Menu
Město Domažlice
Domažlice

83. schůze ze dne 02.03.2021

-

 

U S N E S E N Í

 

ze 83. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 02.03.2021

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

3290 - schvaluje předložený program schůze

 

3291 - a) bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města

b) prodlužuje termín splnění usnesení č. 3104 z 05.01.2021 z důvodu nedostatečné časové kapacity projektanta do 30.06.2021

c) ruší usnesení č. 2066 z 09.06.2020 z důvodu nepodepsání smlouvy ze strany ČEZ(OSM)

 

3292 - neschvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

3293 - a) schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu na byt č. 612/18, ul. Michlova, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

3294 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu na byt č. 243/8, ul. 17. listopadu, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

3295 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu na byt č. 257/26, ul. Petrovická, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu,(OSM)

 

3296 - schvaluje v souladu s čl. V Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v domě s pečovatelskou službou v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení – bytu č. 24, Břetislavova 84, Domažlice(OSM)

 

3297 - schvaluje ohledně navýšení rezervovaného příkonu odběrného místa RVO 25 na adrese Petrovická 281 v Domažlicích uzavření Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 21_SOP_01_4121760290 se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, PSČ 405 02, Děčín, IČ 24729035 zastoupené na základě pověření ze dne 30.10.2019 Radoslavem Novým, vedoucím oddělení Regionální obsluha dle předloženého návrhu(OSM)

 

3298 - schvaluje zadání zakázky na provedení odstranění závad, uvedených pod čísly 1 – 4 a číslem 9 ve Zprávě o provedení provozní revize parního kotle ve smyslu ČSN 07 0710 čl. 96 vypracované pod číslem revizní zprávy 178/2020 dne 15.12.2020, parního kotle umístěného v kotelně budovy „Kulturní centrum – Pivovar Domažlice“ společnosti PROKAT invest s. r. o., se sídlem Břetislavova 85, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 25238876 dle předložené nabídky v celkové výši 31.850 Kč bez DPH(OSM)

 

3299 - schvaluje záměr uzavřít dohodu o postoupení nájemní smlouvy uzavřené dne 02.07.2012 mezi městem Domažlice jako pronajímatelem a společností Navijárna motorů HC & M, spol. s r. o., IČ 45356378 jako nájemcem, jejímž předmětem nájmu je část pozemku p. č. 4814/2 v k. ú. Domažlice, a to ze stávajícího nájemce na nového nájemce, kterou bude současně předmět nájmu rozšířen o další část pozemku p. č. 4814/2 v k. ú. Domažlice vymezenou situačním plánkem(OSM)

 

3300 - schvaluje propachtování pozemku p. č. st. 1307/5 v k. ú. Domažlice, jehož součástí je budova bez čp./če. v obci Domažlice, části obce Týnské Předměstí, společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o., se sídlem Domažlice, Tyršova 611, PSČ 344 01, IČ 26322994 a uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě ze dne 31.08.2020 (jejíž předmětem je propachtování části nebytových prostor budovy Kulturního centra pivovar - Domažlice - pivovar a pivnice), dle předloženého návrhu(OSM)

 

3301 - schvaluje propachtování části nebytových prostor, vymezené v situačním plánku, v budovách bez č. p./č. e., jež je součástí pozemku p. č. st. 498/11, a č. p. 10, jež je součástí pozemku p. č. st. 498/10, vše v k. ú. Domažlice, v ulici Pivovarská v Domažlicích společnosti DEJSI Catering s. r. o. se sídlem Domažlice, Husova třída 41, Dolejší Předměstí, PSČ 344 01, IČ 07125861 a uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě ze dne 14.09.2020 (jejíž předmětem je propachtování části nebytových prostor budovy Kulturního centra pivovar - Domažlice - restaurace), dle předloženého návrhu(OSM)

 

3302 - a) bere na vědomí informaci o veřejné zakázce malého rozsahu realizované mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na stavební práce s názvem Pivní zahrada, Babylon vyhlášené společností Domažlické městské lesy spol. s r. o., Tyršova 611, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 26322994

b) ruší veřejnou zakázku malého rozsahu realizovanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na stavební práce s názvem Pivní zahrada, Babylon vyhlášenou společností Domažlické městské lesy spol. s r. o., Tyršova 611, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 26322994

c) ruší usnesení č. 3280 ze dne 16.02.2021

d) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti Plán investic a oprav většího rozsahu na rok 2021 dle nově upraveného návrhu(OSM, OF)

 

3303 - souhlasí dle odst. 7. čl. VI. smlouvy o zemědělském pachtu uzavřené dne 30.04.2015 mezi městem Domažlice a společností Domažlické městské lesy spol. s r. o. s přenecháním částí pozemků p. č. 7/1 a 28/1, oba v k. ú. Babylon a pozemků p. č. 544, 437, 458, 438/1, 782, 783, č. kat. 554 (PK) a č. kat. 508 (PK), vše v k. ú. Dolní Folmava do užívání Lence Hruškové, fyzické osobě podnikající, se sídlem Pasečnice, Nová Pasečnice, IČ 73731561 za účelem zemědělského hospodaření, na dobu neurčitou a uzavřením příslušné smlouvy(OSM)

 

3304 - souhlasí dle odst. 7. čl. VI. smlouvy o zemědělském pachtu uzavřené dne 30.04.2015 mezi městem Domažlice a společností Domažlické městské lesy spol. s r. o. s přenecháním části pozemku č. kat. 508 (PK) v k. ú. Dolní Folmava do užívání Václavu Vogeltanzovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Chrastavice, IČ 42857716 za účelem umístění včelínů, na dobu neurčitou a uzavřením příslušné smlouvy(OSM)

 

3305 - souhlasí dle odst. 7. čl. VI. smlouvy o zemědělském pachtu uzavřené dne 30.04.2015 mezi městem Domažlice a společností Domažlické městské lesy spol. s r. o. s přenecháním části pozemku p. č. 1457/7 v k. ú. Česká Kubice do užívání Věře Hrubé, fyzické osobě podnikající, se sídlem Babylon, IČ 13885090 a Zdeňce Petrůjové, fyzické osobě podnikající, se sídlem Babylon, IČ 13885120 za účelem umístění reklamního zařízení, na dobu neurčitou a uzavřením příslušné smlouvy(OSM)

 

3306 - souhlasí dle odst. 7. čl. VI. smlouvy o zemědělském pachtu uzavřené dne 30.04.2015 mezi městem Domažlice a společností Domažlické městské lesy spol. s r. o. s přenecháním částí pozemků p. č. 143, 369/1 a 1457/7, vše v k. ú. Česká Kubice a části pozemku p. č. 190/19 v k. ú. Babylon do užívání společnosti Trans World Hotels & Entertainment, a. s., se sídlem Česká Kubice 64, IČ 64358267 za účelem umístění reklamních zařízení, na dobu neurčitou a uzavřením příslušné smlouvy(OSM)

 

3307 - souhlasí dle odst. 7. čl. VI. smlouvy o zemědělském pachtu uzavřené dne 30.04.2015 mezi městem Domažlice a společností Domažlické městské lesy spol. s r. o. s přenecháním části pozemku p. č. 674/1 v k. ú. Spáňov do užívání společnosti LST a. s., Trhanov 48, IČ 60706805 za účelem obnovení a provozování lesní školky, na dobu neurčitou a uzavřením příslušné smlouvy(OSM)

 

3308 - souhlasí dle odst. 7. čl. VI. smlouvy o zemědělském pachtu uzavřené dne 30.04.2015 mezi městem Domažlice a společností Domažlické městské lesy spol. s r. o. s přenecháním pozemku p. č. 1674 v k. ú. Pasečnice do užívání společnosti CETIN a. s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Praha 9, IČ 04084063 za účelem umístění telekomunikačního zařízení, na dobu neurčitou a uzavřením příslušné smlouvy(OSM)

 

3309 - souhlasí dle odst. 1. čl. VI. nájemní smlouvy uzavřené dne 30.04.2015 mezi městem Domažlice a společností Domažlické městské lesy spol. s r. o. s přenecháním části nebytových prostor stavby bez čp./če., jež je součástí pozemku p. č. st. 220 v k. ú. Dolní Folmava do užívání společnosti Marles s. r. o., Plzeň 1, Bolevec, Studentská 2090/71, IČ 29116724 za účelem uskladnění lesnického materiálu, na dobu neurčitou a uzavřením příslušné smlouvy(OSM)

 

3310 - bere na vědomí předloženou zprávu o finančním hospodaření TJ Havlovice z. s., se sídlem Havlovice 105, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 48342271 za rok 2020 v kuželníku v Havlovicích, který má pronajatý od města Domažlice nájemní smlouvou ze dne 22.05.2001(OSM)

 

3311 - a) bere na vědomí konání akce „47. ročník jízdy historických vozidel“ na náměstí Míru v Domažlicích dne 21.08.2021

b) souhlasí s uzavírkou horní části náměstí Míru od křižovatky náměstí Míru a ul. Boženy Němcové (od č. p. 70, 120) k č. p. 49 na náměstí Míru v Domažlicích za účelem konání akce „47. ročník jízdy historických vozidel“ dne 21.08.2021 v době od 8:00 do 13:00 hodin pro AMK Domažlice Veteran car club, Havlíčkova 508, 344 01 Domažlice s tím, že bude umožněn průjezd vozidel složek integrovaného záchranného systému a budou respektovány aktuální epidemiologické podmínky(OSM)

 

3312 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Dohody o postoupení smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené 23.10.2018 a kupní smlouvu o prodeji práva stavby a smlouvu o změně obsahu práva stavby dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.05.2021(OSM)

 

3313 - doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 5141/29 v k. ú. Domažlice a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 600 Kč/m2

Termín splnění: 30.04.2021(OSM)

 

3314 - a) schvaluje záměr uzavřít dodatek k existující smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 29.06.2018 mezi městem Domažlice a obcí Babylon, se sídlem Babylon 27, PSČ 344 01, IČ 00572551, kterým bude upřesněn předmět výpůjčky

b) schvaluje záměr propachtovat část pozemku p. č. 84/1 v k. ú. Babylon, vymezenou situačním plánkem

c) nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat část pozemku p. č. 84/1 v k. ú. Babylon, vymezenou situačním plánkem

Termín splnění: 06.04.2021(OSM)

 

3315 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr uzavřít dodatek k existující smlouvě o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené 20.03.2019 jejíž předmětem je zřízení práva stavby řadového domu k pozemku p. č. 2483/16, k. ú. Domažlice a závazek smluvních stran za sjednaných podmínek uzavřít kupní smlouvu na prodej tohoto pozemku, kterým budou termín pro provedení stavby a doba trvání práva stavby prodlouženy o 24 měsíců

Termín splnění: 30.04.2021(OSM)

 

3316 - a) schvaluje pořízení a dodání tří kusů informativního značení s textem: „Upozornění pro návštěvníky Havlovic, v obci je provozován kamerový systém“ od společnosti Zemědělská akciová společnost Koloveč, se sídlem Tyršova 146, PSČ 345 43, Koloveč, IČ 47717700 v celkové hodnotě 3.177 Kč bez DPH (značení bude umístěno na vjezdech do obce Havlovice)

b) schvaluje pořízení a dodání dopravního značení A 19b „Pozor děti“ dle stanoviska odboru dopravy čj. MeDO-56203/2020-San ze dne 19.10.2020 od společnosti Zemědělská akciová společnost Koloveč, se sídlem Tyršova 146, PSČ 345 43, Koloveč, IČ 47717700 v celkové hodnotě 2.194 Kč bez DPH

c) ukládá příspěvkové organizaci DTS Domažlice osadit všechny schválené značky

Termín splnění: do 30.06.2021(OSM)

 

3317 - schvaluje zadání zakázky na vyhotovení PENB pro stavbu „Plavecký bazén v Domažlicích“ Ing. Zbyňkovi Wolfovi, se sídlem Domažlice, PSČ 344 01, IČ 73374792 ve výši 21.900 Kč bez DPH dle předloženého návrhu OSM

 

3318 - a) ruší usnesení č. 3191 c) a d) ze dne 19.01.2021

b) vylučuje účastníka PP-servis Plzeň s. r. o., se sídlem Plzeň 1, Bolevec, U Velkého rybníka 688/35, PSČ 301 00 Plzeň, IČ 26322242, z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem „Domažlice, Boženy Němcové 118 – stavební úpravy objektu“ v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb.,o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů(OSM)

 

3319 - a) ruší usnesení č. 3250 a) a b) ze dne 08.02.2021

b) vylučuje účastníka Moderní škola s. r. o., se sídlem Otice, K Rybníčkům 332, PSČ 747 81, IČ 28607376, z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem „Bezbariérové úpravy ZŠ Komenského 17 Domažlice a vybudování odborných učeben – Nábytek“ v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

c) rozhodla přidělit veřejnou zakázku s názvem „Bezbariérové úpravy ZŠ Komenského 17 Domažlice a vybudování odborných učeben – Nábytek“ realizovanou v nadlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, společnosti T O P SERVIS, s. r. o., se sídlem Brno-střed, Veveří, Bayerova 798/29, PSČ 602 00, IČ 25349490 ve výši 6.999.820 Kč bez DPH (OSM)

 

3320 - a) bere na vědomí žádost k udělení licence k provozování veřejné linkové osobní dopravy na lince č. 143105 Praha – Plzeň – Domažlice – Klatovy dopravci AUTOBUSY VKJ s. r. o., se sídlem Molákova 581/28, 186 00 Praha 8, IČ 27244181

b) souhlasí částečně s přepravou mezi zastávkami na území města dle stanoviska č. 2(OSM)

 

3321 schvaluje zadání zakázky na vypracování projektové dokumentace na provedení opravy spodní výpusti hráze rybníka Babylon, která se nachází přibližně v polovině délky hráze rybníka, Ing. Jitce Kovaříkové, fyzické osobě podnikající, se sídlem Chodov, Trhanov, PSČ 345 33, IČ 42852706, se sídlem provozovny Žižkova 101, Domažlice, PSČ 344 01 v rozsahu dle předložené nabídky v celkové výši 45.000 Kč bez DPH(OSM)

 

3322 - a) bere na vědomí informaci společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., U Zimního stadionu 291, Domažlice o nevyužitém majetku v objektu plaveckého bazénu

b) ukládá jednateli společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., U Zimního stadionu 291, Domažlice nabídnout nevyužitý majetek organizacím města

Termín splnění: 30.04.2021(OF)

 

3323 - a) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. finanční plán společnosti na rok 2021 dle předloženého návrhu tj. hospodářský výsledek zisk ve výši 768.036 Kč

b) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. investiční plán společnosti na rok 2021 dle předloženého návrhu

c) schvaluje finanční plán hospodářské činnosti města Domažlice na rok 2021 dle předloženého návrhu tj. hospodářský výsledek zisk ve výši 11.631.815 Kč

d) schvaluje „Položkový plán oprav a rekonstrukcí městských bytových a nebytových domů a jednotek pro rok 2021“ dle předloženého návrhu s rozsahem oprav (účet 511 – Opravy a udržování) ve výši 11.972.826 Kč(OF)

 

3324 - neschvaluje spolupořádání akce „Domažlický festival vína 2021“ společností Trhy Aleš, spol. s r. o., se sídlem Na Rozhraní 619/40,  Plzeň - Litice, PSČ 321 00, IČ 04487524 a městem Domažlice dne 4. září 2021 na náměstí Míru v Domažlicích dle předloženého návrhu (OKS)

 

3325 - bere na vědomí informaci o ukončení soudního řízení u KS Plzeň č. j. 44 Cm 46/2017 a o stavu soudního řízení u KS Plzeň č.j. 49 Cm 87/2019 a souhlasí s postupem podle varianty I uvedené v Memorandu AK Randa Havel Legal ze dne 26.02.2021(OSM)

 

3326 pověřuje Mgr. Markétu Kulichovou, právníka MěÚ Domažlice, k zastupování města Domažlice v roli procesního opatrovníka xxx, ve správním řízení vedeném u Dětského domova Tachov pod sp. zn. 03/2021/SŘ ve věci stanovení příspěvku na úhradu péče poskytované xxx(OKS)

 

3327 - a) bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 09.02.2021

b) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 15.02. a 01.03.2021

c) bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 15.02.2021

 

3328 - schvaluje zadání zakázky na provedení archeologického dozoru při realizaci stavby „Protierozní opatření rokle Domažlice“ příspěvkové organizaci „Západočeské muzeum v Plzni“, se sídlem Kopeckého sady 357/2, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 00228745, v rozsahu dle předložené nabídky ve výši 5.400 Kč bez DPH(OSM)

 

3329 - a) schvaluje nejvýhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rozšíření městského kamerového dohledového systému – Domažlice, VI. etapa“ nabídku společnosti TIOS PLUS s. r. o., se sídlem Domažlice, Hořejší Předměstí, Kozinova 46, PSČ 344 01, IČ 26395053 za cenu 388.276,90 Kč včetně DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rozšíření městského kamerového dohledového systému – Domažlice, VI. etapa“ se společností TIOS PLUS s. r. o., se sídlem Domažlice, Hořejší Předměstí, Kozinova 46 PSČ 344 01, IČ 26395053 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3330 - doporučuje zastupitelstvu města schválit čerpání investiční rezervy rozpočtu 2021 dle nově předloženého návrhu

Termín splnění: 10.03.2021(OSM)

 

3331 - schvaluje návrh programu 31. zasedání Zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 10.03.2021, dle předloženého návrhu(tajemnice)

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

 

Ing. Radek Wiesner v. r.

místostarosta města

 

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 3. 3. 2021 16:06
Datum poslední aktualizace: 8. 3. 2021 9:50
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)