Menu
Město Domažlice
Domažlice

86. schůze ze dne 30.03.2021

-

U S N E S E N Í

 

z 86. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 30.03.2021

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

3386 - schvaluje upravený program schůze

 

3387 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 10/B6 v budově čp. 276 v ulici Petrovická v Domažlicích ze dne 13.04.2017 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3388 - souhlasí s likvidací pozůstalosti - nalezeného majetku, tj. elektrokola a televizoru po zemřelém(OSM)

 

3389 - a) schvaluje v souladu s čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" vyřazení žádosti ze seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) neschvaluje v souladu s čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" vyřazení žádosti ze seznamu nejpotřebnějších žadatel(OSM)

 

3390 - schvaluje v souladu s čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu na byt č. 115/13, ul. Vojtěchova, Domažlice, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

3391 - a) schvaluje v souladu s čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s čl. III – Kritéria pro výběr žadatelů "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

c) schvaluje v souladu s čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu na byt č. 236/2, ul. Kozinova, Domažlice, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

3392 - a) schvaluje v souladu s čl. III - Kritéria pro výběr žadatelů "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s čl. III – Kritéria pro výběr žadatelů "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

c) schvaluje v souladu s čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu na byt č. 236/17, ul. Kozinova, Domažlice, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

3393 - a) vyhodnotila 1. kolo prodeje nemovitosti - jednotky č. 506/3 - byt vymezený podle zákona o vlastnictví bytů nacházející se v budově čp. 505, 506 v ulici Kunešova v Domažlicích, Týnské Předměstí, obec Domažlice, spoluvlastnický podíl ve výši 112/4563 na společných částech budovy čp. 505, 506 a spoluvlastnický podíl ve výši 112/4563 na pozemcích p. č. st. 2573 a st. 2574, vše v k. ú. Domažlice

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej jednotky č. 506/3 - byt vymezený podle zákona o vlastnictví bytů nacházející se v budově čp. 505, 506 v ulici Kunešova v Domažlicích, Týnské Předměstí, obec Domažlice, spoluvlastnický podíl ve výši 112/4563 na společných částech budovy čp. 505, 506 a spoluvlastnický podíl ve výši 112/4563 na pozemcích p. č. st. 2573 a st. 2574, vše v k. ú. Domažlice a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 1.361.301 Kč a bude uhrazena dle varianty B

Termín splnění: 31.05.2021(OSM)

 

3394 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr uzavřít dodatek k existující smlouvě o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 08.04.2019, jejíž předmětem je zřízení práva stavby řadového domu k pozemku p. č. 2483/11, k. ú. Domažlice a závazek smluvních stran za sjednaných podmínek uzavřít kupní smlouvu na prodej tohoto pozemku, kterým budou termín pro provedení stavby a doba trvání práva stavby prodlouženy o 12 měsíců

Termín splnění: 31.05.2021(OSM)

 

3395 - souhlasí v souladu s ustanovením odstavce 5 článku I. smlouvy o nájmu bytu uzavřené 02.07.2020 mezi městem Domažlice a společností Domažlická nemocnice, a. s., se sídlem Domažlice, Kozinova 292, PSČ 344 01, IČ 26361078 s podnájmem bytu - domu č. p. 358, Javorová ul., Domažlice (OSM)

 

3396 - schvaluje zadání zakázky na výměnu tepelného výměníku pro velký bazén do budovy Plaveckého bazénu v Domažlicích společnosti Stanli, s. r. o., se sídlem Špillarova čp. 283, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 28006691, v rozsahu dle předložené cenové nabídky, a úhradu nákladů za výměnu v souladu s nájemní smlouvou uzavřenou se společností Správa sportovních zařízení města Domažlice, s. r. o., se sídlem U Zimního stadionu 291, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 25241958 dne 30.05.2008, v celkové výši 58.255,45 Kč bez DPH(OSM)

 

3397 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení provizorní opravy střech na spojovací budově ZŠ Komenského 17 v Domažlicích panu Františkovi Kotkovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Kašperské Hory, PSČ 341 92, IČ 49171895 dle předložené nabídky ve výši 258.174 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 3113 pol. 5171  + 312.391 Kč (ZŠ Komenského – opravy střech)

org. 0287 § 6399 pol. 5362  -    54.217 Kč (odpočet DPH)       

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 258.174 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3398 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene umístění a provozování kabelového vedení NN vybudovaného v rámci stavby „Domažlice - rozšíření kamerového a informačního systému na Masarykově ulici“ k částem pozemků p. č. 5310/1, p. č. 5310/5 a p. č. 5310/4, vše v k. ú. Domažlice vymezeného geometrickým plánem č. 4407-1001/2019 vyhotoveným společností GEODÉZIE JIHOZÁPAD s. r. o. ve prospěch města Domažlice na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene čj.: 56 442/2017-O25 (TS- VB 2017/0011 PLZ) se společností České dráhy, a. s., IČ 70994226, se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha dle předloženého návrhu(OSM)

 

3399 - schvaluje zřízení úplatné služebnosti zřízení a provozování plynovodní přípojky zřízené v rámci stavby „Domažlice, Čapka Choda 253, parcelní číslo st. 1233, 2389/8 - stavební úpravy objektu, zřízení sjezdu, plynovodní přípojka“ dle projektové dokumentace vypracované Ing. Jakubem Halíkem, zodpovědný projektant Ing. Zbyněk Wolf, č. zak. 05/2021, označené datem 02/2021 a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 2390/3 v k. ú. Domažlice na dobu neurčitou ve prospěch xxx a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, přičemž jednorázová finanční náhrada za zřízení služebnosti se stanoví ve výši 500 Kč bez DPH(OSM)

 

3400 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 29.06.2018 mezi městem Domažlice a obcí Babylon, se sídlem Babylon 27, PSČ 344 01, IČ 00572551, kterým se upřesňuje předmět výpůjčky, dle předloženého návrhu(OSM)

 

3401 - schvaluje propachtování části pozemku p. č. 84/1 v k. ú. Babylon, vymezené situačním plánkem, k zahrádkářským účelům, na dobu neurčitou, za cenu 10 Kč/m2/rok s inflačním nárůstem, kauce ve výši čtyřnásobku měsíční výše pachtovného a uzavření pachtovní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

3402 - schvaluje propachtování části pozemku p. č. 646/1 v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem, k zahrádkářským účelům, na dobu neurčitou, za cenu 10 Kč/m2/rok s inflačním nárůstem, kauce ve výši čtyřnásobku měsíční výše pachtovného a uzavření pachtovní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

3403 - schvaluje uzavření dohody o postoupení nájemní smlouvy uzavřené dne 02.07.2012 mezi městem Domažlice jako pronajímatelem a společností Navijárna motorů HC & M, spol. s r. o., IČ 45356378 jako nájemcem, jejíž předmětem nájmu je část pozemku p. č. 4814/2 v k. ú. Domažlice, a to ze stávajícího nájemce na nového nájemce - Jiří Kuric, Stříbro, IČ 11366133, kterou se současně předmět nájmu rozšiřuje o další část pozemku p. č. 4814/2 v k. ú. Domažlice vymezenou situačním plánkem, dle předloženého návrhu(OSM)

 

3404 - a) schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb představující výkon funkce technického dozoru stavebníka na stavbě „Rekonstrukce plynové kotelny NTK Domažlice, Týnské Předměstí, Švabinského č. p. 564“ se společností Šťastný a Šleis STAVITELSTVÍ A EKONOMIKA s. r. o., se sídlem Domažlice, PSČ 344 01, IČ 26347016, ve výši 200.000 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0562 § 3634 pol. 6121 + 242.000 Kč (kotelna Švabinského - TDS)

org. 0562 § 6399 pol. 5362 - 42.000 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 200.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3405 - a) schvaluje nejvýhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce bytu 5 na adrese Spálená 155“ nabídku Petra Šobra, fyzické osoby podnikající, se sídlem Domažlice, PSČ 344 01, IČ 72241331 za cenu 311.472,88 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce bytu 5 na adrese Spálená 155“ s Petrem Šobrem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Domažlice, PSČ 344 01, IČ 72241331 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3406 - schvaluje zadání zakázky na výrobu a instalaci zabezpečení recepce v budově Plaveckého bazénu v Domažlicích fyzické osobě podnikající Janu Pachlovi, se sídlem Domažlice, PSČ 344 01, IČ 10054031, v rozsahu dle předložené cenové nabídky, a úhradu nákladů za výrobu a instalaci v souladu s nájemní smlouvou uzavřenou se společností Správa sportovních zařízení města Domažlice, s. r. o., se sídlem U Zimního stadionu 291, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 25241958 dne 30.05.2008, v celkové výši 33.903 Kč bez DPH(OSM)

 

3407 - doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si rozhodování o názvech autobusových zastávek(OSM)

 

3408 - a) schvaluje nejvýhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Výměna střešních krytin v ulici Michlova“ nabídku společnosti TS střechy s. r. o., se sídlem Hruškova 52, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 08337829 za cenu 2.984.275 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Výměna střešních krytin v ulici Michlova se společností TS střechy s. r. o., se sídlem Hruškova 52, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 08337829 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3409 - a) souhlasí s legalizací dvou staveb pro rodinnou rekreaci umístěných na pozemku p. č. 189/1, druh pozemku lesní pozemek, v k. ú. Babylon ve vlastnictví Generálního ředitelství cel, se sídlem Budějovická 1387/7, 140 00 Praha 4 – Michle, IČ 71214011

b) souhlasí dle odst. 7. čl. VI. smlouvy o zemědělském pachtu uzavřené dne 30.04.2015 mezi městem Domažlice a společností Domažlické městské lesy spol. s r. o. s přenecháním částí pozemku p. č. 189/1 v k. ú. Babylon do užívání Generálnímu ředitelství cel, se sídlem Budějovická 1387/7, 140 00 Praha 4 – Michle, IČ 71214011 za účelem umístění dvou staveb pro rekreaci, na dobu neurčitou a uzavřením příslušné smlouvy(OSM)

 

3410 - a) rozhodla přidělit veřejnou zakázku s názvem „Bezbariérové úpravy ZŠ Komenského 17 Domažlice a vybudování odborných učeben – Nábytek“ realizovanou v nadlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů společnosti KDZ, spol. s r. o., se sídlem Vizovice, Razov 1256, PSČ 763 12, IČ 15526691 ve výši 7.978.347 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření kupní smlouvy na realizaci veřejné zakázky s názvem „Bezbariérové úpravy ZŠ Komenského 17 Domažlice a vybudování odborných učeben – Nábytek“ se společností KDZ, spol. s r. o., se sídlem Vizovice, Razov 1256, PSČ 763 12, IČ 15526691 dle předloženého návrhu za předpokladu, že bude zastupitelstvem města schváleno příslušné rozpočtové opatření

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření: .

org. 0533 § 3113 pol. 6122 + 1.771.293 Kč (ZŠ Komenského – odborné učebny – Nábytek)

org. 0533 § 6399 pol. 5362 - 307.415 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 1.463.878 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 30.04.2021(OSM)

 

3411 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o změně způsobu oceňování náhrad za zřízení věcného břemene pro technickou infrastrukturu v souvislosti se změnou právních předpisů upravujících oceňování s účinností od 01.01.2021(OSM)

 

3412 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 2689/56 v k. ú. Domažlice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035 v rámci stavby „Domažlice, Dvořákova, č. parc. 2589/36 - kNN“ na dobu neurčitou, jednorázová náhrada se stanoví v minimální výši 18.390 Kč bez DPH a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Dohody o umístění stavby dle předloženého návrhu a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene(OSM)

 

3413 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 2725/4, 2725/10, 2725/13, 2725/15 a 4978/22, vše v k. ú. Domažlice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035 v rámci stavby „Domažlice, parc. č. 2726/2 - vedení NN“ na dobu neurčitou, jednorázová náhrada se stanoví v minimální výši 3.305 Kč bez DPH a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Dohody o umístění stavby dle předloženého návrhu a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene(OSM)

 

3414 - a) ruší usnesení č. 3092 ze dne 05.01.2021 z důvodu odmítnutí podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze strany oprávněné

b) schvaluje zřízení úplatného věcného břemene zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 4781/2 v k. ú. Domažlice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035 v rámci stavby „Domažlice, DO, st. p. 253/1 - kNN“ na dobu neurčitou, jednorázová náhrada se stanoví v minimální výši 1.579 Kč bez DPH a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Dohody o umístění stavby dle předloženého návrhu a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene(OSM)

 

3415 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene zřízení a provozování telekomunikačního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemky p. č. 4921/1, 2351/11, 2330, 4813/10, 2322/18, 2327/1, 2322/19, 2327/5, 2322/3, vše v k. ú. Domažlice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035 v rámci stavby „Domažlice, TS DO_0526-DO_0517 – HDPE - optokabel" na dobu neurčitou, jednorázová náhrada se stanoví v minimální výši 53.616 Kč bez DPH a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Dohody o umístění stavby dle předloženého návrhu a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene(OSM)

 

3416 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene zřízení a provozování distribučního zařízení a telekomunikačního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemky v k. ú. Dolní Folmava - p. č. 737/10, 702/1, 737/9, 737/2; v k. ú. Pec - p. č. 1592/14, 1592/18, 1592/10, 1592/16, 1592/5, 1592/4, 1592/36 a v k. ú. Chodov u Domažlic - p. č. 1845/9, 1845/20, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035 v rámci stavby „Čerchov, DO - vedení VN, kVN“ na dobu neurčitou, jednorázová náhrada se stanoví v minimální výši 20.200 Kč bez DPH a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Dohody o umístění stavby dle předloženého návrhu a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene(OSM)

 

3417 - a) schvaluje uzavření příkazní smlouvy na výkon činnosti koordinátora BOZP s Ing. Antonínem Kavanem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Nové Hamry, PSČ 36221, IČ 66366917 na akci s názvem „Čerchov, Malinová hora, Bystřice odstranění objektů bývalé vojenské posádky v k. ú. Pec a Dolní Folmava“ za cenu 70.000 Kč dle předložené cenové nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0560 § 2143 pol. 5171 +70.000 Kč (Demolice Čerchov - BOZP)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 70.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3418 - a) schvaluje v souladu s čl. 3 odst. 6 vnitřní směrnice č. 3/2007, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek, udělení výjimky na uzavření příkazní smlouvy na výkon činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) se společností Ateliér stavebního inženýrství s. r. o., se sídlem Fojtov 211, PSČ 362 25, Nejdek, IČ 28042395 na akci s názvem „Čerchov, Malinová hora, Bystřice odstranění objektů bývalé vojenské posádky v k. ú. Pec a Dolní Folmava“

b) schvaluje uzavření příkazní smlouvy na výkon činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) se společností Ateliér stavebního inženýrství s. r. o., se sídlem Fojtov 211, PSČ 362 25, Nejdek, IČ 28042395 na akci s názvem „Čerchov, Malinová hora, Bystřice odstranění objektů bývalé vojenské posádky v k. ú. Pec a Dolní Folmava“ za cenu 370.000,00 Kč bez DPH dle předloženého návrhu

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0560 § 2143 pol. 5171 + 447.700 Kč (Demolice Čerchov - TDS)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 447.700 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3419 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení archeologického dozoru na stavbě „Bytové domy Domažlice Kasárna II. - komunikace a inženýrské sítě, I. etapa“ Západočeskému muzeu v Plzni, příspěvkové organizaci, se sídlem Kopeckého sady 2, PSČ 301 00, Plzeň, IČ 00228745 v celkové výši 9.300 Kč bez DPH,

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0462 § 3612 pol. 6121 + 11.253 Kč (archeologický dozor Bytové domy Domažlice –  Kasárna II., komunikace a inženýrské sítě)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 11.253 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3420 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení plošné deratizace kanalizace v Domažlicích a Havlovicích společnosti Primagra, a. s., se sídlem Nádražní 310, Milín, IČ 45148155 dle předložené nabídky v celkové výši 152.830 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtového opatření:

org. 0263 § 2321 pol. 5169 +184.924 Kč (deratizace kanalizace Domažlice, Havlovice)

org. 0263 § 6399 pol. 5362 -   32.094 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 152.830 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3421 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0239 § 5311 pol. 5153 + 2.800 Kč (Boženy Němcové 118 - plyn)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 2.800 Kč (rozpočtová rezerva)(OSM)

 

3422 - a) schvaluje nejvýhodnější nabídku na výkon koordinátora BOZP na stavbě s názvem „Bytové domy Domažlice Kasárna II, komunikace a inženýrské sítě - I. etapa“ nabídku společnosti BEZPO Plzeň s. r. o., se sídlem Bendova 692/2, PSČ 301 01, Plzeň 3, Jižní Předměstí, IČ 26351951 za cenu 28.000 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření příkazní smlouvy na výkon koordinátora BOZP na stavbě s názvem „Bytové domy Domažlice Kasárna II, komunikace a inženýrské sítě - I. etapa“ se společností BEZPO Plzeň s. r. o., se sídlem Bendova 692/2, PSČ 301 01, Plzeň 3, Jižní Předměstí, IČ 26351951 dle předloženého návrhu

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0462 § 3612 pol. 6121 + 33.880 Kč (BD Kasárna II., komunikace a inž. sítě – BOZP)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 33.880 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3423 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení pravidelných kontrol elektrické požární signalizace (EPS) za rok 2021 v budově MKS Domažlice, včetně provedení výměny 32 ks lithiových baterií v bezdrátových detektorech kouře společnosti ABEL C & C s. r. o., se sídlem Severní 60, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 25233157 v rozsahu dle předložené nabídky v celkové výši 22.150 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0457 § 3399 pol. 5169 + 20.413 Kč (MKS – kontrola EPS)

org. 0457 § 3399 pol. 5171 + 6.389 Kč (MKS – oprava EPS)

org. 0457 § 6399 pol. 5362 -   4.652 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 22.150 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3424 - schvaluje vyúčtování vyrovnávací platby za rok 2020 – provozování plaveckého bazénu a služeb s tím souvisejících, provozování zimního stadionu a služeb s tím souvisejících, ve výši 9.002.490 Kč, poskytnuté městem Domažlice, náměstí Míru 1, Domažlice společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., U Zimního stadionu 291, Domažlice dle předloženého návrhu(OF)

 

3425 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0207 pol. 4116 ÚZ 33063 + 1.549.683 Kč (ZŠ Komenského 17- dotace Šablony III)

org. 0207 § 3113 pol. 5336 ÚZ 33063 + 1.549.683 Kč (převod dotace ZŠ Komenského 17)

Termín splnění: 28.04.2021(OF)

 

3426 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0820 § 6402 pol. 2223 + 8.731,05 Kč (příjem doplatku - volby do zastupitelstev krajů)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 + 8.731,05 Kč (rozpočtová rezerva)(OF)

 

3427 - a) schvaluje převedení pohledávek na pokutách a nákladech řízení do podrozvahové evidence v celkové výši 73.529,59 Kč dle předloženého návrhu

b) schvaluje převedení pohledávek na pokutách, uložených Městskou policií do podrozvahové evidence v celkové výši 8.500 Kč dle předloženého návrhu

c) schvaluje převedení pohledávek na místním poplatku z ubytovací kapacity do podrozvahové evidence v celkové výši 21.332,88 Kč dle předloženého návrhu

d) schvaluje převedení pohledávek na místním poplatku za komunální odpad do podrozvahové evidence v celkové výši 60.668 Kč dle předloženého návrhu

e) schvaluje Inventarizační zprávu o výsledku inventarizace v účetní jednotce město Domažlice za rok 2020 dle předloženého návrhu(OF)

 

3428 bere na vědomí zápis z konzultačního dne příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, který se konal dne 09.03.2021(OF)

 

3429 - schvaluje toto rozpočtové opatření

org. 0229 § 6171 pol. 5424 + 150.000 Kč (náhrady platů v době nemoci)

org. 0229 § 6171 pol. 5011 - 112.108 Kč (platy zaměstnanců v pracovním poměru)

org. 0229 § 6171 pol. 5031 - 27.802 Kč (odvody sociální zabezpečení zaměstnanci)

org. 0229 § 6171 pol. 5032 - 10.090 Kč (zdravotní pojištění zaměstnanci)(OF)

 

3430 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření

org. 0222 § 5311 pol. 5424 + 20.000 Kč (Městská policie – náhrady v době nemoci)

org. 0222 § 5311 pol. 5011 - 20.000 Kč (Městská policie – platy)

b) schvaluje toto rozpočtové opatření

org. 0222 § 5311 pol. 5171 + 70.000 Kč (městská policie – opravy a udržování)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 70.000 Kč (investiční rezerva)(OF)

 

3431 - schvaluje Plán kontrolní činnosti města Domažlice na rok 2021 dle předloženého návrhu(OF)

 

3432 - a) bere na vědomí termín zápisu od 03.05. do 14.05.2021 a kritéria pro přijímání dětí do MŠ stanovená ředitelem Základní školy a mateřské školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace

b) bere na vědomí termín od zápisu 03.05. do 14.05.2021 a kritéria pro přijímání dětí do MŠ stanovená ředitelkou Mateřské školy Domažlice, příspěvkové organizace(OKS)

 

3433 - bere na vědomí informaci o prominutí měsíční úplaty za předškolní vzdělávání za měsíc březen 2021 v Mateřské škole Domažlice, příspěvkové organizaci a Základní škole a mateřské škole Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizaci(OKS)

 

3434 - a) souhlasí s instalací infopanelu u židovského hřbitova dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0115 § 2143 pol. 5139 - 19.000 Kč (Cestovní ruch – propagační materiály)

org. 0115 § 2143 pol. 5137 +19.000 Kč (infopanel – židovský hřbitov)(OKS)

 

3435 - schvaluje Dohodu o ceně a platebních podmínkách na rok 2021 ke smlouvě č. 25/2001 o dodávce a odběru tepla a teplé užitkové vody se společností Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o., dle předloženého návrhu(OKS)

 

3436 - pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k provádění všech úkonů, ke kterým je město Domažlice oprávněno a povinno jakožto opatrovník(OSVZ)

 

3437 - schvaluje členem řídícího výboru komunitního plánování sociálních služeb na území ORP Domažlice Mgr. Lucii Vísnerovou, Bc. Lucii Routovou, Martinu Bláhovou(OSVZ)

 

3438 - a) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 15.03. a 22.03.2021

b) bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 22.03.2021

c) bere na vědomí zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 26.03.2021

 

3439 - a) souhlasí s pokácením 1 ks smrku a 1 ks borovice na pozemku p. č. 2685/22 v k. ú. Domažlice

b) nesouhlasí s pokácením 2 ks bříz na pozemku p. č. 2685/22 v k. ú. Domažlice

c) nesouhlasí s pokácením 2 ks okrasných stromů v ulici Břetislavova 243, před zbrojnicí JSDHO Domažlice na pozemcích p. č. 577/4 a p. č. 575, oba v k. ú. Domažlice

d) nesouhlasí s pokácením jasanů na pozemku p. č. 4825/3 v k. ú. Domažlice

e) souhlasí s pokácením borovice na pozemku p. č. 2311/16 v k. ú. Domažlice

f) nesouhlasí s pokácením 8 ks bříz na pozemku p. č. 2311/16 v k. ú. Domažlice(OSM)

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

 

 

Datum vložení: 31. 3. 2021 15:32
Datum poslední aktualizace: 1. 4. 2021 9:48
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)