Menu
Město Domažlice
Domažlice

103. schůze ze dne 14.09.2021

-

 

U S N E S E N Í

 

ze 103. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 14.09.2021

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

3992 - schvaluje upravený program schůze

 

3993 - bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města

 

3994 - schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

3995 - a) schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice vyřazení žádosti ze seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice vyřazení žádosti ze seznamu nejpotřebnějších žadatelů

c) schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice ponechání žádosti v seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

3996 - a) schvaluje v souladu s čl. III – „Kritéria pro výběr žadatelů“ Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s čl. IV - "Rozhodnutí o přidělení bytu" Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu na byt č. 257/36 v ul. Petrovická, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

3997 - a) schvaluje v souladu s čl. III – „Kritéria pro výběr žadatelů“ Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s čl. IV - "Rozhodnutí o přidělení bytu" Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu na byt č. 155/5 v ul. Spálená, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

3998 - schvaluje v souladu s čl. IV - "Rozhodnutí o přidělení bytu" Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu na byt č. 256/1 v ul. Kovařovicova, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

3999 - schvaluje v souladu s čl. IV - "Rozhodnutí o přidělení bytu" Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu na byt č. 254/6 v ul. 17. listopadu, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

4000 - schvaluje v souladu s čl. IV - "Rozhodnutí o přidělení bytu" Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu na byt č. 244/10 v ul. 17. listopadu, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

4001 - a) schvaluje v souladu s čl. III – „Kritéria pro výběr žadatelů“ Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s čl. IV - "Rozhodnutí o přidělení bytu" Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu na byt č. 242/8 v ul. 17. listopadu, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

4002 - schvaluje převedení pohledávek na nájemném včetně poplatku a úroku z prodlení a soudních poplatků do podrozvahové evidence v celkové výši 76.059 Kč(OSM)

 

4003 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene zřízení a provozování komunikačního vedení a zařízení a vstupu a vjíždění na pozemky p. č. 2675/1, 2675/26, 2677/2, 2679, 2682/20, 2678/1, vše v k. ú. Domažlice, ve prospěch společnosti CETIN, a. s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, Praha 9, IČ 04084063 v rámci stavby „FTTH_Domažlice_Bezděkovské_předměstí_DOBEZ1“, číslo SAP 11010-101216 na dobu neurčitou a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle předloženého návrhu a uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti(OSM)

 

4004 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemky p. č. 5545/1, 5492, 7915, vše v k. ú. Domažlice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035 v rámci stavby „Domažlice, parc. č. 5545/1 - přeložka kNN“ na dobu neurčitou a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Dohody o umístění stavby dle předloženého návrhu a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene(OSM)

 

4005 - ruší usnesení č. 3871 a) a b) ze dne 20.07.2021(OSM)

 

4006 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 23.09.2015 mezi městem Domažlice jakožto pronajímatelem a xxx, jakožto nájemci (jejíž předmětem je pronájem části pozemku p. č. 4779/13 v k. ú. Domažlice), kterým se sjednává prodloužení doby nájmu do 31.12.2026 a změna podnájemce tak, že novým podnájemcem bude firma Rubispol s. r. o., IČ 02046458, dle předloženého návrhu(OSM)

 

4007 - schvaluje pronájem části pozemku p. č. 5152/1 v k. ú. Domažlice, vymezeného situačním plánkem, za účelem zabezpečení místa na chodníku v době moštování pro potřeby zákazníků, včetně stání vozidel, Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Domažlice, se sídlem Domažlice - Týnské Předměstí, Komenského 68, IČ 48342076, za cenu 600 Kč/celou dobu nájmu a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

4008 - souhlasí dle odst. 7 čl. VI smlouvy o zemědělském pachtu uzavřené dne 30.04.2015 mezi městem Domažlice a společností Domažlické městské lesy spol. s r. o. s přenecháním části pozemku p. č. 9/26 v k. ú. Babylon do užívání Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha - Chodov, PSČ 148 00, IČ 62933591 za účelem umístění dřevěného infopanelu dle předloženého návrhu za předpokladu dodržení městem stanovených podmínek (OSM)

 

4009 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 03.10.2016 mezi městem Domažlice jakožto pronajímatelem a Besimem Ramizim, IČ 26277221, předchůdcem společnosti Friends-Company s. r. o., se sídlem Janáčkova 306, Horšovský Týn - Velké Předměstí, PSČ 346 01, IČ 03049485, jakožto nájemcem (jejíž předmětem je pronájem části pozemku p. č. 4779/13 v k. ú. Domažlice), kterým se sjednává prodloužení doby nájmu do 31.12.2026, dle předloženého návrhu(OSM)

 

4010 - a) souhlasí v souladu s ustanovením odstavce 6 článku I. smlouvy o nájmu bytu uzavřené 27.06.2018 mezi městem Domažlice a společností Domažlická nemocnice, a. s., se sídlem Domažlice, Kozinova 292, PSČ 344 01, IČ 26361078 s podnájmem bytu - domu č. p. 325, Višňová ul., Domažlice podnájemcům dle přiloženého seznamu

b) souhlasí v souladu s ustanovením odstavce 5 článku I. smlouvy o nájmu bytu uzavřené 27.08.2020 mezi městem Domažlice a společností Domažlická nemocnice, a. s., se sídlem Domažlice, Kozinova 292, PSČ 344 01, IČ 26361078 s podnájmem bytu - domu č. p. 361, Javorová ul., Domažlice (OSM)

 

4011 - schvaluje záměr propachtovat část pozemku p. č. 2311/2 v k. ú. Domažlice, vymezenou situačním plánkem(OSM)

 

4012 - a) schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu objektového zařízení STX23A/F/D a užívání rádiové sítě PCO RADOM u HZS Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice na dobu neurčitou, se společností RADOM, s. r. o., se sídlem Jiřího Potůčka 259, Pardubice, PSČ 530 09 IČ 48153451, dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0239 § 3639 pol. 5169 + 17.545 Kč (ZŠ Komenského 17 – EPS služby)

org. 0239 § 6399 pol. 5362 - 3.045 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 14.500 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4013 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci projektové dokumentace ve stupni pro vydání územního rozhodnutí k akci „Parkoviště U Svatých, Domažlice“ uzavírané mezi městem Domažlice a společností IK Plzeň s. r. o., se sídlem Lesní 594, Kdyně, PSČ 345 06, IČ 49789066 ve výši 351.000 Kč bez DPH dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0246 § 2219 pol. 6121 + 424.710 Kč (PD - Parkoviště U všech Svatých)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 424.710 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4014 - a) schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Novostavba mateřské školy Petrovická“ uzavřené dne 26.06.2021 mezi městem Domažlice a společností DSP Domažlický stavební podnik s. r. o., se sídlem Havlíčkova 6, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 25200631 ve výši 67.025,34 Kč bez DPH dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0536 § 3111 pol. 6121 + 81.101 Kč (MŠ Petrovická - Dodatek č. 5)

org. 0536 § 6399 pol. 5362 - 14.075 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 67.026 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4015 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy mezi městem Domažlice jako prodávajícím a xxx jako kupující, jejíž předmětem je prodej pozemků p. č. 2483/17, p. č. 2483/31 a p. č. st. 4643, vše v k. ú. Domažlice oddělených ze stávajícího pozemku p. č. 2483/17 v k. ú. Domažlice geometrickým plánem pro vyznačení obvodu budovy, číslo plánu 4590-1136/2021, vyhotoveným společností GEODÉZIE JIHOZÁPAD s. r. o., IČ 00869759, za kupní cenu ve výši 250.750 Kč do výlučného vlastnictví kupující, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.09.2021(OSM)

 

4016 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy mezi městem Domažlice jako prodávajícím a xxx jakožto kupujícími, jejíž předmětem je prodej pozemků p. č. 2483/15, p. č. 2483/30 a p. č. st. 4642, vše v k. ú. Domažlice za kupní cenu ve výši 266.500 Kč do podílového spoluvlastnictví kupujících, kdy podíl každého z nich na každém z pozemků tvořících předmět koupě bude jedna ideální polovina, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.09.2021(OSM)

 

4017 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení práva stavby a smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 18.07.2019, kterým dojde k prodloužení doby trvání práva stavby rodinného domu zřízeného k pozemku p. č. 2490/2 v k. ú. Domažlice o 12 měsíců, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 29.10.2021(OSM)

 

4018 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 19.09.2019 jejíž předmětem je zřízení práva stavby rodinného řadového domu k pozemku p. č. 2446/62 v k. ú. Domažlice a závazek smluvních stran za sjednaných podmínek uzavřít kupní smlouvu na prodej tohoto pozemku, kterým budou termín pro provedení stavby a doba trvání práva stavby prodlouženy do 18.09.2023

Termín splnění: 30.09.2021(OSM)

 

4019 - doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení č. 1051 ze dne 25.08.2021

Termín splnění 22.09.2021(OSM)

 

4020 - doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi lesních pozemků p. č. 272/1 a p. č. 303, vše v k. ú. Spáňov za cenu 12 Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 29.02.2021(OSM)

 

4021 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi městem Domažlice a společností Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., se sídlem U Zimního stadionu 291, Domažlice, IČ 25241958 dne 31.10.2008, kterým se omezuje předmět výpůjčky, dle předloženého návrhu

b) schvaluje prodej movitých věcí vedených v evidenci města Domažlice pod inventárními čísly 23656, 23657, 23658, 23659, 23660, 23661, 23662, 23663, 23664, 23665, 23666, 23730 a 23731 společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., se sídlem U Zimního stadionu 291, Domažlice, IČ 25241958 za cenu 21.968 Kč bez DPH a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

 

4022 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t – ul. Boženy Němcové k augustiniánskému klášteru pro vozidlo IVECO, nákladní automobil, RZ: 7P2 5868, povolená hmotnost 7,49 t, a to od 11.10.2021 do 22.11.2021(OSM)

 

4023 - a) schvaluje zadání zakázky společnosti AGROREAL CZ s. r. o., se sídlem Kaprova 14, Praha 1, PSČ 110 00, IČ 49791389 na vyhotovení dokumentace skutečného zaměření stavu inženýrských sítí na vrcholu Čerchova za cenu 5.750 Kč bez DPH dle předložené cenové nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0563 § 3639 pol. 5169 + 6.958 Kč (Demolice Čerchov – zaměření skutečného stavu)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 6.958 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4024 - a) schvaluje zadání zakázky Romanovi Forrovi, fyzické osobě podnikající se sídlem Všeruby - Hájek, Kdyně, PSČ 345 06, IČ 73374474, na doplnění vybavení šaten a zázemí beachvolejbalu za cenu 28.600 Kč dle předložené cenové nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 3412 pol. 5137 +28.600 Kč (Střelnice – beachvolejbal hřiště – vybudování laviček a zázemí sprch)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 –28.600 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4025 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení II. etapy archeologického průzkumy – sondy v parku Antonína Steidla příspěvkové organizaci Muzeum Chodska v Domažlicích, se sídlem Chodské náměstí 96, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 00073873, v rozsahu dle předložené nabídky ve výši 38.641 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0234 § 3745 pol. 5169 + 46.756 Kč (Revitalizace Steidlova parku – archeolog. sonda II.etapa)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 46.756 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4026 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně, vyměřeného platebním výměrem č.j. MeDO-34861/2021-Kuc, ve výši 456.514,43 Kč příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko v Domažlicích, náměstí Míru 51, 344 01 Domažlice

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit splátkový kalendář příspěvkové organizace Městské kulturní středisko v Domažlicích, náměstí Míru 51, 344 01 Domažlice, ve věci vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 456.514,43 Kč, takto: 8 splátek ve výši 50.724 Kč, splatné vždy k 20. dni v měsíci, poslední splátka dne 20.06.2022 ve výši 50.722,43 Kč

Termín splnění: 30.09.2021(OF)

 

4027 - jmenuje komisi pro výběrové řízení na obsazení místa jednatele společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. v tomto složení:

Předseda: JUDr. Zdeněk Novák

Členové: Bc. Stanislav Antoš

Ing. Alena Kučerová

Ing. Vladimír Šístek, vedoucí lesní správy Kolowratovy lesy

Ing. Jindřich Horáček, PhD, ředitel odboru, regionální pracoviště CHKO Slavkovský les

náhradník z řad odborné veřejnosti: Prof. Ing. Oldřich Mauer, Dr.Sc, MU Brno(OF)

 

​4028 - a) bere na vědomí jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. zprávu a zápis z konzultačního dne společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o., který se konal dne 30.08.2021

b) bere na vědomí zprávu o hospodaření města Domažlice v hospodářské činnosti k 30.06.2021

c) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti vyplacení jednorázové odměny jednateli společnosti dle předloženého návrhu(OF)

 

4029 - a) bere na vědomí jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. zápis z konzultačního dne společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o., který se konal dne 26.08.2021

b) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. při výkonu působnosti valné hromady vyplacení jednorázové odměny jednateli společnosti dle předloženého návrhu(OF)

 

​4030 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0116 § 1036 pol. 5811 ÚZ 29008 - 427.830 Kč (příjem náhrady na odbor. lesního hospodáře)

org. 0116 § 1036 pol. 5811 ÚZ 29008 + 427.830 Kč (financování odborného lesního hospodáře)(OF)

​4031 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0208 § 3113 pol. 2229 ÚZ13014 + 108.106,95 Kč (ZŠ a MŠ Msgre B.Staška- dot. Obědy do škol)

org. 0208 § 6402 pol. 5364 ÚZ13014 + 108.106,95 Kč (vratka dotace Obědy do škol 2020/2021)(OF)

 

4032 - schvaluje převedení pohledávek z vymáhaných pokut a nákladů řízení ve výši 26.600 Kč do podrozvahové evidence dle předloženého návrhu(OF)

 

4033 - a) schvaluje převedení pohledávek na pokutách a nákladech řízení v celkové výši 57.924,30 Kč, uložených komisí pro projednávání přestupků, do podrozvahové evidence dle předloženého návrhu

b) schvaluje převedení přeplatku z pokuty ve výši 110,40 Kč do výnosů dle předloženého návrhu(OF)

 

4034 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0221 § 5512 pol. 5132 – 18.000 Kč (JSDHO Havlovice-ochranné pomůcky)

org. 0221 § 5512 pol. 5139 – 6.000 Kč (JSDHO Havlovice-materiál)

org. 0221 § 5512 pol. 5167 – 5.000 Kč (JSDHO Havlovice-školení)

org. 0221 § 5512 pol. 5171 – 10.000 Kč (JSDHO Havlovice-opravy a udržování)

org. 0221 § 5512 pol. 5137 + 39.000 Kč (JSDHO Havlovice-DHM)(OKS)

 

4035 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0115 § 2143 pol. 5139 - 51.000 Kč (Cestovní ruch – propagační materiály)

org. 0115 § 3316 pol. 5169 + 51.000 Kč (kniha Domažlice)(OKS)

 

4036 - a) bere na vědomí výpověď Smlouvy č. 2434 na dodávku CNG prodejcem Janem Hodanem, podnikající fyzickou osobou, Domažlice, IČ 73402460

b) schvaluje uzavření rámcové smlouvy na dodávku stlačeného zemního plynu CNG mezi městem Domažlice, se sídlem náměstí Míru 1, 344 01 Domažlice IČO 00253316 a innogy Energo, s. r. o. se sídlem Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10, IČO 25115171 dle předloženého návrhu

c) schvaluje uzavření dodatku č. 1 k rámcové smlouvě na dodávku stlačeného zemního plynu CNG mezi městem Domažlice, se sídlem náměstí Míru 1, 344 01 Domažlice IČO 00253316 a innogy Energo, s. r. o. se sídlem Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10, IČO 25115171 dle předloženého návrhu (MP)

 

4037 - a) bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 02.08.2021

b) bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 30.08.2021

c) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 30.08.2021

 

4038 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc srpen 2021(MP)

 

4039 - schvaluje návrh programu 39. zasedání zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 22.09.2021 dle předloženého návrhu(tajemnice)

 

4040 - schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Protierozní opatření rokle Domažlice“ uzavřené dne 05.08.2020 mezi městem Domažlice a Petrem Benešem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Klenčí pod Čerchovem, PSČ 345 34, IČ 64409040, dle předloženého návrhu(OSM)

 

4041 - a) bere na vědomí žádost společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s. r. o., se sídlem Zahradní 513, Domažlice, PSČ 344 67

b) schvaluje variantní řešení č. 1 studie vypracované Ing. Zbyňkem Wolfem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 73374792

c) ukládá odboru správy majetku zajistit cenovou nabídku na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby rekonstrukce bytových jednotek varianty č. 1 u Ing. Zbyňka Wolfa, fyzické osoby podnikající, se sídlem Domažlice, PSČ 344 01, IČ 73374792

Termín splnění: 31.10.2021(OSM)

 

4042 - a) souhlasí s udělením plné moci Atelieru Stoeckl s. r. o., Mikulášská 455/9, Plzeň, PSČ 326 00, pobočka nám. Krále Jiřího z Poděbrad 500/76, Cheb, PSČ 350 02, IČ 02099624, dle předloženého návrhu

b) schvaluje uzavření dohody se společností Lidl Česká republika v. o. s., Nárožní 1359/11, Praha 8, PSČ 158 00, IČ 26178541, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.09.2021(OSM)

 

4043 - a) schvaluje přípravu podkladů a podání žádosti o finanční podporu na realizaci celkové rekonstrukce budovy č. p. 209 v Břetislavově ul., včetně pořízení 2 obslužných vozidel, z Integrovaného regionálního operačního programu, v rámci 101. výzvy vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR

b) schvaluje zadání zakázky na vypracování rozšíření projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby "Domažlice, Břetislavova 209, dům s pečovatelskou službou“ Ing. Zbyňkovi Wolfovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 73374792 dle předložené cenové nabídky

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 4351 pol. 6121 + 199.650 Kč (Rozšíření PD rekonstrukce budovy DD Břetislavova 209)

org. 0287 § 6399 pol. 5362 - 34.650 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 165.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 16. 9. 2021 11:30
Datum poslední aktualizace: 16. 9. 2021 11:38
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)