Menu
Město Domažlice
Domažlice

68. schůze ze dne 15.09.2020

-

U S N E S E N Í

 

ze 68. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 15.09.2020

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

2390 - schvaluje upravený program schůze

 

2391 neschvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

2392 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace změny stavby před jejím dokončením na akci „ZŠ Komenského 17 v Domažlicích - Rekonstrukce kotelny, kuchyně a jídelny“ se společností MEPRO s. r. o., se sídlem náměstí Před bateriemi 912/6, Praha 6, PSČ 162 00, IČ 48025721 ve výši 68.000 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 3113 pol. 6121 + 82.280 Kč (ZŠ Komenského, rekonstrukce kotelny, kuchyně a jídelny-PD změna stavby)

org. 0287 § 6399 pol. 5362 - 14.280 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 68.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2393 - a) ruší usnesení č. 2309 a) a b) ze dne 18.08.2020

b) vylučuje účastníka ELTRANS Liberec, s. r. o., se sídlem Stráž nad Nisou, Kateřinská 118, PSČ 463 03, IČ 25026313, z další účasti ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Dopravní automobil pro JSDH Havlovice“ realizovanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

c) ruší výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Dopravní automobil pro JSDH Havlovice“(OSM)

 

2394 - a) schvaluje zadání zakázky na opravu 7 ks výlepových zařízení na území města Domažlice panu Martinu Houdkovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Němčice, Kdyně, IČ 73687804 v rozsahu dle předložené nabídky v celkové výši 98.500 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0239 § 3639 pol. 5171 + 119.185 Kč (0prava výlepových zařízení)

org. 0239 § 6399 pol. 5362 - 20.685 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6601 - 98.500 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2395 - a) bere na vědomí předloženou projektovou dokumentaci stavby „Přístřešek k ukrytí před nepohodou na p. č. 737 v k. ú. Havlovice u Domažlic" vypracovanou Ing. Viktorem Krutinou, Domažlice, IČ 73415502, zak. číslo 133/2020

b) nesouhlasí se stavbou „Přístřešek k ukrytí před nepohodou na p. č. 737 v k. ú. Havlovice u Domažlic", jako vlastník sousedních nemovitostí - pozemků p. č. 638/18, 662, 663, vše v k. ú. Havlovice u Domažlic, dle § 85 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

c) nesouhlasí se stavbou „„Přístřešek k ukrytí před nepohodou na p. č. 737 v k. ú. Havlovice u Domažlic", jako obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn dle § 85 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), z důvodu, že tento záměr je v rozporu s platným územním plánem

d) nesouhlasí se stavbou kanalizační a vodovodní přípojky pro „Přístřešek k ukrytí před nepohodou na p. č. 737 v k. ú. Havlovice u Domažlic“ jako vlastník pozemků p. č. 665, 667/1 a 662, v k. ú. Havlovice u Domažlic, na kterém mají být přípojky umístěny dle § 85 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)(OSM)

 

2396 - a) schvaluje zadání zakázky na zpracování závěrečného energetického auditu na akci „Domažlice Zahradní 518, zateplení klubovny Junák“ Ing. Zbyňku Wolfovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Domažlice, PSČ 344 01, IČ 73374792 ve výši 12.000 Kč bez DPH v rozsahu dle cenové nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0532 § 3639 pol. 5169 + 14.520 Kč (Závěrečný energetický audit – Zahradní 518, Junák)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 14.520 Kč (investiční rezerva) (OSM)

 

2397 - schvaluje podání žádosti o užívání pozemku p. č. 4246/5 v k. ú. Domažlice Státnímu pozemkovému úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, IČ 01312774, za účelem jeho užívání jako přídomovní zahrada(OSM)

 

2398 - souhlasí se zřízením sídla spolku Sportovní klub Jiskra Domažlice, z. s., IČ 03662039 v budově č.p. 647 umístěné na pozemku p. č. st. 1309/6 v k. ú. Domažlice, ul. Fügnerova, Domažlice - Týnské předměstí (OSM)

 

2399 - a) schvaluje zadání zakázky na vypracování plánu dopravní obslužnosti MAD v Domažlicích společností POVED s. r. o., se sídlem Nerudova 982/25, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 29099846 za cenu 12.000 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtového opatření:

org. 0247 § 2292 pol. 5169 + 14.520 Kč (Zpracování plánu dopravní obslužnosti pro město Domažlice na období 2021 - 2025)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 14.520 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2400 - a) trvá na usnesení č. 2312 ze dne 18.08.2020

b) trvá na usnesení č. 2311 a) ze dne 18.08.2020(OSM)

 

2401 - a) schvaluje zadání zakázky na pořízení tlakové myčky Kranzle therm 895-1 do mycího boxu v budově hasičské zbrojnice č. p. 243 v ul. Břetislavova, Domažlice společnosti Sunexclean s. r. o., se sídlem se sídlem Pod Všemi svatými 1544/1a, Plzeň, Severní Předměstí, PSČ 301 00, IČ 61775371, v rozsahu dle předložené cenové nabídky za cenu 100.605 Kč vč. DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0220 § 5519 pol. 5171 + 100.605 Kč (Hasiči Domažlice - tlaková myčka pro stávající mycí soustavu)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 100.605 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2402 - souhlasí v souladu s ustanovením odstavce 5 článku I. smlouvy o nájmu bytu uzavřené 27.06.2018 mezi městem Domažlice a společností Domažlická nemocnice, a. s., se sídlem Domažlice, Kozinova 292, PSČ 344 01, IČ 26361078 s podnájmem bytu - domu č. p. 325, Višňová ul., Domažlice (OSM)

 

2403 - souhlasí v souladu s ustanovením odstavce 5 článku I. smlouvy o nájmu bytu uzavřené 27.08.2020 mezi městem Domažlice a společností Domažlická nemocnice, a. s., se sídlem Domažlice, Kozinova 292, PSČ 344 01, IČ 26361078 s podnájmem bytu - domu č. p. 360 Javorová ul., Domažlice(OSM)

 

2404 - bere na vědomí ukončení podnájmu bytu - domu č. p. 355 Javorová ul., Domažlice dle smlouvy o nájmu bytu uzavřené 14.07.2020 mezi městem Domažlice a společností Domažlická nemocnice, a. s., se sídlem Domažlice, Kozinova 292, PSČ 344 01, IČ 26361078(OSM)

 

2405 - schvaluje uzavření dohody o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby „I/26 Babylon - obchvat“ s organizací Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 140 00, IČ 65993390 dle předloženého návrhu(OSM)

 

2406 - doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p. č. 2824/7, 2824/9 a 2824/13, vše v k. ú. Domažlice a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 240 Kč/m2

Termín splnění: 30.11.2020(OSM)

 

2407 doporučuje zastupitelstvu města schválit nevymáhání pohledávky města Domažlice ve výši 28.499,52 Kč na základě usnesení Obvodního soud pro Prahu 2 č.j. 32D 448/2013-86 ze dne 20. prosince 2019

Termín splnění: 23.09.2020(OSM)

 

2408 - a) doporučuje zastupitelstvu města souhlasit v souladu s ustanovením článku II. odst. 10 smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 09.09.2020 mezi městem Domažlice a xxx se zatížením práva stavby váznoucího na pozemku p. č. 2446/58 v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 23.09.2020

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření zástavní smlouvy reg. číslo: 3400/727014-01/20/01-002/00/R mezi Hypoteční bankou, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, IČ 13584324 jako zástavním věřitelem, xxx jakožto zástavci a dlužníky a městem Domažlice jakožto zástavcem, jejímž předmětem je zastavení pozemku p. č. 2446/58 v k. ú. Domažlice a práva stavby zřízeného k pozemku p. č. 2446/58 v k. ú. Domažlice, jejíž podstatné náležitosti jsou uvedeny v předloženém návrhu, za předpokladu uzavření dohody o úhradě smluvních pokut

c) doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo rozhodnout o uzavření dohody o úhradě smluvních pokut s xxx jakožto stavebníky, jejímž předmětem je závazek stavebníků v případě vzniku povinnosti města Domažlice na základě zástavní smlouvy reg. číslo: 3400/727014-01/20/01-002/00/R zaplatit zástavnímu věřiteli jakoukoli smluvní pokutu uhradit částku odpovídající této pokutě městu Domažlice, dle předloženého návrhu

d) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o úhradě smluvních pokut xxx jakožto stavebníky, jejímž předmětem je závazek stavebníků v případě vzniku povinnosti města Domažlice na základě zástavní smlouvy reg. Číslo: 3400/727014-01/20/01-002/00/R zaplatit zástavnímu věřiteli jakoukoli smluvní pokutu uhradit částku odpovídající této pokutě městu Domažlice, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.11.2020(OSM)

 

2409 - a) doporučuje zastupitelstvu města souhlasit v souladu s ustanovením článku II. odst. 10 smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené 21.05.2020 mezi městem Domažlice a xxx se zatížením práva stavby váznoucího na pozemku p. č. 2483/12 v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 23.09.2020

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření zástavní smlouvy reg. číslo: 5500/727881-01/20/01-002/00/R mezi Hypoteční bankou, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, IČ 13584324 jako zástavním věřitelem, xxx jakožto zástavci a dlužníky a městem Domažlice jakožto zástavcem, jejímž předmětem je zastavení pozemku p. č. 2483/12 k. ú. Domažlice a práva stavby zřízeného k pozemku p. č. 2483/12 v k. ú. Domažlice, jejíž podstatné náležitosti jsou uvedeny v předloženém návrhu, za předpokladu uzavření dohody o úhradě smluvních pokut

c) doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo rozhodnout o uzavření dohody o úhradě smluvních pokut s xxx jakožto stavebníky, jejímž předmětem je závazek stavebníků v případě vzniku povinnosti města Domažlice na základě zástavní smlouvy reg. číslo: 5500/727881-01/20/01-002/00/R zaplatit zástavnímu věřiteli jakoukoli smluvní pokutu uhradit částku odpovídající této pokutě městu Domažlice, dle předloženého návrhu

d) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o úhradě smluvních pokut s xxx jakožto stavebníky, jejímž předmětem je závazek stavebníků v případě vzniku povinnosti města Domažlice na základě zástavní smlouvy reg. číslo: 5500/727881-01/20/01-002/00/R zaplatit zástavnímu věřiteli jakoukoli smluvní pokutu uhradit částku odpovídající této pokutě městu Domažlice, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.11.2020(OSM)

 

2410 - a) doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení č. 686 ze dne 25.08.2020

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu nemovitostí - pozemku p. č. st. 3565 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - budova čp. 275 - stavba občanského vybavení, Hořejší Předměstí, Domažlice a pozemků p. č. 5403, p. č. 5704 a p. č. 5708, vše v k. ú. Domažlice, ve vlastnictví města Domažlice, za nemovitosti - pozemky p. č. 5430/1, 5430/2, 5430/3, 5430/6, 5543/1, 5805, 5806, 5807, 5808, 5809, 5810, 5811, 5812, 5813, 5814 a 5859, vše v k. ú. Domažlice, bez finančního vypořádání, a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí směnné se společností Lidl Česká republika v. o. s., se sídlem Nárožní 1359/11, Praha 5, PSČ 158 00, IČ 26178541 dle nově předloženého návrhu a uzavření směnné smlouvy, jež je přílohou této smlouvy o smlouvě budoucí směnné“

Termín splnění: 30.11.2020(OSM)

 

2411 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí uzavřené 24.01.2018 mezi městem Domažlice a společností proHeq (CZ) s. r. o., se sídlem U Pískovny 308, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 26410826, kterým dojde ke změně ujednání o stanovení kupní ceny tak, že kupní cena bude navýšena o inflační nárůst; zároveň dojde k prodloužení lhůt pro odsouhlasení projektové dokumentace dle odst. 6 čl. II. smlouvy a pro možnost odstoupení od smlouvy dle odst. 10 čl. II. smlouvy

Termín splnění: 05.10.2020(OSM)

 

2412 - bere na vědomí informaci o zahájeném společném řízení ve věci vydání společného povolení na stavbu - změna stavby - řadový dům č. 2446/39, ulice Višňová Domažlice vedeném Městským úřadem Domažlice, odborem výstavby a územního plánování pod spis. zn. OVÚP-6915/2020 a souhlasí s navrhovanými změnami včetně úpravy oplocení(OSM)

 

2413 - a) vylučuje účastníka TELMO a. s., se sídlem Praha 15, Hostivař, Štěrboholská 560/73, PSČ 102 00, IČ 47307781, z další účasti ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Rozšíření městského kamerového dohledového systému – Domažlice, VI. etapa“ realizovanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

b) ruší výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Rozšíření městského kamerového dohledového systému – Domažlice, VI. etapa“(OSM)

 

2414 schvaluje zadání zakázky na dodání akustických obrazů s označením office/home v celkovém počtu 33 ks a akustických melaminových kruhů v celkovém počtu 10 ks vč. dopravy do prostoru pivnice v budově Kulturního centra – Pivovar Domažlice společnosti ABIZOL CORPORATION s. r. o., se sídlem Rybná 716/24, PSČ 110 00, Praha 1 - Staré Město, IČ 28660871 v celkové ceně 82.280 Kč vč. DPH(OSM)

 

2415 - ukládá odboru správy majetku zajistit nový rozpočet jako podklad do veřejné zakázky „Oprava fasády na budově základní školy Komenského 11, Domažlice“

Termín splnění: 31.10.2020(OSM)

 

2416 - a) schvaluje přijetí dotace ve výši 50.000 Kč z programu Plzeňského kraje (Dotační titul: Ochrana přírody 2020) na realizaci projektu: „Ošetření významných stromů na území města Domažlice“

b) schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 48122020 na projekt „Ošetření významných stromů na území města Domažlice“ s Plzeňským krajem, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 70890366, v rámci dotačního programu Plzeňského kraje – Ochrana přírody 2020, dle předloženého návrhu

c) schvaluje zadání zakázky na realizaci akce: „Ošetření významných stromů na území města Domažlice“ Lukáši Čermákovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Všeruby u Kdyně, PSČ 345 017, IČ 74843192, v rozsahu dle předložené nabídky v celkové ceně 80.586 Kč včetně DPH

d) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0557      pol. 4122 + 50.000 Kč (dotace PK - arboristické ošetření významných stromů 2020)

org. 0557 § 3745 pol. 5169 + 80.586 Kč (arboristické ošetření významných stromů)

org. 0264 § 6409 pol. 6901  - 30.586 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2417 - a) schvaluje zadání zakázky na realizaci provizorní opravy ploché střechy s názvem „Opravu ploché střechy bytových domů – projekt revitalizace“ Františku Kotkovi, fyzické osobě podnikající se sídlem Kašperské Hory, PSČ 341 92, IČ 49171895

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0554 § 3612 pol. 5171 + 92.000 Kč (oprava ploché střechy bytových domů-projekt revitalizace)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 92.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2418 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení opravy UV lampy pro malý bazén v budově Plaveckého bazénu v Domažlicích společnosti Koncept Ekotech s. r. o., se sídlem Za zámečkem 746/3a, Praha 5, PSČ 158 00, IČ 26428857, v rozsahu dle předložené cenové nabídky, a úhradu nákladů za provedení opravy UV lampy pro malý bazén v souladu s nájemní smlouvou se Správou sportovních zařízení města Domažlice, s. r. o., U Zimního stadionu 291, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 25241958, ve celkové výši 57.345 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0239 § 3412 pol. 5171 + 69.388 Kč (SSZMD - Plavecký bazén, oprava UV lampy)

org. 0239 § 6399 pol. 5362 - 12.043 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 57.345 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2419 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení výměny detektorů chlóru v budově Plaveckého bazénu v Domažlicích společnosti ELKOM PLZEŇ s. r. o., se sídlem Politických vězňů 46, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 26376776, v rozsahu dle předložené cenové nabídky, a úhradu nákladů za provedení výměny detektorů chlóru v souladu s nájemní smlouvou se Správou sportovních zařízení města Domažlice, s. r. o., U Zimního stadionu 291, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 25241958, ve celkové výši 58.830 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0239 § 3412 pol. 5171 + 71.185 Kč (SSZMD - Plavecký bazén, výměna detektorů chlóru)

org. 0239 § 6399 pol. 5362 - 12.355 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 58.830 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2420 - a) schvaluje úhradu nákladů za provedení drobných dokončovacích stavebních prací vyplynuvších z přípravy zahájení provozu v budově Kulturního centra – Pivovar Domažlice z organizace 0434 společnosti STAVBY VZL s. r. o., se sídlem náměstí Míru 57, Domažlice, IČ 01567411 dle předloženého soupisu prací v celkové ceně 33.692 Kč bez DPH

b) neschvaluje zadání zakázky na vybudování dělící stěny (příčky) do prostoru restaurace v budově Kulturního centra – Pivovar Domažlice společnosti STAVBY VZL s. r. o., se sídlem náměstí Míru 57, Domažlice, IČ 01567411 dle předloženého soupisu prací v celkové ceně 45.984 Kč bez DPH(OSM)

 

2421 - a) jmenuje ústřední inventarizační komisi za účelem provedení řádné inventarizace majetku a závazků města Domažlice v roce 2020 v tomto složení:

Předseda: Bc. Stanislav Antoš

Členové: Ing. Jitka Heřmanová

Ing. Milena Vlčková

Ing. Alena Kučerová

Dagmar Krásná

b) schvaluje Plán inventur majetku a závazků města Domažlice v roce 2020 dle předloženého návrhu

c) ukládá ústřední inventarizační komisi zajistit provedení řádné inventarizace majetku a závazků města Domažlice v roce 2020 dle schváleného Plánu inventur

Termín splnění: 31.03.2021(OF)

 

2422 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0810 pol. 4111 ÚZ 98024 + 13.867.500 Kč (MF -jednorázový příspěvek obcím)

org. 0264 § 6409 pol. 6401 ÚZ 98024 + 13.867.500 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 23.09.2020(OF)

 

2423 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0810 pol. 4111 ÚZ 98193 + 391.000 Kč (Volby do zastupitelstva kraje - příjem dotace)

org. 0223 § 6115 pol. 5139 ÚZ98193 + 391.000 Kč (Volby do zastupitelstva kraje - výdaje)(OF)

 

2424 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0222 § 5311 pol. 5171 + 39.000 Kč (městská policie – opravy a udržování)

org. 0222 § 5311 pol. 5137 - 39.000 Kč (DDHM)(OF)

 

2425 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0208 § 3113 pol. 2229 + 153.933,15 Kč (ZŠ a MŠ Domažlice, dotace Obědy do škol)

org. 0208 § 6402 pol. 5364 + 153.933,15 Kč (vratka dotace PK - Obědy do škol, ZŠ a MŠ)(OF)

 

2426 - souhlasí s přijetím daru - automatického kávovaru WMF řady 1100S v hodnotě 130.625 Kč od dárce proHeq (CZ) s. r. o., se sídlem Domažlice, U Pískovny 308, PSČ 34401, IČ 26410826, příspěvkovou organizací Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice(OKS)

 

2427 - povoluje v souladu s odst. 5 § 23 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, výjimku z počtu dětí pro školní rok 2020/2021 ve třídách v Mateřské škole Domažlice, příspěvkové organizaci, dle předloženého návrhu za podmínky, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví(OKS)

 

2428 - povoluje v souladu s odst. 5 § 23 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, výjimku z počtu dětí pro školní rok 2020/2021 ve třídách MŠ v Základní škole a mateřské školy Domažlice, Msgre B. Staška 232 příspěvkové organizaci, dle předloženého návrhu, za podmínky, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví(OKS)

 

2429 - povoluje v souladu s odst. 5 § 23 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, výjimku z počtu žáků pro školní rok 2020/2021 ve třídách 6. ročníku ZŠ v Základní škole Domažlice, Komenského 17, za podmínky, že zvýšení počtu žáků nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví(OKS)

 

2430 - schvaluje platový výměr Michalovi Karolyimu, řediteli Městského kulturního střediska v Domažlicích dle předloženého návrhu, s účinností od 01.10.2020(OKS)

 

2431 - bere na vědomí změnu termínu konání 14. ročníku veřejné prezentace škol a firem „Od vzdělání k zaměstnání“ Okresní hospodářskou komorou Domažlice a městem Domažlice dne 05.11.2020 v MKS v Domažlicích(OKS)

 

2432 - a) schvaluje nejvýhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku s názvem Nákup kancelářských potřeb nabídku společnosti BÜROPROFI s. r. o., se sídlem Hlinská 456/2, České Budějovice, PSČ 37001, IČ 62502034

b) schvaluje uzavření rámcové kupní smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku s názvem Nákup kancelářských potřeb se společností BÜROPROFI s. r. o., se sídlem Hlinská 456/2, České Budějovice, PSČ 37001, IČ 62502034 dle předloženého návrhu(OKS)

 

2433 - a) pověřuje Bc. Ilonu Jelínkovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice v pozici účastníka řízení ve věci o jmenování zvláštního opatrovníka pro správu jmění, v řízení vedeném u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 13 P 34/2020 - 88, 4P a Nc 289/2020

b) pověřuje Bc. Ilonu Jelínkovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice v pozici účastníka řízení ve věci o omezení svéprávnosti a jmenování opatrovníka v řízení vedeném u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 13 Nc 409/2020, 4P a Nc 43/2020, 4P a Nc 44/2020(OSVZ)

 

2434 - souhlasí s uzavřením smlouvy o dodávce CNG, NM a BA mezi městem Domažlice, se sídlem náměstí Míru 1, 344 01 Domažlice IČ 00253316 a fyzickou osobou podnikající - Janem Hodanem se sídlem Domažlice 344 01, IČ 73402460, která provozuje BČS Benzina v Kozinově ulici čp. 158 v Domažlicích(MP)

 

2435 - a) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 07.09.2020

b) bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 31.08.2020

 

2436 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc srpen 2020(MP)

 

2437 - schvaluje návrh programu 25. zasedání zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 23.09.2020 dle upraveného návrhu(tajemnice)

 

2438 - a) schvaluje v souladu s čl. 3 odst. 6 vnitřní směrnice č. 3/2007, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek, udělení výjimky na zadání zakázky „Rekonstrukce přípravy TV na směšovací stanici Palackého v Domažlicích“

b) schvaluje uzavření kupní smlouvy na akci „Rekonstrukce přípravy TV na směšovací stanici Palackého v Domažlicích“ se společností Plynoma Soukup s. r. o., se sídlem Masarykova 235, 344 01 Domažlice, IČ 291567932 dle předloženého návrhu

c) schvaluje toto rozpočtového opatření:

org. 0287 § 3634 pol. 5171 + 594.651 Kč (Směšovací stanice Palackého - oprava havarijního stavu ohřevu TUV)

org. 0287 § 6399 pol. 5362 - 103.204 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 491.447 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2439 - doporučuje zastupitelstvu schválit záměr uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení práva stavby a smlouvě budoucí uzavřené 14.05.2020, kterým dojde k prodloužení doby trvání práva stavby rodinného domu zřízeného k pozemku p. č. 2446/56 v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 05.10.2020(OSM)

 

2440 - schvaluje úhradu nákladů za provedení instalatérských prací nezbytných pro zahájení provozu v budově Kulturního centra – Pivovar Domažlice z organizace 0434 společnosti SANI-TOP-CENTRUM s. r. o., se sídlem náměstí Míru 57, Domažlice, IČ 29086582 dle předloženého soupisu prací v celkové částce 39.585 Kč bez DPH(OSM)

 

2441 - schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Domažlice, stezka pro pěší a cyklisty podél hřbitova“ se společností Silnice Horšovský Týn a. s., se sídlem Nad rybníčkem 40, Horšovský Týn, PSČ 346 01, IČ 45359164 dle předloženého návrhu(OSM)

 

2442 souhlasí s podáním žádosti příspěvkové organizace města Domažlice Městské kulturní středisko v Domažlicích, se sídlem Domažlice, nám. Míru 51, PSČ 344 01, IČ 00073865, o podporu z rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2021 na projekt Chodské slavnosti - Vavřinecká pouť 2021 na Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a souhlasí s případným přijetím dotace a jejím vypořádání v souladu s ustanovením § 27 odst. 7 a § 28 zákona č. 250/2000 Sb.(OKS)

 

2443 - souhlasí s podáním žádosti příspěvkové organizace města Domažlice Městské kulturní středisko v Domažlicích, se sídlem Domažlice, nám. Míru 51, PSČ 344 01, IČ 00073865, o dotaci na Ministerstvo kultury České republiky v rámci výzvy Regionální a národnostní kultura/Podpora uměleckých aktivit na projekt Chodské slavnosti 2021(OKS)

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

Ing. Radek Wiesner v. r.

místostarosta města

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 17. 9. 2020 8:30
Datum poslední aktualizace: 18. 9. 2020 8:00
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)