Menu
Město Domažlice
Domažlice

90. schůze ze dne 04.05.2021

-

U S N E S E N Í

 

z 90. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 04.05.2021

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

3499 - schvaluje upravený program schůze

 

3500 - a) bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města

b) ruší usnesení č. 3387 z 30.03.2021(OSM)

 

3501 schvaluje přidělení bytu č. 1 nacházejícího se v budově čp. 56 v ulici Branská v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu s tím, že před uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena kauce ve výši trojnásobku měsíční sazby nájemného(OSM)

 

3502 - schvaluje výjimku v odlišném postupu při pronájmu uvolněných bytových jednotek s užitnou plochou nad 90 m2 s tím, že byt č. 2 nacházející se v budově čp. 141 v ulici Masarykova v Domažlicích, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu, bude přidělen dle Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice(OSM)

 

3503 - schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" vyřazení žádosti ze seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

3504 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu na byt č. 222/10, ul. Žižkova, Domažlice, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

3505 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu na byt č. 144/2, náměstí Míru, Domažlice, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

3506 - schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

3507 - schvaluje v souladu s čl. V Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v domě s pečovatelskou službou v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení – bytu č. 6, Baldovská 638, Domažlice(OSM)

 

3508 - a) doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí odstoupení od koupě nemovitosti - jednotky č. 392/12 vymezené v pozemku p. č. st. 1328 (jehož součástí je budova č. p. 392) v k. ú. Domažlice, část obce Bezděkovské Předměstí, obec a okres Domažlice (jejíž společnou částí je též pozemek p. č. 3495/13) v k. ú. Domažlice a zároveň doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení č. 819 ze dne 24.02.2021

Termín splnění: 26.05.2021

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej jednotky č. 392/12 vymezené v pozemku p. č. st. 1328 (jehož součástí je budova č. p. 392) v k. ú. Domažlice, část obce Bezděkovské Předměstí, obec a okres Domažlice (jejíž společnou částí je též pozemek p. č. 3495/13) v k. ú. Domažlice a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 1.275.000 Kč a bude uhrazena dle varianty B

Termín splnění: 30.06.2021(OSM)

 

3509 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení práva stavby a smlouvě budoucí kupní uzavřené 20.03.2019, kterým dojde k prodloužení doby trvání práva stavby rodinného domu zřízeného k pozemku p. č. 2483/16 v k. ú. Domažlice do 20.09.2023, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.05.2021(OSM)

 

3510 - nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat části pozemku p. č. 4814/2 v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem

Termín splnění: 07.06.2021 OSM

 

3511 - a) rozhodla přidělit veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce plynové kotelny NTK Domažlice, Týnské Předměstí, Švabinského č. p. 564“ realizovanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů společnosti PROKAT invest s. r. o., se sídlem Břetislavova 85, Domažlice, PSČ 344 01, IČO 25238876 za cenu 11.427.861,00 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce plynové kotelny NTK Domažlice, Týnské Předměstí, Švabinského č. p. 564“ se společností PROKAT invest s. r. o., se sídlem Břetislavova 85, Domažlice, PSČ 344 01, IČO 25238876 dle předloženého návrhu za předpokladu, že bude zastupitelstvem města schváleno rozpočtové opatření

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0562 § 3634 pol. 6121 + 13.827.712 Kč (Kotelna Švabinského - realizace)

org. 0562 § 6399 pol. 5362 - 2.399.851 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 11.427.861 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 31.05.2021(OSM)

 

3512 - bere na vědomí informaci o zadání změny č. 3 územního plánu Babylon(OSM)

 

3513 a) schvaluje zadání zakázky Martinovi Houdkovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Němčice, Kdyně, PSČ 345 06, IČ 73687804 na provedení základů a instalaci soch památníku osvobození dle předložené cenové nabídky ve výši 65.750 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0569 § 3326 pol. 6121 + 79.558 Kč (Památník osvobození města-základy a instalace)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 79.558 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3514 - a) schvaluje zadání zakázky na doplnění chybějících zásuvek v prostoru restaurace budovy „Kulturní centrum – Pivovar Domažlice“ společnosti ELEKTRO - ŠTAIF s. r. o., se sídlem Pod Vysokou 434, Zruč – Senec, PSČ 330 08, IČ 28039572 dle předložené nabídky v celkové výši 13.168 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0434 § 2143 pol. 5171   + 15.933 Kč (Pivovar - úpravy elektroinstalace v prostoru restaurace)

org. 0434 § 6399 pol. 5362   - 2.765 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901    - 13.168 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3515 - a) souhlasí v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění jako vlastník honebních pozemků nacházejících se v honitbě město Domažlice a držitel honitby město Domažlice s neomezeným lovem jelena siky bez rozdílu pohlaví a věkových tříd v rozsahu dle žádosti společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. ze dne 21.04.2021

b) souhlasí v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění jako vlastník honebních pozemků nacházejících se v honitbě město Domažlice a držitel honitby město Domažlice s odlovem nenormované zvěře spárkaté - jelena siky a muflona v rozsahu dle žádosti společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. ze dne 21.04.2021

c) souhlasí v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění jako vlastník honebních pozemků nacházejících se v honitbě město Domažlice a držitel honitby město Domažlice s lovem dančí a srnčí zvěře při společných lovech v rozsahu dle žádosti společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. ze dne 21.04.2021

d) souhlasí v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění jako vlastník honebních pozemků nacházejících se v honitbě město Domažlice a držitel honitby město Domažlice s vypouštěním tetřeva hlušce dle žádosti společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. ze dne 21.04.2021 s tím, že tento souhlas je platný do 31.12.2023

e) souhlasí v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění jako vlastník honebních pozemků nacházejících se v honitbě město Domažlice a držitel honitby město Domažlice se zřizováním umělých nor (úkrytů pro zvěř) a zakládáním políček pro zvěř na pozemcích honitby, a to v rozsahu dle žádosti společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. ze dne 21.04.2021 s tím, že tento souhlas se vydává bez časového omezení(OSM)

 

3516 - a) schvaluje poskytnutí slevy z nájemného hrazeného nájemcem Tomášem Strejcem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Kdyně, PSČ 345 06, IČ 64351947 za užívání části nebytových prostor v budově čp. 40 na náměstí Míru v Domažlicích na základě nájemní smlouvy uzavřené dne 28.04.2000, a to slevy ve výši 30 % nájemného za období 01.04.2021 - 31.05.2021, z důvodu vyhlášení nouzového stavu a přijetí mimořádných opatření

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí slevy z nájemného hrazeného nájemcem Petrou Ticháčkovou, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Branská 56, Domažlice - Město, IČ 72194553 za užívání části nebytových prostor v budově čp. 56 v ulici Branská v Domažlicích na základě smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání uzavřené dne 07.04.2020, a to slevy ve výši 30 % nájemného za období 01.04.2021 - 31.05.2021, z důvodu vyhlášení nouzového stavu a přijetí mimořádných opatření

Termín splnění: 26.05.2021(OSM)

 

3517 - a) bere na vědomí žádost Tomáše Strejce, se sídlem Kdyně, PSČ 345 06, IČ 64351947 o slevu nájemného ze dne 08.02.2021

b) neschvaluje záměr uzavřít dodatek k již existující nájemní smlouvě uzavřené dne 28.04.2000 mezi městem Domažlice jakožto pronajímatelem a Tomášem Strejcem, fyzickou osobou podnikající, IČ 64351947 jakožto nájemcem (jejíž předmětem je pronájem části nebytových prostor v budově čp. 40 na náměstí Míru v Domažlicích), kterým bude sjednána změna výše nájemného(OSM)

 

3518 - a) schvaluje změnu splatnosti nájemného za období kalendářního roku 2021 hrazeného nájemcem – Jitkou Šimíkovou, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Klenčí pod Čerchovem, PSČ 345 34, IČ 61150509 na základě nájemní smlouvy uzavřené dne 20.03.2018 tak, že nájemné za období kalendářního roku 2021 je splatné do 31.08.2021 a schvaluje ujednání mezi městem Domažlice a nájemcem, že v důsledku uvedené změny splatnosti nájemného nevznikla povinnost nájemce hradit smluvní úrok za prodlení s úhradou nájemného za rok 2021, které bylo původně splatné 31.01.2021

b) schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 20.03.2018 mezi městem Domažlice a paní Jitkou Šimíkovou, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Klenčí pod Čerchovem, PSČ 345 34, IČ 61150509, jejíž předmětem je pronájem části pozemku p. č. 4779/13 v k. ú. Domažlice, dle předloženého návrhu(OSM)

 

3519 - schvaluje zadání zakázky na elektroměrový rozvaděč včetně příslušenství a montáže pro Městskou sportovní halu, Fügnerova 647 v Domažlicích, fyzické osobě podnikající Ladislavovi Kulhánkovi, se sídlem Domažlice, PSČ 344 01, IČ 63503417, v rozsahu dle předložené cenové nabídky, a úhradu nákladů za elektroměrový rozvaděč včetně příslušenství a montáže v souladu s nájemní smlouvou se společností Správa sportovních zařízení města Domažlice, s. r. o., se sídlem U Zimního stadionu 291, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 25241958, v celkové výši 21.532,60 Kč bez DPH(OSM)

 

3520 - a) souhlasí v souladu s odstavcem 2. článku VI. pachtovní smlouvy uzavřené dne 31.08.2020 mezi městem Domažlice jakožto propachtovatelem a společností Domažlické městské lesy spol. s r. o. jakožto pachtýřem s provedením prodloužení rozvodů vody, stlačeného vzduchu a CO2 k mobilní stáčírně piva v prostorách pivovaru Kulturního centra pivovar Domažlice, Pivovarská 10, Domažlice dle předloženého návrhu s tím, že náklady na tyto práce ponese pachtýř

b) zplnomocňuje společnost Domažlické městské lesy spol. s r. o., IČ 26322994 k zastupování města v příslušných správních řízeních vedených za účelem vydání povolení pro provedení prodloužení rozvodů vody, stlačeného vzduchu a CO2 k mobilní stáčírně piva v prostorách pivovaru Kulturního centra pivovar Domažlice, Pivovarská 10, Domažlice(OSM)

 

3521 - souhlasí v souladu s článkem V. odst. 10 smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání uzavřené dne 29.03.2021 mezi městem Domažlice jakožto pronajímatelem a paní Janou Podpleskou, se sídlem 344 01 Domažlice – Bezděkovské Předměstí, IČ 73687758 jakožto nájemcem, jejíž předmětem je pronájem části nebytových prostor v budově čp. 61 v ulici Msgre B. Staška v Domažlicích, s provedením polepů výloh těchto prostor dle grafického návrhu předloženého dne 28.04.2021(OSM)

 

3522 - a) schvaluje nejvýhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Vybavení MŠ Petrovická Domažlice, dodávka nábytku“ nabídku společnosti MAKRA DIDAKTA s. r. o., se sídlem Nymburk, Drahelice, Drahelická 162/47, PSČ 288 02, IČO 27916758 za cenu 461.994 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření kupní smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Vybavení MŠ Petrovická Domažlice, dodávka nábytku“ se společností MAKRA DIDAKTA s. r. o., se sídlem Nymburk, Drahelice, Drahelická 162/47, PSČ 288 02, IČO 27916758 dle předloženého návrhu

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0536 § 3111 pol. 6122 + 559.013 Kč (MŠ Petrovická - nábytek)

org. 0536 § 6399 pol. 5362 - 97.019 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 461.994 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3523 - bere na vědomí informaci o veřejné zakázce malého rozsahu realizované mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na dodávku s názvem "Vozidlo s hákovým teleskopickým nosičem kontejnerů" vyhlášené organizací DTS Domažlice, příspěvková organizace(OSM)

 

3524 - schvaluje záměr pronajmout část pozemku p. č. 84/1 v k. ú. Babylon, vymezenou situačním plánkem(OSM)

 

3525 - schvaluje záměr dát do výpůjčky části pozemku p. č. 5536/1 v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem(OSM)

 

3526 - schvaluje pronájem části pozemku p. č. 2398/9 v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem za účelem umístění kotce pro psa a zajištění přístupu, na dobu neurčitou, za cenu 10 Kč/ m2/rok, bez s inflačního nárůstu, bez kauce a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

3527 - a) souhlasí s konáním výstavy vozů značky Mercedes-Benz na náměstí Míru v Domažlicích dne 19.06.2021 s tím, že budou respektovány aktuální epidemiologické podmínky

b) souhlasí s uzavírkou spodní části náměstí Míru od budovy čp. 50 k čp. 43 v sobotu 19.06.2021 od 11:00 do 14:00 hodin, a to za účelem konání výstavy vozů značky Mercedes-Benz s tím, že bude umožněn průjezd vozidel složek integrovaného záchranného systému(OSM)

 

3528 - schvaluje aktualizovanou přílohu č. 1 k mandátní smlouvě o provádění správy nemovitostí uzavřené dne 11.12.2006 se společností Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o., se sídlem Zahradní 513, Domažlice, a to ke dni 01.04.2021, dle předloženého návrhu(OSM)

 

3529 a) schvaluje zadání zakázky na provedení archeologického dozoru při realizaci stavby „Suchá nádrž Týnské Předměstí“ příspěvkové organizaci „Západočeské muzeum v Plzni“, se sídlem Kopeckého sady 357/2, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 00228745, v rozsahu dle předložené nabídky ve výši 5.800 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0526 § 2341 pol. 6121 + 7.018 Kč (Suchá nádrž Týnské Předměstí – archeologický dozor)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 7.018 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3530 - schvaluje zřízení úplatné služebnosti zřízení a provozování vodovodní a kanalizační přípojky zřízené v rámci stavby „Novostavba RD - parc. č. 3487/2 a 3487/3, kat.úz. Domažlice“ dle projektové dokumentace vypracované Bc. Ondřejem Cibulkou, zodpovědný projektant Ing. Jan Duchoslav, označené datem leden 2021 a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 4784/2 v k. ú. Domažlice na dobu neurčitou ve prospěch xxx a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, přičemž jednorázová finanční náhrada za zřízení služebnosti se stanoví ve výši 500 Kč bez DPH/1 přípojku(OSM)

 

3531 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemky p. č. 628/1, 628/2, 657/5, 4837, 4841/7 a 4841/8, vše v k. ú. Domažlice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035 v rámci stavby „Domažlice, parc.č. 622/1 - kNN“ na dobu neurčitou a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Dohody o umístění stavby dle předloženého návrhu a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene(OSM)

 

3532 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemky p. č. 3352/15, 3352/4 a 3352/35, vše v k. ú. Domažlice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035 v rámci stavby „Domažlice, parc.č. 3352/28 - kNN“ na dobu neurčitou a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Dohody o umístění stavby dle předloženého návrhu a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene(OSM)

 

3533 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemky p. č. 4779/2 a st. 95, jehož součástí je stavba označená číslem popisným 62, Město, náměstí Míru, vše v k. ú. Domažlice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035 v rámci stavby „Domažlice, Město, náměstí Míru 62 - kNN“ na dobu neurčitou a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Dohody o umístění stavby dle předloženého návrhu a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene(OSM)

 

3534 - schvaluje zřízení úplatné služebnosti zřízení a provozování vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky zřízené v rámci stavby „Novostavba rodinného domu na pozemcích p. č. 3352/28 a 3356/6“ dle projektové dokumentace vypracované Ing. Hanou Černou, zodpovědný projektant Ing. Josef Vaněk, č. zak. 17/2020, označené datem únor 2021 a vstupu a vjíždění na pozemky p. č. 3352/15, 3352/4 a 3352/35, vše v k. ú. Domažlice na dobu neurčitou ve prospěch xxx a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, přičemž jednorázová finanční náhrada za zřízení služebnosti se stanoví ve výši 500 Kč bez DPH/1 přípojku(OSM)

 

3535 - schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení na stavbu „Bytové domy Domažlice – Kasárna II., komunikace a inženýrské sítě“ uzavřené dne 30.03.2020 mezi městem Domažlice a Ing. Jaroslavem Rojtem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Domažlice, PSČ 344 01, IČ 12285447 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3536 - a) schvaluje záměr provedení rekonstrukce ulice Sukova

b) ukládá komisi pro strategický rozvoj, bezpečnost a dopravu posoudit možný rozsah rekonstrukce ulice Sukova (včetně parkování)

Termín splnění: 30.06.2021(OSM)

 

3537 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0810 pol. 4111 ÚZ 98037 + 521.060,13 Kč (Příspěvek MF-zmírnění dopadů kompenzačního bonusu)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 521.060,13 Kč (investiční rezerva)(OF)

 

3538 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0820 § 6399 pol. 5365 + 908.360 Kč (DPPO za město – výdaj rozpočtu)

org. 0800 pol. 1122 + 908.360 Kč (DPPO za město – příjem rozpočtu)(OF)

 

3539 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0528 § 3315 pol. 5532 + 1.320.409,83 Kč (projekt Muzeum, Cíl EÚS – převod dotace partnerovi projektu, město Furth im Wald)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 1.320.409,83 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 31.05.2021(OF)

 

3540 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0116 § 1036 pol. 5811 ÚZ 29008 - 430.627 Kč (příjem náhrady na odbor. lesního hospodáře)

org. 0116 § 1036 pol. 5811 ÚZ 29008 + 430.627 Kč (financování odborného lesního hospodáře)(OF)

 

3541 - souhlasí s vyřazením malotraktoru UNIMAX, rok výroby 2005, inventární číslo 100154 v pořizovací ceně 106.427 Kč(OF)

 

3542 - souhlasí s použitím fondu investic příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice ve výši 75.000 Kč na pořízení malotraktoru UNIMAX(OF)

 

3543 - schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu(OF)

 

3544 - souhlasí s odepisováním provedeného technického zhodnocení majetku města - pořízení „Celotělové vany elektricky výškově nastavitelné s bočním vstupem“, příspěvkovou organizací Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, Baldovská 638, Domažlice(OF)

 

3545 - a) bere na vědomí jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. zápis z konzultačního dne společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o., který se konal dne 01.04.2021

b) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti účetní závěrku společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. za rok 2020 dle předloženého návrhu

c) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti rozdělení zisku společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. za rok 2020 ve výši 615.264,02 Kč dle návrhu předloženého jednatelem společnosti tj. příděl do sociálního fondu ve výši 274.340 Kč, na účet nerozdělený zisk společnosti ve výši 340.924,02 Kč

d) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti vyplacení jednorázové odměny jednateli společnosti dle předloženého návrhu

e) doporučuje zastupitelstvu města schválit rozdělení výsledku hospodaření z hospodářské činnosti města Domažlice za rok 2020 takto: výsledek hospodaření za rok 2020, zisk ve výši 13547.896,48 Kč ponechat v hospodářské činnosti (účet 432 - výsledek hospodaření předcházejících účetních období), daň z příjmů ve výši 3.183.830 Kč převést do rozpočtu města

Termín splnění: 30.06.2021

f) doporučuje zastupitelstvu města schválit účetní operaci v hospodářské činnosti, převedení výsledku hospodaření předcházejících účetních období (zisku) ve výši 11.437.000 Kč na účet jmění účetní jednotky dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2021(OF)

 

3546 - a) neschvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku za rok 2020 příspěvkové organizace Městské kulturní středisko v Domažlicích, nám. Míru 51, 344 01 Domažlice, IČ 00073865, a to z důvodu že účetní závěrka neposkytuje v rozsahu posuzovaných požadavků podle § 16 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o schvalování účetních závěrek, věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví

b) ukládá řediteli příspěvkové organizace Městské kulturní středisko v Domažlicích, nám. Míru 51, 344 01 Domažlice, IČ 00073865, zajistit nápravu zjištěných skutečností v účetnictví roku 2021

Termín splnění: 11.05.2021

c) schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Městské kulturní středisko v Domažlicích, nám. Míru 51, 344 01 Domažlice, IČ 00073865 takto: převod ztráty ve výši 1.030.465,03 Kč na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období(OF)

 

3547 - souhlasí s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, IČ 48344958, do Programu podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 – Pečovatelská služba poskytovaná obcemi, případným přijetím dotace a jejím vypořádáním v souladu s ustanovením § 27 a § 28 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění(OF)

 

3548 - souhlasí s použitím fondu investic příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Domažlice, Msgre B. Staška 232 ve výši 139.386 Kč na nákup notebooků(OF)

 

3549 - souhlasí s vyřazením tohoto majetku:

- kopírovací stroj Canon, inv. číslo 5233, pořízený v roce 2003 v pořizovací ceně 22.210 Kč

- kolotoč nízkopodlažní, inv. číslo 7707, pořízený v roce 2006 v pořizovací ceně 39.036,77 Kč

- skluzavka, inv. číslo 7626, pořízená v roce 2000 v pořizovací ceně 13.011,30 Kč

- kopírka Minolta, inv. číslo 7224, pořízená v roce 2003 v pořizovací ceně 39.381 Kč

- koník na pružině, inv. číslo 7164, pořízený v roce 2000 v pořizovací ceně 15.117 Kč

- skluzavka velká, inv. číslo 7216, pořízená v roce 2000 v pořizovací ceně 10.665 Kč

z evidence majetku Základní školy a mateřské školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace(OKS)

 

3550 - a) bere na vědomí kalkulaci měsíčních neinvestičních výdajů na 1 dítě v Základní škole a mateřské škole Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizaci a na 1 dítě v Mateřské škole Domažlice, příspěvkové organizaci

b) doporučuje řediteli Základní školy a mateřské školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace, stanovit měsíční úplatu za předškolní vzdělávání na školní rok 2021/2022 ve výši 300 Kč/měsíc

c) doporučuje ředitelce Mateřské školy Domažlice, příspěvkové organizace, stanovit měsíční úplatu za předškolní vzdělávání na školní rok 2021/2022 ve výši 300 Kč/měsíc(OKS)

 

3551 - schvaluje prezentaci města Domažlice v knize „Putování po zaniklých místech Českého lesa – Domažlicko“ vydávané Zdeňkem Procházkou - Nakladatelství Českého lesa, se sídlem Domažlice, PSČ 344 01, IČ 12868400, v rozsahu 1 strany A4 dle předloženého návrhu (OKS)

 

3552 - schvaluje Dodatek č. VD/2300/81/2021 ke Smlouvě o výpůjčce č. V/2300/81/2019 uzavíraný mezi Českou spořitelnou, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00, IČ 45244782 a městem Domažlice, se sídlem nám. Míru 1, Domažlice, PSČ 344 20, IČ 00253316 dle předloženého návrhu(OKS)

3553 - schvaluje Dodatek č. VD/2300/84/2021 ke Smlouvě o výpůjčce č. V/2300/84/2019 uzavíraný mezi Českou spořitelnou, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00, IČ 45244782 a městem Domažlice, se sídlem nám. Míru 1, Domažlice, PSČ 344 20, IČ 00253316 dle předloženého návrhu(OKS)

 

3554 - schvaluje Dodatek č.4 Zásad pro použití prostředků sociálního fondu Města Domažlice dle předloženého návrhu(OKS)

 

3555 - a) doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o nevyhovění připomínce PV1 uplatněné k návrhu změny č. 2 Územního plánu Domažlice

b) doporučuje zastupitelstvu města vydat opatření obecné povahy Změnu č. 2 Územního plánu Domažlice

Termín splnění. 26.05.2021(OVÚP)

 

3556 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování lesních hospodářských osnov Domažlice – Horšovský Týn, dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0116 pol. 4216 + 24.096 Kč (Dotace MZe na zpracování LHO Domažlice-Horšovský Týn)

org. 0116 § 1032pol. 6119 + 24.096 Kč (Zpracování LHO Domažlice-Horšovský Týn-dodatek č. 1)(OŽP)

 

3557 - vydává nařízení města Domažlice č. 1/2021 o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy pro zařizovací obvod Domažlice - Koloveč dle předloženého návrhu(OŽP)

 

3558 - pověřuje Mgr. Markétu Kulichovou, právníka MěÚ Domažlice, k zastupování města Domažlice v roli procesního opatrovníka v řízení vedeném u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 13 Nc 401/2021, 4 P a Nc 14/2021, 4 P a Nc 15/2021(OKS)

 

3559 - pověřuje Mgr. Markétu Kulichovou, právníka MěÚ Domažlice, k zastupování města Domažlice v roli procesního opatrovníka ve správním řízení vedeném u Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky pod sp. zn. S-SP-VZP-21-00166689-A97C(OKS)

 

3560 - a) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 12.04. a 27.04.2021

b) bere na vědomí zápis z jednání komise pro strategický rozvoj, dopravu a bezpečnost ze dne 12.04.2021

c) bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 19.04.2021

d) bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 13.04.2021

 

3561 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0221 § 5512 pol. 5134 – 13.000 Kč (JSDHO Havlovice-oděvy)

org. 0221 § 5512 pol. 5139 + 13.000 Kč (JSDHO Havlovice-materiál)(OKS)

 

3562 - a) bere na vědomí informaci o stavu skluzavky na rybníce Babylon a podmínky provozování vodních atrakcí

b) ukládá odboru správy majetku zajistit znepřístupnění velké vodní skluzavky na rybníce Babylon

Termín splnění: do 14.05.2021(OSM)

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 5. 5. 2021 15:58
Datum poslední aktualizace: 25. 5. 2021 8:29
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)