Menu
Město Domažlice
Domažlice

84. schůze ze dne 16.03.2021

-

 

U S N E S E N Í

 

z 84. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 16.03.2021

 

Rada města v Domažlicích:

 

3332 - schvaluje upravený program schůze

 

3333 - nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat část pozemku p. č. 881/4 v k. ú. Domažlice dle přiloženého situačního plánu

Termín splnění 31.03.2021(OSM)

 

3334 - nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat část pozemku p. č. 881/4 v k. ú. Domažlice dle přiloženého situačního plánu

Termín splnění 31.03.2021(OSM)

 

3335 - nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat část pozemku p. č. 881/4 v k. ú. Domažlice dle přiloženého situačního plánu

Termín splnění 31.03.2021(OSM)

 

3336 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat části pozemků p. č. 2288/2, p. č. 2294/14, p. č. 2299/1, p. č. 2311/1, p. č. 2311/25 a p. č. 4817/1, vše v k. ú. Domažlice, vymezené přiloženým situačním plánkem, na nichž budou umístěny stavby tří bytových domů vybudovaných společností PROXUS s. r. o., se sídlem Praha 4, Krč, Čerčanská 2053/18, PSČ 140 00, IČ 29160952 v rámci stavby Domažlice, Kozinovo pole severovýchod, bytové domy, této společnosti, za minimální kupní cenu ve výši 600 Kč/m2 bez DPH

Termín splnění 30.04.2021(OSM)

 

3337 - doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku p. č. 125/1 označených dle geometrického plánu č. 600-650/2020 novými parcelními čísly 125/15 a st. 508 v k. ú. Babylon, za minimální kupní cenu ve výši 600 Kč/m2 bez DPH, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.03.2021(OSM)

 

3338 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí směnné uzavřené dne 06.10.2020 se společností Lidl Česká republika v. o. s., Nárožní 1359/11, Praha 5, 158 00, IČ 26178541, který řeší změnu zastavovací studie, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.04.2021(OSM)

 

3339 - nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat část pozemku p. č. st. 3254/3 v k. ú. Domažlice dle přiloženého situačního plánu

Termín splnění 31.03.2021(OSM)

 

3340 - schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti se společností Trei Real Estate Czech Republic s. r. o., se sídlem Praha 8, Karlín, Rohanské nábřeží 670/17, PSČ 186 00, IČ 25708261, rozsah služebnosti je vymezen geometrickým plánem č. 4534-1246/2020, dle předloženého návrhu(OSM)

 

3341 - schvaluje poskytnutí slevy z nájemného hrazeného nájemcem Lubošem Ouřadou, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Domažlice, IČ 42856841 za užívání části nebytových prostor v budově čp. 61 na náměstí Míru v Domažlicích na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 31.12.2001, a to slevy ve výši 30 % nájemného za období 01.01.2021 - 31.03.2021, z důvodu vyhlášení nouzového stavu a přijetí mimořádných opatření(OSM)

 

3342 - schvaluje poskytnutí slevy z nájemného hrazeného společností Friends-Company s. r. o., se sídlem Janáčkova 306, Horšovský Týn - Velké Předměstí, PSČ 346 01, IČ 03049485 za užívání části pozemku p. č. 4779/13 v k. ú. Domažlice na základě nájemní smlouvy uzavřené dne 03.10.2016, a to slevy ve výši 30 % nájemného za období 01.01.2021 - 31.03.2021, z důvodu vyhlášení nouzového stavu a přijetí mimořádných opatření(OSM)

 

3343 - doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí slevy z pachtovného hrazeného pachtýřem společností DEJSI Catering s. r. o., se sídlem Husova třída 41, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 07125861 za užívání části nebytových prostor v budově bez čp./če. a budově čp. 10 v ulici Pivovarská v Domažlicích na základě pachtovní smlouvy uzavřené dne 14.09.2020, a to slevy ve výši 30 % pachtovného za období 01.01.2021 - 31.03.2021, z důvodu vyhlášení nouzového stavu a přijetí mimořádných opatření

Termín splnění: 24.03.2021(OSM)

 

3344 - schvaluje poskytnutí slevy z nájemného hrazeného nájemci Miroslavou Palkovičovou, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Chrastavice, IČ 61150339 a paní Stanislavou Ludvíkovou, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Domažlice, IČ 76268349 za užívání části nebytových prostor v budově čp. 638 v ulici Baldovská v Domažlicích na základě smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání uzavřené dne 21.02.2017, a to slevy ve výši 30 % nájemného za období 01.01.2021 - 31.03.2021, z důvodu vyhlášení nouzového stavu a přijetí mimořádných opatření(OSM)

 

3345 - a) souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t – ul. Školní v Domažlicích pro vozidlo MERCEDES-BENZ, nákladní automobil, valníkový, RZ: 3P9 7068, povolená hmotnost 19 t, na období od 22.04.2021 do 22.04.2021

b) souhlasí s úplnou uzavírkou ul. Školní u domu čp. 116 Domažlice z důvodu výměny transformátorů v trafostanici DO_0545, a to dne 22.04.2021(OSM)

 

3346 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 962/2, k. ú. Domažlice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 27232425 v souvislosti s dokončenou stavbou „Domažlice, Haltravská – kNN“ na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu(OSM)

 

3347 - souhlasí dle odst. 7. čl. VI. smlouvy o zemědělském pachtu uzavřené dne 30.04.2015 mezi městem Domažlice a společností Domažlické městské lesy spol. s r. o. s přenecháním částí pozemku p. č. 964/24 v k. ú. Pasečnice do užívání spolku Dolez z. s., se sídlem Husova třída 31, Domažlice, IČ 01220420 za účelem provozování horolezecké oblasti, na dobu neurčitou a uzavřením příslušné smlouvy(OSM)

 

3348 - bere na vědomí soupis prací a výkonů provedených LTC Domažlice, z. s., Elišky Krásnohorské 378, Domažlice, IČ 03696154, v roce 2020 na pozemku p. č. 274/3 s tenisovými kurty v k. ú. Domažlice v souladu s příkazní smlouvou uzavřenou dne 28.04.2017, vč. kopií účetních dokladů prokazujících výši nákladů příkazníka vzniklých při provádění příkazu a kopií dokladů o zaplacení těchto nákladů(OSM)

 

3349 - schvaluje pronájem části pozemku p. č. 260/76 v k. ú. Havlovice u Domažlic, vymezené situačním plánkem za účelem parkování a k rekreačním účelům, na dobu neurčitou, za cenu 20 Kč/m2/rok, s inflačním nárůstem, kauce ve výši čtyřnásobku měsíční výše nájemného a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

3350 - a) bere na vědomí žádost společnosti TOP TANK s. r. o., Janáčkovo nábřeží 1153/13, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČ 26403226 o součinnost při obsluze parkoviště na pozemku p. č. st. 401/1 v k. ú. Domažlice, ze dne 09.02.2021, s tím, že posláním městské policie není zajišťovat podnikatelské zájmy soukromé společnosti

b) nesouhlasí s instalací závory při vjezdu na parkoviště na pozemku p. č. st. 401/1 v k. ú. Domažlice(OSM)

 

3351 - a) mění a doplňuje usnesení č. 3279 ze dne 16.02.2021 takto:

"schvaluje pronájem části nebytových prostor, vymezené situačním plánkem, budově č. p. 61, jež je součástí pozemku p. č. st. 473/1 v k. ú. Domažlice, v ulici Msgre B. Staška v Domažlicích, paní Ja Podpleské, fyzické osobě podnikající, se sídlem 344 01 Domažlice - Bezděkovské Předměstí, IČ 73687758 za účelem provozování prodejny dekorací, dárkových předmětů a květin, na dobu neurčitou, za cenu 17.500 /měsíc, s inflačním nárůstem, kauce se stanoví ve výši 40.000 Kč a uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání dle nově předloženého návrhu"

b) bere na vědomí žádost o snížení nájemného za pronájem části nebytových prostor v budově čp. 61 v ul. Msgre B. Staška v Domažlicích, ze dne 03.03.2021(OSM)

 

3352 - a) schvaluje zadání zakázky na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení na akci „Veřejné osvětlení spojky ulic Jiráskova – Waldhegerova v Domažlicích“ Ing. Antonínu Speierlovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem PSČ 344 01, Domažlice, IČ 49204076 dle předložené nabídky v celkové ceně 12.000 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0262 § 3631 pol. 6121 + 12.000 Kč (PD - VO spojka ulic Jiráskova - Waldhegerova)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 12.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3353 - a) schvaluje zadání zakázky na vypracování projektové dokumentace „Plošina pro výlez do podkroví Hvozdu budovy Kulturního centra – Pivovar Domažlice“ společnosti MEPRO s. r. o., se sídlem nám. Před bateriemi 912/6, Praha 6, PSČ 162 00, IČ 48025721 dle předložené nabídky v celkové výši 25.000 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0517 § 2143 pol. 6122   + 30.250 Kč (Pivovar - PD plošina pro výlez do podkroví Hvozdu)

org. 0517 § 6399 pol. 5362   - 5.250 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901    - 25.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3354 nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat pozemky p. č. 628/1 a p. č. 628/5, oba v k. ú. Havlovice u Domažlic

Termín splnění: 15.04.2021(OSM)

 

3355 - a) schvaluje nejvýhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava oplechování bytových domů – projekt revitalizace“ nabídku Ing. Jana Zelenky, fyzické osoby podnikající, se sídlem Ústí nad Labem-město, Bukov, PSČ 400 01, IČ 72751762 za cenu 569.135 Kč včetně DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava oplechování bytových domů – projekt revitalizace“ s Ing. Janem Zelenkou, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Ústí nad Labem-město, Bukov, PSČ 400 01, IČ 72751762 dle předloženého návrhu

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0544 § 3612 pol. 5171 + 569.135 Kč (Oprava oplechování, Revitalizace BD – realizace)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 569.135 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3356 - a) schvaluje nejvýhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Domažlice, Kozinova 235, 236 – Oprava vady anglických dvorků“ nabídku společnosti AURUM BUILDING s. r. o., se sídlem Pětikozly 34, PSČ 294 30, IČ 24283223 za cenu 3.961.750 Kč včetně DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Domažlice, Kozinova 235, 236 – Oprava vady anglických dvorků“ se společností AURUM BUILDING s. r. o., se sídlem Pětikozly 34, PSČ 294 30, IČ 24283223 dle předloženého návrhu za předpokladu, že bude zastupitelstvem města schváleno příslušné rozpočtové opatření

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0544 § 3612 pol. 5171 + 3.961.750 Kč (Oprava vady anglických dvorků, BD  Kozinova - realizace)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 3.961.750 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 31.03.2021(OSM)

 

3357 - a) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Bytové domy Domažlice Kasárna II, komunikace a inženýrské sítě - I. etapa“ realizovanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

b) jmenuje členy/náhradníky komise pro otevírání a hodnocení nabídek k veřejné zakázce s názvem „Bytové domy Domažlice Kasárna II, komunikace a inženýrské sítě – I. etapa“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve složení: Bc. Šárka Koukolová/Jana Kouříková a Lenka Králová /Ing. Martin Janovec(OSM)

 

3358 - nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat části pozemků p. č. 2214 a p. č. 2380, oba v k. ú. Domažlice vymezené situačním plánkem

Termín splnění: 31.03.2021(OSM)

 

3359 - schvaluje v souladu s čl. V Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v domě s pečovatelskou službou v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení – bytu č. 27, Baldovská 638, Domažlice (OSM)

 

3360 - a) ruší usnesení č. 3108 ze dne 05.01.2021

b) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě na pořízení dopravního automobilu pro JSDH Havlovice se společností ELTRANS Liberec, s. r. o., se sídlem Kateřinská 118, PSČ 463 03, IČ 25026313, DIČ CZ 25026313(OSM)

 

3361 - a) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce plynové kotelny NTK Domažlice, Týnské Předměstí, Švabinského č. p. 564“ realizovanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů dle předloženého návrhu

b) jmenuje členy/náhradníky komise pro otevírání nabídek k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce plynové kotelny NTK Domažlice, Týnské Předměstí, Švabinského č. p. 564“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve složení: Bc. Šárka Koukolová/Jana Kouříková a Lenka Králová /Ing. Martin Janovec

c) jmenuje členy/náhradníky komise pro hodnocení nabídek k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce plynové kotelny NTK Domažlice, Týnské Předměstí, Švabinského č. p. 564“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve složení: Ing. Miloslav Miller/Tomáš Fruth a Bc. Šárka Koukolová/Ing. Martin Janovec(OSM)

 

3362 a) schvaluje zadání zakázky Ing. Zbyňkovi Wolfovi, fyzické osobě podnikající se sídlem 344 01 Domažlice, IČ 73374792 na výkon autorského dozoru při provádění oprav s názvem „Domažlice, Kozinova 235, 236 – Oprava vady anglických dvorků bytového domu“ za cenu 16.000 Kč bez DPH (800 Kč/hod), tedy 19.360 Kč s DPH dle předložené cenové nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0544 § 3612 pol. 5171 + 19.360 Kč (Oprava vady anglických dvorků, BD Kozinova - autorský dozor)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 19.360 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3363 - a) schvaluje zadání zakázky Ing. Zbyňkovi Wolfovi, fyzické osobě podnikající se sídlem 344 01 Domažlice, IČ 73374792 na výkon autorského dozoru při provádění oprav s názvem „Oprava oplechování bytových domů - projekt revitalizace" za cenu 4.800 Kč bez DPH (800 Kč/hod), dle předložené cenové nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0544 § 3612 pol. 5171 + 5.808 Kč (Oprava oplechování, Revitalizace BD - autorský dozor)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 5.808 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3364 - a) schvaluje v souladu s čl. 3 odst. 6 vnitřní směrnice č. 3/2007, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek udělení výjimky na uzavření smlouvy o dílo s Ing. Zbyňkem Wolfem, fyzickou osobou podnikající se sídlem 344 01 Domažlice na vypracování projektové dokumentace přestavby bývalé ubikace na útulnu

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace přestavby bývalé ubikace na útulnu fyzickou osobou Ing. Zbyňkem Wolfem, se sídlem 344 01 Domažlice, IČ 73374792 za cenu 320.296 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0563 § 3639 pol. 6121 + 387.558 Kč (PD Čerchov – stavební úpravy ubikace na útulnu)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 387.558 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3365 - souhlasí dle odst. 7. čl. VI. smlouvy o zemědělském pachtu uzavřené dne 30.04.2015 mezi městem Domažlice a společností Domažlické městské lesy spol. s r. o. s přenecháním částí pozemku p. č. 472/1 v k. ú. Bořice u Domažlic, p. č. 589/7 a p. č. 589/5, oba v k. ú. Havlovice u Domažlic, p. č. 684/4 a p. č. 1026/3, oba v k. ú. Pasečnice, p. č. 3072/3, p. č. 4978/3, p. č. 4978/31, p. č. 4978/43 a p. č. 5077/3, vše v k. ú. Domažlice do užívání společnosti Zemědělské obchodní družstvo Mrákov, IČ 00115649, se sídlem č. p. 21, 345 01 Mrákov za účelem zemědělského hospodaření, na dobu neurčitou a uzavřením příslušné smlouvy(OSM)

 

3366 - a) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Čerchov, Malinová hora, Bystřice odstranění objektů bývalé vojenské posádky v k. ú. Pec a Dolní Folmava“ realizovanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů dle předloženého návrhu

b) jmenuje členy/náhradníky komise pro otevírání a hodnocení nabídek k veřejné zakázce s názvem „Čerchov, Malinová hora, Bystřice odstranění objektů bývalé vojenské posádky v k. ú. Pec a Dolní Folmava“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve složení: Bc. Šárka Koukolová/Jana Kouříková a Lenka Králová/Ing. Martin Janovec(OSM)

 

3367 - nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr darovat pozemek p. č. 2382/40 v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 31.03.2021(OSM)

 

3368 - a) schvaluje uzavření příkazní smlouvy na výkon činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) na stavbě s názvem „Domažlice, Kozinova 235, 236 - Oprava vady anglických dvorků bytového domu“ s Jaroslavem Weberem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem 344 01 Domažlice, IČ 69253307 dle předloženého návrhu

b)  schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0544 § 3612 pol. 5171 + 48.400 Kč (Oprava vady anglických dvorků, BD  Kozinova – TDS)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 48.400 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3369 - a) schvaluje uzavření příkazní smlouvy na výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbě „Oprava oplechování bytových domů - projekt revitalizace“ se společností BEZPO Plzeň s. r. o., se sídlem Bendova 692/2, Jižní předměstí, 301 00 Plzeň, IČ 26351951 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0544 § 3612 pol. 5171 + 33.880 Kč (Oprava oplechování, Revitalizace BD - koordinátor BOZP)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 33.880 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3370 - a) schvaluje uzavření příkazní smlouvy na výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbě „Domažlice, Kozinova 235, 236 – Oprava vady anglických dvorků bytového domu“ se společností BEZPO Plzeň s. r. o., se sídlem Bendova 692/2, Jižní předměstí, 301 00 Plzeň, IČ 26351951 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0544 § 3612 pol. 5171 + 33.880 Kč (Oprava anglických dvorků, Kozinova - koordinátor BOZP)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 33.880 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3371 - schvaluje prominutí poplatku za péči poskytovanou Sluníčkem Domažlice, příspěvkovou organizací, za měsíc březen 2021 v poměrné výši dle počtu dní, kdy bylo zařízení uzavřeno(OKS)

 

3372 - bere na vědomí informaci o snížení měsíční úplaty za předškolní vzdělávání za měsíc únor 2021 ve třídách Mateřské školy Domažlice, příspěvkové organizace, uzavřených z důvodu nařízených karantén(OKS)

 

3373 - a) pověřuje Mgr. Markétu Kulichovou, právníka MěÚ Domažlice, k zastupování města Domažlice v roli zástupce účastníka řízení v soudním řízením vedeném u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 6 C 37/2021 ve věci o zaplacení 221.901,60 Kč s příslušenstvím, jakož i ve všech řízeních jakkoli souvisejících a navazujících před soudem a jinými orgány, i v jednání s třetími osobami a v jejich rámci vykonávání veškerých úkonů

b) pověřuje Mgr. Markétu Kulichovou, právníka MěÚ Domažlice, k zastupování města Domažlice v roli procesního opatrovníka v řízení vedeném u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 13 P 77/2018, 4 P a Nc 85/2021 a 4 P a Nc 86/2021 ve věci prodloužení  omezení svéprávnosti a jmenování opatrovníka(OKS)

 

3374 - bere na vědomí zprávu Mgr. Markéty Kulichové ohledně možnosti podání podnětu Policii ČR(OKS)

 

3375 - a) nesouhlasí s podáním žádosti o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně ve věci porušení podmínek poskytnutí dotace na akci Varovný a informační systém obyvatelstva pro město Domažlice

b) nesouhlasí s podáním žaloby proti rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství, kterým se potvrzují rozhodnutí Finančního úřadu pro Plzeňský kraj(OSM)

 

3376 - a) schvaluje uzavření smlouvy o zajištění výkonu funkce pověřence pro ochranu osobních údajů dle předloženého návrhu se Základní školou Domažlice, Komenského 17, se sídlem Domažlice, Komenského 17, PSČ 344 01, IČ 48342301

b) schvaluje uzavření smlouvy o zajištění výkonu funkce pověřence pro ochranu osobních údajů dle předloženého návrhu s Mateřskou školou Domažlice, příspěvková organizace, se sídlem Domažlice, Zahradní 471, PSČ 344 01, IČ 75006111

c) schvaluje uzavření smlouvy o zajištění výkonu funkce pověřence pro ochranu osobních údajů dle předloženého návrhu se Základní uměleckou školou Jindřicha Jindřicha Domažlice, příspěvková organizace, se sídlem Domažlice, Boženy Němcové 119, PSČ 344 01, IČ 70942285

d) schvaluje uzavření smlouvy o zajištění výkonu funkce pověřence pro ochranu osobních údajů dle předloženého návrhu se Základní školou praktickou Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, se sídlem Domažlice, Msgre B. Staška 232, PSČ 344 01, IČ 75005735

e) schvaluje uzavření smlouvy o zajištění výkonu funkce pověřence pro ochranu osobních údajů dle předloženého návrhu se Základní školou a mateřskou školou Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, se sídlem Domažlice, Msgre B. Staška 232, PSČ 344 01, IČ 75005743

f) schvaluje uzavření smlouvy o zajištění výkonu funkce pověřence pro ochranu osobních údajů dle předloženého návrhu s Domem dětí a mládeže Domino Domažlice, příspěvková organizace, se sídlem Domažlice, Hradská 94, PSČ 344 01, IČ 71295178(OKS)

 

3377 - bere na vědomí zápis z jednání komise pro strategický rozvoj, dopravu a bezpečnost ze dne 01.03.2021

 

3378 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc únor 2021(MP)

 

3379 - schvaluje návrh programu 32. zasedání Zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 24.03.2021, dle předloženého návrhu(tajemnice)

 

3380 - schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby na stavbu „Bytové domy Domažlice – Kasárna II., komunikace a inženýrské sítě“ uzavřené dne 17.12.2020 mezi městem Domažlice a Ing. Jaroslavem Rojtem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Domažlice, PSČ 344 01, IČ 12285447 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3381 - rozhodla o odmítnutí námitky v souladu s § 245 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, stěžovatele PP-servis Plzeň s. r. o., se sídlem Plzeň 1, Bolevec, U Velkého rybníka 688/35, PSČ 301 00 Plzeň, IČ 26322242 proti oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Domažlice, Boženy Němcové 118 – stavební úpravy objektu“(OSM)

 

3382 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vytvoření „Památníku osvobození Domažlic“ s Václavem Fialou, se sídlem Klatovy, PSČ 339 01, IČ 76637590 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0569 § 3326 pol. 6121 + 992.200 Kč (Památník osvobození města)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 -  992.200 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 17. 3. 2021 15:08
Datum poslední aktualizace: 17. 3. 2021 15:13
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)