Menu
Město Domažlice
Domažlice

81. schůze ze dne 08.02.2021

-

 

U S N E S E N Í

 

z 81. (mimořádné) schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 08.02.2021

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

3247 - schvaluje předložený program schůze

 

3248 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočet města Domažlice na rok 2021 jako schodkový s celkovými příjmy ve výši 449.844.080 Kč, výdaji ve výši 565.064.160 Kč, s financováním ve výši 115.220.080 Kč, s výší investiční rezervy 227.835.530 Kč dle předloženého návrhu včetně závazných ukazatelů, stanovených vnitřní směrnicí č. 5/2020 Hospodaření podle schváleného rozpočtu města Domažlice

Termín splnění: průběžně

b) doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí podrobný rozpis rozpočtu města Domažlice na rok 2021 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 24.02.2021

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit příděl do sociálního fondu ve výši 2.237.520 Kč

Termín splnění: 30.12.2021

d) doporučuje zastupitelstvu města schválit příděl do fondu pro obnovu lesa ve výši 4.893.000 Kč

Termín splnění: 30.12.2021(OF)

 

3249 - pověřuje Mgr. Markétu Kulichovou, právníka MěÚ Domažlice, k zastupování města Domažlice v pozici účastníka řízení ve věci o omezení svéprávnosti a opatrovnictví člověka v řízení vedeném u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 13 Nc 425/2020, 4 P a Nc 304 a 4 P a Nc 305/2020(OSVZ)

 

3250 - a) rozhodla přidělit veřejnou zakázku s názvem „Bezbariérové úpravy ZŠ Komenského 17 Domažlice a vybudování odborných učeben – Nábytek“ realizovanou v nadlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, společnosti Moderní škola s. r. o., se sídlem Otice, K Rybníčkům 332, PSČ 747 81, IČ 28607376 ve výši 6.514.469 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření kupní smlouvy na realizaci veřejné zakázky s názvem „Bezbariérové úpravy ZŠ Komenského 17 Domažlice a vybudování odborných učeben – Nábytek“ se společností Moderní škola s. r. o., se sídlem Otice, K Rybníčkům 332, PSČ 747 81 Otice, IČ 28607376 dle předloženého návrhu(OSM)

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

 

Ing. Radek Wiesner v. r.

místostarosta města

 

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 9. 2. 2021 12:27
Datum poslední aktualizace: 9. 2. 2021 12:32
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)