Menu
Město Domažlice
Domažlice

106. schůze ze dne 12.10.2021

-

 

U S N E S E N Í

 

ze 106. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 12.10.2021

 

Rada města v Domažlicích:

 

4094 - schvaluje upravený program schůze

 

4095 doporučuje zastupitelstvu města schválit v souladu s ustanovením § 9 odst. 11 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, v platném znění plán společných zařízení komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Domažlice – aktualizace po návrhu (srpen 2021)

Termín splnění: 29.10.2021(OSM)

 

4096 - bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města

 

4097 - a) bere na vědomí žádost o uzavření nové nájemní smlouvy ze dne 27.09.2021

b) schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 5, v budově č. p. 243 v ul. 17. listopadu v Domažlicích za podmínky, že v případě ukončení platnosti nájemní smlouvy z důvodu dlužného nájemného nebude další nájemní smlouva uzavřena(OSM)

 

4098 - a) bere na vědomí žádost o změnu v osobě nájemce ze dne 08.09.2021

b) bere na vědomí žádost o uzavření nové nájemní smlouvy ze dne 14.09.2021

c) neschvaluje změnu v osobě nájemce z nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 3 v budově čp. 56 v ul. Msgre B. Staška v Domažlicích

d) schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 3, v budově č. p. 56 v ul. Msgre B. Staška v Domažlicích za podmínky, že v případě ukončení platnosti nájemní smlouvy z důvodu dlužného nájemného nebude další nájemní smlouva uzavřena(OSM)

 

4099 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování žádosti o finanční podporu projektu „Stavební úpravy domu v Břetislavově ul. č. p. 209 pro poskytování pečovatelské služby, včetně nákupu automobilu“ se společností Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s., se sídlem Riegrova 1, Plzeň, PSČ 301 11, IČ 25245091 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 4351 pol. 6121 + 169.400 Kč (Rekonstrukce budovy DD Břetislavova 209 – zpracování žádosti o dotaci)

org. 0287 § 6399 pol. 5362 - 29.400 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 140.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4100 nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat části pozemků p. č. 5155 a p. č. st. 379, oba v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem

Termín splnění 20.10.2021(OSM)

 

4101 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k právu stavby a o postoupení smlouvy o budoucí kupní smlouvě k pozemku p. č. 2446/56, k. ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 29.10.2021(OSM)

 

4102 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení práva stavby a smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 19.09.2019 mezi městem Domažlice a xxx, kterým dojde k prodloužení doby trvání práva stavby rodinného domu zřízeného k pozemku p. č. 2446/62 v k. ú. Domažlice do 18.09.2023, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.11.2021(OSM)

 

4103 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene zřízení a provozování komunikačního vedení a zařízení a vstupu a vjíždění na pozemky p. č. 5495, 5484, 5481, st. 1649/48, st. 1649/49, 2423/3, 2423/1, 298/2, 298/1, 2583/2, 2403/1, vše v k. ú. Domažlice, ve prospěch společnosti CETIN, a. s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, Praha 9, IČ 04084063 v rámci stavby „FTTH_Domažlice_Kozinova_DOKOZ1, číslo SAP 11010-101253 na dobu neurčitou a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle předloženého návrhu a uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti(OSM)

 

4104 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t – do ul. Msgre B. Staška, Chodská a náměstí Míru v Domažlicích z důvodu zajištění dopravy a stavění vánočního stromu v Domažlicích v jeden den předem neurčený ve 47. - 48. týdnu roku 2021, 2022, 2023, 2024 a 2025 pro následující vozidla

Tatra – T 158/II - nákl. automobil pro přepravu dřeva, RZ: 7P7 9412, povolená hmotnost: 26 t, (provozovatel Domažlické městské lesy spol. s r. o.)

Tatra – T 3-929.30 – pracovní stroj samojízdný – autojeřáb, RZ: P02 30 93, povolená hmotnost: 23,6 t (provozovatel Zemědělské obchodní družstvo Mrákov)(OSM)

 

4105 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t – ul. Msgre B. Staška v Domažlicích pro vozidlo TATRA autojeřáb – pracovní stroj samojízdný, RZ: P02 7250 povolená hmotnost 23,6 t z důvodu odvozu stánku, a to jeden den v termínu od 15.10.2021 do 22.10.2021(OSM)

 

4106 - souhlasí s výjimkou z pravidel pro povolování výkopových prací s prováděním výkopových prací většího rozsahu v zimním období v ul. Kozinova dle předloženého situačního plánku v období od 01.11.2021 do 30.11.2021 za účelem rozšíření optické sítě společností JIMPRA s. r. o., U Papírny 1051, Sušice, IČ 08755337(OSM)

 

4107 - schvaluje ukončení smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 28.06.2013 mezi městem Domažlice jakožto půjčitelem a společností RTI cz s. r. o., se sídlem Zikmunda Wintra 1282/21, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 25224905 jakožto vypůjčitelem, jejíž předmětem je výpůjčka pozemku p. č. st. 483, jehož součástí je budova bez čp./če. - garáž v k. ú. Pec, a to dohodou ke dni 15.10.2021 a uzavření dohody dle předloženého návrhu(OSM)

 

4108 - schvaluje propachtování části pozemku p. č. 2311/2 v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem k zahrádkářským účelům, na dobu neurčitou, za cenu 10 Kč/m2/rok s inflačním nárůstem, kauce ve výši čtyřnásobku měsíční výše pachtovného a uzavření pachtovní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

4109 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0239 § 3639 pol. 5154 + 50.000 Kč (el. energie - ostatní)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 50.000 Kč (rozpočtová rezerva)(OSM)

 

4110 - schvaluje Plán zimní údržby místních komunikací ve městě Domažlice a obci Havlovice dle předloženého návrhu(OSM)

 

4111 - schvaluje aktualizovanou přílohu č. 1 k mandátní smlouvě o provádění správy nemovitostí uzavřené dne 11.12.2006 se společností Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o., se sídlem Zahradní 513, Domažlice, a to ke dni 01.10.2021 dle předloženého návrhu(OSM)

 

4112 - a) schvaluje zadání zakázky na vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení k akci „Stavební úpravy dvou bytů ve 2. NP v Branské ulici čp. 56, Domažlice“ Ing. Zbyňkovi Wolfovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Domažlice, PSČ 344 01, IČ 73374792 dle předložené cenové nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0240 § 3612 pol. 6121 + 76.230 Kč (DSP- Rekonstrukce bytů – Branská čp. 56)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 76.230 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4113 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení instalace otočné kamery na západní tribunu městského stadionu Střelnice společnosti TIOS plus s. r. o., se sídlem Kozinova 46, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 26395053 dle předložené nabídky v celkové výši 88.058 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0281 § 3412 pol. 6121   + 106.550 Kč (MKDS – kamera na tribuně Střelnice)

org. 0264 § 6409 pol. 6901    - 106.550 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4114 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu bytu v řadovém domě č. p. 354, jež je součástí pozemku p. č. st. 4618, spolu s pozemkem p. č. 2490/14 (jako zahradou), vše v k. ú. Domažlice na adrese Javorová 354, Domažlice - Hořejší Předměstí ze dne 30.09.2020, mezi městem Domažlice a společností Domažlická nemocnice, a. s., se sídlem Kozinova 292, Domažlice - Hořejší Předměstí, IČ 26361078 dle předloženého návrhu(OSM)

 

4115 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu bytu v řadovém domě č. p. 355, jež je součástí pozemku p. č. st. 4617, spolu s pozemky p. č. 2490/15 a 2490/62 (jako zahradou), vše v k. ú. Domažlice na adrese Javorová 355, Domažlice - Hořejší Předměstí ze dne 14.07.2020, mezi městem Domažlice a společností Domažlická nemocnice, a. s., se sídlem Kozinova 292, Domažlice - Hořejší Předměstí, IČ 26361078 dle předloženého návrhu(OSM)

 

4116 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu bytu v řadovém domě č. p. 357, jež je součástí pozemku p. č. st. 4615, spolu s pozemky p. č. 2490/17 a 2490/60 (jako zahradou), vše v k. ú. Domažlice na adrese Javorová 357, Domažlice - Hořejší Předměstí ze dne 30.09.2020, mezi městem Domažlice a společností Domažlická nemocnice, a. s., se sídlem Kozinova 292, Domažlice - Hořejší Předměstí, IČ 26361078 dle předloženého návrhu(OSM)

 

4117 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu bytu v řadovém domě č. p. 358, jež je součástí pozemku p. č. st. 4614, spolu s pozemkem p. č. 2490/18 (jako zahradou), vše v k. ú. Domažlice na adrese Javorová 358, Domažlice - Hořejší Předměstí ze dne 30.09.2020, mezi městem Domažlice a společností Domažlická nemocnice, a. s., se sídlem Kozinova 292, Domažlice - Hořejší Předměstí, IČ 26361078 dle předloženého návrhu(OSM)

 

4118 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu bytu v řadovém domě č. p. 359, jež je součástí pozemku p. č. st. 4613, spolu s pozemkem p. č. 2490/19 (jako zahradou), vše v k. ú. Domažlice na adrese Javorová 359, Domažlice - Hořejší Předměstí ze dne 14.07.2020, mezi městem Domažlice a společností Domažlická nemocnice, a. s., se sídlem Kozinova 292, Domažlice - Hořejší Předměstí, IČ 26361078 dle předloženého návrhu(OSM)

 

4119 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu bytu v řadovém domě č. p. 360, jež je součástí pozemku p. č. st. 4612, spolu s pozemky p. č. 2490/20 a 2490/59 (jako zahradou), vše v k. ú. Domažlice na adrese Javorová 360, Domažlice - Hořejší Předměstí ze dne 27.08.2020, mezi městem Domažlice a společností Domažlická nemocnice, a. s., se sídlem Kozinova 292, Domažlice - Hořejší Předměstí, IČ 26361078 dle předloženého návrhu(OSM)

 

4120 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu bytu v řadovém domě č. p. 361, jež je součástí pozemku p. č. st. 4611, spolu s pozemky p. č. 2490/21 a 2490/58 (jako zahradou), vše v k. ú. Domažlice na adrese Javorová 361, Domažlice - Hořejší Předměstí ze dne 27.08.2020, mezi městem Domažlice a společností Domažlická nemocnice, a. s., se sídlem Kozinova 292, Domažlice - Hořejší Předměstí, IČ 26361078 dle předloženého návrhu(OSM)

 

4121 - schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 11.07.2017, jejíž předmětem je pronájem části nebytových prostor v budově čp. 96, jež je součástí pozemku p. č. st. 115/1 a budovy bez čp./če., jež je součástí pozemku p. č. st. 115/3, vše v k. ú. Domažlice na adrese Chodské náměstí 96, Domažlice - Město, mezi městem Domažlice a příspěvkovou organizací Městské kulturní středisko v Domažlicích, se sídlem náměstí Míru 51, Domažlice - Město, IČ 00073865 dle předloženého návrhu(OSM)

 

4122 - schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 02.04.2012, jejíž předmětem je pronájem budovy čp. 297, jež je součástí pozemku p. č. st. 450/3 v k. ú. Domažlice na adrese Kozinova 297, Domažlice - Hořejší Předměstí, mezi městem Domažlice a Diecézní charitou Plzeň, se sídlem Hlavanova 359/16, Plzeň - Východní Předměstí, IČ 49774034 dle předloženého návrhu(OSM)

 

4123 - schvaluje ukončení výpůjčky budovy bez čp./če. umístěné na pozemku p. č. st. 88/2, pozemku p. č. st. 88/2, budovy bez čp./če. umístěné na pozemku p. č. st. 410, pozemku p. č. st. 410, pozemků p. č. 6/1, 12/1 a části pozemku p. č. 7/1, vše v k. ú. Babylon, založené smlouvou o výpůjčce uzavřenou dne 01.07.2012 mezi městem Domažlice jako půjčitelem a společností VINIČKA s. r. o., IČ 25234277 jako vypůjčitelem, a to výpovědí bez výpovědní doby v souladu s ustanovením čl. VIII. odst. 2 výše uvedené smlouvy o výpůjčce(OSM)

 

4124 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení výměny všech podružných vodoměrů na teplou a studenou vodu v budově „Kulturní centrum – Pivovar Domažlice“ za dálkově odečitatelné vodoměry společnosti ista Česká republika s. r. o., se sídlem Jeremiášova 947/16, Praha 5, PSČ 155 00, IČ 61056758 dle předložené nabídky v celkové výši 20.886 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0434 § 2143 pol. 5171   + 24.943 Kč (Pivovar - výměna vodoměrů)

org. 0434 § 6399 pol. 5362   - 4.057 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901    - 20.886 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4125 - schvaluje uzavření dodatku č. 8 k mandátní smlouvě o provádění správy nemovitostí uzavřené dne 11.12.2006 se společností Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o., se sídlem Zahradní 513, Domažlice, IČ 26324261 dle předloženého návrhu s tím, že odměna v čl. IV odst. 1 písm. d) bude sjednána dle var. 5(OSM)

 

4126 - a) vylučuje účastníka Ladislava Kulhánka, fyzickou osobu podnikající, se sídlem Domažlice, Bezděkovské Předměstí, PSČ 344 01, IČO 63503417 z důvodu nesplnění zadávacích podmínek

b) schvaluje nejvýhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Výměna osvětlení v tělocvičně ZŠ Msgre B. Staška Domažlice – II. etapa“ společnosti HR Elektro s. r. o., se sídlem Rudolfovská tř. 202/88, České Budějovice 4, PSČ 370 01, IČO 01684141 za cenu 325.748 Kč bez DPH

c) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Výměna osvětlení v tělocvičně ZŠ Msgre B. Staška Domažlice – II. etapa“ se společností HR Elektro s. r. o., se sídlem Rudolfovská tř. 202/88, České Budějovice 4, PSČ 370 01, IČO 01684141 dle předloženého návrhu

d) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0565 pol. 4222 + 200.000 Kč (příjem dotace PK)
org. 0565 § 3113 pol. 6121 + 394.156 Kč (Osvětlení - tělocvična ZŠ Msgre B. Staška – II. etapa)
org. 0565 § 6399 pol. 5362 - 68.408 Kč (odpočet DPH)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 125.748 Kč (investiční rezerva) OSM

 

4127 - a) schvaluje nejvýhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Zpracování lesních hospodářských osnov v zařizovacím obvodu Domažlice – Koloveč, v současné době vymezeném lesními hospodářskými osnovami Domažlice – Koloveč“ společnosti Plzeňský lesprojekt, a. s., se sídlem náměstí Generála Píky 2110/8, Plzeň 2 - Slovany, Východní Předměstí, PSČ 326 00, IČO 25202448 za cenu 392.875 Kč vč. DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Zpracování lesních hospodářských osnov v zařizovacím obvodu Domažlice – Koloveč, v současné době vymezeném lesními hospodářskými osnovami Domažlice – Koloveč“ se společností Plzeňský lesprojekt, a. s., se sídlem náměstí Generála Píky 2110/8, Plzeň 2 - Slovany, Východní Předměstí, PSČ 326 00, IČO 25202448 dle předloženého návrhu

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0116 § 1032 pol. 2324 + 392.875 Kč (příspěvek MZe na zpracování LHO Domažlice - Koloveč)

org. 0116 § 1032 pol. 6119 + 392.875 Kč (zpracování OHL Domažlice-Koloveč)(OSM)

 

4128 - a) schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Suchá nádrž Týnské předměstí“ uzavřené dne 21.12.2020 mezi městem Domažlice a Petrem Benešem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Klenčí pod Čerchovem, PSČ 345 34, IČ 64409040 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0526 § 2341 pol. 6121 - 72.741 Kč (Suchá nádrž Týnské Předměstí realizace Dodatek 1)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 72.741 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4129 - schvaluje uzavření smlouvy „Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie“ se společností ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín – Děčín IV - Podmokly, PSČ 405 02, IČ 24729035, DIČ CZ24729035 dle předloženého návrhu(OSM)

 

4130 - a) bere na vědomí jako jediný společník společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o. zápis z konzultačního dne společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., který se konal dne 15.09.2021

b) schvaluje jako jediný společník společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti vyplacení jednorázové odměny jednateli společnosti dle předloženého návrhu(OF)

 

4131 - schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Domažlice, Msgre B. Staška 232 dle předloženého návrhu(OF)

 

4132 - doporučuje zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku města Domažlice č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství s účinností od 01.01.2022 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 15.11.2021(OF)

 

4133 - schvaluje toto rozpočtové opatření.

org. 0222 § 5311 pol. 5171 + 30.000 Kč (městská policie – opravy a udržování)

org. 0222 § 5311 pol. 5167 - 30.000 Kč (městská policie – školení)(OF)

 

4134 - souhlasí s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, Baldovská 638, Domažlice, IČ 48344958, do dotačního titulu Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj pro rok 2022(OF)

 

4135 - bere na vědomí zápis z konzultačního dne v Základní umělecké škole Jindřicha Jindřicha Domažlice, příspěvkové organizaci, který se konal dne 27.09.2021(OKS)

 

4136 - souhlasí s navýšením kapacity počtu dětí o 75 dětí v mateřské škole a počtu stravovaných o 75 stravovaných ve školní jídelně – výdejně (pracoviště Petrovická) v Základní škole a mateřské škole Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizaci, se sídlem Msgre B. Staška 232, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice, IČ 75005743, s účinností od 01.01.2022(OKS)

 

4137 - a) bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 10.09.2021

b) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 06.10.2021

 

4138 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc září 2021(MP)

 

4139 - schvaluje návrh programu 40. zasedání zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 20.10.2021 dle upraveného návrhu(tajemnice)

 

4140 - povoluje v souladu s odst. 5 § 23 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, výjimku z počtu žáků pro školní rok 2021/2022 v 6. a 7. ročnících Základní školy Domažlice, Komenského 17, za podmínky, že zvýšení počtu žáků nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví(OKS)

 

4141 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0223 § 6171 pol. 5153 - 50.000 Kč (Správa budov - plyn)

org. 0223 § 6171 pol. 5156 - 50.000 Kč (Správa budov - pohonné hmoty)

org. 0223 § 6171 pol. 5166 - 100.000 Kč (Správa budov - konzultační a poradenské služby)

org. 0223 § 6171 pol. 5154 + 100.000 Kč (Správa budov - elektřina)

org. 0223 § 6171 pol. 5139 + 100.000 Kč (Správa budov - nákup materiálu)(OKS)

 

4142 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0220 § 5512 pol. 5173 - 5.000 Kč (JSDHO Domažlice – ubytovné a stravné)

org. 0220 § 5512 pol. 5168 - 1.500 Kč (JSDHO Domažlice – aktualizace programu)

org. 0220 § 5512 pol. 5132 - 20.000 Kč (JSDHO Domažlice – ochranné pomůcky)

org. 0220 § 5512 pol. 5137 - 20.000 Kč (JSDHO Domažlice – DHM)

org. 0220 § 5512 pol. 5021 + 36.500 Kč (JSDHO Domažlice – zásahy)

org. 0220 § 5512 pol. 5139 + 10.000 Kč (JSDHO Domažlice – materiál)(OKS)

 

4143 - a) souhlasí s pokácením 1 ks akátu v ulici Cihlářská na pozemku p. č. 3800/6 v k. ú. Domažlice

b) souhlasí s pokácením 1 ks smrku v ulici Benešova na pozemku p. č. 2276/1 v k. ú. Domažlice(OSM)

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 13. 10. 2021 14:11
Datum poslední aktualizace: 13. 10. 2021 14:23
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)