Menu
Město Domažlice
Domažlice

92. schůze ze dne 18.05.2021

-

 

U S N E S E N Í

 

z 92. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 18.05.2021

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

3565 - schvaluje upravený program schůze

 

3566 - neschvaluje podání odvolání proti rozsudku Krajského soudu v Plzni, č.j. 58 ICm 2310/2019-21, KSPL 58INS 2648/2019 ze dne 31.03.2021(OSM)

 

3567 - a) bere na vědomí žádost o uzavření nové nájemní smlouvy, ze dne 21.04.2021

b) schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 2, v budově č. p. 235 v ul. Kozinova v Domažlicích(OSM)

 

3568 - bere na vědomí žádost ze dne 10.05.2021 a nesouhlasí se změnou v osobě nájemce předmětného bytu (OSM)

 

3569 - bere na vědomí žádost ze dne 20.04.2021 a schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 1 nacházejícího se v budově čp. 579 v ulici U Nemocnice v Domažlicích na období od 01.07.2021 do 31.08.2021(OSM)

 

3570 - doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. st. 671 v k. ú. Domažlice za cenu 600.000 Kč za účelem výstavby víceúčelové stavby v souladu s platným územním plánem města xxx a zřídit právo stavby k tomuto pozemku v jeho prospěch, uzavření smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o zřízení práva stavby a smlouvou o smlouvě budoucí kupní

Termín splnění: 31.08.2021(OSM)

 

3571 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení práva stavby a smlouvě budoucí kupní uzavřené 08.04.2019, kterým dojde k prodloužení doby trvání práva stavby rodinného domu zřízeného k pozemku p. č. 2483/11 v k. ú. Domažlice do 08.10.2022 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.06.2021(OSM)

 

3572 - doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o úplatný převod spoluvlastnického podílu ve výši ¼ na pozemku p. č. 2506/1 v k. ú. Domažlice, který vlastní ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Termín splnění: 31.05.2021(OSM)

 

3573 - a) doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení č. 838 ze dne 07.04.2021

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr uzavřít Dohodu o postoupení smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené 23.10.2018 a kupní smlouvu o prodeji práva stavby a smlouvu o změně obsahu práva stavby

Termín splnění: 31.05.2021(OSM)

 

3574 - doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí slevy z nájemného hrazeného nájemcem Františkem Vanickým, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Zahořany, PSČ 344 01, IČ 40546713 za užívání části nebytových prostor v budovách čp. 61 a 62 na náměstí Míru v Domažlicích na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 04.07.2003, a to slevy ve výši 30 % nájemného za období 01.04.2021 - 31.05.2021, z důvodu vyhlášení nouzového stavu a přijetí mimořádných opatření

Termín splnění: 26.05.2021(OSM)

 

3575 - doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí slevy z nájemného hrazeného nájemcem - společností Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., se sídlem U Zimního stadionu 291, 344 01 Domažlice, IČ 25241958 na základě nájemní smlouvy uzavřené dne 30.05.2008, a to slevy ve výši 30 % nájemného za období od 01.01.2021 do 31.05.2021, z důvodu vyhlášení nouzového stavu a přijetí mimořádných opatření

Termín splnění: 26.05.2021(OSM)

 

3576 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat pozemky p. č. 134/1, 134/2, 138/5, 173/1, část pozemku p. č. 134/3, vymezenou situačním plánkem, a část pozemku p. č. 128/16, vymezenou situačním plánkem, vše v k. ú. Babylon

Termín splnění: 31.07.2021(OSM)

 

3577 - a) rozhodla přidělit veřejnou zakázku s názvem „ZŠ Komenského 17, Domažlice – Rekonstrukce kotelny, kuchyně, jídelny, skladů a části suterénu" realizovanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů společnosti PROKAT invest s. r. o., se sídlem Domažlice, Dolejší Předměstí, Břetislavova 85, PSČ 344 01, IČO 25238876 ve výši 21.220.032 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „ZŠ Komenského 17, Domažlice – Rekonstrukce kotelny, kuchyně, jídelny, skladů a části suterénu" se společností PROKAT invest s. r. o., se sídlem Domažlice, Dolejší Předměstí, Břetislavova 85, PSČ 344 01, IČO 25238876 dle předloženého návrhu za předpokladu, že bude zastupitelstvem města schváleno příslušné rozpočtové opatření

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 3113 pol. 6121 + 25.676.239 Kč (ZŠ Komenského 17, rekonstrukce kotelny, kuchyně, jídelny, skladů a části suterénu)

org. 0287 § 6399 pol. 5362 - 4.456.207 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 21.220.032 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 31.05.2021(OSM)

 

3578 - a) schvaluje nejvýhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na výkon inženýrské činnosti na stavbě s názvem „ZŠ Komenského 17, Domažlice – Rekonstrukce kotelny, kuchyně, jídelny, skladů a části v suterénu“ nabídku Ing. Miroslava Macha, fyzické osoby podnikající, se sídlem Domažlice, Město, PSČ 344 01, IČ 16737385 za cenu 35.796 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb na výkon inženýrské činnosti na stavbě s názvem „ZŠ Komenského 17, Domažlice – Rekonstrukce kotelny, kuchyně, jídelny, skladů a části v suterénu“ s Ing. Miroslavem Machem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Domažlice, Město, PSČ 344 01, IČ 16737385 dle předloženého návrhu

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 3113 pol. 6121 + 43.313 Kč (TDS – ZŠ Komenského 17, rekonstrukce kotelny, kuchyně, jídelny, skladů a části suterénu)

org. 0287 § 6399 pol. 5362 - 7.517 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 9601 - 35.796 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3579 - souhlasí s uzavírkou místní komunikace – ul. Chodská od křižovatky ul. Chodská, ul. Havlíčkova a ul. Hruškova (od č. p. 94, 592) k č. p. 95 v ul. Chodská v Domažlicích za účelem instalace pomníku osvobození dne 01.06.2021 v době od 7:00 do 18.00 hodin(OSM)

 

3580 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t – ul. Chodská v Domažlicích pro vozidla PRAGA – pracovní stroj samojízdný, RZ: P022133, povolená hmotnost 10,4 t; IVECO – nákladní automobil, RZ: 7P12571, povolená hmotnost 14 t; IVECO – nákladní automobil, RZ: 5P97222, povolená hmotnost 11,99 t na den 01.06.2021(OSM)

 

3581 - schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na stavbu „Výměna oken Kozinova č. p. 86, Domažlice“ uzavřené dne 04.01.2021 mezi městem Domažlice a společností STAHL EUROOKNA s. r. o., se sídlem Zahradní 284, Kladruby, PSČ 349 61, IČ 26360462 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3582 - schvaluje zpětvzetí výpovědi výpůjčky pozemku p. č. st. 483, jehož součástí je budova bez čp./ če. - garáž v k. ú. Pec, daných do výpůjčky za účelem umístění příhradového stožáru a technologického kontejneru s vysílači společnosti RTI cz s. r. o., se sídlem Zikmunda Wintra 1282/21, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 25224905 smlouvou o výpůjčce uzavřenou mezi ní a městem Domažlice dne 28.06.2013, schválené usnesením č. 3268 dne 16.02.2021, a uzavření dohody dle předloženého návrhu(OSM)

 

3583 - a) nesouhlasí jako vlastník pozemku p. č. 1078/1, k. ú. Domažlice, na němž se nachází ústí důlního díla „Na Kole“, se vstupem na tento pozemek za účelem vstupu do tohoto důlního díla

b) nesouhlasí jako vlastník pozemků p. č. 1078/1, 1078/2, 1078/3, 1078/11, 1080/2, 1080/3, 1080/4, 4865/2, 4865/10, 4865/12, vše v k. ú. Domažlice se vstupem na tyto pozemky za účelem umožnění přístupu do důlního díla „Na Kole“ nacházejícího se na pozemku p. č. 1078/1, k. ú. Domažlice

c) nesouhlasí jako obec, v jejímž územním obvodu se nachází důlní dílo „Na Kole“, s jeho využitím pro turistické účely (možnost veřejných prohlídek)

d) neschvaluje záměr pronajmout části pozemků p. č. 1078/1, 1078/2, 1078/3, 1078/11, 1080/2, 1080/3, 1080/4, 4865/2, 4865/10, 4865/12, vše v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem, za účelem zajištění přístupu do důlního díla „Na Kole“(OSM)

 

3584 - a) nesouhlasí jako vlastník pozemku p. č. 644/1, k. ú. Domažlice, na němž se nachází ústí důlního díla „Škarmaň“, se vstupem na tento pozemek za účelem vstupu do tohoto důlního díla

b) nesouhlasí jako vlastník pozemku p. č. 644/1, k. ú. Domažlice se vstupem na tento pozemek za účelem umožnění přístupu do důlního díla „Škarmaň“ nacházejícího se na tomto pozemku

c) nesouhlasí jako obec, v jejímž územním obvodu se nachází důlní dílo „Škarmaň“, s jeho využitím pro turistické účely (možnost veřejných prohlídek)

d) neschvaluje záměr pronajmout část pozemku p. č. 644/1 v k. ú. Domažlice, vymezenou situačním plánkem, za účelem zajištění přístupu do důlního díla „Škarmaň“(OSM)

 

3585 - bere na vědomí výzvu České barmanské asociace, Šimáčkova 704/135, 628 00 Brno, ze dne 05.05.2021(OSM)

 

3586 - a) souhlasí v souladu s ustanovením odstavce 5 článku I. smlouvy o nájmu bytu uzavřené 30.09.2020 mezi městem Domažlice a společností Domažlická nemocnice, a. s., se sídlem Domažlice, Kozinova 292, PSČ 344 01, IČ 26361078 s podnájmem bytu - domu č. p. 354, Javorová ul., Domažlice

b) souhlasí v souladu s ustanovením odstavce 5 článku I. smlouvy o nájmu bytu uzavřené 30.09.2020 mezi městem Domažlice a společností Domažlická nemocnice, a. s., se sídlem Domažlice, Kozinova 292, PSČ 344 01, IČ 26361078 s podnájmem bytu - domu č. p. 354, Javorová ul., Domažlice(OSM)

 

3587 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o předložené projektové dokumentaci stavby „Novostavba rodinného domu na p. č. 260/51 v k. ú. Havlovice u Domažlic“ vypracované Ing. Viktorem Krutinou, č. zak. 159/2020 a označené datem leden 2021 a konstatuje, že došlo ke splnění stanovených regulativ pro výstavbu rodinného domu v obytné zóně v městské části Havlovice ze strany xxx, jakožto budoucího vlastníka pozemku p. č. 260/51, k. ú. Havlovice u Domažlic(OSM)

 

3588 - schvaluje zřízení bezúplatného věcného břemene zřízení a provozování vodovodního zařízení, jež je součástí stavby „Vodovodní přivaděč Nýrsko - Holýšov“, včetně jeho příslušenství, a vstupu a vjíždění na pozemky p. č. 717/7, 838/5, 847/9, 847/10, 1010/2, 1178/6, 1178/7, 1185/34, 4294/4, 4319/12, 4329/32, 4505, 4514, 4834/20, 4850/25, 4856/2, 4856/3, 4871/8, 5111/1 a 5120, vše v k. ú. Domažlice v souvislosti se stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním vodovodního zařízení ve prospěch společnosti Chodské vodárny a kanalizace, a. s., se sídlem Bezděkovské předměstí 388, Domažlice, IČ 49788761 na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu(OSM)

 

3589 - schvaluje zřízení bezúplatného věcného břemene zřízení a provozování vodovodního zařízení, jež je součástí stavby „Vodovodní přivaděč Nýrsko - Holýšov“, včetně jeho příslušenství, a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 754 v k. ú. Bořice u Domažlic v souvislosti se stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním vodovodního zařízení ve prospěch společnosti Chodské vodárny a kanalizace, a. s., se sídlem Bezděkovské předměstí 388, Domažlice, IČ 49788761 na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu(OSM)

 

3590 - schvaluje zřízení bezúplatného věcného břemene zřízení a provozování vodovodního zařízení, jež je součástí stavby „Vodovodní přivaděč Nýrsko - Holýšov“, včetně jeho příslušenství, a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 2306 v k. ú. Zahořany u Domažlic v souvislosti se stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním vodovodního zařízení ve prospěch společnosti Chodské vodárny a kanalizace, a. s., se sídlem Bezděkovské předměstí 388, Domažlice, IČ 49788761 na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu(OSM)

 

3591 - schvaluje zřízení věcného břemene (služebnosti) zřízení a provozování plynovodní přípojky a vstupu a vjíždění na pozemky p. č. 4781/3, 4781/54 a 4781/75, vše v k. ú. Domažlice v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení ve prospěch společnosti GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940/96, Ústí nad Labem, PSČ 400 01, IČ 27295567 na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu 500 Kč bez DPH a uzavření smlouvy se společností GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940/96, Ústí nad Labem, PSČ 400 01, IČ 27295567 jakožto oprávněným a xxx, jakožto investory dle předloženého návrhu(OSM)

 

3592 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 2689/56, k. ú. Domažlice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035 v rámci stavby „Domažlice, č. parc. 2689/38 - kNN“ na dobu neurčitou a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Dohody o umístění stavby dle předloženého návrhu a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene(OSM)

 

3593 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení obnovy (zlacení) písma na pamětní desce umístěné na budově Střední zdravotnické školy na Chodském náměstí a na památníku upomínající rodný dům Čapka Choda před budovou ZŠ Komenského 17 panu Radku Krausovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Domažlice, IČ 45380678 v rozsahu dle předložené nabídky ze dne 04.05.2021

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 3639 pol. 5171 + 9.244 Kč (obnova písma - pamětní deska/památník)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 9.244 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3594 - schvaluje záměr uzavřít dohodu o postoupení nájemní smlouvy uzavřené dne 29.05.2019 mezi městem Domažlice jako pronajímatelem a paní Markétou Frančovou, se sídlem Milavče, IČ 08142599 jako nájemcem, jejíž předmětem nájmu je část pozemku p. č. 2311/8 v k. ú. Domažlice, a to ze stávajícího nájemce na nového nájemce(OSM)

 

3595 - schvaluje propachtování pozemků p. č. 298/3, 669 a 732/2, vše v k. ú. Stráž u Domažlic, pozemků p. č. 313/1, 387 a 670, vše v k. ú. Spáňov, pozemku p. č. 2771/8 v k. ú. Postřekov a pozemků p. č. 2725/9 a 2725/15, oba v k. ú. Domažlice a uzavření dodatku č. 17 ke smlouvě o zemědělském pachtu uzavřené mezi městem Domažlice a Domažlickými městskými lesy spol. s r. o., Tyršova 611, Domažlice, IČ 26322994, dne 30.04.2015, kterým se rozšiřuje a omezuje předmět pachtu a mění výše pachtovného, dle předloženého návrhu(OSM)

 

3596 - schvaluje uzavření Dohody o zrušení příkazní smlouvy na výkon autorského dozoru na akci “Bezbariérové úpravy školy a vybudování odborných učeben ZŠ v Domažlicích, Msgre B. Staška 232“ s Ing. Zbyňkem Wolfem, fyzickou osobou podnikající, 344 01 Domažlice, IČ 73374792, dle předloženého návrhu(OSM)

 

3597 - a) schvaluje zadání zakázky na výrobu a montáž včetně zabudování betonových patek převlékárny na pláž u rybníka Babylon fyzické osobě podnikající Zdeňkovi Kurcovi, se sídlem Domažlice, PSČ 344 01, IČ 63501309, v rozsahu dle předložené cenové nabídky ve výši 26.700 Kč vč. DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 3412 pol. 5137 + 26.700 Kč (Pláž u rybníka Babylon - převlékárna)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 26.700 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3598 - bere na vědomí informaci o veřejné zakázce malého rozsahu realizované mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na dodávku s názvem "Nákup 300 tun posypové soli" vyhlášené organizací DTS Domažlice, příspěvková organizace v rámci které byla jako nejvýhodnější nabídka vyhodnocena nabídka společnosti Solsan, a. s., se sídlem Praha 8, Karlín, Prvního pluku 621/8a, PSČ 186 30, IČ 15273105 za cenu 1.579 Kč bez DPH za tunu(OSM)

 

3599 - a) schvaluje uzavření příkazní smlouvy na provedení autorského dozoru na akci „Bytové domy Domažlice – Kasárna II., komunikace a inženýrské sítě – I. etapa“ mezi městem Domažlice a Ing. Jaroslavem Rojtem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Domažlice, PSČ 344 01, IČ 12285447 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0462 § 3612 pol. 6121 + 72.600 Kč (autorský dozor BD Kasárna II., komunikace a inž. sítě,    I. etapa)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 72.600 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3600 - a) schvaluje v souvislosti se stavbou „Bytové domy Domažlice - Kasárna II., komunikace a inženýrské sítě“ uzavření Smlouvy číslo: Z_S24_12_8120071154 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie se společností ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Teplická 874/8, PSČ 405 02, Děčín IV – Podmokly, IČ 24729035 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0462 § 3612 pol. 6121 + 975.929 Kč (Bytové domy - Kasárna II, přeložka ČEZ, I. etapa)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 975.929 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3601 - schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o., se sídlem Domažlice, Zahradní 513, IČ 26324261 při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti dodatek č. 3 ke smlouvě o výkonu funkce ze dne 30.06.2014, uzavřené mezi společností Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o., se sídlem Domažlice, Zahradní 513, IČ 26324261 a Ing. Miloslavem Millerem dle předloženého návrhu (OF)

 

3602 - schvaluje jako jediný společník společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice, s. r. o. se sídlem Domažlice, U Zimního stadionu 291, IČ 25241958 při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti dodatek č. 5 ke smlouvě o výkonu funkce ze dne 01.05.2014, uzavřené mezi společností Správa sportovních zařízení města Domažlice, s. r. o. se sídlem Domažlice, U Zimního stadionu 291, IČ 25241958 a p. Daliborem Kubů dle předloženého návrhu(OF)

 

3603 - schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s. r. o. se sídlem Domažlice, Tyršova 611, IČ 26322994 při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti dodatek č. 3 ke smlouvě o výkonu funkce ze dne 30.06.2014, uzavřené mezi společností Domažlické městské lesy spol. s. r. o. se sídlem Domažlice, Tyršova 611, IČ 26322994 a Ing. Janem Bendou dle předloženého návrhu(OF)

 

3604 - a) schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku za rok 2020 příspěvkové organizace Mateřská škola Domažlice, Zahradní 471, 344 01 Domažlice, IČ 75006111

b) schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola Domažlice, Zahradní 471, 344 01 Domažlice, IČ 75006111 takto: úhrada ztráty ve výši 4.813 Kč z rezervního fondu(OF)

 

3605 - a) schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku za rok 2020 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Domažlice, B. Němcové 119, 344 11 Domažlice, IČ 70942285

b) schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Domažlice, B. Němcové 119, 344 11 Domažlice, IČ 70942285 takto: převod zisku ve výši 50.955 Kč do rezervního fondu(OF)

 

3606 - a) schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku za rok 2020 příspěvkové organizace Základní školy praktická Domažlice, Msgre B. Staška 232, 344 01 Domažlice, IČ  75005735

b) schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola praktická Domažlice, Msgre B. Staška 232, 344 01 Domažlice, IČ 75005735 takto: převod zisku ve výši 20.000 Kč na úhradu ztráty minulých let (účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období)(OF)

 

3607 - a) schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku za rok 2020 příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, Baldovská 638, 344 01 Domažlice, IČ 48344958

b) schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, Baldovská 638, 344 01 Domažlice, IČ 48344958 takto: převod ztráty ve výši 239.077,23 Kč na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období (OF)

 

3608 - a) schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku za rok 2020 příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice, IČ 73733113

b) schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice, IČ 73733113 takto: převod zisku ve výši 273.160,62 Kč do rezervního fondu(OF)

 

3609 - a) schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku za rok 2020 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, 344 01 Domažlice, IČ 75005743

b) schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, 344 01 Domažlice, IČ 75005743 takto: převod zisku ve výši 257.011,05 Kč do rezervního fondu

c) schvaluje převedení částky 140.675,75 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, 344 01 Domažlice, IČ 75005743 do fondu investic příspěvkové organizace(OF)

 

3610 - a) schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku za rok 2020 příspěvkové organizace Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice, Pivovarská 10, 344 01 Domažlice, IČ 48344117

b) schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice, Pivovarská 10, 344 01 Domažlice, IČ 48344117 takto: převod zisku ve výši 1.159,45 Kč do rezervního fondu(OF)

 

3611 - a) schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku za rok 2020 příspěvkové organizace Základní škola Domažlice, Komenského 17, 344 01 Domažlice, IČ 48342301

b) schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola Domažlice, Komenského 17, 344 01 Domažlice, IČ 48342301 takto: úhrada ztráty ve výši 134.155,79 Kč z rezervního fondu(OF)

 

3612 - a) schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku za rok 2020 příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Domino Domažlice, Hradská 94, 344 01 Domažlice, IČ 71295178

b) schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Domino Domažlice, Hradská 94, 344 01 Domažlice, IČ 71295178 takto: převod zisku ve výši 20.000 Kč do rezervního fondu(OF)

 

3613 - schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku za rok 2020 příspěvkové organizace Sluníčko Domažlice, Michlova 565, 344 01 Domažlice, IČ 71294121(OF)

 

3614 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0222 § 5311 pol. 5024 + 226.880 Kč (Městská policie – odchodné)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 226.880 Kč (rozpočtová rezerva)

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0222 § 5311 pol. 5424 + 20.200 Kč (Městská policie – náhrady v době nemoci)

org. 0222 § 5311 pol. 5011 - 10.000 Kč (Městská policie – platy)

org. 0222 § 5311 pol. 5031 - 7.500 Kč (Městská policie – sociální zabezpečení)

org. 0222 § 5311 pol. 5032 - 2.700 Kč (Městská policie – zdravotní pojištění)(OF)

 

3615 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0225 pol. 4116 ÚZ13351 + 5.462.520 Kč (Dotace MPSV-odměny COVID,sociální služby)

org. 0225 § 4351 pol. 5336 ÚZ13351 + 1.093.414 Kč (převod dotace-M.centrum, pečovatelská sl.)

org. 0225 § 4356 pol. 5336 ÚZ13351 + 37.464 Kč (převod dotace-M.centrum, denní stacionář)

org. 0225 § 4350 pol. 5336 ÚZ13351 + 2.500.722 Kč (převod dotace-M.centrum, DPS)

org. 0225 § 4359 pol. 5336 ÚZ13351 + 377.584 Kč (převod dotace-M.centrum, odleh.služby)

org. 0225 § 4357 pol. 5336 ÚZ13351 + 1.453.336 Kč (převod dotace-M.centrum, DZR)

Termín splnění: 26.05.2021(OF)

 

3616 - schvaluje toto rozpočtové opatření

org. 0569 § 3326 pol. 3121 + 423.458 Kč (finanční dar ze zahraničí – Památník osvobození)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 423.458 Kč (investiční rezerva)(OF)

 

3617 - schvaluje na základě § 22 odst. 1 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku za rok 2020 příspěvkové organizace Městské kulturní středisko v Domažlicích, nám. Míru 51, 344 01 Domažlice, IČ 00073865, a to z důvodu že příspěvková organizace zajistila ve stanovené lhůtě nápravu skutečností v účetnictví roku 2021(OF)

 

3618 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu na přijetí dlouhodobého bankovního úvěru ve výši 28.000.000 Kč, uzavřenou mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, IČO 00253316 a ČSOB a. s., Praha 5, Radlická 333/150, IČ 00001350 na financování projektů financování projektů Rekonstrukce plynové kotelny NTK Domažlice, Švabinského č. p. 564 a ZŠ Komenského 17, Domažlice-Rekonstrukce kotelny, kuchyně, jídelny, skladů a části suterénu

Termín splnění: 31.05.2021

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

pol. 8123 - 7.000.000 Kč (financování – přijaté dlouhodobé úvěry)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 7.000.000 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 26.05.2021(OF)

 

3619 - a) bere na vědomí jako jediný společník společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o. zápis z konzultačního dne společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., který se konal dne 27. 04. 2021

b) schvaluje jako jediný společník společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o. při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti účetní závěrku společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o. za rok 2020 dle předloženého návrhu

c) schvaluje jako jediný společník společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o. při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti rozdělení výsledku hospodaření takto: převedení ztráty ve výši 457.932,05 Kč na účet 429 - neuhrazená ztráta minulých let

d) schvaluje jako jediný společník společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o. při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti vyplacení jednorázové odměny jednateli společnosti dle předloženého návrhu(OF)

 

3620 - schvaluje konání akce „Chodské slavnosti a Vavřinecká pouť“ ve dnech 13. - 15.08.2021 (pátek – neděle)(OKS)

 

3621 - souhlasí s přijetím daru – televizor LG 55UN 7300 v hodnotě 11.490 Kč od dárce – Jiří Sokol, Břetislavova 84, PSČ 344 01, pro příspěvkovou organizaci Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory OKS

 

3622 - neschvaluje prezentaci města Domažlice v Domažlickém deníku v celostátní příloze o Plzeňském kraji v rozsahu 1 celostrany + zápis do projektu „Dovolená v ČR“ za cenu 28.000 Kč + DPH dle předloženého návrhu(OKS)

 

3623 - bere na vědomí informaci o snížení měsíční úplaty za předškolní vzdělávání na 225 Kč, resp. 75 Kč, za měsíc duben 2021 v Mateřské škole Domažlice, příspěvkové organizaci a Základní škole a mateřské škole Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizaci(OKS)

 

3624 a) doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částek z programu „Podpora činnosti mládeže – sport a tělovýchova v roce 2021“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky :

 

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Navrh. částka (v Kč)

Název projektu

Dance Group A&D Domažlice

213.400

168.000

Soutěžní tanec a aerobik pro děti a mládež v roce 2021

LTC Domažlice

189.000

124.000

Sportovní činnost dětí a mládeže v tenisovém klubu LTC Domažlice

Basketbal Jiskra Domažlice

391.000

209.000

Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve spolku BASKETBAL Jiskra Domažlice z.s.

MCT CZ. z.s.

171.400

122.000

Volno časové aktivity jako způsob integrace osob se zdravotním postižením

AC Domažlice

390.000

190.000

Atletika dětí a mládeže

SUK Domažlice, z.s.

160.000

131.000

Celoroční podpora tanečního sportu a všeobecné sportovní průpravy dětí a mládeže v roce 2021

Mílaři Domažlice z.s.

372.750

232.000

Organizovaná sportovní činnost, účast v soutěžích družstev a jednotlivců místního až celostátního významu

PK Rejnoci Domažlice

542.000

141.000

Propagace, šíření a rozvoj plaveckých sportů

Dolez z.s.

109.300

109.000

Činnost dětského horolezeckého oddílu

Sportovní klub Jiskra Domažlice z.s.

217.000

143.000

Podpora činnosti mládeže – sport a tělovýchova ( oddíl florbalu)

TJ Sokol Domažlice-šachy

109.000

84.000

Celoroční činnost oddílu mládeže-šachy TJ Sokol Domažlice

Sportovní klub Samuraj Domažlice z.s.

215.000

144.000

Celoroční podpora a rozvoj mládežnického karate v Domažlicích

Sportovní klub Jiskra Domažlice z.s.-plavání

721.000

525.000

Sportovní plavání mládeže, příprava dětí v plaveckých dovednostech, výuka plavání

Wolfs Domažlice z.s.

145.000

68.000

Baseball-mládež

Volejbal Domažlice

185.000

89.000

Zajištění sportovní činnosti mládeže ve spolku Volejbal Domažlice

Judo-club Domažlice, z.s.

35.000

20.000

Podpora činnosti mládeže - Judo

Gymnastický klub Domažlice

200.000

167.000

Roční činnost klubu sportovní gymnastiky

Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice

967.600

847.000

Sportovní činnost mládeže v oddílu kopané v roce 2021

HC Domažlice z.s.

1.975.000

1.415.000

Lední hokej mládeže v Domažlicích 2021

Sportovní klub Jiskra Domažlice z.s.

72.050

72.000

Činnosti mládeže – sport a tělovýchova v roce 2021 (oddíl krasobruslení)

Celkem

7.380.500

5.000.000

 

 

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částek z programu „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova v roce 2021“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky :

Žadatel

Požadovaná částka ( v Kč)

Navrh. částka (v Kč)

Název projektu

Basketbal Jiskra Domažlice

51.500

12.000

Podpora sportovní činnosti dospělých spolku Basketbal Jiskra Domažlice z.s.

AC Domažlice

80.000

38.000

Atletika dospělých-jednotlivci

Sportovní klub Jiskra Domažlice, z.s.

65.000

59.000

Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova

TJ Sokol Domažlice-šachový oddíl

37.000

22.000

Celoroční činnost oddílu dospělých-šachy TJ Sokol Domažlice

Mílaři Domažlice z.s.

93.500

44.000

Organizovaná sportovní činnost, účast v soutěžích družstev a jednotlivců místního až celostátního významu

Wolfs Domažlice z.s.

88.000

38.000

Baseball, softball-dospělí

Volejbal Domažlice, z.s.

100.000

57.000

Zajištění sportovní činnosti spolku Volejbal

Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice-fotbal

264.000

179.000

Sportovní činnost A mužstva dospělých oddílu kopané v roce 2021 - dlouhodobá reprezentace

HC Domažlice, z.s.

260.000

101.000

Lední hokej dospělých v Domažlicích 2021

Celkem

1.039.000

550.000

 

 

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částek z programu „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova – reprezentace města v dlouhodobých mistrovských soutěžích v roce 2021“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky :

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Navrh. částka (v Kč)

Název projektu

Basketbal Jiskra Domažlice

202.000

144.000

Podpora činnosti dospělých-sport a tělovýchova-reprezentace Města v dlouhodobých mistrovských soutěží spolku Baketbal

AC Domažlice

115.000

81.000

1. Liga mužů

Wolfs Domažlice z.s.

225.000

124.000

Baseball-1. liga

Volejbal Domažlice z.s.

235.000

116.000

2. liga mužů ve volejbale, 2. liga žen ve volejbale, Český pohár mužů ve volejbale, Český pohár žen ve volejbale

Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice

1.874.000

1.535.000

Sportovní činnost a mužstva „B“ dospělých oddílu kopané v roce 2021

Celkem

2.651.000

2.000.000

 

Termín splnění: 31.08.2021(OKS)

 

3625 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0113 § 3421 pol. 5229 – 12.000 Kč („Jednorázové akce – mládež do 18 let v roce 2021“)

org. 0113 § 3419 pol. 5229 + 12.000 Kč ( „Otevřená sportoviště“)

Termín splnění: 31.05.2021

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částek z programu „Jednorázové akce – mládež do 18 let v roce 2021“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Navrhovaná částka (v Kč)

Název projektu

Pionýr z.s., pionýrská skupina Čtyřlístek

12.000

11.600

Pohádkový les

Pionýr z.s., pionýrská skupina Čtyřlístek

18.000

17.200

Xapatan – Memoriál Lucinky Mrvíkové

Pionýr z.s., pionýrská skupina Čtyřlístek

8.000

5.400

Mikulášská nadílka

SK Sněhaři Domažlice, z.s.

10.500

7.200

42. memoriál Matěje Mauera

Celkem

81.400

41.400

 

 

c) nedoporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částek z programu „Jednorázové akce – mládež do 18 let v roce 2021“ dle předloženého návrhu výboru zpracovaného do tabulky B:

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Navrhovaná částka (v Kč)

Název projektu

Poznámka výboru

Basketbal Jiskra Domažlice, z.s.

32.900

0

Turnaj o chodský čakan

Nesplňuje kritéria

 

d) doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částek z programu „Otevřená sportoviště v roce 2021“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky:

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Navrh. částka (v Kč)

Název projektu

Poznámka výboru

Gymnázium J. Š. Baara

80.000

80.000

Otevřená sportoviště v roce 2021

 

Sídliště Šumava z.s.

30.000

30.000

Zpřístupnění multifunkčního hřiště Sídliště Šumava

 

SK Sněhaři Domažlice z.s.

5.000

2.000

Úprava běžeckých stop pro veřejnost

Kráceno dle skutečných nákladů

Celkem

115.000

112.000

 

 

 

 

e) doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částek z programu „Reprezentace města – mládež do 18 let v roce 2021“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky:

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Navrh. částka (v Kč)

Název projektu

Poznámka výboru

Basketbal Jiskra Domažlice

25.500

18.750

Velikonoční turnaj v Klatovech

 

SH ČMS-Sbor dobrovolných hasičů Domažlice

45.000

3.000

Republikové setkání Soptíků 2021

Kritéria splňuje pouze akce Břehy, ostatní akce nesplňují

Celkem

70.500

21.750

 

 

 

f) doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částek z programu „Podpora významných počinů v roce 2021“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky vyjma akce, která se neuskutečnila:

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Navrh. částka (v Kč)

Název projektu

Poznámka výboru

LTC Domažlice

30.000

22.300

Celostátní turnaj – 63. ročník Přeboru Chodska dospělých v tenise

 

Mílaři Domažlice, z.s.

22.500

15.000

Běh Zelenovským údolím -

 

Mílaři Domažlice, z.s.

103.500

96.200

Hvězdné házení

 

AC Domažlice

250.000

93.200

Atletický mítink na dráze Chodská 1500

 

VELOSPORT Domažlice z.s.

40.000

23.300

MTB Čerchov

 

SK Sněhaři Domažlice, z.s.

88.000

0

100. ročník Chodské třicítky – Český pohár v běhu na lyžích dorostu a dospělých s mezinárodní účastí

Neuskutečnilo se

Celkem

534.000

250.000

 

 

 

g) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smluv o poskytnutí účelových dotací mezi městem Domažlice a jednotlivými subjekty dle „vzorové smlouvy“

Termín splnění: 31.08.2021(OKS)

 

3626 - a) souhlasí s nákupem vánočního osvětlení na věž Chodského hradu a na východní vstup do brány od firmy MK ILUMINATION s. r. o., Solvarská 8030/1a, 080 01 Prešov, Slovensko, IČ 45501246 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 96.512 Kč (Rozpočtová rezerva)

org. 0223 § 3639 pol. 5137 + 96.512 Kč (Správa budov – vánoční osvětlení)(OKS)

 

3627 - pověřuje Mgr. Markétu Kulichovou, právníka MěÚ Domažlice, k zastupování města Domažlice v roli procesního opatrovníka v řízení vedeném u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 13 Nc 307/2021 a 4 P a Nc 141/2021(OKS)

 

3628 - pověřuje Mgr. Markétu Kulichovou, právníka MěÚ Domažlice, k zastupování města Domažlice v roli procesního opatrovníka v řízení vedeném u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 8 L 5/2021(OKS)

 

3629 - pověřuje Mgr. Markétu Kulichovou, právníka MěÚ Domažlice, k zastupování města Domažlice v pozici účastníka opatrovnického řízení u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 13 P 80/2011 a 4 P a Nc 133/2021(OKS)

 

3630 - a) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 10.05.2021

b) bere na vědomí zápis z jednání komise pro strategický rozvoj, bezpečnost a dopravu ze dne 10.05.2021

c) ukládá odboru správy majetku doplnit body dle zápisu z 19. schůze komise pro strategický rozvoj, dopravu a bezpečnost do zadání změny č. 3 územního plánu města Domažlice

Termín splnění: ihned(OSM)

 

3631 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc duben 2021(MP)

 

3632 - schvaluje návrh programu 35. zasedání zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 26.05.2021 dle předloženého návrhu(tajemnice)

 

3633 - a) souhlasí s použitím fondu investic příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Domažlice, Msgre B. Staška 232 ve výši 120.000 Kč na pořízení interaktivní tabule

b) souhlasí s použitím fondu investic příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Domažlice, Msgre B. Staška 232 ve výši 60.000 Kč na pořízení šatních skříněk(OF)

 

3634 - pověřuje Mgr. Markétu Kulichovou, právníka MěÚ Domažlice, k zastupování města Domažlice v roli procesního opatrovníka ve správním řízení vedeném u Dětského domova Tachov, pod sp. zn. 251/2017 a 04/2021/SŘ(OKS)

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 21. 5. 2021 12:40
Datum poslední aktualizace: 1. 6. 2021 14:27
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)