Menu
Město Domažlice
Domažlice

111. schůze ze dne 30.11.2021

-

 

U S N E S E N Í

 

ze 111. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 30.11.2021

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

4250 - schvaluje upravený program schůze

 

4251 - neschvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

4252 - ruší usnesení č. 3996 ze dne 14.09.2021(OSM)

 

4253 - a) schvaluje v souladu s čl. III – „Kritéria pro výběr žadatelů“ Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s čl. IV - "Rozhodnutí o přidělení bytu" Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu na byt č. 257/36 v ul. Petrovická, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu, náhradník(OSM)

 

4254 - a) schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s čl. IV - "Rozhodnutí o přidělení bytu" Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu na byt č. 141/30, v ul. Masarykova, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

4255 - schvaluje v souladu s čl. V Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v domě s pečovatelskou službou v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení – bytu č. 3, ul. Břetislavova 84, Domažlice (OSM)

 

4256 - schvaluje v souladu s čl. V Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v domě s pečovatelskou službou v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení – bytu č. 7, ul. Břetislavova 84, Domažlice (OSM)

 

4257 - schvaluje v souladu s čl. V Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v domě s pečovatelskou službou v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení – bytu č. 8, ul. Břetislavova 84, Domažlice(OSM)

 

4258 - bere na vědomí podnět k řešení městského bytového domu čp. 141 v ul. Masarykova v Domažlicích(OSM)

 

4259 - a) bere na vědomí žádost o byt ze dne 04.11.2021

b) schvaluje záměr pronajmout pozemek p. č. st. 1205/1, jehož součástí je budova čp. 125 v ulici Kozinova (rodinný dům), v k. ú. Domažlice(OSM)

 

4260 - a) bere na vědomí informaci z jednání přípravného výboru Chodských slavností a Vavřinecké poutě 2021 ze dne 13.09.2021 a z jednání přípravného výboru Chodských slavností a Vavřinecké poutě 2022 ze dne 02.11.2021 o návrhu zrušit od roku 2022 stánkový prodej konaný v rámci Chodských slavností a Vavřinecké poutě v ulici Hruškova (včetně parkoviště, které se nachází u křižovatky ulic Hruškova a Waldhegerova), v ulici Waldhegerova a v ulici Benešova

b) schvaluje zrušení stánkového prodeje konaného v rámci Chodských slavností a Vavřinecké poutě v ulici Hruškova (včetně parkoviště, které se nachází u křižovatky ulic Hruškova a Waldhegerova), v ulici Waldhegerova a v ulici Benešova, a to s účinností od roku 2022(OSM)

 

4261 - a) schvaluje konání pravidelných středečních trhů v roce 2022 od 13. dubna 2022 do 14. prosince 2022 dle předloženého návrhu

b) souhlasí s uzavírkou spodní části náměstí Míru od domu č. p. 50 k domu č. p. 43 za účelem konání pravidelných středečních trhů pro rok 2022 ve dnech 13., 20., a 27., dubna, 4., 11., 18. a 25. května, 1., 8., 15., 22. a 29. června, 13., 20., a 27. července, 3., 10., 17., 24. a 31. srpna, 7., 14., a 21. září, 5., 12., 19. a 26. října, 2., 9., 16., 23. a 30. listopadu, 7., a 14. prosince 2022(OSM)

 

4262 - a) ruší usnesení č. 4238 b) ze dne 09.11.2021

b) ruší usnesení č. 4173 ze dne 26.10.2021

c) schvaluje konání akce „Rozšíření středečních trhů“ dne 18.12.2021

d) schvaluje uzavírku spodní části náměstí Míru od domu čp. 50 k domu čp. 36 za účelem konání akce „Rozšíření středečních trhů“ dne 18.12.2021 od 7:00 do 21:00 hodin s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS v Domažlicích(OSM)

 

4263 - a) schvaluje nejvýhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Zpracování lesních hospodářských osnov v zařizovacím obvodu Domažlice – Koloveč, v současné době vymezeném lesními hospodářskými osnovami Domažlice – Koloveč“ nabídku společnosti Plzeňský lesprojekt, a. s., se sídlem Plzeň 2-Slovany, Východní Předměstí, náměstí Generála Píky 2110/8, PSČ 326 00, IČO 25202448 za cenu 392.588 Kč vč. DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Zpracování lesních hospodářských osnov v zařizovacím obvodu Domažlice – Koloveč, v současné době vymezeném lesními hospodářskými osnovami Domažlice – Koloveč“ se společností Plzeňský lesprojekt, a. s., se sídlem Plzeň 2-Slovany, Východní Předměstí, náměstí Generála Píky 2110/8, PSČ 326 00, IČO 25202448 dle předloženého návrhu(OSM)

 

4264 - a) bere na vědomí žádost společnosti Lidl Česká republika v. o. s., Nárožní 1359/11, Praha 5, PSČ 158 00, IČ 26178541 o součinnost v rámci veřejného osvětlení prostoru chodníku a místní komunikace v Petrovické ulici u budoucího areálu prodejny

b) nesouhlasí s finanční spoluúčastí na vybudování veřejného osvětlení chodníku a místní komunikace v Petrovické ulici a ulici 28. října dle předložené situační mapy(OSM)

 

4265 - schvaluje pronájem části nebytových prostor - místnosti č. 004 a místnosti s WC č. 005 v budově čp. 40, jež je součástí pozemku p. č. st. 187/1 v k. ú. Domažlice, na náměstí Míru v Domažlicích, společnosti IvaB Plus s. r. o., se sídlem Okružní 678, Třemošná, PSČ 330 11, IČ 09379029 za účelem zřízení chráněné dílny zaměstnávající výhradně zdravotně postižené zaměstnance, na dobu neurčitou, za cenu 1.000 Kč bez DPH/m2/rok, s inflačním nárůstem, kauce ve výši čtyřnásobku měsíční výše nájemného a uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání dle předloženého návrhu(OSM)

 

4266 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 21.09.2017, kterým se prodlužuje nájem pozemku p. č. st. 2245/1 v k. ú. Domažlice o 3 roky, dle předloženého návrhu(OSM)

 

4267 - schvaluje jízdní řád MAD linky č. 405611 platný od 12.12.2021 a souhlasí se změnami dle předloženého návrhu(OSM)

 

4268 - nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat část pozemku p. č. 260/76 v k. ú. Havlovice u Domažlic, vymezenou situačním plánkem

Termín splnění: 15.12.2021(OSM)

 

4269 - a) bere na vědomí přípis Státního pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 – Žižkov, PSČ 130 00, IČ 01312774 jakožto příslušného hospodařit s majetkem státu, doručený městu Domažlice dne 09.11.2021 pod sp. zn. SZ SPU 333856/2021, jehož součástí je kupní smlouva č. 7001K21/30 a znalecký posudek č. 323/2021, kdy se jedná o stavbu vodního díla hlavního odvodňovacího zařízení „Domažlice, HOZ – OBJ. 2, u kasáren“, ID 2050000525-11201000, rok pořízení 1969

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy č. 7001K21/30 mezi městem Domažlice a Státním pozemkovým úřadem, jejíž předmětem je prodej části stavby vodního díla hlavního odvodňovacího zařízení „Domažlice, HOZ – OBJ. 2, u kasáren“, ID 2050000525-11201000, rok pořízení 1969, v předpokládané délce 180 m na pozemku p. č. 2045/4, k. ú. Domažlice v majetku státu, resp. Státního pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 – Žižkov, PSČ 130 00, IČ 01312774 jakožto příslušného hospodařit s majetkem státu, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.03.2022(OSM)

 

4270 - schvaluje pronájem jednoho páru optických vláken na trase - datový rozvaděč náměstí Míru 1 až po datový rozvaděč Petrovická 117 v Domažlicích a uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu optických vláken ze dne 18.04.2012 mezi městem Domažlice, jakožto pronajímatelem, a společností United Networks SE, se sídlem Nepomucká 1232/215, Plzeň, PSČ 326 00, IČ 03579051, jakožto nájemcem, dle předloženého návrhu s tím, že nájemné se stanoví ve výši 4 Kč bez DPH / metr délky předmětu nájmu / kalendářní měsíc(OSM)

 

4271 - schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách udělení oprávnění k umístění optické sítě se společností United Networks SE, se sídlem Nepomucká 1232/215, Plzeň, PSČ 326 00, IČ 03579051, jejíž předmětem je vybudování optické sítě - propojení z budovy čp. 117 v ul. Petrovická, jež je součástí pozemku p. č. st. 1161/23 v k. ú. Domažlice, do budovy čp. 257 v ul. Petrovická, jež je součástí pozemku p. č. st. 1161/21 v k. ú. Domažlice, s výpovědní dobou 6 měsíců, za cenu 5.850 Kč bez DPH/rok s inflačním nárůstem, s lhůtou 6 měsíců pro splnění podmínek dle čl. II odst. 1 smlouvy, dle předloženého návrhu(OSM)

 

4272 - a) schvaluje zadání zakázky na zpětnou montáž sirény v rámci systému VISO společnosti TIOS plus s.r.o., se sídlem Kozinova 46, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 26395053, dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 3639 pol. 5171 + 11.749 Kč (zpětná montáž sirény u PB)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 11.749 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4273 - a) schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k příkazní smlouvě na zajištění administrace projektu „Domažlice – MŠ Petrovická“ uzavřené dne 27.11.2019 mezi městem Domažlice a společností Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost, se sídlem Riegrova 1, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 25245091, dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0536 § 3111 pol. 5169           + 58.080 Kč (MŠ Petrovická – administrace projektu, Dodatek č. 1)

org. 0536 § 6399 pol. 5362           -  10.080 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901           - 48.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4274 - schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. při výkonu působnosti valné hromady vyplacení jednorázové odměny jednateli společnosti dle předloženého návrhu(OF)

 

4275 - schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy, spol. s r. o., se sídlem Domažlice, Tyršova 611, IČ 26322994 při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti, uzavření smlouvy o výkonu funkce jednatele mezi společností Domažlické městské lesy, spol. s r. o., se sídlem Domažlice, Tyršova 611, IČ 26322994 a Ing. Josefem Forstem, dle upraveného návrhu (OF)

 

4276 - schvaluje uzavření smlouvy o poskytování právních služeb mezi městem Domažlice se sídlem náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice, IČ 00253316 a společností KVB advokátní kancelář s. r. o., se sídlem Teplého 2786, 530 02 Pardubice, IČ 01460412 dle předloženého návrhu(OF)

 

4277 - schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové organizace Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice, Pivovarská 10 dle předloženého návrhu(OF)

 

4278 - schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, Baldovská 638 dle předloženého návrhu(OF)

 

4279 - schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu(OF)

 

4280 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0222 pol. 4116 ÚZ 14036 + 65.000 Kč (Dotace MV – odměny strážníkům MP)

org. 0222 § 5311 pol. 5011 ÚZ 14036 + 65.000 Kč (Městská policie – výplata odměn COVID)(OF)

 

4281 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0222 § 5311 pol. 5424 + 53.600 Kč (Městská policie – náhrady v době nemoci)

org. 0222 § 5311 pol. 5011 - 40.000 Kč (Městská policie – platy)

org. 0222 § 5311 pol. 5031 - 10.000 Kč (Městská policie – sociální zabezpečení)

org. 0222 § 5311 pol. 5032 - 3.600 Kč (Městská policie – zdravotní pojištění)(OF)

 

4282 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0208 pol. 4122 ÚZ13014 + 30.142,35 Kč (dotace Obědy do škol)

org. 0208 § 3113 pol. 5336 ÚZ13014 + 30.142,35 Kč (ZŠ a MŠ Msgre B. Staška - čerpání dotace)(OF)

 

4283 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0229 § 6171 pol. 5424 + 60.000 Kč (náhrady platů zaměstnanců v době nemoci)

org. 0229 § 6171 pol. 5011 - 44.843 Kč (platy zaměstnanců v pracovním poměru)

org. 0229 § 6171 pol. 5031 - 11.121 Kč (pojistné na soc. zabezpečení)

org. 0229 § 6171 pol. 5032 - 4.036 Kč (pojistné na zdravotní pojištění)

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0229 § 6171 pol. 5424 ÚZ 13011 + 40.000 Kč (náhrady OSPOD v době nemoci)

org. 0229 § 6171 pol. 5011 ÚZ 13011 - 29.895 Kč (platy zaměstnanců OSPOD)

org. 0229 § 6171 pol. 5031 ÚZ 13011 - 7.414 Kč (pojistné na soc. zabezpečení OSPOD)

org. 0229 § 6171 pol. 5032 ÚZ 13011 - 2.691 Kč (pojistné na zdravotní pojištění OSPOD)(OF)

 

4284 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0241 § 6320 pol. 5163 + 11.870 Kč (pojištění vozidel)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 11.870 Kč (rozpočtová rezerva)(OF)

 

4285 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0200 § 3111 pol. 2229 ÚZ 33063 + 53.408 Kč (MŠ - vratka dotace Šablony II)

org. 0200 § 6402 pol. 5364 ÚZ 33063 + 53.408 Kč (Převod dotace Šablony II - Plzeňský kraj)(OF)

 

4286 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0223 § 6171 pol. 5152 - 100.000 Kč (Správa budov – teplo)

org. 0223 § 6171 pol. 5139 + 100.000 Kč (Správa budov – nákup materiálu)(OKS)

 

4287 - bere na vědomí zápis z konzultačního dne v Základní škole a mateřské škole Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizaci, který se konal dne 21. října 2021(OKS)

 

4288 - schvaluje uzavření Dohody o mediálním partnerství pro rok 2022 mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, nám. Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a společností VLTAVA LABE MEDIA a. s., se sídlem Praha 5 - Jinonice, U Trezorky 921/2, PSČ 158 00, IČ 01440578, dle předloženého návrhu (OKS)

 

4289 - schvaluje mimořádnou odměnu řediteli Základní školy Domažlice, Komenského 17, Mgr. Ivanu Rybárovi, dle předloženého návrhu(OKS)

 

4290 - schvaluje mimořádnou odměnu řediteli Základní školy a mateřské školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, Mgr. Karlu Štípkovi, dle předloženého návrhu(OKS)

 

4291 - schvaluje mimořádnou odměnu řediteli Základní umělecké školy Jindřicha Jindřicha Domažlice, příspěvkové organizace, Josefu Kunešovi, dle předloženého návrhu(OKS)

 

4292 - schvaluje mimořádnou odměnu ředitelce Domu dětí a mládeže Domino Domažlice, příspěvkové organizace, Mgr. Ing. Kamile Bendové, dle předloženého návrhu(OKS)

 

4293 - schvaluje mimořádnou odměnu ředitelce Mateřské školy Domažlice, příspěvkové organizace, Mgr. Lence Žákové, dle předloženého návrhu(OKS)

 

4294 - schvaluje mimořádnou odměnu řediteli Základní školy praktické Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace, Mgr. Martinu Tomaierovi, dle předloženého návrhu(OKS)

 

4295 - schvaluje mimořádnou odměnu ředitelce Sluníčka Domažlice, příspěvkové organizace, Mgr. Veronice Beránkové, dle předloženého návrhu (OKS)

 

4296 - schvaluje mimořádnou odměnu ředitelce Městského centra sociálně rehabilitačních služeb – domova pro seniory, Bc. Haně Hruškové dle předloženého návrhu(OKS)

 

4297 - schvaluje mimořádnou odměnu ředitelce Městské knihovny Boženy Němcové Domažlice Bc. Lence Schirové, dle předloženého návrhu(OKS)

 

4298 - schvaluje mimořádnou odměnu řediteli Městského Kulturního střediska v Domažlicích, Michalu Karolyimu, dle předloženého návrhu(OKS)

 

4299 - a) schvaluje uzavření Smlouvy o užívání programového vybavení a poskytování služeb s tím souvisejících se společností Alfa Software, s. r. o., se sídlem Pražská 22, 339 01 Klatovy dle předloženého návrhu

b) schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování servisu SW vybavení společnosti Alfa Software, s. r. o se společností Alfa Software, s. r. o., se sídlem Pražská 22, 339 01 Klatovy dle předloženého návrhu(OICT a GIS)

 

4300 - a) bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 02.11.2021

b) bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 08.11.2021

c) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 22.11.2021

 

4301 - souhlasí s uzavřením Dohody mezi městem Domažlice a Tělovýchovnou jednotou Jiskra Domažlice, z. s., se sídlem Palackého 379, Domažlice, Hořejší Předměstí, IČ 00524123, dle předloženého návrhu(OSM)

 

4302 - a) schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení pro provedení stavby a podkladů pro zadání veřejné zakázky na stavbu „Rekonstrukce ulice Kosmonautů v Domažlicích“ uzavřené dne 27.08.2021 s Ing. Jaroslavem Rojtem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Domažlice, PSČ 344 01, IČ 12285447 dle předloženého návrhu

b) schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení pro provedení stavby a podkladů pro zadání veřejné zakázky na stavbu „Rozšíření parkovacích stání – ul. 28. října v Domažlicích“ uzavřené dne 27.08.2021 s Ing. Jaroslavem Rojtem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Domažlice, PSČ 344 01, IČ 12285447 dle předloženého návrhu(OSM)

 

4303 - mění usnesení č. 4087 e) z 29.09.2021 takto:

e) schvaluje konání akce „Zpívání koled s Českým rozhlasem“ dne 15.12.2021 (středa) formou on-line“(OKS)

 

4304 - a)  ruší usnesení č. 4087 f) z 29.09.2021

b) ruší usnesení č. 4186 b) z 26.10.2021(OKS)

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

 

Ing. Radek Wiesner v. r.

místostarosta města

 

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 2. 12. 2021 7:57
Datum poslední aktualizace: 2. 12. 2021 8:05
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)