Menu
Město Domažlice
Domažlice

59. schůze ze dne 23.06.2020

-

 

U S N E S E N Í

 

ze 59. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 23.06.2020

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

2109 - schvaluje upravený program schůze

 

2110 - nesouhlasí s bezplatným užíváním reklamních ploch, tzv. lamposterů na stožárech veřejného osvětlení na území města Domažlice za účelem umístění prezentace - směrového značení společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice, s. r. o., se sídlem U Zimního stadionu 291, Domažlice, IČ 25241958(OSM)

 

2111 - a) ruší usnesení č. 1559 ze dne 21.01.2020

b) schvaluje zadání zakázky na výměnu tepelného výměníku pro malý bazén do budovy Plaveckého bazénu v Domažlicích společnosti SANI - TOP CENTRUM s. r. o., se sídlem náměstí Míru 70, 344 01 Domažlice, IČ 29086582, v rozsahu dle předložené cenové nabídky, a úhradu nákladů za výměnu v souladu s nájemní smlouvou se společností Správa sportovních zařízení města Domažlice, s. r. o., se sídlem U Zimního stadionu 291, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 25241958, v celkové výši 20.041 Kč bez DPH(OSM)

 

2112 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 16.02.2006 mezi městem Domažlice jakožto pronajímatelem a Komerční bankou, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, IČ 45317054, jakožto nájemcem (jejíž předmětem je pronájem části nebytových prostor nacházejících se v budově č. p. 579 v ul. U Nemocnice v Domažlicích), kterým se prodlužuje doba nájmu do 16.05.2026

b) schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě uzavřené dne 20.08.2012 mezi městem Domažlice a Komerční bankou, a. s., se sídlem Na Příkopě 33, č. p. 969, 114 07 Praha 1, IČ 45317054 (jejíž předmětem je pronájem části pozemku p. č. st. 489/1 v k. ú. Domažlice včetně její součásti zpevněné plochy parkoviště), kterým se prodlužuje doba nájmu do 16.05.2026

c) schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě uzavřené dne 21.06.2013 mezi městem Domažlice a Komerční bankou, a. s., se sídlem Na Příkopě 33, č. p. 969, 114 07 Praha 1, IČ 45317054 (jejíž předmětem je pronájem části pozemku p. č. st. 489/1 v k. ú. Domažlice včetně její součásti zpevněné plochy parkoviště), kterým se prodlužuje doba nájmu do 16.05.2026(OSM)

 

2113 - schvaluje uzavření dohody o vzájemném vypořádání se společností DIMATEX CS, spol. s r. o., se sídlem Stará 24, Svárov, Stráž nad Nisou, PSČ 460 01, IČ 43224245 dle předloženého návrhu s tím, že v článku III. se sjednává výše platby pro rok 2020 ve výši 1275 Kč bez DPH za každý umístěný kontejner(OSM)

 

2114 - schvaluje pronájem částí pozemků p. č. 5318, 5042/16, 525/1 a 2675/5, vše v k. ú. Domažlice, vymezených situačními plánky, a uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 20.11.2017 mezi městem Domažlice a Českou poštou, s. p., se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1, PSČ 225 99, IČ 47114983, dle předloženého návrhu(OSM)

 

2115 - schvaluje propachtování pozemku p. č. 853/11 v k. ú. Domažlice za účelem obnovy a užívání smíšeného ovocného sadu, na dobu neurčitou, za cenu 1 Kč/m2/rok po dobu 3 let a počínaje čtvrtým rokem ve výši 10 Kč/m2/rok, s inflačním nárůstem po čtvrtém roce, bez kauce a uzavření pachtovní smlouvy dle upraveného návrhu s ohledem na současný zanedbaný stav, který vyžaduje likvidaci současných porostů a novou výsadbu stromů a keřů(OSM)

 

2116 - souhlasí dle článku V. smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 29.06.2018 mezi městem Domažlice jakožto půjčitelem a obcí Babylon, IČ 00572551 jakožto vypůjčitelem s výpůjčkou části pozemku p. č. 84/1 v k. ú. Babylon, vymezené situačním plánkem, po dobu trvání výpůjčky z výše uvedené smlouvy uzavřené mezi městem Domažlice a obcí Babylon, za účelem jejího užívání ke střídavé pastvě pro koně s tím, že tato část pozemku může být ohrazena (ne oplocena) a užívána k extenzivní pastvě, aby nedocházelo k nadměrnému porušování drnu(OSM)

 

2117 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu se společností Domažlická nemocnice, a. s., se sídlem Domažlice, Kozinova 292, IČ 26361078, jejíž předmětem je užívání rodinného domu, jež je součástí pozemku p. č. st. 4610, jako bytu a pozemku p. č. 2490/43, jako zahrady (jedná se o nové označení pozemků dle geometrického plánu č. 4496-18/2020, které vznikají z pozemku p. č. 2490/43), vše v k. ú. Domažlice, a to za účelem zajištění bytových potřeb zaměstnance nájemce a členů jeho domácnosti, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny v předloženém návrhu smlouvy(OSM)

 

2118 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu se společností Domažlická nemocnice, a. s., se sídlem Domažlice, Kozinova 292, IČ 26361078, jejíž předmětem je užívání rodinného domu, jež je součástí pozemku p. č. st. 4611, jako bytu a pozemků p. č. 2490/21 a p. č. 2490/58, jako zahrady (jedná se o nové označení pozemků dle geometrického plánu č. 4496-18/2020, které vznikají z pozemku p. č. 2490/21), vše v k. ú. Domažlice, a to za účelem zajištění bytových potřeb zaměstnance nájemce a členů jeho domácnosti, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny v předloženém návrhu smlouvy(OSM)

 

2119 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu se společností Domažlická nemocnice, a. s., se sídlem Domažlice, Kozinova 292, IČ 26361078, jejíž předmětem je užívání rodinného domu, jež je součástí pozemku p. č. st. 4612, jako bytu a pozemků p. č. 2490/20 a p. č. 2490/59, jako zahrady (jedná se o nové označení pozemků dle geometrického plánu č. 4496-18/2020, které vznikají z pozemku p. č. 2490/20), vše v k. ú. Domažlice, a to za účelem zajištění bytových potřeb zaměstnance nájemce a členů jeho domácnosti, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny v předloženém návrhu smlouvy(OSM)

 

2120 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu se společností Domažlická nemocnice, a. s., se sídlem Domažlice, Kozinova 292, IČ 26361078, jejíž předmětem je užívání rodinného domu, jež je součástí pozemku p. č. st. 4613, jako bytu a pozemku p. č. 2490/19, jako zahrady (jedná se o nové označení pozemků dle geometrického plánu č. 4496-18/2020, které vznikají z pozemku p. č. 2490/19), vše v k. ú. Domažlice, a to za účelem zajištění bytových potřeb zaměstnance nájemce a členů jeho domácnosti, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny v předloženém návrhu smlouvy(OSM)

 

2121 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu se společností Domažlická nemocnice, a. s., se sídlem Domažlice, Kozinova 292, IČ 26361078, jejíž předmětem je užívání rodinného domu, jež je součástí pozemku p. č. st. 4614, jako bytu a pozemku p. č. 2490/18, jako zahrady (jedná se o nové označení pozemků dle geometrického plánu č. 4496-18/2020, které vznikají z pozemku p. č. 2490/18), vše v k. ú. Domažlice, a to za účelem zajištění bytových potřeb zaměstnance nájemce a členů jeho domácnosti, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny v předloženém návrhu smlouvy(OSM)

 

2122 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu se společností Domažlická nemocnice, a. s., se sídlem Domažlice, Kozinova 292, IČ 26361078, jejíž předmětem je užívání rodinného domu, jež je součástí pozemku p. č. st. 4615, jako bytu a pozemků p. č. 2490/17 a p. č. 2490/60, jako zahrady (jedná se o nové označení pozemků dle geometrického plánu č. 4496-18/2020, které vznikají z pozemku p. č. 2490/17), vše v k. ú. Domažlice, a to za účelem zajištění bytových potřeb zaměstnance nájemce a členů jeho domácnosti, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny v předloženém návrhu smlouvy(OSM)

 

2123 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu se společností Domažlická nemocnice, a. s., se sídlem Domažlice, Kozinova 292, IČ 26361078, jejíž předmětem je užívání rodinného domu, jež je součástí pozemku p. č. st. 4616, jako bytu a pozemků p. č. 2490/16 a p. č. 2490/61, jako zahrady (jedná se o nové označení pozemků dle geometrického plánu č. 4496-18/2020, které vznikají z pozemku p. č. 2490/16), vše v k. ú. Domažlice, a to za účelem zajištění bytových potřeb zaměstnance nájemce a členů jeho domácnosti, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny v předloženém návrhu smlouvy(OSM)

 

2124 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu se společností Domažlická nemocnice, a. s., se sídlem Domažlice, Kozinova 292, IČ 26361078, jejíž předmětem je užívání rodinného domu, jež je součástí pozemku p. č. st. 4617, jako bytu a pozemků p. č. 2490/15 a p. č. 2490/62, jako zahrady (jedná se o nové označení pozemků dle geometrického plánu č. 4496-18/2020, které vznikají z pozemku p. č. 2490/15), vše v k. ú. Domažlice, a to za účelem zajištění bytových potřeb zaměstnance nájemce a členů jeho domácnosti, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny v předloženém návrhu smlouvy(OSM)

 

2125 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu se společností Domažlická nemocnice, a. s., se sídlem Domažlice, Kozinova 292, IČ 26361078, jejíž předmětem je užívání rodinného domu, jež je součástí pozemku p. č. st. 4618, jako bytu a pozemku p. č. 2490/14 jako zahrady (jedná se o nové označení pozemků dle geometrického plánu č. 4496-18/2020, které vznikají z pozemku p. č. 2490/14), vše v k. ú. Domažlice, a to za účelem zajištění bytových potřeb zaměstnance nájemce a členů jeho domácnosti, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny v předloženém návrhu smlouvy(OSM)

 

2126 - ukládá odboru správy majetku připravit aktualizaci mandátní smlouvy o provádění správy nemovitostí uzavřené dne 11.12.2006 se společností Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o., se sídlem Zahradní 513, Domažlice, a to začlenění bytů - řadových rodinných domů v lokalitě Na Bábě v Domažlicích do přílohy č. 1 k datu 01.06.2020

Termín splnění: 15.07.2020(OSM)

 

2127 - a) schvaluje příkazní smlouvu na vykonání autorského dozoru na akci „Změna vytápění budovy na Chodském náměstí 97 v Domažlicích“ uzavíranou mezi městem Domažlice a Ing. Pavlem Cenefelsem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Domažlice, PSČ 344 01, IČ 15707776 ve výši 4.000 Kč dle předložené cenové nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 3122 pol. 6121 + 4.000 Kč (Chodská 97, změna vytápění – autorský dozor)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 4.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2128 - a) schvaluje zadání zakázky na vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) společnosti Ptáčník – Dopravní stavby s. r. o., se sídlem Cihlářská 552, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 26363747 ve výši 5.000 Kč bez DPH dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 3412 pol. 5169 + 6.050 Kč (Dopravní napojení baseballového hřiště - DSPS)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 6.050 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2129 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o přípravě veřejné zakázky Výměna oken Kozinova 86, Domažlice a souhlasí s navrhovaným postupem(OSM)

 

2130 - schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí pachtovní ve věci provozování restaurace v objektu Kulturního centra - pivovar Domažlice se společností DEJSI Catering s. r. o., se sídlem Husova třída 41, Dolejší předměstí, 344 01 Domažlice, IČ 07125861 dle upraveného návrhu s těmito podstatnými náležitostmi:

- doba pachtu 5 let, případná opce ano, a to nejpozději 6 měsíců před uplynutím doby pachtu

- pachtovné ve výši 25.000 Kč/měsíčně bez DPH

- stanovení kauce ve výši 175.000 Kč(OSM)

 

2131 - schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města Domažlice ve výši 300.000 Kč na pořízení dopravního automobilu pro JSDHO Havlovice(OSM)

 

2132 - a) schvaluje nejvýhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Výměna oken – Břetislavova 84“ nabídku společnosti PROFIKO - stavební kování, spol. s r. o., se sídlem Plzeň 3, Skvrňany, Vojanova 746/21, PSČ 318 00, IČ 64832015 za cenu 999.670 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Výměna oken – Břetislavova 84“ se společností PROFIKO - stavební kování, spol. s r. o., se sídlem Plzeň 3, Skvrňany, Vojanova 746/21, PSČ 318 00, IČ 64832015 dle předloženého návrhu(OSM)

 

2133 - a) schvaluje nejvýhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu názvem „Rekonstrukce střechy – náměstí Míru 40“ nabídku společnosti TS střechy s. r. o., se sídlem Domažlice, Bezděkovské Předměstí, Hruškova 52, PSČ 344 01, IČ 08337829 za cenu 1.738.050 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce střechy – náměstí Míru 40“ se společností TS střechy s. r. o., se sídlem Domažlice, Bezděkovské Předměstí, Hruškova 52, PSČ 344 01, IČ 08337829 dle předloženého návrhu(OSM)

 

2134 - ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava fasády bytového domu Poděbradova 54“ realizovanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, platném znění(OSM)

 

2135 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku ve věci pronájmu pozemků ve vlastnictví města tvořících areály autobusových nádraží v ul. Poděbradova a Masarykova v Domažlicích(OSM)

 

2136 - a) ruší usnesení č. 1849 b) ze dne 14.04.2020

b) schvaluje podání výpovědi nájmu pozemků tvořících areál autobusových zastávek v Poděbradově ulici v Domažlicích, dle katastru nemovitostí nově označených jako pozemky p. č. 4814/9, 4814/23, 4814/24, 4814/25, 4814/26, 4814/27, 4814/28, 4814/29 a 4814/30, vše v k. ú. Domažlice, pronajatých za účelem provozování veřejné hromadné dopravy společnosti ČSAD AUTOBUSY Plzeň a. s., se sídlem V Malé Doubravce 27, Plzeň, PSČ 312 78, IČ 48362611, dle nájemní smlouvy uzavřené mezi ní a městem Domažlice dne 02.02.1996(OSM)

 

2137 - a) ruší usnesení č. 1850 b) ze dne 14.04.2020

b) schvaluje podání výpovědi nájmu pozemků tvořících areál autobusových zastávek v Masarykově ulici v Domažlicích, dle katastru nemovitostí nově označených jako pozemek p. č. 3705/2 v k. ú. Domažlice, pronajatých za účelem provozování veřejné hromadné dopravy společnosti ČSAD AUTOBUSY Plzeň a. s., se sídlem V Malé Doubravce 27, Plzeň, PSČ 312 78, IČ 48362611, dle nájemní smlouvy uzavřené mezi ní a městem Domažlice dne 22.12.1997(OSM)

 

2138 - a) schvaluje záměr propachtovat pozemky p. č. 4814/9, 4814/23, 4814/24, 4814/25, 4814/26, 4814/27, 4814/28, 4814/29 a 4814/30, vše v k. ú. Domažlice, za účelem zajištění veřejné hromadné autobusové dopravy, po jejich vrácení stávajícím uživatelem zpět městu

b) schvaluje záměr propachtovat pozemek p. č. 3705/2 v k. ú. Domažlice, za účelem provozování veřejné hromadné dopravy, po jeho vrácení stávajícím uživatelem zpět městu(OSM)

 

2139 - bere na vědomí soupis prací a výkonů provedených Tělovýchovnou jednotou Jiskra Domažlice, z. s., se sídlem Palackého 379, Hořejší Předměstí, Domažlice, IČ 00524123, v roce 2019 na části Městského stadionu Střelnice v Domažlicích v souladu s příkazní smlouvou uzavřenou dne 14.08.2019, vč. kopií účetních dokladů prokazujících výši nákladů příkazníka vzniklých při provádění příkazu a kopií dokladů o zaplacení těchto nákladů(OSM)

 

2140 - schvaluje záměr propachtovat tyto pozemky nebo jejich části vymezené situačními plánky k zemědělskému hospodaření:

- v katastrálním území Domažlice: p č. st. 1989/1 (část), ppč. 3038/3, 3088/22 (část), 3088/29 (část), 3088/30 (část), 3107/2 (část), 3149/13 (část), 3175/10, 3175/12 (část), 3175/5 (část), 3195/16 (část), 3195/17 (část), 3195/5 (část), 3342/1 (část), 3342/3 (část), 3406/3 (část), 3427/1 (část), 3427/2 (část), 3541/2 (část), 3541/29 (část), 3541/30 (část), 3649/14 (část), 3649/16 (část), 3670/3 (část), 3670/32 (část), 3781/2 (část), 3781/3 (část), 3918/16 (část), 3935/1 (část), 3947/3 (část), 3948 (část), 3950/2 (část), 3952/18 (část), 3952/3 (část), 3966/3 (část), 3966/4 (část), 3966/5, 3994/2 (část), 4008/4 (část), 4018/3 (část), 4018/4 (část), 4050/4 (část), 4124/20 (část), 4153/22 (část), 4153/37, 4180/26 (část), 4180/27 (část), 4180/39 (část), 4180/41 (část), 4180/42, 4180/43 (část), 4200/1 (část), 4200/4 (část), 4224/1 (část), 4224/2 (část), 4978/36 (část), 4978/60 (část), 4978/62 (část), 4978/8 (část), 5005/3 (část), 5005/5 (část), 5009/2 (část), 5018/19 (část), 5035/10, 5035/7 (část), 5036/14 (část), 5036/15 (část), 5048/1 (část), 5052 (část), 5055/15 (část), 5055/16 (část), 5055/20 (část), 5055/4 (část), 5061/10 (část), 5061/2 (část), 5072/19 (část), 5077/2 (část), 5079/1 (část), 5304/4 (část), 5304/8 (část), 5304/9 (část), 4949/3 (část);

- v katastrálním území Havlovice u Domažlic: ppč. 592/2 (část), 590/4 (část), 590/6 (část), 590/7 (část);

- v katastrálním území Nevolice - ppč. 68/5 (část)(OSM)

 

2141 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat pozemky p. č. 2824/7, 2824/9 a 2824/13, vše v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 10.09.2020(OSM)

 

2142 - schvaluje přípravu podkladů pro zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce kotelny, kuchyně a jídelny – ZŠ Komenského 17 v Domažlicích“ realizovanou dle zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dle upravené varianty B(OSM)

 

2143 - a) bere na vědomí natáčení reklamního spotu pro obchodní značku LIDL na náměstí Míru v Domažlicích dne 09.07.2020 společností NW location s. r. o., se sídlem Chvalova 1091/7, Praha 3 Žižkov, IČ 28476883

b) souhlasí s uzavírkou dolní části náměstí Míru od budovy čp. 143 až k čp. 105 ul. Husova třída ve čtvrtek dne 09.07.2020, a to za účelem natáčení reklamního spotu s tím, že bude umožněn průjezd vozidel složek integrovaného záchranného systému(OSM)

 

2144 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení pravidelných kontrol elektrické požární signalizace (EPS) za rok 2020 v budově MKS Domažlice společnosti ABEL C & C s. r. o., se sídlem Severní 60, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 25233157 v celkové výši 16.870 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0457 § 3399 pol. 5169 + 20.413 Kč (MKS – kontrola EPS)

org. 0457 § 6399 pol. 5362 -   3.543 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 16.870 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2145 - a) schvaluje zadání zakázky na doplnění kamerového systému do budovy Plaveckého bazénu v Domažlicích společnosti ABEL C & C s. r. o., se sídlem Severní 60, Plzeň , PSČ 301 00, IČ 25233157 v rozsahu dle předložené cenové nabídky v celkové výši 58.000 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření

org. 0408 § 3412 pol. 6121 + 70.180 Kč (Plavecký bazén - doplnění kamerového systému)

org. 0408 § 6399 pol. 5362 - 12.180 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 58.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2146 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení propojení serverovny v 5. NP, kde je umístěno zařízení elektrické požární signalizace, s recepcí v 1. NP budovy Kulturní centrum - Pivovar Domažlice společnosti ABEL C & C s. r. o., se sídlem Severní 60, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 25233157 dle předložené nabídky v celkové výši 12.425 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0434 § 2143 pol. 6121 +15.034 Kč (Pivovar – kabel propojení EPS)

org. 0434 § 6399 pol. 5362 - 2.609 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 -12.425 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2147 - a) schvaluje Plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2020 Dům dětí a mládeže Domino Domažlice, Hradská 94, 344 01 Domažlice, IČ 71295178 dle předloženého návrhu

b) schvaluje Střednědobý výhled na rok 2021 - 2022 příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Domino Domažlice, Hradská 94, 344 01 Domažlice, IČ 71295178 dle předloženého návrhu(OF)

 

2148 - a) schvaluje Plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2020 DTS Domažlice, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice, IČ 73733113 dle předloženého návrhu

b) schvaluje Střednědobý výhled na rok 2021 - 2022 příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice, IČ 73733113 dle předloženého návrhu(OF)

 

2149 - a) schvaluje Plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2020 Mateřská škola Domažlice, Zahradní 471, 344 01 Domažlice, IČ 75006111 dle předloženého návrhu

b) schvaluje Střednědobý výhled na rok 2021 – 2022 příspěvkové organizace Mateřská škola Domažlice, Zahradní 471, 344 01 Domažlice, IČ 75006111 dle předloženého návrhu(OF)

 

2150 - a) schvaluje Plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2020 Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice, B. Němcové 118, 344 01 Domažlice, IČ 48344117 dle předloženého návrhu

b) schvaluje Střednědobý výhled na rok 2021 - 2022 příspěvkové organizace Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice, B. Němcové 118, 344 01 Domažlice, IČ 48344117 dle předloženého návrhu(OF)

 

2151 - a) schvaluje Plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2020 Městské kulturní středisko Domažlice, nám. Míru 51, 344 01 Domažlice, IČ 00073865 dle předloženého návrhu

b) schvaluje Střednědobý výhled na rok 2021 – 2022 příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Domažlice, nám. Míru 51, 344 01 Domažlice, IČ 00073865 dle předloženého návrhu(OF)

 

2152 - a) schvaluje Plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2020 Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, Baldovská 638, 344 01 Domažlice, IČ 48344958 dle předloženého návrhu

b) schvaluje Střednědobý výhled na rok 2021 - 2022 příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, Baldovská 638, 344 01 Domažlice, IČ 48344958 dle předloženého návrhu(OF)

 

2153 - a) schvaluje Plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2020 Sluníčko Domažlice, Michlova 565, 344 01 Domažlice, IČ 71294121 dle předloženého návrhu

b) schvaluje Střednědobý výhled na rok 2021 - 2022 příspěvkové organizace Sluníčko Domažlice, Michlova 565, 344 01 Domažlice, IČ 71294121 dle předloženého návrhu(OF)

 

2154 - a) schvaluje Plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2020 Základní škola Domažlice, Komenského 17, 344 01 Domažlice, IČ 48342301 dle předloženého návrhu

b) schvaluje Střednědobý výhled na rok 2021 - 2022 příspěvkové organizace Základní škola Domažlice, Komenského 17, 344 01 Domažlice, IČ 48342301 dle předloženého návrhu(OF)

 

2155 - a) schvaluje Plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2020 Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, 344 01 Domažlice, IČ 75005743 dle předloženého návrhu

b) schvaluje Střednědobý výhled na rok 2021 – 2022 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, 344 01 Domažlice, IČ 75005743 dle předloženého návrhu(OF)

 

2156 - a) schvaluje Plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2020 Základní škola praktická Domažlice, Msgre B. Staška 232, 344 01 Domažlice, IČ 75005735 dle předloženého návrhu

b) schvaluje Střednědobý výhled na rok 2021 - 2022 příspěvkové organizace Základní škola praktická Domažlice, Msgre B. Staška 232, 344 01 Domažlice, IČ 75005735 dle předloženého návrhu(OF)

 

2157 - a) schvaluje Plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2020 Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Domažlice, B. Němcové 119, 344 11 Domažlice, IČ 70942285 dle předloženého návrhu

b) schvaluje Střednědobý výhled na rok 2021 – 2022 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Domažlice, B. Němcové 119, 344 11 Domažlice, IČ 70942285 dle předloženého návrhu(OF)

 

2158 - bere na vědomí zápis z konzultačního dne příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, který se konal dne 10.06.2020(OF)

 

2159 - schvaluje pořízení platebního terminálu na pokladnu hospodářské činnosti dle předloženého návrhu(OF)

 

2160 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0116 § 1036 pol. 5811 ÚZ 29008 - 322.637 Kč (příjem náhrady na odbor. lesního hospodáře)

org. 0116 § 1036 pol. 5811 ÚZ 29008 + 322.637 Kč (financování odborného lesního hospodáře)(OF)

 

2161 - schvaluje Smlouvu o využívání služby ČSOB CEB č. 42734650-4, uzavřenou mezi městem Domažlice se sídlem nám. Míru 1, 344 20 Domažlice, IČ 00253316 a Československou obchodní bankou, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 00001350 dle předloženého návrhu(OF)

 

2162 - a) schvaluje smluvní cenu za správu objektu městského úřadu - ul. U Nemocnice čp. 579 ve výši 56.266,70 Kč bez DPH/ měsíc(OF)

b) ukládá odboru kancelář starosty připravit návrh dodatku č. 5 ke komisionářské smlouvě o provádění správy nemovitostí uzavřené dne 30.03.2006 mezi městem Domažlice a společností Domažlická správa nemovitostí spol s r. o., se sídlem Zahradní 513, Domažlice, kterým bude navýšena odměna za správu objektu městského úřadu – ul. U Nemocnice 579 na částku 56.266,70 Kč

Termín splnění: ihned(OKS)

 

2163 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0110 § 5312 pol. 2324 + 150.912 Kč (krizová opatření – náhrady od obcí)

org. 0110 § 5213 pol. 5903 + 310.694 Kč (rezerva krizová opatření)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 310.694 Kč (rozpočtová rezerva)

org. 0110 § 5213 pol. 5137 + 44.000 Kč (krizová opatření – drobný hmotný majetek)

org. 0110 § 5213 pol. 5139 + 397.973 Kč (krizová opatření – nákup materiálu)

org. 0110 § 5213 pol. 5169 + 19.633 Kč (krizová opatření – nákup služeb)

org. 0110 § 5213 pol. 5903 - 310.694 Kč (čerpání rezervy na krizová opatření)(OF)

 

2164 - bere na vědomí informaci ředitele příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, Domažlice o poklesu tržeb schváleného rozpočtu v důsledku přerušení výběru parkovného z parkovacích automatů v období nouzového stavu(OF)

 

2165 - a) schvaluje výjimku z vnitřní směrnice c. 3/2017, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek

b) souhlasí s použitím fondu investic příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Domažlice, Msgre B. Staška 232 ve výši 576.000 Kč na nákup automobilu – tranzit MASTER dle předloženého návrhu

c) souhlasí s použitím fondu investic příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Domažlice, Msgre B. Staška 232 ve výši 62.000 Kč na nákup šatních skříněk(OF)

 

2166 - pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice jako opatrovníka v řízení vedeném u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 13 P 130/2016-219, 8 P a Nc 153/2020 ve věci schválení právního jednání(OSVZ)

 

2167 - bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 15.06.2020

2168 - a) schvaluje nejvýhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu názvem „Rekonstrukce bytu č. 8 na adrese 17. listopadu 243“ nabídku společnosti Igitom s. r. o., se sídlem Kdyně, Nádražní 315, PSČ 345 06, IČ 06773567 za cenu 225.940,11 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce bytu č. 8 na adrese 17. listopadu 243“ se společností Igitom s. r. o., se sídlem Kdyně, Nádražní 315, PSČ 345 06, IČ 06773567 dle předloženého návrhu(OSM)

 

2169 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 02.09.2019 se společnosti STAVBY VZL s. r. o., se sídlem náměstí Míru 70, PSČ 344 01, Domažlice, IČ 01567411 na realizaci veřejné zakázky s názvem „Bezbariérové úpravy ZŠ Msgre. B. Staška Domažlice a vybudování odborných učeben – Stavební práce“ dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0518 § 3113 pol. 6121 - 286.276 Kč (ZŠ Msgre B. Staška, bezbariérové úpravy, odborné učebny – stavební práce)

org. 0518 § 6399 pol. 5362 +   49.684 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 236.592 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2170 - bere na vědomí závěrečné vyúčtování stavby „Dostavba Pivovaru – Kulturní centrum Domažlice“, kterou na základě smlouvy o dílo uzavřené s městem Domažlice dne 17.05.2018 provedla společnost METROSTAV a. s., se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, PSČ 180 00, IČ 00014915 ve výši – 1.928.142,61 Kč bez DPH(OSM)

 

2171 - a) schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke kupní smlouvě uzavřené dne 02.05.2019 mezi městem Domažlice a společností UNIS – JAKOS, s. r. o., se sídlem Vodní 110, Uherské Hradiště, PSČ 686 01, IČ 46974822 na dodávku "Kulturní centrum Pivovar Domažlice – gastronomické vybavení restaurace, pivnice a degustačního baru“ dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0434 § 2143 pol. 6122 + 107.718 Kč (Kulturní centrum Pivovar Domažlice - technologie stravování - Dodatek č. 2)

org. 0434 § 6399 pol. 5362 - 18.695 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 89.023 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 25. 6. 2020 14:52
Datum poslední aktualizace: 25. 6. 2020 16:00
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)