soustavě NN - OZ Havlovice)(OSM)

 

3752 - a) schvaluje výjimku z Vnitřní směrnice města Domažlice č. 3/2007, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek, na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Nákup dvou kusů nových sekaček na trávu Kubota GZD 15“

b) souhlasí s použitím fondu investic příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice ve výši 813.498 Kč na pořízení 2 kusů sekaček na trávu Kubota GZD 15(OSM)

 

3753 - a) schvaluje výjimku z Vnitřní směrnice města Domažlice č. 3/2007, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek, na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Nákup nového vozidla MAN TGL 12.190 4x2 BL s hákovým teleskopickým nosičem kontejnerů FORNAL NKH 8T-350“

b) souhlasí s použitím fondu investic příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice ve výši 2.285.703 Kč na pořízení vozidla MAN TGL 12.190 4x2 BL s hákovým teleskopickým nosičem kontejnerů FORNAL NKH 8T-350“(OSM)

 

3754 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0528 § 3315 pol. 6122 + 3.158.126 Kč (pivovar – realizace expozic)

org. 0528 § 6399 pol. 5362 - 548.105 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 2.610.021 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 07.07.2021(OSM)

 

3755 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení geometrického zaměření plochy Steidlova parku pro potřeby vyhotovení studie k projektu „Revitalizace Steidlova parku v Domažlicích“ společnosti GEODÉZIE JIHOZÁPAD s. r. o., se sídlem Husovo náměstí 60, Horšovský Týn, PSČ 346 01, IČ 00869759, v rozsahu dle předložené nabídky ve výši 10.000 Kč bez DPH

b) schvaluje zadání zakázky na provedení archeologické zjišťovací sondy příspěvkové organizaci Muzeum Chodska v Domažlicích, se sídlem Chodské náměstí 96, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 00073873, v rozsahu dle předložené nabídky ve výši 20.000 Kč bez DPH

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0234 § 3745 pol. 5169 + 12.100 Kč (Revitalizace Steidlova parku)

org. 0234 § 3745 pol. 5169 + 24.200 Kč (Revitalizace Steidlova parku – archeolog. sonda)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 36.300 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3756 - nesouhlasí jako vlastník dotčených pozemků p. č. 5406 a 5408/1, oba v k. ú. Domažlice s předloženým návrhem „OC Kaufland Domažlice - řešení parkoviště pomocí závor návrh obratiště“ vypracovaným Michalem Koblížkem - PROKA s. r. o., IČ 29269806 a označeným datem 05/2021(OSM)

 

3757 - a) schvaluje v souladu s čl. 3 odst. 6 vnitřní směrnice č. 3/2007, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek, udělení výjimky na uzavření příkazní smlouvy na dobu neurčitou se společností JSF stavební s. r. o., se sídlem Bystřice nad Úhlavou 20, 340 22 Nýrsko na provedení revizí a prohlídek mostních objektů ve vlastnictví města Domažlice

b) schvaluje uzavření příkazní smlouvy na dobu neurčitou se společností JSF stavební s. r. o., se sídlem Bystřice nad Úhlavou 20, 340 22 Nýrsko na provedení revizí a prohlídek mostních objektů ve vlastnictví města Domažlice, dle předloženého návrhu v nejvyšší možné výši 105.900 Kč bez DPH za rok

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0239 § 2219 pol. 5166 + 99.814 Kč ( pravidelné prohlídky mostů)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 99.814 Kč (rozpočtová rezerva)(OSM)

 

3758 - doporučuje zastupitelstvu města schválit Závěrečný účet města Domažlice za rok 2020 a souhlasit s celoročním hospodařením bez výhrad

Termín splnění: 23.06.2021(OF)

 

3759 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku města Domažlice za rok 2020

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit převedení výsledku hospodaření města Domažlice za rok 2020 – zisku ve výši 56.527.795,42 Kč na účet 432-Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

Termín splnění: 30.06.2021(OF)

 

3760 - souhlasí s použitím fondu investic příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Domažlice, Msgre B. Staška 232 ve výši 312.200 Kč na pořízení dvou kusů mycího a čistícího stroje(OF)

 

3761 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0225 pol. 4116 ÚZ 13351 + 114.098 Kč (dotace MPSV- testování klientů a návštěv)

org. 0225 § 4350 pol. 5336 ÚZ 13351 + 101.326 Kč (převod dotace M.centrum, domov pro seniory)

org. 0225 § 4357 pol. 5336 ÚZ 13351 + 12.772 Kč (převod dotace M.centrum, DZR) OF

 

3762 - jmenuje Bc. Stanislava Antoše členem školské rady Základní školy Domažlice, Komenského 17(OKS)

 

3763 - jmenuje Ing. Dagmar Murínovou členkou školské rady Základní školy Domažlice, Komenského 17(OKS)

 

3764 - jmenuje Vlastimila Konrádyho členem školské rady Základní školy a mateřské školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace(OKS)

 

3765 - jmenuje Ing. Hanu Vaňkovu členkou školské rady Základní školy a mateřské školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace(OKS)

 

3766 - jmenuje JUDr. Zdeňka Nováka členem školské rady Základní školy praktické Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace(OKS)

 

3767 - jmenuje Ing. Hanu Vaňkovu členkou školské rady Základní školy praktické Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace(OKS)

 

3768 - bere na vědomí oznámení ředitele ZŠ Domažlice, Komenského 17, o vyhlášení volných dnů 28., 29. a 30.06.2021(OKS)

 

3769 - bere na vědomí oznámení o zapojení Mateřské školy Domažlice, příspěvkové organizace do projektu OP VVV – Šablony pro MŠ a ZŠ III (Výzva č. 02_20_080 - mimo hlavní město Praha)(OKS)

 

3770 - schvaluje odměnu řediteli Základní školy Domažlice, Komenského 17, Mgr. Ivanu Rybárovi, dle předloženého návrhu(OKS)

 

3771 - schvaluje odměnu řediteli Základní školy a mateřské školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, Mgr. Karlu Štípkovi, dle předloženého návrhu(OKS)

 

3772 - schvaluje odměnu řediteli Základní umělecké školy Jindřicha Jindřicha Domažlice, příspěvkové organizace, Josefu Kunešovi, dle předloženého návrhu(OKS)

 

3773 - schvaluje odměnu ředitelce Domu dětí a mládeže Domino Domažlice, příspěvkové organizace, Mgr. Ing. Kamile Bendové, dle předloženého návrhu(OKS)

 

3774 - schvaluje odměnu ředitelce Mateřské školy Domažlice, příspěvkové organizace, Mgr. Lence Žákové, dle předloženého návrhu(OKS)

 

3775 - schvaluje odměnu řediteli Základní školy praktické Domažlice, příspěvkové organizace, Mgr. Martinu Tomaierovi, dle předloženého návrhu(OKS)

 

3776 - a) bere na vědomí výpověď Dohody o členství v JSDHO Domažlice

b) schvaluje uzavření Dohody o členství v Jednotce sboru dobrovolných hasičů obce Domažlice dle předloženého návrhu(OKS)

 

3777 - pověřuje Mgr. Markétu Kulichovou, právníka MěÚ Domažlice, k zastupování města Domažlice v roli procesního opatrovníka posuzované v řízení vedeném u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 13 Nc 438/2020, 8 P a Nc 347/2020 a 8 P a Nc 348/2020(OKS)

 

3778 - pověřuje Mgr. Markétu Kulichovou, právníka MěÚ Domažlice, k zastupování města Domažlice v roli procesního opatrovníka v řízení vedeného u Státního pozemkového úřadu v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Domažlice pod sp. zn. 2RP7500/2013-504202/06(OKS)

 

3779 - pověřuje Mgr. Markétu Kulichovou, právníka MěÚ Domažlice, k zastupování města Domažlice v roli procesního opatrovníka v řízení vedeného u Státního pozemkového úřadu v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Domažlice pod sp. zn. 2RP7500/2013-504202/06(OKS)

 

3780 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc květen 2021(MP)

 

3781 - schvaluje návrh programu 36. zasedání zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 23.06.2021 dle upraveného návrhu(tajemnice)

 

3782 - a) doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí odstoupení od koupě pozemku p. č. st. 671 v k. ú. Domažlice

b) doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení č. 927 ze dne 26.05.2021

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. st. 671 v k. ú. Domažlice za cenu 550.000 Kč za účelem výstavby víceúčelové stavby v souladu s platným územním plánem města xxx a zřídit právo stavby k tomuto pozemku v její prospěch, uzavření smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o zřízení práva stavby a smlouvou o smlouvě budoucí kupní

Termín splnění: 23.06.2021(OSM)

 

3783 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení oprav střešní krytiny v prostoru střechy světlíku tělocvičny a střechy hlavního vchodu ZŠ Msgre B. Staška v Domažlicích panu Františkovi Kotkovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Kašperské Hory, PSČ 341 92, IČ 49171895 v rozsahu dle předložené nabídky v celkové výši 87.804 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření :

org. 0287 § 3113 pol. 5171 + 106.243 Kč (oprava střechy ZŠ Msgre B. Staška v Domažlicích)
org. 0287 § 6399 pol. 5362 - 18.439 Kč (odpočet DPH)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 87.804 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3784 - bere na vědomí uzavírky a zvláštní užívání komunikací v době příprav a konání Chodských slavností a Vavřinecké pouti v roce 2021 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3785 - a) bere na vědomí informaci o zpracování kronikářského zápisu za rok 2019

b) ukládá OKS připravit Dodatek č. 1 k Dohodě o provedení práce ze dne 17.12.2020 na zhotovení kronikářského zápisu za rok 2021, ve kterém bude upraven termín odevzdání a změna úhrady za zpracování kronikářského zápisu za rok 2021

Termín splnění: ihned(OKS)

 

3786 - a) schvaluje ceník poskytovaných služeb společností Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., Zimní stadion Domažlice dle předloženého návrhu s účinností od 01.07.2021

b) schvaluje ceník poskytovaných služeb společností Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., Městská sportovní hala dle předloženého návrhu s účinností od 01.07.2021

c) schvaluje ceník poskytovaných služeb společností Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., Městský stadion Střelnice atletické sektory dle předloženého návrhu s účinností od 01.07.2021(OF)

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

Ing. Radek Wiesner v. r.

místostarosta města

 

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 17. 6. 2021 7:42
Datum poslední aktualizace: 17. 6. 2021 7:48
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)