Obsah

30. schůze ze dne 24.09.2019

Typ: ostatní
-

 

U S N E S E N Í

 

z 30. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 24.09.2019

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

1114 - schvaluje upravený program schůze

 

1115 - bere na vědomí žádost o posouzení odpovědi Domažlické správy nemovitostí na žádost o rekonstrukci koupelny a WC na adrese Domažlice, Kozinova 236, byt č. 10 Domažlice ze dne 12.09.2019 a souhlasí s odesláním odpovědi dle předloženého návrhu Mgr. Endrštové(OSM)

 

1116 neschvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 2, v budově čp. 169 v ul. Dukelská v Domažlicích(OSM)

 

1117 - schvaluje přidělení bytu č. 1 nacházejícího se v budově čp. 56, v ulici Branská v Domažlicích, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu s tím, že před uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena kauce ve výši trojnásobku měsíční sazby nájemného(OSM)

 

1118 doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr směnit část pozemku p. č. 5408/1, druh pozemku ostatní plocha o výměře 1 m2 označenou dle geometrického plánu č. 4454-267/2019 novým parcelním číslem č. 5408/5, vše v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 30.09.2019(OSM)

 

1119 nedoporučuje zastupitelstvu města schválit uplatnění předkupního práva dle § 1124 občanského zákoníku ke spoluvlastnickému podílu ve výši 6120/159341 na pozemku p. č. st. 2577, k. ú. Domažlice

Termín splnění: 31.12.2019(OSM)

 

1120 - schvaluje záměr pronajmout/propachtovat část pozemku p. č. 987/7 v k. ú. Domažlice, vymezenou situačním plánkem(OSM)

 

1121 - a) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace s Plzeňským krajem, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, PSČ 306 13, IČ 70890366, na akci „Úprava běžeckých lyžařských tras v oblasti Čerchova“, dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0431 pol. 4122 + 20.000 Kč (dotace PK – úprava lyžařských běžeckých tras)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 + 20.000 Kč (rozpočtová rezerva)(OSM)

 

1122 - schvaluje přijetí daru (bezúplatné nabytí) kanalizační stoky splaškové (DN 400) propojující areál společnosti AGROPODNIK DOMAŽLICE a. s. s kanalizačním systémem města a kanalizaci dešťovou (DN 500) umístěnou souběžně s touto kanalizací, do vlastnictví města Domažlice a uzavření darovací smlouvy se společností AGROPODNIK DOMAŽLICE a. s., se sídlem Masarykova 523, Domažlice, IČ 45350272 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1123 - schvaluje uzavření memoranda o spolupráci při výstavbě bytových domů v lokalitě sídliště Kozinovo pole v Domažlicích - Týnské Předměstí se společností PROXUS s. r. o., se sídlem Karla Čapka 182, Horšovský Týn, PSČ 346 01, IČ 29160952 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1124 - schvaluje záměr dát do výpůjčky část pozemku p. č. 293/3 v k. ú. Domažlice vymezenou situačním plánkem(OSM)

 

1125 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0239 § 3412 pol. 5154 + 120.000 Kč (Plavecký bazén - dodávky elektřiny)

org. 0239 § 3412 pol. 2324 + 120.000 Kč (příjem náhrad - PB dodávky el.) (OSM)

 

1126 - a) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem "Pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti za škodu pro město Domažlice a příspěvkové organizace zřízené městem Domažlice včetně služeb makléře“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

b) jmenuje členy/náhradníky komise pro otevírání a hodnocení nabídek k veřejné zakázce s názvem „Pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti za škodu pro město Domažlice a příspěvkové organizace zřízené městem Domažlice včetně služeb makléře“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve složení: Bc. Šárka Koukolová/Jana Kouříková a Lenka Králová /Bc. Michal Hájek(OSM)

 

1127 - a) schvaluje nejvýhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Zpracování lesních hospodářských osnov Domažlice – Horšovský Týn v původním lesním hospodářském celku ( LHC ) Horšovský Týn v současné době vymezeném lesními hospodářskými osnovami Domažlice – Horšovský Týn“ nabídku společnosti Plzeňský lesprojekt, a. s., se sídlem náměstí Generála Píky 2110/8, Plzeň 2-Slovany, Východní Předměstí, PSČ 326 00, IČ 25202448 za cenu 393.680 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Zpracování lesních hospodářských osnov Domažlice – Horšovský Týn v původním lesním hospodářském celku (LHC) Horšovský Týn v současné době vymezeném lesními hospodářskými osnovami Domažlice – Horšovský Týn“ se společností Plzeňský lesprojekt, a. s., se sídlem náměstí Generála Píky 2110/8, PSČ 326 00, Plzeň 2-Slovany, Východní Předměstí, IČ 25202448 dle předloženého návrhu za předpokladu

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0116 pol. 4216 + 476.353 Kč (dotace Mze – zpracování OHL)

org. 0116 § 1032 pol. 6119 + 476.353 Kč (zpracování OHL Domažlice-Horšovský Týn)(OSM)

 

1128 - konstatuje, že na základě pravomocného rozhodnutí Městského úřadu Domažlice, odboru dopravy č. j. MeDO-25305/2019 ze dne 30.07.2019, se na pozemku p. č. 2781, k. ú. Domažlice nachází cesta bez veřejnoprávního charakteru, nikoli veřejně přístupná účelová komunikace (OSM)

 

1129 - a) schvaluje zadání zakázky na opravu asfaltové plochy před vstupním schodištěm do budovy školy společnosti Silnice Horšovský Týn a. s., člen koncernu COLAS, se sídlem Nad rybníčkem 40, PSČ 346 01 Horšovský Týn, IČ 45359164 v rozsahu dle předložené nabídky v celkové částce 181.276 Kč vč. DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 2219 pol. 5171 + 181.276 Kč (Oprava asfaltové plochy před ZŠ Komenského 17)

org. 0408 § 3412 pol. 6121 - 181.276 Kč (rekonstrukce plaveckého bazénu)(OSM)

 

1130 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby "Rekonstrukce budovy v Břetislavově ulici č. p. 209 v Domažlicích" s Ing. Zbyňkem Wolfem, fyzickou osobou podnikající, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 73374792 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 4351 pol. 6121 + 331.601 Kč (PD rekonstrukce budovy DD Břetislavova 209)

org. 0287 § 6399 pol. 5362 - 57.551 Kč (odpočet DPH)

org. 0408 § 3412 pol. 6121 - 274.050 Kč (rekonstrukce plaveckého bazénu)(OSM)

 

1131 - a) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace s Plzeňským krajem, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, PSČ 306 13, IČ 70890366, na akci „Vybudování dílčího úseku dálkové cyklotrasy CT3, Chrastavice - Domažlice“, dle předloženého návrhu za předpokladu schválení příslušného rozpočtového opatření

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0559 pol. 4222 + 2.281.681 Kč (dotace PK – úsek cyklotrasy CT3, Chrastavice - Domažlice - Stezka pro pěší a cyklisty podél hřbitova)

org. 0559 § 2219 pol. 6121 + 2.281.681 Kč (Cyklotrasa CT3, Stezka pro pěší a cyklisty podél hřbitova)

Termín splnění: 30.10.2019(OSM)

 

1132 bere na vědomí zápis z konzultačního dne příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, který se konal dne 12.09.2019(OF)

 

1133 - souhlasí s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, IČ 483 44958, do dotačního titulu Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj pro rok 2020(OF)

 

1134 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0224 § 6171 pol. 5179 +11.130 Kč (OKS – členské příspěvky sdružením)

org. 0224 § 6171 pol. 5194 –11.130 Kč (OKS – věcné dary)(OF)

 

1135 - schvaluje ceník poskytovaných služeb společností Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o. – městská sportovní hala s platností od 01.09.2019 dle předloženého návrhu(OF)

 

1136 - schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu OF

 

1137 - schvaluje vyřazení majetku:

- kamera č. 2 Pelco analog. Msgre B. Staška, inventární číslo 930010, pořízena v roce 2005, v pořizovací ceně 233.501 Kč

- kamera č. 14 Pelco IP Masarykova ul., inventární číslo 930041, pořízena v roce 2012, v pořizovací ceně 142.713 Kč

- kamera č. 17 Pelco IP Zahradní ul., inventární číslo 930044, pořízena v roce 2012, v pořizovací ceně 111.213 Kč

z evidence majetku města Domažlice dle předloženého návrhu(OF)

 

1138 - schvaluje převedení pohledávek na místním poplatku za komunální odpad do podrozvahové evidence v celkové výši 42.209 Kč dle předloženého návrhu(OF)

 

1139 - a) jmenuje ústřední inventarizační komisi za účelem provedení řádné inventarizace majetku a závazků města Domažlice v roce 2019 v tomto složení:

Předseda: zástupce rady Ing. Jitka Heřmanová

Členové: zástupce rady Bc. Stanislav Antoš

Ing. Milena Vlčková

Ing. Alena Kučerová

Dagmar Krásná

b) schvaluje Plán inventur majetku a závazků města Domažlice v roce 2019 dle předloženého návrhu

c) ukládá ústřední inventarizační komisi zajistit provedení řádné inventarizace majetku a závazků města Domažlice v roce 2019 dle schváleného Plánu inventur

Termín splnění: 31.03.2020(OF)

 

1140 - schvaluje nájemné na rok 2020 za pronájem vodovodní a kanalizační infrastruktury společnosti CHVaK a. s., Bezděkovské předměstí čp. 388, Domažlice, IČ 49788761 ve výši plných odpisů takto:

vodovodní infrastruktura (síť ) – stavební část 4,04 mil. Kč bez DPH

vodovodní infrastruktura – ostatní stavby 0,04 mil. Kč bez DPH

vodovodní infrastruktura (technologie)-zařízení 0,03 mil. Kč bez DPH

čištění odpadní vody (ČOV) – stavební část 3,19 mil. Kč bez DPH

čištění odpadní vody (ČOV technologie) – zařízení 6,89 mil. Kč bez DPH

kanalizační infrastruktura (síť) – stavební část 4,80 mil. Kč bez DPH

kanalizační infrastruktura (technologie) – zařízení 0,36 mil. Kč bez DPH(OF)

 

1141 - a) bere na vědomí žádost Českého kynologického svazu ZKO Domažlice – 299, se sídlem Domažlice, Bezděkovské předměstí 645, PSČ 344 01, IČ 65571436 o poskytnutí dotace na opravu střechy klubovny

b) ukládá OF zařadit částku 47.000 Kč do návrhu rozpočtu města Domažlice na rok 2020 jako individuální dotaci na opravu střechy klubovny pro Český kynologický svaz ZKO Domažlice – 299, se sídlem Domažlice, Bezděkovské předměstí 645, PSČ 344 01, IČ 65571436

Termín splnění: 31.12.2019(OKS, OF)

 

1142 - schvaluje prezentaci města Domažlice dle nabídky společnosti West Bohemia Broadcasting s. r. o., se sídlem Plzeň – Jižní Předměstí, Prokopova 166/26, PSČ 301 00, IČ 06666582, v médiu ZAK TV v rozsahu 6x pořad „Okénko z měst a obcí“ za cenu 81.000 Kč bez DPH(OKS)

 

1143 - a) bere na vědomí rezignaci Bc. Kateřiny Bauerové na pracovní místo ředitelky Sluníčka Domažlice, příspěvkové organizace, IČ 71294121, ke dni 31.10.2019

b) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitele Sluníčka Domažlice, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu(OKS)

 

1144 - bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise prostředí ze dne 16.09.2019

 

1145 a) schvaluje uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě uzavřené 29.01.2019 mezi městem Domažlice a společností Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost, se sídlem Riegrova 1, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 25245091 na zajištění činnosti administrátora v systému MS 2014+ a činností souvisejících, v rámci dotačních titulů programu IROP při přípravě realizace a provozní fáze projektů Komunitní centrum Domažlice a Vzdělávací centrum knihovna, dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0434 § 2143 pol. 6121 + 341.220 Kč (Kulturní centrum Pivovar – administrace dle dotačních programů)

org. 0434 § 6399 pol. 5362 - 59.220 Kč (odpočet DPH)

org. 0408 § 3412 pol. 6121 - 282.000 Kč (rekonstrukce plaveckého bazénu)(OSM)

 

1146 a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování a podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Suchá nádrž Týnské předměstí“ Ing. Antonínu Kavanovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Nové Hamry, PSČ 362 21, IČ 66366917 za cenu 30.000 Kč dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0526 § 2341 pol. 6121 + 16.445 Kč (Suchá nádrž - Týnské Předměstí)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 16.445 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1147 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vyhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby Novostavba mateřské školy – Petrovická ulice, Domažlice s fyzickou osobou podnikající Ing. Zbyňkem Wolfem, se sídlem Domažlice, IČ 73374792 za cenu 287.000 Kč bez DPH dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0536 § 3111 pol. 6121 + 347.270 Kč (Výstavba MŠ v Petrovické ul. – PD DPS)

org. 0536 § 6399 pol. 5362 - 60.270 Kč (odpočet DPH)

org. 0408 § 3412 pol. 6121 - 287.000 Kč (rekonstrukce plaveckého bazénu)(OSM)

 

1148 schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0239 § 2143 pol. 5154 + 200.000 Kč (pivovar - el. energie)

org. 0239 § 2143 pol. 2324 + 155.000 Kč (příjem náhrad za el. energii - pivovar)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 45.000 Kč (rozpočtová rezerva)(OSM)

 

1149 - schvaluje zadání zakázky na dodání certifikovaného záchytného a zádržného systému proti pádu z výšky a do hloubky na střechu plaveckého bazénu v Domažlicích společnosti TOPWET s. r. o., se sídlem Náměstí Viléma Mrštíka 62, Ostrovačice, PSČ 664 81, IČ 27377377 v rozsahu dle předložené nabídky v celkové výši 130.898 Kč bez DPH(OSM)

 

1150 - schvaluje zadání zakázky na provedení autorského stavebního dohledu projektanta nad souladem provádění stavby s ověřenou projektovou dokumentací při realizaci stavby „Rekonstrukce střechy objektu hrubého předčištění v areálu ČOV Domažlice“ společnosti DEKPROJEKT s. r. o., se sídlem Tiskařská 257/10, Praha 10, Malešice, PSČ 108 00, IČ 27642411 dle předložené nabídky v celkové částce 21.780 Kč vč. DPH(OSM)

 

1151 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení opravy stávajících asfaltových ploch chodníků před autobusovým nádražím Poděbradova ulice v Domažlicích společnosti Silnice Horšovský Týn a. s., členu koncernu COLAS, se sídlem Nad rybníčkem 40, PSČ 346 01 Horšovský Týn, IČ 45359164 v rozsahu dle předložené nabídky v celkové výši 109.665 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0246 § 2219 pol. 5171 + 132.695 Kč (Oprava chodníků v Poděbradově ulici v Domažlicích)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 132.695 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1152 - schvaluje platový výměr Mgr. Ing. Kamile Bendové, ředitelce Domu dětí a mládeže Domino Domažlice, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu, s účinností od 01.09.2019(OKS)

 

1153 - schvaluje platový výměr Mgr. Lence Žákové, ředitelce Mateřské školy Domažlice, příspěvkové organizace, dle upraveného návrhu, s účinností od 01.09.2019(OKS)

 

1154 - schvaluje uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání s Ministerstvem vnitra České republiky se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 00 Praha 7 – Holešovice, IČ 00007064 a městem Domažlice, dle předloženého návrhu(OICT a GIS)

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

 

Ing. Radek Wiesner v. r.

místostarosta města

 

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 26. 9. 2019
Poslední aktualizace: 26. 9. 2019 14:55
Autor: Hana Pokorná