Menu
Město Domažlice
Domažlice

102. schůze ze dne 31.08.2021

-

 

U S N E S E N Í

 

ze 102. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 31.08.2021

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

3959 - schvaluje upravený program schůze

 

3960 - a) schvaluje zadání zakázky Radku Krausovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Domažlice, IČ 45380678 za cenu 146.264,80 Kč s DPH v rozsahu dle předložené cenové nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 3632 pol. 6121 + 146.265 Kč (Hřbitov - výstavba kolumbária)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 146.265 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3961 - schvaluje zadání zakázky na opravu okenic na západním průčelí Augustiniánského kláštera, Martinovi Houdkovi, fyzické osoby podnikající, se sídlem Němčice, 345 06 Kdyně, IČ 73687804 za cenu 94.622 Kč s DPH dle předložené cenové nabídky(OSM)

 

3962 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uzavřené dne 27.07.2020 v souvislosti se zřízením přípojek inženýrských sítí (vodovodní přípojka, přípojka splaškové a dešťové kanalizace) v rámci stavby „Skladová a prodejní hala Domažlice“ na pozemku p. č. 5692 v k. ú. Domažlice dle předloženého návrhu(OSM)

 

3963 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 3800/6 v k. ú. Domažlice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035 v rámci stavby „Domažlice, Cihlářská, č. parc. 3858/13 - kNN“ na dobu neurčitou a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Dohody o umístění stavby dle předloženého návrhu a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene(OSM)

 

3964 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, pro provedení stavby a podkladů pro zadání veřejné zakázky na stavbu „Zjednosměrnění ulice Msgre B. Staška v Domažlicích“ s Ing. Jaroslavem Rojtem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Domažlice, IČ 12285447 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0246 § 2219 pol. 6121 + 48.400 Kč (PD DSP, DPS zjednosměrnění ul. Msgre B. Staška)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 48.400 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3965 - a) bere na vědomí žádost společnosti MPG Logistics s. r. o., se sídlem U Pískovny 309, PSČ 344 01, Domažlice, IČ 29124255

b) souhlasí s provedením terénních úprav v souladu s územním rozhodnutím č. j. OVÚP-3284/2010-22222/2010/Sz v rámci vývozu vytěžené zeminy ze stavby nové parkovací plochy v areálu společnosti MPG Logistics s. r. o., se sídlem U Pískovny 309, PSČ 344 01, Domažlice, IČ 29124255 v lokalitě U Jezera za jednotkovou cenu 100 Kč/t s tím, že společnost MPG Logistics s. r. o., provede konečnou úpravu navezené části na vlastní náklady(OSM)

 

3966 - a) schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Bytové domy Domažlice Kasárna II., komunikace a inženýrské sítě – I. etapa“ mezi městem Domažlice a společností COLAS CZ, a. s., se sídlem Rubeška 215/1, PSČ 190 00, Praha 9, IČ 26177005 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0462 § 3612 pol. 6121 + 447.389 Kč (Bytové domy Domažlice - Kasárna II. komunikace a inženýrské sítě – realizace – Dodatek č. 1)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 447.389 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3967 - a) schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Bytové domy Domažlice Kasárna II., komunikace a inženýrské sítě – I. etapa“ mezi městem Domažlice a společností COLAS CZ, a. s., se sídlem Rubeška 215/1, PSČ 190 00, Praha 9, IČ 26177005 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0462 § 3612 pol. 6121 + 967.377 Kč (Bytové domy Domažlice - Kasárna II. komunikace a inženýrské sítě – realizace – Dodatek č. 2)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 967.377 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3968 - a) bere na vědomí aktualizované vyjádření Státního pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, Praha 3 – Žižkov, IČ 01312774 (dále jen „SPÚ“) jakožto příslušného hospodařit s majetkem státu, kdy se jedná o stavbu vodního díla hlavního odvodňovacího zařízení „Domažlice, HOZ – OBJ. 2, u kasáren“, ID 2050000525-11201000, otevřený kanál v celkové evidenční délce 670 m, rok pořízení 1969, k PD, kterého součástí jsou podmínky, za kterých by SPÚ souhlasil s realizací, resp. umístěním stavby „Domažlice – řešení dešťových vod z areálu zimního stadionu“

b) schvaluje podání žádosti o realizaci prodeje nemovitosti části stavby v předpokládané délce 180 m v majetku státu, resp. Státního pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, Praha 3 – Žižkov, IČ 01312774 jakožto příslušného hospodařit s majetkem státu, kdy se jedná o stavbu vodního díla hlavního odvodňovacího zařízení „Domažlice, HOZ – OBJ. 2, u kasáren“, ID 2050000525-11201000, otevřený kanál v celkové evidenční délce 670 m, rok pořízení 1969, dle předloženého návrhu(OSM)

 

3969 - souhlasí s konáním akce průvod ke 150. výročí založení gymnázia, a to dne 02.10.2021 od 14:30 do 15:30 hodin(OSM)

 

3970 - ruší usnesení č. 6078 b) ze dne 30.10.2018(OSM)

 

3971 - schvaluje záměr propachtovat/pronajmout budovu č. p 38, jež je součástí pozemku p. č. st. 113 v k. ú. Havlovice u Domažlic

Termín splnění: 28.02.2022(OSM)

 

3972 - nedoporučuje zastupitelstvu města schválit koupi ¼ podílu pozemku p. č. 2506/1, druh pozemku zahrada v k. ú. Domažlice za cenu 30.000 Kč a uzavření kupní smlouvy s ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, odloučené pracoviště Domažlice, Paroubkova 228, 344 01 Domažlice, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.09.2021(OSM)

 

3973 - schvaluje záměr pronajmout pozemek p. č. 2483/17, jehož součástí je budova čp. 370 v k. ú. Domažlice na dobu určitou, do dne, ve kterém se nájemci stanou vlastníky předmětu nájmu na základě kupní smlouvy uzavřené s pronajímatelem za nájemné ve výši 8.960,20 Kč/měsíc(OSM)

 

3974 - schvaluje záměr pronajmout pozemky p. č. 2483/15, p. č. 2483/30 a p. č. st. 4642, jehož součástí je budova čp. 368, vše v k. ú. Domažlice na dobu určitou, do dne, ve kterém se nájemci stanou vlastníky předmětu nájmu na základě kupní smlouvy uzavřené s pronajímatelem za nájemné ve výši 9.053,08 Kč/měsíc(OSM)

 

3975 - schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 27882021 na projekt „Arboristické ošetření vzrostlých stromů ve městě Domažlice“ s Plzeňským krajem, se sídlem Škroupova 1760/18, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 70890366, v rámci dotačního programu Plzeňského kraje – Adaptační opatření v ochraně přírody 2021, dle předloženého návrhu(OSM)

 

3976 - a) schvaluje přijetí účelové finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města Domažlice ve výši 646.481 Kč určené na „Bezpečnostní osvětlení přechodů pro chodce v Domažlicích“

b) schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 31432021 na projekt „Bezpečnostní osvětlení přechodů pro chodce v Domažlicích“ s Plzeňským krajem, se sídlem Škroupova 1760/18, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 70890366, v rámci dotačního titulu Plzeňského kraje „Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti 2021“, dle předloženého návrhu

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0571 pol. 4222 + 646.481 Kč (příjem dotace - Plzeňský kraj)

org. 0571 § 2223 pol. 6121 + 646.481 Kč (Osvětlení přechodů pro chodce)(OSM)

 

3977 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Výměna střešních krytin v ulici Michlova“ uzavřené dne 15.04.2021 mezi městem Domažlice, zastoupeným Domažlickou správou nemovitostí spol. s r. o. a společností TS střechy s. r. o., se sídlem Hruškova 52, Domažlice, PSČ 344 01, IČO 08337829 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3978 - souhlasí s vyřazením travní sekačky KUBOTA GZD, rok výroby 2014, inventární číslo 100033 v pořizovací ceně 398.557 Kč(OF)

 

3979 - souhlasí s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, Baldovská 638, Domažlice, IČ 48344958, do dotačního programu Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj, další kolo – dofinancování(OF)

 

3980 - vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa jednatele společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o., se sídlem Domažlice, Tyršova 611 dle předloženého návrhu(OF)

 

3981 - souhlasí s použitím fondu investic příspěvkové organizace Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice, Pivovarská 10, 344 01 Domažlice ve výši 56.900 Kč na pořízení interaktivní tabule PRO-Board 89 s projektorem(OF)

 

3982 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0294 pol. 4116 ÚZ 13020 + 48.000 Kč (dotace MPSV - náklady COVID, p. o. Sluníčko)

org. 0294 § 3539 pol. 5336 ÚZ 13020 + 48.000 Kč (p. o. Sluníčko - přesposlání dotace MPSV)(OF)

 

3983 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0810 pol. 4116 ÚZ 13011 + 310.249 Kč (dotace MPSV – COVID odměny, OSPOD)

org. 0229 § 6171 pol. 5011 ÚZ 13011 + 231.875 Kč (OSPOD-COVID odměny, platy)

org. 0229 § 6171 pol. 5031 ÚZ 13011 + 57.505 Kč (OSPOD-COVID odměny, soc.zabezpečení)

org. 0229 § 6171 pol. 5032 ÚZ 13011 + 20.869 Kč (OSPOD-COVID odměny, zdrav.pojištění)(OF)

 

3984 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0220 § 5512 pol. 5137 – 33.000 Kč (JSDHO Domažlice - DHM)

org. 0220 § 5512 pol. 5173 – 5.000 Kč (JSDHO Domažlice - ubytování, stravné)

org. 0220 § 5512 pol. 5139 + 30.000 Kč (JSDHO Domažlice - materiál)

org. 0220 § 5512 pol. 5019 + 5.000 Kč (JSDHO Domažlice - refundace)

org. 0220 § 5512 pol. 5175 + 3.000 Kč (JSDHO Domažlice – občerstvení)(OKS)

 

3985 - a) schvaluje nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku s názvem „Nákup kancelářských potřeb a hygienických prostředků“ nabídku společnosti BÜROPROFI s. r. o., se sídlem Hlinská 2, České Budějovice, PSČ 37001, IČ 62502034

b) schvaluje uzavření rámcové kupní smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku s názvem „Nákup kancelářských potřeb a hygienických prostředků“ se společností BÜROPROFI s. r. o., se sídlem Hlinská 2, České Budějovice, PSČ 37001, IČ 62502034 dle předloženého návrhu(OKS)

 

3986 - doporučuje zastupitelstvu města Domažlice zvolit xxx, přísedící Okresního soudu v Domažlicích

Termín splnění: 22.09.2021(tajemnice)

 

3987 - schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice, IČ 00253316 jako obdarovaným a SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Havlovice, IČ 48344427 se sídlem Havlovice 17, 344 01 Domažlice jako dárcem dle předloženého návrhu(OKS)

 

3988 - povoluje v souladu s odst. 5 § 23 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, výjimku z počtu dětí pro školní rok 2021/2022 ve třídách MŠ v Základní škole a mateřské škole Domažlice, Msgre B. Staška 232 příspěvkové organizaci, dle předloženého návrhu, za podmínky, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví(OKS)

 

3989 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené ze dne 19.04.2021 se společností AURUM BUILDING s. r. o., se sídlem Pětikozly 34, 294 30 Pětikozly, IČ 24283223 na realizaci veřejné zakázky s názvem „Domažlice Kozinova 235, 236 – oprava anglických dvorků bytového domu“ dle předloženého návrhu(OSM)

 

3990 - a) bere na vědomí žádost o uzavření nové nájemní smlouvy ze dne 23.08.2021

b) schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 1 nacházejícího se v budově čp. 579 v ulici U Nemocnice v Domažlicích na období od 01.09.2021 do 31.10.2021(OSM)

 

3991 a) schvaluje konání akce „Svatováclavská jízda koní“ dne 25. září 2021

b) schvaluje uzavírku střední a dolní části náměstí Míru v Domažlicích (od budovy ČSOB čp. 4 ke křižovatce ulic Poděbradova, Husova, Břetislavova) za účelem konání akce „Svatováclavská jízda koní“ dne 25.09.2021 od 7.00 do 16.00 hodin, s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS v Domažlicích(OKS)

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

Ing. Radek Wiesner v. r.

místostarosta města

 

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 2. 9. 2021 10:20
Datum poslední aktualizace: 2. 9. 2021 10:23
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)