Menu
Město Domažlice
Domažlice

105. schůze ze dne 29.09.2021

-

 

U S N E S E N Í

 

ze 105. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 29.09.2021

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

4050 - schvaluje upravený program schůze

 

4051 - a) schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice vyřazení žádosti ze seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice ponechání žádosti v seznamu nejpotřebnějších žadatelů

c) schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice vyřazení žádosti ze seznamu nejpotřebnějších žadatelů

d) schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice vyřazení žádosti ze seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

4052 - a) schvaluje v souladu s čl. III – „Kritéria pro výběr žadatelů“ Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s čl. III – „Kritéria pro výběr žadatelů“ Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

c) schvaluje v souladu s čl. IV - "Rozhodnutí o přidělení bytu" Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu na byt č. 254/11 v ul. 17. listopadu, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

4053 - a) schvaluje v souladu s čl. III – „Kritéria pro výběr žadatelů“ Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s čl. IV - "Rozhodnutí o přidělení bytu" Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu na byt č. 236/2 v ul. Kozinova, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

4054 - a) schvaluje v souladu s čl. III – „Kritéria pro výběr žadatelů“ Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s čl. IV - "Rozhodnutí o přidělení bytu" Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu na byt č. 276/30 (D6) v ul. Petrovická, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

4055 - schvaluje v souladu s čl. IV - "Rozhodnutí o přidělení bytu" Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu na byt č. 258/16 v ul. Petrovická, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

4056 - neschvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

4057 - neschvaluje slevu na nájemném (OSM)

 

4058 - a) doporučuje zastupitelstvu města souhlasit v souladu s ustanovením článku II. odst. 10 smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené se zatížením práva stavby váznoucího na pozemku p. č. 260/52 v k. ú. Havlovice u Domažlic

Termín splnění: 20.10.2021

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření zástavní smlouvy reg. číslo: 5500/169840-02/21/01-002/00/R mezi Hypoteční bankou, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, IČ 13584324 jako zástavním věřitelem, xxx jakožto zástavcem a dlužníkem a městem Domažlice jakožto zástavcem, jejíž předmětem je zastavení pozemku p. č. 260/52 v k. ú. Havlovice u Domažlic a práva stavby zřízeného k pozemku p. č. 260/52 v k. ú. Havlovice u Domažlic, dle předloženého návrhu za předpokladu uzavření dohody o úhradě smluvních pokut

Termín splnění: 31.12.2021

c) doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo rozhodnout o uzavření dohody o úhradě smluvních pokut s xxx jakožto stavebníkem, jejíž předmětem je závazek stavebníka v případě vzniku povinnosti města Domažlice na základě zástavní smlouvy reg. číslo: 5500/169840-02/21/01-002/00/R zaplatit zástavnímu věřiteli jakoukoli smluvní pokutu uhradit částku odpovídající této pokutě městu Domažlice, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 20.10.2021

d) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o úhradě smluvních pokut s xxx jakožto stavebníkem, jejíž předmětem je závazek stavebníka v případě vzniku povinnosti města Domažlice na základě zástavní smlouvy reg. číslo: 5500/169840-02/21/01-002/00/R zaplatit zástavnímu věřiteli jakoukoli smluvní pokutu uhradit částku odpovídající této pokutě městu Domažlice, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.11.2021(OSM)

 

4059 - nedoporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí slevy z nájemného hrazeného nájemcem Františkem Vanickým, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Zahořany, PSČ 344 01, IČ 40546713 za užívání části nebytových prostor v budovách čp. 61 a 62 na náměstí Míru v Domažlicích na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 04.07.2003, a to slevy ve výši 30 % nájemného za období 01.07.2021 - 30.09.2021, z důvodu vyhlášení nouzového stavu a přijetí mimořádných opatření

Termín splnění: 20.10.2021(OSM)

 

4060 - a) bere na vědomí žádost pana Františka Vanického, Zahořany, PSČ 344 01, IČ 40546713 o trvalé snížení nájemného za užívání prostor sloužících podnikání ze dne 14.09.2021

b) neschvaluje záměr uzavřít dodatek k již existující smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 04.07.2003 mezi městem Domažlice jakožto pronajímatelem a Františkem Vanickým, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Zahořany, PSČ 344 01, IČ 40546713 jakožto nájemcem (jejíž předmětem je pronájem části nebytových prostor v budovách čp. 61 a 62 na náměstí Míru v Domažlicích), kterým bude sjednána změna výše nájemného(OSM)

 

4061 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat část pozemku p. č. 5185/1 v k. ú. Domažlice, vymezenou situačním plánkem, vč. stavby studny vedené v evidenci města Domažlice pod inv. č. 970008

Termín splnění: 01.11.2021(OSM)

 

4062 - a) schvaluje zadání zakázky společnosti MIDAKON s. r. o., se sídlem Na Návsi 18/4, Brno, PSČ 620 00, IČ 08927677 na vypracování projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení k akci „Rekonstrukce lávky pro pěší Branská ulice v Domažlicích“ za cenu 228.000 Kč bez DPH dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0246 § 2219 pol. 6121 + 275.800 Kč (DSP- Rekonstrukce lávky pro pěší v Branské ul.)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 275.800 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4063 - a) schvaluje zadání zakázky na dodávku a montáž GPS zařízení do sněžných roleb dle předložené cenové nabídky společnosti Bíle stopy s. r. o. Horní Slivno 25, PSČ 294 79, IČ 08369658 ve výši 11.895 Kč

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 3419 pol. 5137 + 11.895 Kč (vozidlové moduly do 2 roleb 2 ks)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 11.895 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4064 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0241 § 3639 pol. 5164 + 8.895 Kč (nájemné – zahrada v Masarykově ulici u BD čp. 240)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 8.895 Kč (rozpočtová rezerva)(OSM)

 

4065 - schvaluje záměr pronajmout pozemek p. č. st. 4037 v k. ú. Domažlice vlastníkovi budovy bez čp./če. - garáže, umístěné na tomto pozemku(OSM)

 

4066 - schvaluje záměr pronajmout část pozemku p. č. 5050/1 v k. ú. Domažlice, vymezenou situačním plánkem(OSM)

 

4067 - schvaluje pronájem části vedlejší stavby - kůlny, která je součástí pozemku p. č. st. 473/1 v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem, za účelem skladování tuhých paliv a nářadí, na dobu neurčitou, za cenu 100 Kč/rok bez inflačního nárůstu, a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

4068 - nesouhlasí dle odst. 12 čl. IV nájemní smlouvy o nájmu bytu uzavřené dne 24.11.2016 s parkováním osobního automobilu nájemců na části pozemku p. č. st. 473/1 v k. ú. Domažlice(OSM)

 

4069 - nesouhlasí dle odst. 12 čl. IV nájemní smlouvy o nájmu bytu uzavřené dne 11.10.2017 s parkováním osobního automobilu nájemce na části pozemku p. č. st. 473/1 v k. ú. Domažlice(OSM)

 

4070 - nesouhlasí dle odst. 1 čl. IV nájemní smlouvy o nájmu bytu uzavřené dne 13.03.2013 s parkováním osobního automobilu nájemce na části pozemku p. č. st. 473/1 v k. ú. Domažlice(OSM)

 

4071 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené ze dne 25.08.2021 se společností STAVBY - ŠTAIF, s. r. o., se sídlem Pod Vysokou 434, Zruč-Senec, PSČ 330 08, IČ 45349576 na realizaci díla „udržovací práce - Oprava omítky severní fasády Augustiniánského kláštera v Domažlicích“, dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0280 § 3231 pol. 5171 + 69.633 Kč (Augustiniánský klášter - oprava omítek severní fasády Dodatek č. 1)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 69.633 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4072 - schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování rozšíření projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby "Domažlice, Břetislavova 209, dům s pečovatelskou službou“ s Ing. Zbyňkem Wolfem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Domažlice, PSČ 344 01, IČ 73374792, dle předloženého návrhu(OSM)

 

4073 - a) schvaluje uzavření kupní smlouvy na akci „Rekonstrukce přípravy TV v kotelně Kovařovicova 274 v Domažlicích“ se společností PROKAT invest s. r. o., se sídlem Podolská 401/50, Praha 4, PSČ 147 00, IČ 25238876 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtového opatření:

org. 0287 § 3634 pol. 5171 + 96.487 Kč (Rekonstrukce přípravy TV v kotelně Kovařovicova)

org. 0287 § 6399 pol. 5362 - 16.746 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 79.741 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4074 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení připojení protipožárních dveří místnosti záložního zdroje (UPS) v 5. NP Hvozdu na elektronický požární systém budovy Kulturního centra Pivovar Domažlice společnosti ABEL C & C s. r. o., se sídlem Severní 60, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 25233157 v rozsahu dle předložené nabídky v celkové výši 10.700 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0434 § 2143 pol. 5171 + 12.947 Kč (Pivovar – zavírání požárních dveří server UPS)

org. 0434 § 6399 pol. 5362 -   2.247 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 10.700 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4075 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení dodávky a montáže klimatizační jednotky do místnosti záložního zdroje (UPS), včetně nahrazení stávajících nevyhovujících ventilátorů v prostoru sušárny za výkonnější, v budově Domova se zvláštním režimem, Benešova 97 v Domažlicích společnosti KLIMATON s. r. o., se sídlem Letkovská 648/42, Plzeň 2, PSČ 326 00, IČ 45354405 v rozsahu dle předložené nabídky v celkové výši 120.000 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0503 § 4537 pol. 6121 + 145.200 Kč (DZR - klimatizace)

org. 0434 § 6399 pol. 5362 -   25.200 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 120.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4076 - a) schvaluje podání výpovědi nájmu části pozemku p. č. 4779/13 v k. ú. Domažlice pronajaté za účelem umístění stánku pro prodej občerstvení dle nájemní smlouvy uzavřené dne 13.01.1999, a to výpovědi s tříměsíční výpovědní dobou dle § 2231 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

b) schvaluje podání žaloby o zaplacení dlužného nájemného (s příslušenstvím tvořeným úrokem z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně) z titulu nájemní smlouvy uzavřené dne 13.01.1999 s městem Domažlice na pronájem části pozemku p. č. 4779/13 v k. ú. Domažlice, a pověřuje Mgr. Jiřinu Endrštovou, advokátku, k podání této žaloby a k zastupování v soudním řízení(OSM)

 

4077 - schvaluje záměr uzavřít dodatek k již existující nájemní smlouvě uzavřené dne 21.12.1998 mezi městem Domažlice jakožto pronajímatelem a xxx jakožto nájemcem (jejíž předmětem je pronájem části pozemku p. č. 4779/13 v k. ú. Domažlice k umístění prodejního stánku), kterým bude rozšířen účel nájmu a upraveno ustanovení o úhradě nájemného(OSM)

 

4078 - bere na vědomí zápis z konzultačního dne DTS Domažlice příspěvková organizace, Chrastavická 170, který se konal dne 08.09.2021(OF)

 

4079 - schvaluje převedení pohledávek z nedoplatků pokutových bloků a pohledávek u pokut za přestupky do podrozvahové evidence v celkové výši 19.000 Kč dle předloženého návrhu(OF)

 

4080 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0200 pol. 4116 ÚZ 33063 + 189.520 Kč (MŠ Domažlice - dotace Šablony III)

org. 0200 § 3111 pol. 5336 ÚZ 33063 + 189.520 Kč (převod dotace MŠ Domažlice)(OF)

 

4081 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0810 pol. 4111 ÚZ98071 + 392.000 Kč (Volby do Poslanecké sněmovny - příjem dotace)

org. 0223 § 6114 pol. 5139 ÚZ98071 + 392.000 Kč (Volby do Poslanecké sněmovny- výdaje)(OF)

 

4082 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0222 § 5311 pol. 5169 + 21.600 Kč (městská policie – nákup služeb, revize VISO)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 21.600 Kč (rozpočtová rezerva)(OF)

 

4083 - a) jmenuje ústřední inventarizační komisi za účelem provedení řádné inventarizace majetku a závazků města Domažlice v roce 2021 v tomto složení:

Předseda: Ing. Jitka Heřmanová

Členové: Bc. Stanislav Antoš

Ing. Milena Vlčková

Ing. Alena Kučerová

Dagmar Krásná

b) schvaluje Plán inventur majetku a závazků města Domažlice v roce 2021 dle předloženého návrhu

c) ukládá ústřední inventarizační komisi zajistit provedení řádné inventarizace majetku a závazků města Domažlice v roce 2021 dle schváleného Plánu inventur

Termín splnění: 31.03.2022(OF)

 

4084 - schvaluje nájemné na rok 2022 za pronájem vodovodní a kanalizační infrastruktury společnosti CHVaK a. s., Bezděkovské předměstí čp. 388, Domažlice, IČ 49788761
ve výši plných odpisů takto:

vodovodní infrastruktura (síť ) – stavební část 4,06 mil. Kč bez DPH

vodovodní infrastruktura – ostatní stavby 0,04 mil. Kč bez DPH

vodovodní infrastruktura (technologie)-zařízení 0,03 mil. Kč bez DPH

čištění odpadní vody (ČOV) – stavební část 3,19 mil. Kč bez DPH

čištění odpadní vody (ČOV technologie) – zařízení 6,89 mil. Kč bez DPH

kanalizační infrastruktura (síť) – stavební část 4,84 mil. Kč bez DPH

kanalizační infrastruktura (technologie) – zařízení 0,36 mil. Kč bez DPH(OF)

 

4085 - a) bere na vědomí Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace Městské kulturní středisko v Domažlicích, č.j.: MeDO-58604/2021-Vi ze dne 17.09.2021

b) ukládá řediteli příspěvkové organizace Městské kulturní středisko v Domažlicích, náměstí Míru 51, Domažlice, přijmout opatření k odstranění zjištěných nedostatků, uvedených v Protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly č.j.: MeDO-58604/2021-Vi ze dne 17.09.2021

Termín splnění: 30.11.2021(OF)

 

4086 - souhlasí s podáním žádosti příspěvkové organizace města Domažlice Městské kulturní středisko v Domažlicích, se sídlem Domažlice, nám. Míru 51, PSČ 344 01, IČ 00073865, o dotaci na Ministerstvo kultury České republiky v rámci výzvy Regionální a národnostní kultura/Podpora uměleckých aktivit na projekt Chodské slavnosti 2022(OKS)

 

4087 - a) schvaluje konání akce „Pietní akty“ dne 28.10.2021 (čtvrtek)

schvaluje konání akce „Den válečných veteránů“ 11.11. 2021 (čtvrtek)

c) schvaluje konání akce „Den boje za svobodu a demokracii“ dne 16.11.2021 (úterý)

d) schvaluje konání akce „Rozsvícení vánočního stromu“ dne 27.11.2021 v 16.00 hodin (sobota)

e) schvaluje konání akce „Zpívání koled s Českým rozhlasem“ dne 15.12.2021 (středa)

f) schvaluje konání akce „Vánoční trhy“ ve dnech 17. - 23.12.2021 (pátek - čtvrtek)

g) schvaluje konání akce „Novoroční ohňostroj“ dne 01.01.2022 v 18.00 hodin (sobota)(OKS)

 

4088 - souhlasí s přijetím daru - houslí - do evidence majetku Základní umělecké školy Jindřicha Jindřicha Domažlice, příspěvkové organizace, se sídlem Boženy Němcové 119, Město, 344 01 Domažlice, IČ 70942285(OKS)

 

4089 - doporučuje zastupitelstvu města schválit kronikářský zápis za rok 2019 s vyjmutím stran 4- 16

Termín splnění: 20.10.2021(OKS)

 

4090 - doporučuje zastupitelstvu města Domažlice zvolit xxx přísedícím Okresního soudu v Domažlicích

Termín splnění: 20.10.2021(tajemnice)

 

4091 - bere na vědomí zápis z jednání Revitalizace hřiště sídliště Palackého - Vojtěchova ulice

 

4092 - a) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 13.09.2021

b) bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 13.09.2021

 

4093 - a) schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 31.05.2021 se společností PROKAT invest s. r. o., se sídlem Podolská 401/50, Podolí, Praha 4, PSČ 147 00, IČ 25238876 na realizaci veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce plynové kotelny NTK Domažlice, Týnské Předměstí, Švabinského č. p. 564“, dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0562 § 3634 pol. 6121 + 351.798 Kč (Kotelna Švabinského – realizace Dodatek č. 1)

org. 0562 § 6399 pol. 5362 -    61.056 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 290.742 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

 

Ing. Radek Wiesner v. r.

místostarosta města

 

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 1. 10. 2021 9:18
Datum poslední aktualizace: 1. 10. 2021 9:58
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)