Menu
Město Domažlice
Domažlice

107. schůze ze dne 26.10.2021

-

U S N E S E N Í

 

ze 107. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 26.10.2021

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

4144 - schvaluje předložený program schůze

 

4145 - a) bere na vědomí žádost

b) nesouhlasí se změnou v osobě nájemce u bytu č. 16 v budově č. p. 235 v ul. Kozinova v Domažlicích(OSM)

 

4146 - a) bere na vědomí žádost

b) souhlasí s přestavbou bytu č. 5 v ul. 17. listopadu čp. 241, Domažlice – výměny vany za sprchový kout na náklady města Domažlice(OSM)

 

4147 - a) ruší usnesení č. 3856 ze dne 20.07.2021

b) schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice vyřazení žádosti ze seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

4148 - a) schvaluje v souladu s čl. III – „Kritéria pro výběr žadatelů“ Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu na byt č. 276/23 (C9) v ul. Petrovická, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

4149 - a) schvaluje výjimku ze Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice Čl. II. - „Kritéria pro zařazení žádosti o byt do evidence“ a zařazuje žádost do evidence žadatelů o byt

b) schvaluje výjimku ze Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" a zařazuje žádost do seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

4150 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o předložené projektové dokumentaci stavby „Novostavba rodinného domu na p. č. 260/52 v k. ú. Havlovice u Domažlic“ vypracované Ing. Viktorem Krutinou, č. zak. 75/2021 a označené datem červen 2021 a konstatuje, že došlo ke splnění stanovených regulativ pro výstavbu rodinného domu v obytné zóně v městské části Havlovice ze strany xxx, jakožto budoucího vlastníka pozemku p. č. 260/52, k. ú. Havlovice u Domažlic(OSM)

 

4151 - schvaluje pronájem pozemku p. č. st. 4037 v k. ú. Domažlice k umístění budovy bez čp./če. - garáže, na dobu neurčitou, za cenu 20 Kč/m2/rok s inflačním nárůstem a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

4152 - schvaluje pronájem části pozemku p. č. 5050/1 v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem, k umístění plechové garáže, na dobu neurčitou, za cenu 20 Kč/m2/rok s inflačním nárůstem a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

4153 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 61/1 v budově čp. 61 v ulici Msgre B. Staška v Domažlicích ze dne 13.03.2013, kterým se omezuje předmět nájmu o část pozemku p. č. st. 473/1 v k. ú. Domažlice, dle předloženého návrhu(OSM)

 

4154 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 61/2 v budově čp. 61 v ulici Msgre B. Staška v Domažlicích ze dne 24.11.2016, kterým se omezuje předmět nájmu o část pozemku p. č. st. 473/1 v k. ú. Domažlice, dle předloženého návrhu(OSM)

 

4155 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 61/3 v budově čp. 61 v ulici Msgre B. Staška v Domažlicích ze dne 11.10.2017, kterým se omezuje předmět nájmu o část pozemku p. č. st. 473/1 v k. ú. Domažlice, dle předloženého návrhu(OSM)

 

4156 - schvaluje pronájem části pozemku p. č. st. 473/1 v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem, za účelem umístění stavby pergoly a uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 06.10.2021, dle předloženého návrhu(OSM)

 

4157 - schvaluje pronájem části vedlejší stavby - kůlny, která je součástí pozemku p. č. 423/2 v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem, za účelem skladování tuhých paliv a nářadí, a části vedlejší stavby - přístřešku, která je součástí pozemku p. č. 423/2 v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem, za účelem užívání jako garážového stání pro osobní automobil na dobu neurčitou, za cenu 200 Kč/rok bez inflačního nárůstu, a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

4158 - schvaluje pronájem části vedlejší stavby - kůlny, jež je součástí pozemků p. č. st. 571/1 a p. č.  435/3, oba v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem, za účelem skladování tuhých paliv a nářadí, na dobu neurčitou, za cenu 100 Kč/rok bez inflačního nárůstu, a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

4159 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0241 § 2333 pol. 5164 + 11.220 Kč (nájemné - obec Újezd)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 11.220 Kč (rozpočtová rezerva)(OSM)

 

4160 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 21.12.1998 (jejíž předmětem je pronájem části pozemku p. č. 4779/13 v k. ú. Domažlice k umístění prodejního stánku), kterým se rozšiřuje účel nájmu a upravuje ustanovení o úhradě nájemného, dle předloženého návrhu(OSM)

 

4161 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 4784/2, k. ú. Domažlice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035 v rámci stavby „Domažlice, Pelnářova, parc. č. 3487/2 - kNN“ na dobu neurčitou a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Dohody o umístění stavby č. IV- 12- 0018655/SoBS VB/1 dle předloženého návrhu a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene(OSM)

 

4162 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 3489/51, k. ú. Domažlice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035 v rámci stavby „Domažlice, Bez. předměstí, 3489/46 - kNN“ na dobu neurčitou a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Dohody o umístění stavby č. IV- 12- 0018074/2/VB dle předloženého návrhu a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene(OSM)

 

4163 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemky p. č. 4847/12 a p. č. 646/1, oba v k. ú. Domažlice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035 v rámci stavby „Domažlice, parc. č. 646 - kNN“ na dobu neurčitou a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Dohody o umístění stavby č. IV- 12- 0018895/SoBS VB/1 dle předloženého návrhu a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene(OSM)

 

4164 - a) bere na vědomí žádost spolku Chatová osada Babylon, z. s., Klimentov 148, 353 01 Velká Hleďsebe, IČ 11732318 ze dne 15.07.2021 a souhlasí se zasláním odpovědi dle předloženého návrhu

b) ukládá odboru správy majetku zajistit podklady pro stanovení kupní ceny části pozemku p. č. 128/31 v k. ú. Babylon dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.11.2021(OSM)

 

4165 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat část pozemku p. č. 4827/27 v k. ú. Domažlice, vedený jako ostatní plocha, ostatní komunikace vymezeného situačním plánem za minimální kupní cenu ve výši 720 Kč/m2

Termín splnění 06.12.2021(OSM)

 

4166 - doporučuje zastupitelstvu města změnit a doplnit usnesení č. 1068 b) a f) ze dne 22.09.2021 takto:

b) souhlasí jako vlastník pozemku p. č. 1078/1, k. ú. Domažlice, na němž se nachází ústí důlního díla „Na Kole“, se vstupem na tento pozemek za účelem vstupu do tohoto důlního díla pouze členům zájmového spolku Domažlický dějepis, z. s., a to na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost bez časového omezení za podmínky zamezení vstupu třetích osob a za podmínky pravidelného informování vlastníka pozemku (nejméně jedenkrát za tři měsíce) o průběhu činností prováděných v důlním díle

f) souhlasí jako vlastník pozemku p. č. 644/1, k. ú. Domažlice, na němž se nachází ústí důlního díla „Škarmaň“, se vstupem na tento pozemek za účelem vstupu do tohoto důlního díla pouze členům zájmového spolku Domažlický dějepis, z. s., a to na vlastní nebezpečí bez časového omezení za podmínky zamezení vstupu třetích osob a za podmínky pravidelného informování vlastníka pozemku (nejméně jedenkrát za tři měsíce) o průběhu činností prováděných v důlním díle

Termín splnění: 24.11.2021(OSM)

 

4167 - bere na vědomí provozní řád vodovodu Domažlice včetně vodovodu obce Havlovice 2021 vyhotovený společností Chodské vodárny a kanalizace, a. s., Bezděkovské předměstí 388, 344 78 Domažlice, IČ 49788761(OSM)

 

4168 - schvaluje uzavření smlouvy o zřízení veřejného místa zpětného odběru mezi městem Domažlice a společností REMA Systém, a. s., Budějovická 1667/64, Praha 4, IČ 64510263 dle předloženého návrhu(OSM)

 

4169 - souhlasí s pokácením 1 ks třešně na městském pozemku p. č. 3486/1 v k. ú. Domažlice(OSM)

 

4170 - nesouhlasí s pokácením 3 ks kaštanů v ulici Špillarova před č. p. 284 na pozemku p. č. 2682/1 v k. ú. Domažlice(OSM)

 

4171 - souhlasí s pokácením 2 ks třešní na pozemku p. č. 2380 v k. ú. Domažlice(OSM)

 

4172 - a) souhlasí s pokácením 3 ks smrků a 1 ks vrby na pozemku p. č. 2685/22 v k. ú. Domažlice

b) souhlasí se zdravotním a bezpečnostním řezem 1 ks javoru na pozemku p. č. 2685/22 v k. ú. Domažlice

c) nesouhlasí s pokácením 6 ks smrků a 1 ks borovice na pozemcích p. č. 2686/1 a 2685/22, oba v k. ú. Domažlice(OSM)

 

4173 - a) schvaluje konání akce „Rozšíření vánočních trhů“ dne 18.12.2021

b) schvaluje uzavírku spodní části náměstí Míru od domu čp. 50 k domu čp. 36 za účelem konání akce „Rozšíření vánočních trhů“ dne 18.12.2021 od 7:00 do 21:00 hodin s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS v Domažlicích(OSM)

 

4174 - a) schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Bytové domy Domažlice Kasárna II., komunikace a inženýrské sítě – I. etapa“ mezi městem Domažlice a společností COLAS CZ, a. s., se sídlem Rubeška 215/1, PSČ 190 00, Praha 9, IČ 26177005 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0462 § 3612 pol. 6121 + 418.904 Kč (Bytové domy Domažlice - Kasárna II. komunikace a inženýrské sítě – realizace – Dodatek č. 3)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 418.904 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4175 - schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 39812021 s Plzeňským krajem, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ 70890366 dle předloženého návrhu(OSM)

 

4176 - a) bere na vědomí žádost na spolufinancování oprav střešních krytin u domů č. p. 281 a č. p. 282 v Petrovické ulici, Domažlice Nájemního družstva Domažlice, družstvo, se sídlem náměstí Míru 1, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 25239724 ze dne 14.09.2021

b) ukládá odboru správy majetku zahrnout do rozpočtu města na rok 2022 spolufinancování opravy domů č. p. 281 a č. p. 282 v Petrovické ulici, Domažlice ve výši spoluvlastnického podílu 52%, maximálně však 250 tis. Kč

Termín splnění: únor 2022(OSM)

 

4177 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0208 § 3113 pol. 5331 + 135.040 Kč (ZŠ a MŠ Msgre B.Staška – vybavení MŠ Petrovická)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 135.040 Kč (rozpočtová rezerva)

b) schvaluje změnu rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Domažlice, Msgre B. Staška 232 takto:

účet 501 – spotřeba materiálu + 83.620 Kč (vybavení MŠ ul. Petrovická)

účet 558 – pořízení DDHM + 51.420 Kč (vybavení MŠ ul. Petrovická)(OF)

 

4178 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0200 § 3111 pol. 5331 + 74.438 Kč (MŠ – příspěvek na provoz, stravování zaměstnanců)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 74.438 Kč (rozpočtová rezerva)

b) schvaluje změnu rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Domažlice, Zahradní 471 takto:

účet 501 – spotřeba materiálu – 50.000 Kč

účet 518 – nákup služeb – 50.000 Kč

účet 521 – mzdové náklady + 128.452 Kč

účet 524 – zákonné soc. pojištění + 43.417 Kč

účet 527 – zákonné soc.náklady (FKSP) + 2.569 Kč(OF)

 

4179 - schvaluje podání odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Domažlicích č.j. 19 C 150/2020-82 ze dne 31.08.2021 a pro případ, že žalobce nepodá odvolání do výroku uvedeného rozsudku, kterým bylo rozhodnuto ve věci samé, anebo takové odvolání vezme zpět, schvaluje zpětvzetí odvolání podaného městem Domažlice(OF)

 

4180 - a) schvaluje vyřazení dlouhodobého hmotného majetku OICT – inv. č. 10202 HT NET SERVER LH 4/500, rok pořízení 2003, pořizovací cena 1. 017.984 Kč

b) schvaluje vyřazení dlouhodobého hmotného majetku OICT – inv. č. 10154 SERVER IBM X SERIES 200 PIII, rok pořízení 2001, pořizovací cena 142.278 Kč

c) schvaluje vyřazení dlouhodobého hmotného majetku OICT – inv. č. 10184 Mikrovlnný spoj MIRACLE rok pořízení 2003, pořizovací cena 401.005 Kč

d) schvaluje vyřazení dlouhodobého hmotného majetku OICT – počítače, tiskárny, kopírka v celkové výši 234.951,06 Kč dle předloženého návrhu(OF)

 

4181 - schvaluje ceník za pronájem prostor vzdělávacího centra příspěvkové organizace Městská knihovna Boženy Němcové, Pivovarská 10, Domažlice s účinností od 01.10.2021 dle předloženého návrhu (OF)

 

4182 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0294 pol. 4116 ÚZ13013 + 168.425 Kč (dotace MPSV – dětská skupina Sluníčko)

org. 0294 § 3539 pol. 5336 ÚZ13013 + 168.425 Kč (Sluníčko – provoz dětské skupiny)(OF)

 

4183 - jmenuje jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o., se sídlem Domažlice, Tyršova 611, IČ 26322994, při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti Ing. Josefa Forsta jednatelem společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o., a to s účinností od 01.01.2022(OF)

 

4184 - souhlasí s použitím fondu investic příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, Baldovská 638 ve výši 115.000 Kč na pořízení elektrického invalidního vozíku VIPER PLUSOF(OF)

 

4185 - schvaluje ceník za pronájem prostor komunitního centra příspěvkové organizace Městské kulturní středisko v Domažlicích, náměstí Míru 51 s účinností od 01.10.2021 dle předloženého návrhu (OF)

 

4186 - a) schvaluje uzavírku střední části náměstí Míru v Domažlicích od čp. 57 (prodejna Rondo) k čp. 51 (budova MKS), za účelem konání akce „Rozsvícení vánočního stromu“ dne 27.11.2021 od 12.00 hodin do 20.00 hodin, s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS v Domažlicích

b) schvaluje uzavírku střední části náměstí Míru v Domažlicích od čp. 1 (budova radnice) až k čp. 51 (budova MKS), za účelem konání „Vánočních trhů“ od středy 15.12.2021 od 7.00 hodin do pondělí 27.12.2021 do 20.00 hodin, s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS v Domažlicích

c) schvaluje uzavírku náměstí Míru v Domažlicích od křižovatky ulic náměstí Míru a ul. B. Němcové a ul. Chodská ke křižovatce ul. náměstí Míru a ul. Fastrova za účelem konání akce „Novoroční ohňostroj“ dne 01.01.2022 od 13.00 hodin do 20.00 hodin, s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS v Domažlicích(OKS)

 

4187 - a) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v Městské knihovně Boženy Němcové Domažlice, který se konal dne 14. října 2021

b) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v Základní škole Domažlice, Komenského 17, který se konal dne 15. října 2021(OKS)

 

4188 - souhlasí s vyřazením majetku z evidence majetku příspěvkové organizace města Domažlice Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory dle předloženého návrhu(OKS)

 

4189 - vyhlašuje výběrové řízení na kronikáře města Domažlice dle předloženého návrhu(OKS)

 

4190 - souhlasí s použitím znaku města Domažlice na propagačních materiálech (plakáty, pamětní listy) spojených s akcí „Vánoční zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň“(OKS)

 

4191 - schvaluje zahraniční cestu členům zastupitelstva města Domažlice do partnerského města Two Rivers ve dnech 28.05.2022 – 04.06.2022 a členům Výboru pro spolupráci s partnerskými městy(OKS)

 

4192 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 130.000 Kč (Rozpočtová rezerva)

org. 0223 § 6171 pol. 5154 + 130.000 Kč (Správa budov – elektřina) (OKS)

 

4193 - a) bere na vědomí zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 07.10.2021

b) bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 11.10.2021

 

4194 - a)  ruší usnesení č. 4126 b) a c) ze dne 12.10.2021

b) vylučuje účastníka HR Elektro s. r. o., se sídlem České Budějovice 4, Rudolfovská tř. 202/88, PSČ 370 01, IČO 01684141 z další účasti ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Výměna osvětlení v tělocvičně ZŠ Msgre B. Staška Domažlice – II. etapa“ z důvodu odmítnutí uzavření smlouvy za podmínek stanovených ve výběrovém řízení

c) schvaluje nejvýhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Výměna osvětlení v tělocvičně ZŠ Msgre B. Staška Domažlice – II. etapa“ nabídku společnosti GABRIEL a PANGRÁC, spol. s r. o., se sídlem Domažlice, Školní 122, PSČ 344 01, IČO 45349576 za cenu 329.834,09 Kč bez DPH

d) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Výměna osvětlení v tělocvičně ZŠ Msgre B. Staška Domažlice – II. etapa“ se společností GABRIEL a PANGRÁC, spol. s r. o., se sídlem Domažlice, Školní 122, PSČ 344 01, IČO 45349576 dle předloženého návrhu

d) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0565 § 3113 pol. 6121 + 4.944 Kč (Osvětlení - tělocvična ZŠ Msgre B.Staška – II. etapa)

org. 0565 § 6399 pol. 5362 - 858 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 4.086 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4195 - a) bere na vědomí dopis Domažlické správy nemovitostí spol. s. r. o., se sídlem Zahradní 513, 344 67 Domažlice ze dne 12.10.2021

b) schvaluje zadání zakázky společnosti MEREL s. r. o., se sídlem Denisovo nábřeží 6, PSČ 301 00 Plzeň, IČ 29122511 za cenu 22.940 Kč bez DPH dle předložené cenové nabídky

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0562 § 3634 pol. 6121 + 27.758 Kč (Kotelna Švabinského - čidlo)

org. 0562 § 6399 pol. 5362 - 4.818 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 22.940 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4196 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0221 § 5512 pol. 5171 – 8.000 Kč (JSDHO Havlovice-opravy a údržba)

org. 0221 § 5512 pol. 5137 + 8.000 Kč (JSDHO Havlovice-DHM)(OKS)

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

 

Datum vložení: 27. 10. 2021 12:53
Datum poslední aktualizace: 18. 11. 2021 14:10
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)