Menu
Město Domažlice
Domažlice

94. schůze ze dne 01.06.2021

-

 

U S N E S E N Í

 

z 94. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 01.06.2021

 

Rada města v Domažlicích:

 

3642 - schvaluje upravený program schůze

 

3643 - a) bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města

b) ruší usnesení č. 3293 a), b) z 02.03.2021 a č. 3391 a), b), c) z 30.03.2021 z důvodu, že schválení žadatelé i náhradníci přidělené byty odmítli(OSM)

 

3644 - a) schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice vyřazení žádosti ze seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice vyřazení žádosti ze seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

3645 - schvaluje v souladu s čl. II. odst. 7 písm. a) a b) Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice vyřazení ze seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

3646 - a) schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice vyřazení žádosti ze seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje záměr pronajmout byt č. 1 nacházející se v budově čp. 56 v ulici Branská v Domažlicích, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu s tím, že před uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena kauce ve výši trojnásobku měsíční sazby nájemného(OSM)

 

3647 - a) schvaluje v souladu s čl. III – „Kritéria pro výběr žadatelů“ Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s čl. IV - "Rozhodnutí o přidělení bytu" Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu na byt č. 62/4 na náměstí Míru, Domažlice, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

3648 - a) schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s čl. IV - "Rozhodnutí o přidělení bytu" Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu na byt č. 240/4 v ul. Masarykova, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

3649 - a) schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

c) schvaluje v souladu s čl. IV - "Rozhodnutí o přidělení bytu" Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu na byt č. 612/18 v ul. Michlova, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

3650 - schvaluje v souladu s čl. IV - "Rozhodnutí o přidělení bytu" Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu na byt č. 236/2 v ul. Kozinova, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

3651 - schvaluje v souladu s čl. IV - "Rozhodnutí o přidělení bytu" Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu na byt č. 169/2 v ul. Dukelská, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

3652 - a) schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s čl. IV - "Rozhodnutí o přidělení bytu" Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu na byt č. 17/7 v ul. Vodní, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

3653 - a) schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

c) schvaluje v souladu s čl. IV - "Rozhodnutí o přidělení bytu" Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu na byt č. 276/10 (B6) v ul. Petrovická, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

3654 - schvaluje aktualizovanou přílohu č. 1 k mandátní smlouvě o provádění správy nemovitostí uzavřené dne 11.12.2006 se společností Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o., se sídlem Zahradní 513, Domažlice, a to ke dni 01.05.2021 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3655 - souhlasí v souladu s ustanovením odstavce 5 článku I. smlouvy o nájmu bytu uzavřené 14.07.2020 mezi městem Domažlice a společností Domažlická nemocnice, a. s., se sídlem Domažlice, Kozinova 292, PSČ 344 01, IČ 26361078 s podnájmem bytu - domu č. p. 355, Javorová ul., Domažlice (OSM)

 

3656 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení instalace kovové mříže v kotelně budovy „Kulturní centrum – Pivovar Domažlice“ panu Zdeňkovi Kurcovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Domažlice, PSČ 344 01, IČ 63501309 dle předložené nabídky v celkové výši 7.793 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0517 § 2143 pol. 5171   + 9.430 Kč (Pivovar – mříž kotelna)

org. 0517 § 6399 pol. 5362   - 1.637 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901    - 7.793 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3657 - schvaluje záměr uzavřít dodatek k existující nájemní smlouvě uzavřené dne 01.07.2014 mezi městem Domažlice jakožto pronajímatelem a společností ELKO, velkoobchod nápojů s. r. o., IČ 26366487, jakožto nájemcem (jejíž předmětem je pronájem pozemku p. č. st. 3565 včetně jeho součásti - budovy čp. 275 a části pozemku p. č. 5704 v Petrovické ulici v Domažlicích), kterým bude sjednáno prodloužení doby nájmu do 31.07.2021(OSM)

 

3658 - schvaluje záměr pronajmout části pozemků p. č. 2760/2 a p. č. 2760/5, oba v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem(OSM)

 

3659 - mění a doplňuje usnesení č. 3403 ze dne 30.03.2021 takto:

"schvaluje uzavření dohody o postoupení nájemní smlouvy uzavřené dne 02.07.2012 mezi městem Domažlice jako pronajímatelem a společností Navijárna motorů HC & M, spol. s r. o., IČ 45356378 jako nájemcem, jejíž předmětem nájmu je část pozemku p. č. 4814/2 v k. ú. Domažlice, a to ze stávajícího nájemce na nového nájemce - Jiří Kuric, Stříbro, IČ 11366133, kterou se současně předmět nájmu rozšiřuje o další část pozemku p. č. 4814/2 v k. ú. Domažlice vymezenou situačním plánkem, dle nově předloženého návrhu"(OSM)

 

3660 - schvaluje poskytnutí slevy z nájemného hrazeného nájemcem Lubošem Ouřadou, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Domažlice, IČ 42856841 za užívání části nebytových prostor v budově čp. 61 na náměstí Míru v Domažlicích na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 31.12.2001, a to slevy ve výši 30 % nájemného za období 01.04.2021 - 31.05.2021, z důvodu vyhlášení nouzového stavu a přijetí mimořádných opatření(OSM)

 

3661 - schvaluje výpůjčku částí pozemku p. č. 5536/1 v k. ú. Domažlice, vymezených situačním plánkem, za účelem umístění a provozování dětského pískoviště a školní tabule, Nájemnímu družstvu GOLEM, bytové družstvo, se sídlem Kozinova 86, Domažlice, IČ 26360551, a uzavření smlouvy o výpůjčce dle předloženého návrhu na dobu neurčitou(OSM)

 

3662 - a) souhlasí s konáním série kulturních akcí v termínech 26.06., 17.07., 07.08., 27.08.2021 na náměstí Míru v Domažlicích v prostoru v Alejích, vždy v době od 19:00 – 22:00 hodin s tím, že budou respektovány aktuální epidemiologické podmínky

b) nesouhlasí s konáním kulturní akce v termínu 14.08.2021 na náměstí Míru v Domažlicích v prostoru v Alejích z důvodu konání akce Chodské slavnosti a Vavřinecká pouť 2021(OSM)

 

3663 - a) schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Závěrkovému listu PXE ke smlouvě o sdružených službách dodávky zemního plynu uzavřené formou závěrkového listu mezi městem Domažlice („odběratel“) a společností Pražská plynárenská, a. s., Národní 37, PSČ 110 00, Praha 1 – Nové Město, IČ 60193492 („dodavatel“) dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0536 § 3111 pol. 5153 + 7.000 Kč (MŠ Petrovická – plyn)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 7.000 Kč (rozpočtová rezerva)(OSM)

 

3664 - schvaluje pronájem části pozemku p. č. 84/1 v k. ú. Babylon, vymezené situačním plánkem, k rekreačním účelům, na dobu neurčitou, za cenu 10 Kč/m2/rok s inflačním nárůstem, kauce ve výši čtyřnásobku měsíční výše nájemného a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

3665 - schvaluje zřízení úplatné služebnosti zřízení a provozování vodovodní přípojky zřízené v rámci stavby „Domažlice parc. č. 2689/56, 2689/39 - vodovodní přípojka“ dle projektové dokumentace vypracované Ing. Helenou Semonskou - společnost H.T. Projekt s. r. o., IČ 25212796 a označené datem 1/2021 a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 2689/56 v k. ú. Domažlice na dobu neurčitou ve prospěch xxx a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, přičemž jednorázová finanční náhrada za zřízení služebnosti se stanoví ve výši 500 Kč bez DPH(OSM)

 

3666 - schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách udělení oprávnění k umístění veřejné komunikační sítě se společností United Networks SE, se sídlem Kaznějovská 1309/56, Bolevec, Plzeň, PSČ 323 00, IČ 03579051, jejíž předmětem je umístění a provozování veřejné komunikační sítě v budově čp. 115 v ul. Vojtěchova v Domažlicích, jež je součástí pozemku p. č. st. 1074 v k. ú. Domažlice, s výpovědní dobou 6 měsíců, za cenu 150 Kč bez DPH/byt /rok s inflačním nárůstem, s lhůtou 6 měsíců pro splnění podmínek dle čl. II odst. 1 smlouvy, dle předloženého návrhu(OSM)

 

3667 - schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách udělení oprávnění k umístění veřejné komunikační sítě se společností United Networks SE, se sídlem Kaznějovská 1309/56, Bolevec, Plzeň, PSČ 323 00, IČ 03579051, jejíž předmětem je umístění a provozování veřejné komunikační sítě v budově čp. 258 v ul. Petrovická v Domažlicích, jež je umístěna na pozemku p. č. st. 1161/22 v k. ú. Domažlice, s výpovědní dobou 6 měsíců, za cenu 150 Kč bez DPH/byt/rok s inflačním nárůstem, s lhůtou 6 měsíců pro splnění podmínek dle čl. II odst. 1 smlouvy, dle předloženého návrhu (OSM)

 

3668 - schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách udělení oprávnění k umístění veřejné komunikační sítě se společností United Networks SE, se sídlem Kaznějovská 1309/56, Bolevec, Plzeň, PSČ 323 00, IČ 03579051, jejíž předmětem je umístění a provozování veřejné komunikační sítě v budově čp. 276 v ul. Petrovická v Domažlicích, jež je součástí pozemku p. č. st. 1649/3 v k. ú. Domažlice, s výpovědní dobou 6 měsíců, za cenu 150 Kč bez DPH/byt /rok s inflačním nárůstem, s lhůtou 6 měsíců pro splnění podmínek dle čl. II odst. 1 smlouvy, dle předloženého návrhu(OSM)

 

3669 - schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách udělení oprávnění k umístění veřejné komunikační sítě se společností United Networks SE, se sídlem Kaznějovská 1309/56, Bolevec, Plzeň, PSČ 323 00, IČ 03579051, jejíž předmětem je umístění a provozování veřejné komunikační sítě v budově čp. 59 v ul. Dukelská v Domažlicích, jež je součástí pozemku p. č. st. 571/2 v k. ú. Domažlice, s výpovědní dobou 6 měsíců, za cenu 150 Kč bez DPH/byt/rok s inflačním nárůstem, s lhůtou 6 měsíců pro splnění podmínek dle čl. II odst. 1 smlouvy, dle předloženého návrhu(OSM)

 

3670 - schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách udělení oprávnění k umístění veřejné komunikační sítě se společností United Networks SE, se sídlem Kaznějovská 1309/56, Bolevec, Plzeň, PSČ 323 00, IČ 03579051, jejíž předmětem je umístění a provozování veřejné komunikační sítě v budově čp. 169 v ul. Dukelská v Domažlicích, jež je součástí pozemku p. č. st. 571/1 v k. ú. Domažlice, s výpovědní dobou 6 měsíců, za cenu 150 Kč bez DPH/byt/rok s inflačním nárůstem, s lhůtou 6 měsíců pro splnění podmínek dle čl. II odst. 1 smlouvy, dle předloženého návrhu(OSM)

 

3671 - schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách udělení oprávnění k umístění veřejné komunikační sítě se společností United Networks SE, se sídlem Kaznějovská 1309/56, Bolevec, Plzeň, PSČ 323 00, IČ 03579051, jejíž předmětem je umístění a provozování veřejné komunikační sítě v budově čp. 204 v ul. Mánesova v Domažlicích, jež je umístěna na pozemku p. č. st. 1193 v k. ú. Domažlice, s výpovědní dobou 6 měsíců, za cenu 150 Kč bez DPH/byt/rok s inflačním nárůstem, s lhůtou 6 měsíců pro splnění podmínek dle čl. II odst. 1 smlouvy, dle předloženého návrhu(OSM)

 

3672 - schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách udělení oprávnění k umístění veřejné komunikační sítě se společností United Networks SE, se sídlem Kaznějovská 1309/56, Bolevec, Plzeň, PSČ 323 00, IČ 03579051, jejíž předmětem je umístění a provozování veřejné komunikační sítě v budově čp. 325 v ul. 28. října v Domažlicích, jež je součástí pozemku p. č. st. 1527 v k. ú. Domažlice, s výpovědní dobou 6 měsíců, za cenu 150 Kč bez DPH/byt/rok s inflačním nárůstem, s lhůtou 6 měsíců pro splnění podmínek dle čl. II odst. 1 smlouvy, dle předloženého návrhu(OSM)

 

3673 - ruší usnesení č. 3527 ze dne 04.05.2021(OSM)

 

3674 - a) bere na vědomí informaci z jednání přípravného výboru Chodských slavností a Vavřinecké poutě 2021 o návrhu konání stánkového prodeje v rámci Chodských slavností a Vavřinecké poutě v termínu 14.–15.08.2021 (sobota–neděle) za podmínek dodržení aktuálních mimořádných opatření, a to v rozsahu:

- od křižovatky náměstí Míru, ulice Kostelní a ulice Branská ke křižovatce náměstí Míru a ulice Npor. O. Bartoška

- ulice Chodská (horní část, z náměstí Míru ke křižovatce s Hradskou ulicí)

- Chodské náměstí

(v případě příznivé epidemiologické situace a pokud bude možné dodržet aktuální mimořádná opatření budou umístěny stánky s občerstvením)

b) schvaluje konání stánkového prodeje konaného v rámci Chodských slavností a Vavřinecké poutě v termínu 14.–15.08.2021 (sobota–neděle) v omezeném rozsahu za podmínek dodržení aktuálních mimořádných opatření, a to v rozsahu:

- od křižovatky náměstí Míru, ulice Kostelní a ulice Branská ke křižovatce náměstí Míru a ulice Npor. O. Bartoška

- ulice Chodská (horní část, z náměstí Míru ke křižovatce s Hradskou ulicí)

- Chodské náměstí a náměstí Míru

(v případě příznivé epidemiologické situace budou umístěny stánky s občerstvením)(OSM)

 

3675 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace na zajištění provozu všech spojů linky 405611 v období od 13.12.2020 do 11.12.2021 ve výši 1.488.963,78 Kč Plzeňskému kraji, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, PSČ 306 13, IČ 70890366 a uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle předloženého návrhu

b) doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí vypořádání dotace na provoz linky č. 405611 za období 14.06.2020 – 12.12.2020

Termín splnění: 23.06.2021(OSM)

 

3676 - doporučuje zastupitelstvu města schválit Střednědobý výhled rozpočtu města Domažlice na období let 2021 – 2023 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 23.06.2021(OF)

 

3677 - a) schvaluje jako jediný společník společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o. při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti finanční plán společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o. na rok 2021 dle předloženého návrhu tj. výnosy 22.054.658 Kč, náklady 22.409.778 Kč, výsledek hospodaření ztráta 355.120 Kč

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy č. 210/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 8.758.037 Kč mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice, IČ 00253316 a společností Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o, U Zimního stadionu 291, 344 01 Domažlice, IČ 25241958 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.06.2021(OF)

 

3678 - a) schvaluje Plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2021 Dům dětí a mládeže Domino Domažlice, Hradská 94, 344 01 Domažlice, IČ 71295178 dle předloženého návrhu

b) schvaluje Střednědobý výhled na rok 2022 - 2023 příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Domino Domažlice, Hradská 94, 344 01 Domažlice, IČ 71295178 dle předloženého návrhu(OF)

 

3679 - a) schvaluje Plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2021 DTS Domažlice, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice, IČ 73733113 dle předloženého návrhu

b) schvaluje Střednědobý výhled na rok 2022 - 2023 příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice, IČ 73733113 dle předloženého návrhu(OF)

 

3680 - a) schvaluje Plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2021 Mateřská škola
Domažlice, Zahradní 471, 344 01 Domažlice, IČ 75006111 dle předloženého návrhu

b) schvaluje Střednědobý výhled na rok 2022 – 2023 příspěvkové organizace Mateřská škola Domažlice, Zahradní 471, 344 01 Domažlice, IČ 75006111 dle předloženého návrhu(OF)

 

3681 - a) schvaluje Plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2021 Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice, Pivovarská 10, 344 01 Domažlice, IČ 48344117 dle předloženého návrhu

b) schvaluje Střednědobý výhled na rok 2022 - 2023 příspěvkové organizace Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice, Pivovarská 10, 344 01 Domažlice, IČ 48344117 dle předloženého návrhu (OF)

 

3682 - a) schvaluje Plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2021 Městské kulturní středisko v Domažlicích, nám. Míru 51, 344 01 Domažlice, IČ 00073865 dle předloženého návrhu

b) schvaluje Střednědobý výhled na rok 2022 – 2023 příspěvkové organizace Městské kulturní středisko v Domažlicích, nám. Míru 51, 344 01 Domažlice, IČ 00073865 dle předloženého návrhu(OF)

 

3683 - a) schvaluje Plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2021 Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, Baldovská 638, 344 01 Domažlice, IČ 48344958 dle předloženého návrhu

b) schvaluje Střednědobý výhled na rok 2022 - 2023 příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, Baldovská 638, 344 01 Domažlice, IČ 48344958 dle předloženého návrhu(OF)

 

3684 - a) schvaluje Plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2021 Sluníčko Domažlice, Michlova 565, 344 01 Domažlice, IČ 71294121 dle předloženého návrhu

b) schvaluje Střednědobý výhled na rok 2022 - 2023 příspěvkové organizace Sluníčko Domažlice, Michlova 565, 344 01 Domažlice, IČ 71294121 dle předloženého návrhu(OF)

 

3685 - a) schvaluje Plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2021 Základní škola Domažlice, Komenského 17, 344 01 Domažlice, IČ 48342301 dle předloženého návrhu

b) schvaluje Střednědobý výhled na rok 2022 - 2023 příspěvkové organizace Základní škola Domažlice, Komenského 17, 344 01 Domažlice, IČ 48342301 dle předloženého návrhu (OF)

 

3686 - a) schvaluje Plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2021 Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, 344 01 Domažlice, IČ 75005743 dle předloženého návrhu

b) schvaluje Střednědobý výhled na rok 2022 – 2023 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, 344 01 Domažlice, IČ 75005743 dle předloženého návrhu (OF)

 

3687 - a) schvaluje Plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2021 Základní škola praktická Domažlice, Msgre B. Staška 232, 344 01 Domažlice, IČ 75005735 dle předloženého návrhu

b) schvaluje Střednědobý výhled na rok 2022 - 2023 příspěvkové organizace Základní škola praktická Domažlice, Msgre B. Staška 232, 344 01 Domažlice, IČ 75005735 dle předloženého návrhu(OF)

 

3688 - a) schvaluje Plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2021 Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Domažlice, B. Němcové 119, 344 11 Domažlice, IČ 70942285 dle předloženého návrhu

b) schvaluje Střednědobý výhled na rok 2022 – 2023 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Domažlice, B. Němcové 119, 344 11 Domažlice, IČ 70942285 dle předloženého návrhu(OF)

 

3689 - a) bere na vědomí jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. zápis z  konzultačního dne společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o., který se konal dne 12. května 2021

b) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti účetní závěrku společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. za rok 2020 dle předloženého návrhu

c) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti rozdělení zisku společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. za rok 2020 ve výši 3.573.548,93 Kč takto: příděl do sociálního fondu společnosti ve výši 238.619,82 Kč, výplata podílu na zisku jedinému společníku společnosti ve výši 3.334.929,11 Kč

d) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti vyplacení jednorázové odměny jednateli společnosti dle předloženého návrhu

e) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti finanční plán společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. na rok 2021 dle předloženého návrhu tj. výnosy 79.000.000 Kč, náklady 78.064.000 Kč, výsledek hospodaření zisk 936.000 Kč(OF)

 

3690 - souhlasí s vyřazením osobního automobilu DACIA DUSTER, RZ 5P5 0597, rok výroby 2013 z majetku společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o., a to prodejem dle předloženého návrhu s tím, že minimální kupní cena bude činit 100.000 Kč vč. DPH(OF)

 

3691 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0222 § 5311 pol. 6122 + 50.100 Kč (městská policie – PC dohledové pracoviště)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 50.100 Kč (investiční rezerva)(OF)

 

3692 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0433 § 3744 pol. 5363 + 25.635 Kč (FÚ – Varovný a informační systém obyvatelstva, penále)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 25.635 Kč (rozpočtová rezerva)(OF)

 

3693 - a) schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizaci Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory takto:

Účet 521 – Mzdové náklady + 817.200 Kč (Pečovatelská služba)

Účet 524 – Zákonné sociální pojištění + 276.214 Kč (Pečovatelská služba)

Účet 67x – Výnosy z dotací + 1.093.414 Kč (Pečovatelská služba)

b) schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizaci Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory takto:

Účet 521 – Mzdové náklady + 3.265.400 Kč (Pobytové služby, denní stacionář)

Účet 524 – Zákonné sociální pojištění + 1.103.706 Kč (Pobytové služby, denní stacionář)

Účet 67x – Výnosy z dotací + 4.369.106 Kč (Pobytové služby, denní stacionář)(OF)

 

3694 - schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace DTS Domažlice takto:

účet 521 000 – mzdové náklady - 300.000 Kč

účet 521 100 – náhrady dočasné pracovní neschopnosti + 300.000 Kč(OF)

 

3695 - a) souhlasí s použitím fondu investic příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice ve výši 45.388,20 Kč na pořízení zinkové sestavy (200 cm)

b) souhlasí s použitím fondu investic příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice ve výši 46.197,09 Kč na pořízení nízkozdvižného zvedáku 2 700 kg(OF)

 

3696 - schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu(OF)

 

3697 - schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, Baldovská 638 dle předloženého návrhu(OF)

 

3698 - souhlasí s vyřazením majetku – vozidlo Ford Tranzit, RZ DO 89-07, inv. číslo HIM 001, pořízené v roce 2000 v pořizovací ceně 441.640 Kč z evidence majetku Základní školy a mateřské školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace(OKS)

 

3699 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0221 § 5512 pol. 5171 – 7.000 Kč (JSDHO Havlovice-opravy a údržba)

org. 0221 § 5512 pol. 5156 + 7.000 Kč (JSDHO Havlovice-pohonné hmoty)(OKS)

 

3700 - schvaluje uzavření Dohody o přípravě podkladů na zadání zpracování lesní hospodářské osnovy mezi městem Domažlice se sídlem náměstí Míru 1, PSČ 344 20, Domažlice IČ 00253316 a Českou republikou – Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, Nábřežní 1326, 250 44 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, IČ 00020681, dle předloženého návrhu(OŽP)

 

3701 - schvaluje uzavření Smlouvy o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro doklady vydávané v působnosti MV se společností Státní tiskárna cenin, státní podnik, se sídlem Růžová 6 č.p. 943, Praha 1, PSČ 110 00, IČ 00001279 dle předloženého návrhu(tajemnice)

 

3702 - pověřuje Mgr. Markétu Kulichovou, právníka MěÚ Domažlice, k zastupování města Domažlice v roli procesního opatrovníka v řízení vedeném u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 13 Nc 410/2021, 8 P a Nc 147/2021 a 8 P a Nc 148/2021(OKS)

 

3703 - pověřuje Mgr. Markétu Kulichovou, právníka MěÚ Domažlice, k zastupování města Domažlice v pozici účastníka opatrovnického řízení u Okresního soudu v Domažlicích pod 13 P 46/2017, 8 P a Nc 109/2021, 8 P a Nc 115/2021, 8 P a Nc 116/2021 a 8 P a Nc 133/2021(OKS)

 

3704 - a) bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 04.05.2021

b) bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 17.05.2021

 

3705 - doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení č. 843 ze dne 07.04.2021

Termín splnění: 23.06.2021(OSM)

 

3706 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení projektové dokumentace – studie projektu „Revitalizace Steidlova parku v Domažlicích“ Mgr. Vladimírovi Ledvinovi, se sídlem Bojanovice, Rabí, PSČ 342 01, IČ 65575211 v rozsahu dle předložené nabídky ve výši 38.000 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0234 § 3745 pol. 5169 + 45.980 Kč (Revitalizace Steidlova parku - studie)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 45.980 Kč (investiční rezerva) (OSM)

 

3707 - a) schvaluje výjimku z platných Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice s tím, že žádost o přidělení bytu nebude zařazena do evidence žadatelů o byt

b) schvaluje zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

c) souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu na byt č. 504/2, ul. Kunešova, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

3708 - a) schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce Bezbariérové úpravy ZŠ Komenského 17 Domažlice a vybudování odborných učeben – Stavební práce“ uzavřené dne 11.08.2020 mezi městem Domažlice a společností STAVBY VZL s. r. o., se sídlem náměstí Míru 57, 344 01, Domažlice, IČ 01567411 ve výši 352.022,53 Kč bez DPH dle předloženého návrhu

b) schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci akce Bezbariérové úpravy ZŠ Komenského 17 Domažlice a vybudování odborných učeben – Stavební práce“ uzavřené dne 11.08.2020 mezi městem Domažlice a společností STAVBY VZL s. r. o., se sídlem náměstí Míru 57, 344 01, Domažlice, IČ 01567411 ve výši 473.736,82 Kč bez DPH dle předloženého návrhu

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0533 § 3113 pol. 6121 + 425.948 Kč (ZŠ Komenského, bezbariérové úpravy a odborné učebny - stavební práce, Dodatek 1)

org. 0533 § 3113 pol. 6121 + 573.222 Kč (ZŠ Komenského, bezbariérové úpravy a odborné učebny - stavební práce, Dodatek 2)

org. 0533 § 6399 pol. 5362 - 173.410 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 825.760 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3709 - souhlasí s realizací projektu Vybudování tůní 2021, v rámci kterého bude vybudováno 9 tůní na pozemcích p. č.  970/1 v k. ú. Pasečnice, p. č. 128/31 v k. ú. Babylon (2), p. č. 612/15 v k. ú. Havlovice u Domažlic (2), p. č. 964/24 v k. ú. Pasečnice (3) a p. č. 128/16 v k. ú. Babylon ve vlastnictví města Domažlice a s jejich zachováním po dobu udržitelnosti projektu (OSM)

 

3710 - rozhodla o odmítnutí námitky stěžovatele Microshop, s. r. o., se sídlem Praha 6, Břevnov, Pod Marjánkou 1448/4, PSČ 169 00, IČO 26165031 proti oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Bezbariérové úpravy ZŠ Komenského 17 Domažlice a vybudování odborných učeben – Konektivita a IT vybavení“, části A a B(OSM)

 

3711 - a) schvaluje uzavření kupní smlouvy na dodávku 7 ks notebooků mezi společností AUTOCONT a. s. se sídlem Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava a městem Domažlice, dle předloženého návrhu

b) schvaluje uzavření kupní smlouvy na dodávku 3 ks pracovních stanic PC mezi společností AUTOCONT a. s. se sídlem Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava a městem Domažlice, dle předloženého návrhu(OICT a GIS)

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

 

Datum vložení: 4. 6. 2021 10:48
Datum poslední aktualizace: 8. 6. 2021 9:27
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)