Menu
Město Domažlice
Domažlice

79. schůze ze dne 19.01.2021

-

 

U S N E S E N Í

 

ze 79. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 19.01.2021

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

3153 - schvaluje upravený program schůze

 

3154 schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. skutečnou cenu tepelné energie pro rok 2020 ve výši 575,55 Kč/GJ bez DPH(OF)

 

3155 - schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 5/B1 v budově čp. 276 v ulici Petrovická v Domažlicích ze dne 18.02.2015 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3156 - schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 7/B3 v budově čp. 276 v ulici Petrovická v Domažlicích ze dne 04.03.2015 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3157 - schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 8/B4 v budově čp. 276 v ulici Petrovická v Domažlicích ze dne 18.02.2015 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3158 - schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 9/B5 v budově čp. 276 v ulici Petrovická v Domažlicích ze dne 19.02.2015 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3159 - schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 11/B7 v budově čp. 276 v ulici Petrovická v Domažlicích ze dne 19.02.2015 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3160 - schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 12/B8 v budově čp. 276 v ulici Petrovická v Domažlicích ze dne 18.02.2015 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3161 - schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 14/B10 v budově čp. 276 v ulici Petrovická v Domažlicích ze dne 18.02.2015 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3162 - schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 16/C2 v budově čp. 276 v ulici Petrovická v Domažlicích ze dne 26.02.2015 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3163 - schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 18/C4 v budově čp. 276 v ulici Petrovická v Domažlicích ze dne 19.02.2015 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3164 - schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 19/C5 v budově čp. 276 v ulici Petrovická v Domažlicích ze dne 19.02.2015 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3165 - schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 21/C7 v budově čp. 276 v ulici Petrovická v Domažlicích ze dne 27.02.2015 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3166 - schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 26/D2 v budově čp. 276 v ulici Petrovická v Domažlicích ze dne 26.02.2015 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3167 - schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 27/D3 v budově čp. 276 v ulici Petrovická v Domažlicích ze dne 18.02.2015 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3168 - schvaluje zadání zakázky na vyhotovení restaurátorského záměru a zaměření fasády budovy radnice společnosti NEGEBU, s. r. o., se sídlem K Návsi 183/6, 30 100 Plzeň - Lhota IČ 64360733 ve výši 77.200 Kč bez DPH(OSM)

 

3169 - schvaluje záměr propachtovat pozemek p. č. 868 v k. ú. Domažlice(OSM)

 

3170 - neschvaluje záměr pronajmout pozemek p. č. 2492/7 - vodní plocha, vodní nádrž umělá, v k. ú. Domažlice(OSM)

 

3171 - a) doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s realizací projektu “Rozšíření digitálního povodňového plánu a varovného informačního systému pro město Domažlice“ a s podáním žádosti o dotaci do OPŽP na tento projekt

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit zajištění předfinancování a spolufinancování realizace projektu “Rozšíření digitálního povodňového plánu a varovného informačního systému pro město Domažlice“ ve výši 9,6 mil. Kč v rámci rozpočtu města Domažlice

Termín splnění: 27.01.2021(OSM)

 

3172 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat pozemek p. č. 5141/29 v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 08.02.2021(OSM)

 

3173 - doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí slevy z nájemného hrazeného nájemcem společností ELKO, velkoobchod nápojů s. r. o., se sídlem Libušínská 630/78, Plzeň - Božkov, PSČ 326 00, IČ 26366487 za užívání pozemku p. č. st. 3565 včetně jeho součásti - budovy čp. 275 v ulici Petrovická v Domažlicích a části pozemku p. č. 5704, vše v k. ú. Domažlice na základě nájemní smlouvy uzavřené dne 01.07.2014, a to slevy ve výši 30 % nájemného za období 01.10.2020 - 31.12.2020, z důvodu vyhlášení nouzového stavu a přijetí mimořádných opatření

Termín splnění: 29.01.2021(OSM)

 

3174 - doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 260/52, k. ú. Havlovice u Domažlic za cenu 1.687.400 Kč za účelem stavby rodinného domu xxx a zřízení práva stavby k tomuto pozemku v jeho prospěch, uzavření smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o zřízení práva stavby a smlouvou o smlouvě budoucí kupní

Termín splnění: 31.03.2021(OSM)

 

3175 a) doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí žádost ze dne 18.12.2020, o koupi nemovitosti - pozemku p. č. st. 1, druh pozemku: zastavěná plocha (jehož součástí je stavba č. p. 8, jiná stavba) a pozemku p. č. 1, druh pozemku: zahrada (jehož součástí je studna), a to včetně veškerých jejich součástí a příslušenství tvořených vedlejšími stavbami, oba v k. ú. Babylon, s nabídkou kupní ceny ve výši 500.000 Kč

Termín splnění: 27.01.2021

b) doporučuje zastupitelstvu města uzavřít kupní smlouvu se společností Domažlické městské lesy, spol. s r. o., IČ 26322994, se sídlem Tyršova 611, 344 01 Domažlice, jejímž předmětem jsou nemovitosti - pozemek p. č. st. 1, druh pozemku: zastavěná plocha (jehož součástí je stavba č. p. 8, jiná stavba) a pozemek p. č. 1, druh pozemku: zahrada (jehož součástí je studna), a to včetně veškerých jejich součástí a příslušenství tvořených vedlejšími stavbami, oba v k. ú. Babylon za cenu dle znaleckého posudku č. 2731-74/20 ze dne 05.10.2020 vypracovaného znalcem Ing. Josefem Vaňkem, Domažlice dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.03.2021(OSM)

 

3176 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření „Dohody o likvidaci majetku ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit AOPK ČR“ s Českou republikou – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ 62933591 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.03.2021(OSM)

 

3177 ruší usnesení č. 2415 ze dne 15.09.2020(OSM)

 

3178 - a) schvaluje uzavření Příkazní smlouvy na Výkon autorského dozoru při realizaci projektu „Suchá nádrž Týnské předměstí“ s Ing. Antonínem Kavanem, 362 21 Nové Hamry, IČ 66366917, dle předloženého návrhu

b) schvaluje uzavření Příkazní smlouvy na Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, při realizaci projektu „Suchá nádrž Týnské předměstí“ s Ing. Antonínem Kavanem, 362 21 Nové Hamry, IČ 66366917, dle předloženého návrhu(OSM)

 

3179 - schvaluje zadání zakázky na vyhotovení cedule pro zajištění publicity projektu „Suchá nádrž Týnské předměstí“ společnosti Public Art company s. r. o., se sídlem Břetislavova 568, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 24267767, v rozsahu dle předložené nabídky ve výši 385 Kč bez DPH(OSM)

 

3180 - schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb představující výkon funkce technického dozoru stavebníka na stavbě „Suchá nádrž Týnské Předměstí“ s Ing. Michaelou Tanczošovou, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Horšovský Týn, PSČ 346 01, IČ 03861082 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3181 - schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb představující výkon funkce technického dozoru stavebníka na stavbě Výměna oken Kozinova č. p. 86, Domažlice s Ing. Miroslavem Machem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Domažlice, PSČ 344 01, IČ 16737385 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3182 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 30112019 na projekt „Rozšíření městského dohledového systému - Domažlice, VI. etapa“ s Plzeňským krajem, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 70890366, v rámci dotačního titulu Plzeňský kraj - bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2019, dle předloženého návrhu(OSM)

 

3183 - schvaluje uzavření smlouvy „Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie“ se společností ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, DIČ CZ24729035 se sídlem Děčín – Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 Děčín, dle předloženého návrhu (OSM)

 

3184 nesouhlasí s povolením volného prodeje grilovaných kuřat každou středu v prostoru u kašny před budovou kostela Narození Panny Marie na náměstí Míru v Domažlicích pro společnost Sipp Sped s. r. o., IČ 09251570 od 27.01.2021 do 24.03.2021(OSM)

 

3185 - nesouhlasí s vyhrazením parkovacího místa pro držitele ZTP na veřejném parkovišti v ul. Baldovská u budovy penzionu čp. 638 v Domažlicích, pozemek p. č. 2311/19, k. ú. Domažlice (viz situační plánek) po dobu platnosti průkazu ZTP(OSM)

 

3186 - a) doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s realizací projektu “Rekonstrukce fotbalového hřiště s umělým povrchem“ a s podáním žádosti o dotaci do programu vyhlášeného Národní sportovní agenturou na tento projekt

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit zajištění předfinancování a spolufinancování realizace projektu “Rekonstrukce fotbalového hřiště s umělým povrchem“ ve výši 7,5 mil. Kč v rámci rozpočtu města Domažlice

Termín splnění:27.01.2021(OSM)

 

3187 - schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k dohodě o partnerství mezi městem Domažlice, nám. Míru 1, 344 01 Domažlice, IČ 00253316 a Městským kulturním střediskem v Domažlicích, příspěvkovou organizací, nám. Míru 51, 344 01 Domažlice, IČ 00073865, dle předloženého návrhu(OSM)

 

3188 - schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k dohodě o partnerství mezi městem Domažlice, nám. Míru 1, 344 01 Domažlice, IČ 00253316 a organizací Diecézní charita Plzeň, Hlavanova 359/16, 326 00 Plzeň – Východní Předměstí, IČ 49774034, dle předloženého návrhu(OSM)

 

3189 - schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k dohodě o partnerství mezi městem Domažlice, nám. Míru 1, 344 01 Domažlice, IČ 00253316 a organizací Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy, Prokopova 25, 301 00 Plzeň, IČ 45331154, dle předloženého návrhu(OSM)

 

3190 - schvaluje uzavření Dohody o partnerství mezi městem Domažlice, nám. Míru 1, 344 01 Domažlice, IČ 00253316 a organizací Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje, o. p. s., Koterovská 2061/134, 326 00 Plzeň 2 - Slovany, IČ 26594382, dle předloženého návrhu(OSM)

 

3191 - a) ruší usnesení č. 3152 z 15.01.2021

b) rozhodla o vyhovění námitky v souladu s § 245 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, účastníka PP-servis Plzeň s. r. o., se sídlem Plzeň 1, Bolevec, U Velkého rybníka 688/35, PSČ 301 00 Plzeň, IČ 26322242 proti oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Domažlice, Boženy Němcové 118 – stavební úpravy objektu“

c) rozhodla přidělit veřejnou zakázku s názvem „Domažlice, Boženy Němcové 118 – stavební úpravy objektu" realizovanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů společnosti PP-servis Plzeň s. r. o., se sídlem Plzeň 1, Bolevec, U Velkého rybníka 688/35, PSČ 301 00 Plzeň, IČ 26322242 ve výši 6.380.078 Kč bez DPH

d) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Domažlice, Boženy Němcové 118 – stavební úpravy objektu" se společností PP-servis Plzeň s. r. o., se sídlem Plzeň 1, Bolevec, U Velkého rybníka 688/35, PSČ 301 00 Plzeň, IČ 26322242 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3192 - schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace DTS Domažlice takto:

Účet 501 – spotřeba materiálu - 151.000 Kč

Účet 512 – cestovné + 1.000 Kč

Účet 524 – zákonné sociální pojištění + 80.000 Kč

Účet 527+525 – zákonné sociální náklady + 70.000 Kč(OF)

 

3193 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0100 pol. 4121 + 74.500 Kč (přijaté transfery od obcí)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 + 74.500 Kč (rozpočtová rezerva)

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0115 § 2143 pol. 5329 - 21.801,67 Kč (příspěvek DSO Domažlicko – bus Čerchov)

org. 0094 § 3319 pol. 5329 - 1.985,00 Kč (čl. příspěvek DSO Domažlicko)

org. 0224 § 6171 pol. 5329 - 745,00 Kč (čl. příspěvek Vodohospodářský svazek obcí)

org. 0095 § 3722 pol. 5329 - 119,00 Kč (čl. příspěvek Lazce)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 + 24.650,67 Kč (rozpočtová rezerva)(OF)

 

3194 - schvaluje Smlouvu o ČSOB municipálním kontu č. 4208401 - fond obnovy lesa, uzavřenou mezi městem Domažlice se sídlem nám. Míru 1, 344 20 Domažlice, IČ 00253316 a Československou obchodní bankou, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 00001350 dle předloženého návrhu(OF)

 

3195 - schvaluje uzavření Dohody o mediálním partnerství pro rok 2021 mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, nám. Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a společností VLTAVA LABE MEDIA a. s., se sídlem Praha 5 - Jinonice, U Trezorky 921/2, PSČ 158 00, IČ 01440578, dle předloženého návrhu (OKS)

 

3196 - schvaluje uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování děl VP_2020_192204, uzavíranou mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s., se sídlem Praha 6, Čs. armády 786/20, PSČ 160 56, IČ 63839997, dle předloženého návrhu(OKS)

 

3197 - a) bere na vědomí výroční zprávu Základní školy Domažlice, Komenského 17, za školní rok 2019/2020

b) bere na vědomí výroční zprávu Základní školy praktické Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace, za školní rok 2019/2020

c) bere na vědomí výroční zprávu Základní školy a mateřské školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace, za školní rok 2019/2020(OKS)

 

3198 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí příspěvku ve výši 203.000 Kč Diecézní charitě Plzeň, se sídlem Plzeň, Hlavanova 359/16, PSČ 326 00, IČ 49774034, na zajištění poskytování sociálních služeb v Komunitním centru Domažlice

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy č. 201/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 203.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Diecézní charitou Plzeň, se sídlem Plzeň, Hlavanova 359/16, PSČ 326 00, IČ 49774034, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.03.2021(OKS)

 

3199 - schvaluje vyvěšení tibetské vlajky dne 10.03.2021 na podporu 62. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci(OKS)

 

3200 - schvaluje uzavření smlouvy o poskytování právní pomoci mezi městem Domažlice jako klientem a Mgr. Jiřinou Endrštovou, advokátkou se sídlem v Rakovníku, Poštovní 18, IČ 71463551 jako advokátem dle předloženého návrhu(OKS)

 

3201 - doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 k Zásadám pro poskytování náhrad cestovních výdajů členům zastupitelstva města Domažlice dle předloženého návrhu

Termín splnění: 27.01.2021(OKS)

 

3202 - schvaluje platový výměr Josefu Kunešovi, řediteli Základní umělecké školy Jindřicha Jindřicha Domažlice, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu s účinností od 01.01.2021(OKS)

 

3203 - schvaluje platový výměr Mgr. Martinu Tomaierovi, řediteli Základní školy praktické Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu s účinností od 01.01.2021(OKS)

 

3204 - schvaluje platový výměr Mgr. Karlu Štípkovi, řediteli Základní školy a mateřské školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu s účinností od 01.01.2021(OKS)

 

3205 - schvaluje platový výměr Mgr. Ivanu Rybárovi, řediteli Základní školy Domažlice, Komenského 17, dle předloženého návrhu s účinností od 01.01.2021(OKS)

 

3206 - schvaluje platový výměr Mgr. Ing. Kamile Bendové, ředitelce Domu dětí a mládeže Domino Domažlice, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu s účinností od 01.01.2021(OKS)

 

3207 - schvaluje platový výměr Mgr. Lence Žákové, ředitelce Mateřské školy Domažlice, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu s účinností od 01.01.2021(OKS)

 

3208 - a) pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k provádění všech úkonů, ke kterým je město Domažlice oprávněno a povinno jakožto opatrovník

b)pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k provádění všech úkonů, ke kterým je město Domažlice oprávněno a povinno jakožto opatrovník

c) pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k provádění všech úkonů, ke kterým je město Domažlice oprávněno a povinno jakožto opatrovník pro správu jmění(OSVZ)

 

3209 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc prosinec 2020(MP)

 

3210 - schvaluje návrh programu 29. zasedání Zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 27.01.2021, dle předloženého návrhu

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 20. 1. 2021 16:31
Datum poslední aktualizace: 20. 1. 2021 16:37
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)