Menu
Město Domažlice
Domažlice

112. schůze ze dne 07.12.2021

-

 

U S N E S E N Í

 

ze 112. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 07.12.2021

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

4305 - a) schvaluje vypuštění bodu č. 6

b) schvaluje upravený program schůze

 

4306 - schvaluje pronájem částí pozemků p. č. 5545/1, 5590, 5591 a 5595, vše v k. ú. Domažlice, vymezených geometrickým plánem č. 4602-1303/2020 vyhotoveným spol. GEODÉZIE JIHOZÁPAD s. r. o. jako samostatný pozemek p. č. st. 4648, a to včetně jeho součásti – budovy, které bude přiděleno č. p. 387, a movitých věcí uvedených v místním seznamu majetku tohoto střediska ke dni 31.12.2021, organizaci Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, IČ 75005743 a uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě ze dne 31.03.2006, dle předloženého návrhu s tím, že nájemné se stanoví ve výši 535.389 Kč/rok bez DPH(OSM)

 

4307 - a) schvaluje přihlášení objektu Kulturní centrum Pivovar Domažlice, Pivovarská 10 do Národní putovní výstavy „Má vlast cestami proměn“, kterou pořádá spolek Cestami proměn, z. s.

b) schvaluje úhradu poplatku za celoroční prezentaci v celkové výši 9.317 Kč včetně DPH

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0434 § 2143 pol. 5169 + 9.317 Kč (Kulturní centrum Pivovar Domažlice – propagace stavby)

org. 0434 § 6399 pol. 5362 – 1.617 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 7.700 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4308 - a) schvaluje zpracování provozního řádu a posouzení rizik vodního zdroje v areálu koupaliště Babylon a na Čerchově společností Chodské vodárny a kanalizace, a. s., Bezděkovské Předměstí 388, 344 78 Domažlice, IČ 49788761

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0239 § 2310 pol. 5169 + 84.700 Kč (provozní řád vodní zdroj Čerchov a Babylon)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 -  84.700 Kč (rozpočtová rezerva)(OSM)

 

4309 - nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat část pozemku p. č. 978/1 v k. ú. Domažlice dle předloženého situačního plánu

Termín splnění 31.12.2021(OSM)

 

4310 - doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení č. 1099 ze dne 24.11.2021

Termín splnění: 15.12.2021 OSM

 

4311 - a) schvaluje bezúplatný převod drobného mobiliáře, a to 1 ks stojanu s informační tabulí k projektu „zaniklá sídla Domažlicka“ a 2 ks venkovních turistických map od Svazku českých měst a obcí v česko – bavorském pohraničním prostoru „Domažlicko“, se sídlem Babylon 27, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 18232507 do majetku města Domažlice, se sídlem náměstí Míru 1, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 00253316

b) ukládá DTS Domažlice, p. o. zajistit opravu a obnovu drobného mobiliáře, a to 1 ks stojanu s informační tabulí k projektu „zaniklá sídla Domažlicka“

Termín splnění: 31.05.2022

c) ukládá odboru správy majetku zajistit opravu a obnovu 2 ks venkovních turistických map

Termín splnění: 31.05.2022(OSM)

 

4312 - a) schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb představující výkon funkce technického dozoru stavebníka na stavbě Plynofikace západní tribuny městského stadionu v Domažlicích s Jakubem Baštářem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Mlýnec, Postřekov, PSČ 345 35, IČO 87672014, ve výši 37.500 Kč, dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 3412 pol. 6121 + 37.500 Kč (Plynofikace západní tribuny „Střelnice“ - TDS)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 37.500 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4313 - a) schvaluje nejvýhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem Plynofikace západní tribuny městského stadionu v Domažlicích“, nabídku společnosti PROKAT invest s. r. o., se sídlem Podolská 401/50, Praha 4 - Podolí, PSČ 147 00, IČO 25238876 ve výši 540.865 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem Plynofikace západní tribuny městského stadionu v Domažlicích se společností PROKAT invest s. r. o., se sídlem Podolská 401/50, Praha 4 - Podolí, PSČ 147 00, IČO 25238876 dle předloženého návrhu

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 3412 pol. 6121 + 654.447 Kč (Plynofikace západní tribuny „Střelnice“ - realizace)

org. 0287 § 6399 pol. 5362 - 113.582 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 540.865 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4314 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemky p. č. 2329/8 a p. č. st. 1307/5, jehož součástí je stavba bez čp./če., oba v k. ú. Domažlice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035 v rámci stavby „Domažlice, Pivovarská, 1307/5 - kNN“ na dobu neurčitou a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Dohody o umístění stavby č. ČEZd_SoBS VB 9262/IV-12-0018555 dle předloženého návrhu a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene(OSM)

 

4315 - schvaluje zřízení úplatné služebnosti zřízení a provozování vodovodní a kanalizační přípojky zřízené v rámci stavby „Domažlice, č. kat. 3352/7 - rodinný dům“ dle projektové dokumentace vypracované Ing. Bedřichem Strakou, IČ 11408111, označené datem 11/2021 a vstupu a vjíždění na pozemky p. č. 3352/15 a 3352/4, oba v k. ú. Domažlice na dobu neurčitou ve prospěch xxx a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, přičemž jednorázová finanční náhrada za zřízení služebnosti se stanoví ve výši 500 Kč bez DPH/přípojku(OSM)

 

4316 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene (služebnosti) zřízení a provozování stavby „Havlovice – sjezd pro obsluhu pozemku p. č. 162 v k. ú. Havlovice“ na pozemcích p. č. 122/1 a 136/8, oba v k. ú. Havlovice u Domažlic ve prospěch xxx na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu s tím, že výše jednorázové náhrady se stanoví ve výši 1.368 Kč bez DPH(OSM)

 

4317 - a) souhlasí s pokácením 3 ks douglasky na pozemku p. č. 298/1 v k. ú. Domažlice

b) nesouhlasí s pokácením stromů na pozemku p. č. 298/7 v k. ú. Domažlice(OSM)

 

4318 - souhlasí s bezpečnostním řezem 1 ks topolu na pozemku p. č. 1074 v k. ú. Domažlice(OSM)

 

4319 - nesouhlasí s pokácením 1 ks modřínu na pozemku p. č. 2403/1 v k. ú. Domažlice(OSM)

 

4320 - a) souhlasí s pokácením 2 ks smrků a 1 ks borovice na pozemku p. č. 2685/7 v k. ú.Domažlice

b) nesouhlasí s pokácením 1 ks břízy, 4 ks smrků a 1 ks borovice na pozemku p. č. 2685/7 v k. ú. Domažlice(OSM)

 

4321 - souhlasí s pokácením suchých stromů a náletových dřevin na pozemcích p. č. 3473/2, 3800/54, 3800/76, 5055/1, vše v k. ú. Domažlice(OSM)

 

4322 - souhlasí s pokácením 1 ks jedle na pozemku p. č. 690/1 v k. ú. Domažlice(OSM)

 

4323 - souhlasí se zdravotním řezem celého stromořadí na pozemku p. č. 958/2 v k. ú. Domažlice(OSM)

 

4324 - schvaluje záměr uzavřít dodatek k již existující pachtovní smlouvě uzavřené dne 14.09.2020 mezi městem Domažlice jakožto propachtovatelem a společností DEJSI Catering s. r. o. se sídlem Domažlice, Husova třída 41, Dolejší Předměstí, PSČ 344 01, IČ 07125861 jakožto pachtýřem (jejíž předmětem je propachtování části nebytových prostor budovy Kulturního centra pivovar - Domažlice - restaurace), kterým bude sjednána změna minimální otevírací doby po dobu platnosti opatření týkajících se provozu restauračních zařízení přijatých orgány veřejné moci České republiky k zamezení šíření nemoci Covid-19, a to od 10.00 h do 22.00 h pět dní v týdnu s tím, že určení konkrétních dnů, ve kterých bude otevřeno, bude na pachtýři(OSM)

 

4325 - souhlasí v souladu s čl. VI odst. 9 pachtovní smlouvy ze dne 31.08.2020 a Dohody o partnerství ze dne 26.10.2016, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25.01.2021, uzavřených mezi městem Domažlice jakožto propachtovatelem a realizátorem a Městským kulturním střediskem v Domažlicích, se sídlem náměstí Míru 51, Domažlice, IČ 00073865 jakožto pachtýřem a partnerem, s přenecháním části nebytových prostor v budově bez čp./če., jež je součástí pozemku p. č. st. 498/11 a budově čp. 10, jež je součástí pozemku p. č. st. 498/10, vše v k. ú. Domažlice, konkrétně místnosti 1.26b a místnosti 1.26c a souvisejícího zázemí – sociálního zařízení a přístupových koridorů, do užívání Diecézní charitě Plzeň, IČ 49774034 za účelem vykonávání činností v rámci projektu Komunitní centrum Domažlice, CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002459, a to na dobu od 01.01.2022 do 31.12.2025(OSM)

 

4326 - souhlasí v souladu s čl. VI odst. 9 pachtovní smlouvy ze dne 31.08.2020 a Dohody o partnerství ze dne 26.10.2016, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25.01.2021, uzavřených mezi městem Domažlice jakožto propachtovatelem a realizátorem a Městským kulturním střediskem v Domažlicích, se sídlem náměstí Míru 51, Domažlice, IČ 00073865 jakožto pachtýřem a partnerem, s přenecháním části nebytových prostor v budově bez čp./če., jež je součástí pozemku p. č. st. 498/11 a budově čp. 10, jež je součástí pozemku p. č. st. 498/10, vše v k. ú. Domažlice, konkrétně místnosti 1.26d a souvisejícího zázemí – sociálního zařízení a přístupových koridorů, do užívání Centru pro zdravotně postižené Plzeňského kraje, o. p. s., IČ 26594382 za účelem vykonávání činností v rámci projektu Komunitní centrum Domažlice, CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002459, a to na dobu od 01.01.2022 do 31.12.2025(OSM)

 

4327 - schvaluje pronájem jednoho páru optických vláken na trase - KS Prokopa Velikého - datový rozvaděč náměstí Míru 1 - ORM Kosmonautů 165 společnosti Telco Pro Services, a. s., se sídlem Duhová 1531/3, Michle, Praha 4, PSČ 140 00, IČ 29148278 za účelem přenosu datových a telekomunikačních služeb, na dobu neurčitou se závazkem na 24 měsíců, s výpovědní dobou 3 měsíce, za cenu 4 Kč bez DPH/metr délky předmětu nájmu/kalendářní měsíc, s inflačním nárůstem, kauce ve výši čtyřnásobku měsíční výše nájemného a uzavření smlouvy o nájmu optických vláken dle předloženého návrhu - varianty č. 1(OSM)

 

4328 - a) schvaluje zadání zakázky na dodání a montáž konvektomatu XEVC-0511-EZRM do kuchyně MŠ Petrovická, společnosti GASTRO SERVIS Plzeň s. r. o., se sídlem Chotíkov 35, PSČ 330 17, IČ 29083141, v rozsahu dle předložené nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0536 § 3111 pol. 6122 + 99.972 Kč (MŠ Petrovická - konvektomat)

org. 0536 § 6399 pol. 5362 - 17.351 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 82.621 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4329 - a) schvaluje zadání zakázky na dodání a montáž herních prvků do zahrady MŠ Petrovická, společnosti Bonita Group Service s. r. o., se sídlem Drásov 583, PSČ 664 24, IČ 27738795, v rozsahu dle předložené nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0536 § 3111 pol. 6121 + 255.133 Kč (MŠ Petrovická – herní prvky)

org. 0536 § 6399 pol. 5362 - 44.280 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 210.853 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4330 - schvaluje Smlouvu o poskytování daňového poradenství, uzavřenou mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, Domažlice, IČ 00253316 a společností PilsTax s. r. o., Nepomucká 122/10, Plzeň, IČ 26384086 dle předloženého návrhu(OF)

 

4331 - schvaluje změnu rozpočtu příspěvkové organizace Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice takto:

Účet 502 – spotřeba energie + 24.000 Kč

Účet 513 – náklady na reprezentaci + 3.000 Kč

Účet 527 – zákonné soc. náklady + 100.000 Kč

Účet 54x – ostatní náklady + 12.000 Kč

Účet 501 – spotřeba materiálu - 36.000 Kč

Účet 512 – cestovné - 3.000 Kč

Účet 528 – jiné soc. náklady - 100.000 Kč(OF)

 

4332 - schvaluje změnu rozpočtu příspěvkové organizace Základní umělecké školy Jindřicha Jindřicha Domažlice takto:

Účet 54, 56 – ostatní náklady - 20.000 Kč

Účet 558 – pořízení DDHM - 29.000 Kč

Účet 501 – spotřeba materiálu + 39.000 Kč

Účet 511 – opravy a údržba + 10.000 Kč(OF)

 

4333 - a) souhlasí s použitím fondu investic příspěvkové organizace Základní škola Domažlice, Komenského 17, 344 01 Domažlice ve výši 51.168 Kč na nákup třídveřové saladety v nerezovém provedení

b) souhlasí s použitím fondu investic příspěvkové organizace Základní škola Domažlice, Komenského 17, 344 01 Domažlice ve výši 370.000 Kč na nákup systému centrálního klíče k požárně bezpečnostnímu řešení školy(OF)

 

4334 - stanoví, že pro potřeby přidělení počtu sběrných nádob na směsný odpad dle ust. čl. 7 odst. 3 obecně závazné vyhlášky č. 4/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, se za dostatečný objem sběrné nádoby považuje 3,15 litru na osobu a den, tedy 22 litrů na osobu a týden(OF)

 

4335 - schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. kalkulovanou cenu tepelné energie pro rok 2022 výši 559,66 Kč/GJ bez DPH(OF)

 

4336 - schvaluje cenu vodného a stočného pro rok 2022 dle návrhu předloženého společností Chodské vodárny a kanalizace a. s. takto:

a) cena vodného: 43,57 Kč bez DPH /m3

b) cena stočného: 39,92 Kč bez DPH/m3(OF)

 

4337 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0572 pol. 4122 + 300.000 Kč (dotace PK – Oprava střechy zimního stadionu)

org. 0572 § 3412 pol. 5171 + 300.000 Kč (realizace akce – Oprava střechy zimního stadionu)(OF)

 

4338 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2022 dle předloženého návrhu

Termín splnění: do doby schválení rozpočtu na rok 2022

b) doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout, že město Domažlice neposkytuje individuální dotace nezahrnuté do rozpočtu města na rok 2022

Termín splnění: 15.12.2021(OF)

 

4339 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org, 0225 § 4350 pol. 5331 + 3.500.000 Kč (Městské centrum soc.reh.služeb – příspěvek na provoz)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 3.500.000 Kč (rozpočtová rezerva)

Termín splnění: 20.12.2021

b) schvaluje změnu rozpočtu příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, Baldovská 638, Domažlice za podmínky schválení rozpočtového opatření zastupitelstvem města takto:

účet 67x- dotace sociální služby PK - 3.444.077 Kč

účet 60x- tržby - 55.923 Kč(OF)

 

4340 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částky z programu „Reprezentace města - mládež do 18 let v roce 2021“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

 

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Název projektu

Přidělená částka

Gymnázium J.Š. Baara Domažlice

13.970

Republikové finále v přespolním běhu

11.176

CELKEM

13.970

 

11.176

Termín splnění: 15.12.2021

 

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy č. 76/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 11.176 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 34420, IČ 00253316 a Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323, příspěvková organizace, se sídlem Domažlice, Pivovarská 323, Týnské Předměstí, PSČ 344 01, IČ 48342912 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2021(OKS)

 

4341 - schvaluje Dodatek č. 5 Zásad pro použití prostředků sociálního fondu města Domažlice dle předloženého návrhu(OKS)

 

4342 - bere na vědomí informaci o uzavření Sluníčka Domažlice, příspěvkové organizace, ve dnech 23.12.2021 až 02.01.2022(OKS)

 

4343 - a) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 29.11. a 06.12.2021

b) bere na vědomí zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 29.11.2021

 

4344 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc listopad 2021(MP)

 

4345 - schvaluje návrh programu 42. zasedání zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 15.12.2021 dle upraveného návrhu(tajemnice)

 

4346 - a)  doporučuje zastupitelstvu města schválit účast města Domažlice v elektronické dražbě, jejíž předmětem jsou pozemky p. č. 89/20, p. č. 707/8 a p. č. 707/9, vše v k. ú. Havlovice u Domažlic, nařízené Finančním úřadem pro Plzeňský kraj, Územní pracoviště v Domažlicích, s úmyslem nabýt zmíněné pozemky do vlastnictví města a s tím, že nabídka ceny (nejvyšší podání) bude učiněna v mezích schváleného rozpočtu města (Odboru správy majetku MěÚ Domažlice), přičemž toto schválení účasti města v elektronické dražbě se výslovně vztahuje i na všechny případné opakované dražby konané podle § 225 daňového řádu, kdy předmětem opakované dražby budou pozemky p. č. 89/20, p. č. 707/8 a p. č. 707/9, vše v k. ú. Havlovice u Domažlic.

b) doporučuje zastupitelstvu města zmocnit starostu města JUDr. Zdeňka Nováka k zastupování města Domažlice v elektronické dražbě, jejíž předmětem jsou pozemky p. č. 89/20, p. č. 707/8 a p. č. 707/9, vše v k. ú. Havlovice u Domažlic, nařízené Finančním úřadem pro Plzeňský kraj, Územní pracoviště v Domažlicích, přičemž toto zmocnění se výslovně vztahuje i na všechny případné opakované dražby konané podle § 225 daňového řádu, kdy předmětem opakované dražby budou pozemky p. č. 89/20, p. č. 707/8 a p. č. 707/9, vše v k. ú. Havlovice u Domažlic, náhradník: Bc. Stanislav Antoš, místostarosta města

c) doporučuje zastupitelstvu města zmocnit starostu města JUDr. Zdeňka Nováka k určení nejvyššího podání v elektronické dražbě, jejíž předmětem jsou pozemky p. č. 89/20, p. č. 707/8 a p. č. 707/9, vše v k. ú. Havlovice u Domažlic, nařízené Finančním úřadem pro Plzeňský kraj, Územní pracoviště v Domažlicích, přičemž toto zmocnění se výslovně vztahuje i na všechny případné opakované dražby konané podle § 225 daňového řádu, kdy předmětem opakované dražby budou pozemky p. č. 89/20, p. č. 707/8 a p. č. 707/9, vše v k. ú. Havlovice u Domažlic, náhradník: Bc. Stanislav Antoš, místostarosta města

Termín splnění: 24.01.2022(OSM)

 

4347 - schvaluje návrh Smlouvy o poskytování služeb mezi městem Domažlice a FaceUp Technology s. r. o., IČO 06142630, se sídlem Údolní 567/33, Brno-město, 602 00 Brno, dle předloženého návrhu verzi standard i pro příspěvkové organizace města(OKS)

 

4348 - a) schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci díla „ZŠ Komenského 17, Domažlice – Rekonstrukce kotelny, kuchyně, jídelny, skladů a části suterénu“ uzavřené dne 07.06.2021 mezi městem Domažlice a společností PROKAT invest s. r. o., Podolská 401/50, Praha 4, Podolí, PSČ 147 00, IČ 25238876 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 3113 pol. 6121 - 767.953 Kč (ZŠ Komenského, rekonstrukce kotelny, kuchyně a jídelny – realizace, Dodatek č. 1)

org. 0287 § 6399 pol. 5362 + 133.281 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 634.672 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4349 - a) schvaluje zadání zakázky na odstranění nedodělků a nedostatků bránících získání kolaudačního souhlasu pro stavbu mateřské školy Petrovická společnosti DSP Domažlický stavební podnik s. r. o., se sídlem Havlíčkova 6, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 25200631 v popsaném rozsahu ve výši 50.000 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0536 § 3111 pol. 5171 + 60.500 Kč (MŠ Petrovická – dodělávky pro kolaudaci)

org. 0536 § 6399 pol. 5362 - 10.500 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 50.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4350 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 20/C6 v budově čp. 276 v ulici Petrovická v Domažlicích ze dne 13.12.2017 dle předloženého návrhu(OSM)

 

4351 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0220 § 5512 pol. 5167 - 10.000 Kč (JSDHO Domažlice – školení)

org. 0220 § 5512 pol. 5171 - 22.000 Kč (JSDHO Domažlice – opravy)

org. 0220 § 5512 pol. 5132 + 12.000 Kč (JSDHO Domažlice – ochranné pomůcky)

org. 0220 § 5512 pol. 5137 + 20.000 Kč (JSDHO Domažlice – DHM)(OKS)

 

4352 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0223 § 6171 pol. 5137 - 50.000 Kč (Správa budov - DHM)

org. 0223 § 6171 pol. 5169 - 45.000 Kč (Správa budov – služby)

org. 0223 § 6171 pol. 5136 + 10.000 Kč (Správa budov – předplatné, knihy)

org. 0223 § 6171 pol. 6122 + 85.000 Kč (Správa budov – investice – nákup kopírovacího stroje)(OKS)

 

4353 - schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění komplexního řešení přístupnosti služeb osobám se sluchovým postižením mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 00253316 a Transkript online s. r. o., Dlouhá 37, Praha 1, IČO 24232050(OKS)

 

4354 - jmenuje členem komise výběrové Ing. Arch. Ladislava Schejbala(tajemnice)

 

4355 - doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí návrh koncepce Koupaliště Babylon na rok 2022

Termín splnění: 15.12.2021

 

4356 - schvaluje uzavření Dodatku č. 27 ke smlouvě č. SWR/95/47 ze dne 09.02.1995 ve znění Dodatků č. 1 – 26 se společností Vera, spol. s r. o. Praha 6 - Vokovice, Lužná 2, IČ 62587978 dle předloženého návrhu(OICT a GIS)

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 8. 12. 2021 15:48
Datum poslední aktualizace: 8. 12. 2021 16:03
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)