Obsah

80. schůze ze dne 02.02.2021

Typ: ostatní
-

 

U S N E S E N Í

 

z 80. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 02.02.2021

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

3211 - schvaluje předložený program schůze

 

3212 - bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města (OSM)

 

3213 - schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 1/A1 v budově čp. 276 v ulici Petrovická v Domažlicích ze dne 18.02.2015 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3214 - schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 24/C10 v budově čp. 276 v ulici Petrovická v Domažlicích ze dne 18.02.2015 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3215 - schvaluje v souladu s čl. V Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v domě s pečovatelskou službou v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení – bytu č. 28, Břetislavova 84, Domažlice(OSM)

 

3216 - schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

3217 - schvaluje navýšení roční výše sazby nájemného od 01.04.2021 za pronájem bytů ve vlastnictví města Domažlice o inflační nárůst 3,2 % u těch smluv, kde již bylo dosaženo cílové sazby nájemného 69,55 Kč/m2/měsíčně (43,48 Kč/m2/měsíčně u bytu se sníženou kvalitou)(OSM)

 

3218 - schvaluje nenavyšování roční výše nájemného/pachtovného za užívání nemovitostí, nebytových prostor či pozemků stanoveného na rok 2020 o inflační nárůst u těch nájemních/pachtovních smluv, u nichž by inflační nárůst nájemného/pachtovného činil 20 Kč ročně a méně; toto opatření se vztahuje pouze pro výpočet nájemného/pachtovného na rok 2021 u všech nájemních/pachtovních smluv, jejichž předmětem užívání je nemovitý majetek ve vlastnictví města (smlouvy uzavírané městem a městskými organizacemi a společnostmi s r. o.)(OSM)

 

3219 - souhlasí se záměrem stavby „Domažlice – Zahrady Na Skalce“ dle nově předloženého návrhu (situačního výkresu a technické zprávy) vyhotoveného Ing. Michalem Ptáčníkem, Domažlice, IČ 08844925 a označeného datem listopad 2020(OSM)

 

3220 schvaluje zřízení úplatné služebnosti zakládající právo umístit, provozovat a udržovat stavbu „Zahrady Na Skalce“, jejíž součástí je mimo jiné dopravní napojení nově navržené pozemní komunikace na stávající cestu ve vlastnictví České republiky - příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 10244/11a, Praha 3, a vstupu a vjíždění na pozemky p. č. 1859/2 a 1905/32, oba v k. ú. Domažlice na dobu neurčitou, jednorázová finanční náhrada za zřízení služebnosti se stanoví ve výši 500 Kč bez DPH a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení služebnost(OSM)

 

3221 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Souhlasného prohlášení PVL-2176/2020/SML mezi Povodím Vltavy, státní podnik, IČ 70889953, se sídlem Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 a městem Domažlice, IČ 00253316, se sídlem náměstí Míru 1, 344 01 Domažlice, které osvědčuje existenci vlastnického práva části pozemku p. č. 660/6 v k. ú. Havlovice u Domažlic o výměře 0,30 m2 ve prospěch města Domažlice a její připojení k pozemku p. č. st. 38 v k. ú. Havlovice u Domažlic, dle předloženého návrhu(OSM)

 

3222 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o zřízení práva stavby a smlouvě o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 25.09.2020 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 15.03.2021(OSM)

 

3223 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat části pozemku p. č. 125/1 označené dle geometrického plánu č. 600-650/2020 novými parcelními čísly 125/15 a st. 508 v k. ú. Babylon za minimální kupní cenu ve výši 600 Kč/m2 bez DPH

Termín splnění 26.02.2021(OSM)

 

3224 - schvaluje uzavření smlouvy o provedení reklamy se společností OTIS a. s., se sídlem J. Opletala 3506/45, 690 02 Břeclav, IČ 42324254, která poskytne samolepku k prezentaci své firmy a zdarma nainstaluje do výtahu Městského centra sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory Domažlice OTIS čistící ventilátor, dle předloženého návrhu(OSM)

 

3225 - schvaluje aktualizovanou přílohu č. 1 k mandátní smlouvě o provádění správy nemovitostí uzavřené dne 11.12.2006 se společností Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o., se sídlem Zahradní 513, Domažlice, a to ke dni 01.01.2021, dle předloženého návrhu(OSM)

 

3226 - schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke komisionářské smlouvě o zajištění správy objektu pivovaru uzavřené dne 18.03.2016 mezi městem Domažlice a společností Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o., se sídlem Domažlice, Zahradní 513, PSČ 344 01, IČ 26324261 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3227 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě uzavřené dne 01.09.2020 mezi městem Domažlice jakožto propachtovatelem a příspěvkovou organizací Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice, se sídlem Domažlice, Boženy Němcové 118, PSČ 344 01, IČ 48344117 jakožto pachtýřem (jejíž předmětem je propachtování části nebytových prostor budovy Kulturního centra pivovar - Domažlice - vzdělávací centrum a knihovna), dle předloženého návrhu(OSM)

 

3228 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě uzavřené dne 31.08.2020 mezi městem Domažlice jakožto propachtovatelem a příspěvkovou organizací Městské kulturní středisko v Domažlicích, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 51, PSČ 344 01, IČ 00073865 jakožto pachtýřem (jejíž předmětem je propachtování části nebytových prostor budovy Kulturního centra pivovar - Domažlice - komunitní centrum), dle předloženého návrhu(OSM)

 

3229 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě uzavřené dne 31.08.2020 mezi městem Domažlice jakožto propachtovatelem a příspěvkovou organizací Městské kulturní středisko v Domažlicích, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 51, PSČ 344 01, IČ 00073865 jakožto pachtýřem (jejíž předmětem je propachtování části nebytových prostor budovy Kulturního centra pivovar - Domažlice - hvozd), dle předloženého návrhu(OSM)

 

3230 - schvaluje záměr uzavřít dodatek k již existující pachtovní smlouvě uzavřené dne 31.08.2020 mezi městem Domažlice jakožto propachtovatelem a společností Domažlické městské lesy spol. s r. o., se sídlem Domažlice, Tyršova 611, PSČ 344 01, IČ 26322994 jakožto pachtýřem (jejíž předmětem je propachtování části nebytových prostor budovy Kulturního centra pivovar - Domažlice - pivovar a pivnice), kterým bude sjednána změna rozsahu propachtovaného inventáře, rozšíření předmětu pachtu o budovu bez čp./če. - stavbu technického vybavení, jež je součástí pozemku p. č. st. 1307/5 v k. ú. Domažlice, změna výše pachtovného a rozšíření práv a povinností smluvních stran(OSM)

 

3231 - schvaluje záměr uzavřít dodatek k již existující pachtovní smlouvě uzavřené dne 14.09.2020 mezi městem Domažlice jakožto propachtovatelem a společností DEJSI Catering s. r. o., se sídlem Domažlice, Husova třída 41, Dolejší Předměstí, PSČ 344 01, IČ 07125861 jakožto pachtýřem (jejíž předmětem je propachtování části nebytových prostor budovy Kulturního centra pivovar - Domažlice - restaurace), kterým bude sjednána změna rozsahu propachtovaného inventáře, rozšíření předmětu pachtu a rozšíření práv a povinností smluvních stran(OSM)

 

3232 - schvaluje záměr propachtovat část nebytových prostor, vymezenou v situačním plánku, v budovách bez č. p./č. e., jež je součástí pozemku p. č. st 498/11, a č. p. 10, jež je součástí pozemku p. č. st. 498/10, vše v k. ú. Domažlice, v ulici Pivovarská v Domažlicích společnosti DEJSI Catering s. r. o., se sídlem Domažlice, Husova třída 41, Dolejší Předměstí, PSČ 344 01, IČ 07125861(OSM)

 

3233 schvaluje uzavření příkazní smlouvy na výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbě „Domažlice B. Němcové 118 – stavební úpravy“ se společností BEZPO Plzeň s. r. o., se sídlem Bendova 692/2, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ 26351951 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3234 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o podmínkách realizace k projektu č. 271 „Muzeum společného dědictví regionu Domažlice – Furth im Wald“, v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 -2020, s Ministerstvem pro místní rozvoj, IČ 66002222, se sídlem Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1, dle předloženého návrhu(OSM)

 

3235 - schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti k realizaci stavby „Kulturní centrum – Pivovar Domažlice“ uzavřené dne 15.11.2012 mezi městem Domažlice a společností MEPRO s. r. o., se sídlem nám. Před bateriemi 912/6, PSČ 162 00, Praha 6, IČ 48025721 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3236 - schvaluje pronájem pozemků p. č. st. 4028, p. č. 3705/10 a p. č. 3705/11, vše v k. ú. Domažlice společnosti Lindoneo, s. r. o., se sídlem Novoměstská 2170/1c, Řečkovice, 621 00 Brno, IČ 28291492 za účelem umístění a provozování čerpací stanice, na dobu určitou 2 let ode dne uzavření smlouvy s možností automatického prodlužování vždy o 1 rok, za cenu 75.128,31 Kč bez DPH/měsíc, s inflačním nárůstem, kauce ve výši čtyřnásobku měsíční výše nájemného a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

3237 - doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí slevy z nájemného hrazeného nájemcem Petrou Ticháčkovou, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Branská 56, Domažlice - Město, IČ 72194553 za užívání části nebytových prostor v budově čp. 56 v ulici Branská v Domažlicích na základě smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání uzavřené dne 07.04.2020, a to slevy ve výši 30 % nájemného za období leden - březen 2021, z důvodu vyhlášení nouzového stavu a přijetí mimořádných opatření

Termín splnění: 24.02.2021(OSM)

 

3238 - a) doporučuje zastupitelstvu města souhlasit v souladu s ustanovením článku II. odst. 10 smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené mezi městem Domažlice a xxx se zatížením práva stavby váznoucího na pozemku p. č. 260/48 v k. ú. Havlovice u Domažlic

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření zástavní smlouvy reg. číslo: 6300/737128-01/20/01-002/00/R mezi Hypoteční bankou, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, IČ 13584324 jako zástavním věřitelem, xxx jakožto zástavcem a dlužníkem a městem Domažlice jakožto zástavcem, jejímž předmětem je zastavení pozemku p. č. 260/48 v k. ú. Havlovice u Domažlic a práva stavby zřízeného k pozemku p. č. 260/48 v k. ú. Havlovice u Domažlic, dle předloženého návrhu za předpokladu uzavření dohody o úhradě smluvních pokut

c) doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo rozhodnout o uzavření dohody o úhradě smluvních pokut s xxx jakožto stavebníkem, jejímž předmětem je závazek stavebníka v případě vzniku povinnosti města Domažlice na základě zástavní smlouvy reg. číslo: 6300/737128-01/20/01-002/00/R zaplatit zástavnímu věřiteli jakoukoli smluvní pokutu uhradit částku odpovídající této pokutě městu Domažlice, dle předloženého návrhu

d) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o úhradě smluvních pokut s xxx jakožto stavebníkem, jejímž předmětem je závazek stavebníka v případě vzniku povinnosti města Domažlice na základě zástavní smlouvy reg. číslo: 6300/737128-01/20/01-002/00/R zaplatit zástavnímu věřiteli jakoukoli smluvní pokutu uhradit částku odpovídající této pokutě městu Domažlice, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.04.2021(OSM)

 

3239 - bere na vědomí stanovisko komise pro strategický rozvoj, bezpečnost a dopravu ve věci posouzení provozu spojeného se službami zásilkoven a obdobných výdejních míst užívaných přepravci v MPR ve vztahu k platnému dopravnímu značení(OSM)

 

3240 - schvaluje záměr pronajmout část nebytových prostor, vymezenou situačním plánkem, na střeše budovy čp. 502 (výtahovna), jež je součástí pozemku p. č. st. 2570 v k. ú. Domažlice, v ulici Kunešova v Domažlicích, za účelem umístění zařízení pro distribuci bezdrátového internetu(OSM)

 

3241 - schvaluje toto rozpočtové opatření

org. 0550 pol. 4152 + 2.979 Kč (dotace Společné plavání bez hranic)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 + 2.979 Kč (rozpočtová rezerva)(OF)

 

3242 - schvaluje ponechání nevyčerpaného příspěvku na provoz za rok 2020 ve výši 245.648,21 Kč v rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232 s tím, že bude následně převeden do fondu investic k úhradě splátek půjčky na pořízení fotovoltaické výrobny (OF)

 

3243 - a) schvaluje odpisový plán na rok 2021 příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Domino Domažlice, Hradská 94, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu

b) schvaluje odpisový plán na rok 2021 příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170 dle předloženého návrhu

c) schvaluje odpisový plán na rok 2021 příspěvkové organizace Mateřská škola Domažlice, Zahradní 471, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu

d) schvaluje odpisový plán na rok 2021 příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, Baldovská 638, Domažlice dle předloženého návrhu

e) schvaluje odpisový plán na rok 2021 příspěvkové organizace Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice, Pivovarská 10, 344 58 Domažlice dle předloženého návrhu

f) schvaluje odpisový plán na rok 2021 příspěvkové organizace Městské kulturní středisko v Domažlicích, nám. Míru 51, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu

g) schvaluje odpisový plán na rok 2021 příspěvkové organizace Sluníčko Domažlice, Michlova 565, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu

h) schvaluje odpisový plán na rok 2021 příspěvkové organizace Základní škola Domažlice, Komenského 17, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu

i) schvaluje odpisový plán na rok 2021 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Msgre B. Staška 232, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu

j) schvaluje odpisový plán na rok 2021 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Domažlice, B. Němcové 119, 344 11 Domažlice dle předloženého návrhu(OF)

 

3244 - schvaluje uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o dílo na realizaci projektu „Město Domažlice – Služby uživatelům“ – část/komodita K4 Digitalizace dokumentů se společností Autocont a. s. IČ 62587978 dle předloženého návrhu ke dni 28.02.2021(OICT a GIS)

 

3245 - bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 18.01.2021

 

3246 - a) souhlasí s dočasným odnětím části pozemku určeného k plnění funkcí lesa, a to pozemku p. č. 357/3, k. ú. Česká Kubice o výměře 2 m2, dotčeného stavbou „Česká Kubice, DO, s. parc. 357/43 - kNN“, na dobu provádění stavby

b) souhlasí s dočasným odnětím části pozemku určeného k plnění funkcí lesa, a to pozemku p. č. 357/3, k. ú. Česká Kubice o výměře 2 m2, dotčeného stavbou „Česká Kubice, DO, s. parc. 357/43 - kNN“, na dobu životnosti stavby, max. však 30 let(OSM)

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 3. 2. 2021
Poslední aktualizace: 3. 2. 2021 16:52
Autor: Hana Pokorná